Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ Moldova) este interesată să contracteze companii de construcții și contractanți eligibili care se califică să implementeze unul sau mai multe loturi/proiecte de lucrări de construcții și renovareAgenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ Moldova) este interesată să contracteze companii de construcții și contractanți eligibili care se califică să implementeze unul sau mai multe loturi/proiecte de lucrări de construcții și renovare

Exprimarea interesului pentru pentru o serie de lucrări de construcții și renovare în câteva instituții publice

În atenția tuturor companiilor de construcții și contractanților eligibili interesați de realizarea lucrărilor de construcții/renovare în câteva instituții publice (ex. instituții de învățământ, complexe sportive, spitale, centre publice) în UTA Găgăuzia (preponderent în Comrat) și Sudul țării (orașele/localitățile se vor identifica pe parcurs) (Lot 1), Soroca (Lot 2) și Chișinău (Lot 3).

Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ Moldova) este interesată să contracteze companii de construcții și contractanți eligibili care se califică să implementeze unul sau mai multe loturi/proiecte de lucrări de construcții și renovare pentru obiectele specificate mai jos. Toate activitățile urmează să fie implementate în cadrul proiectului „Afaceri și comunități puternice pentru Moldova”, finanțat de Ministerul Federal pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ) și co-finanțat de Comisia Europeană / Delegația Uniunii Europene în Moldova și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare.

Proiectul își propune să îmbunătățească perspectivele socio-economice pentru populația din comunitățile rurale și urbane din Moldova. În plus, proiectul își sprijină principalii beneficiari pentru a face față fluxului continuu de refugiați în rezultatul conflictului militar din Ucraina.

În acest context, partenerii de proiect au identificat câteva priorități pentru îmbunătățirea instituțiilor publice din comunități. Ulterior, proiectul a selectat o listă de proiecte de construcție/renovare.

Studiile tehnice pentru a specifica măsurile selectate și a defini volumele necesare de lucru au fost efectuate de parteneri și/sau GIZ.

Proiectul constă din următoarele lucrări de construcție și renovare planificate (inclusiv materiale de construcție necesare):

 • Lotul 1 (Comrat/UTA Găgăuzia) și Sudul țării: Lucrări de construcție și renovare în până la 5 instituții publice (ex. instituții de învățământ, centre comunitare):
 • renovarea spațiilor selectate, ex. podele, blocuri sanitare, acoperișuri, fațade,
 • instalarea sistemelor anti-incendiu,
 • instalații electrice,
 • ventilare,
 • instalații fotovoltaice.
 • Lotul 2 (Soroca): Lucrări de construcție și renovare în până la 5 instituții publice (ex. instituții de învățământ, centre comunitare):
 • renovarea spațiilor selectate, ex. podele, blocuri sanitare, acoperișuri, fațade,
 • instalarea sistemelor anti-incendiu,
 • instalații electrice,
 • ventilare,
 • instalații fotovoltaice,
 • renovarea capitală a unei biblioteci publice.
 • Lotul 3 (Chișinău): Lucrări de renovare a podelelor/camerelor/stațiilor selectate în până la 4 spitale din Chișinău:
 • renovarea podelelor și fațadelor interne,
 • schimb de uși,
 • instalații electrice, cablaj,
 • sisteme anti-incendiu,
 • construcția rampei exterioare de acces pentru mașini de ambulanță.

Toate lucrările de construcție și renovare se vor executa în conformitate cu prevederile legale ale Republicii Moldova și bunele practici europene. 

Lucrările de construcții nu implică lucrări structurale.

Lucrările de construcții se vor implementa și finisa în aproximativ 6 luni din ziua semnării contractului (cel târziu până la sfârșitul anului 2023).

Documentația tehnică și devizul estimativ vor fi furnizate companiilor preselectate în rezultatul acestui proces de exprimare a interesului.

Licitația va consta din 3 loturi, iar fiecare lot se va diviza in câteva proiecte. Companiile pot depune solicitări pentru unul sau mai multe loturi.

În general, se așteaptă ca, companiile să realizeze cel puțin 2 (două) proiecte în paralel. Proiectele pot include lucrări dintr-un singur lot sau pot fi combinate din mai multe loturi. Detaliile se vor oferi în cadrul documentației de licitație.

Cerințe față de solicitanții interesați și documentația care trebuie furnizată cu scopul evaluării eligibilității:

 • Scrisoare oficială cu exprimarea interesului pentru licitația anunțată, precum și tipul specific de lucrări / lot(loturi);
 • Profilul companiei, inclusiv numărul de angajați (permanenți / temporari în total) și numărul personalului profesional calificat pentru efectuarea lucrărilor;
 • Lista lucrărilor similare efectuate în ultimii trei ani, indicând volumul detaliat al lucrărilor și valoarea totală a contractelor executate în cadrul contractării directe (subcontractarea nu va fi luată în considerare);
 • Dacă este disponibilă, dovada experienței anterioare în implementarea proiectelor finanțate de donatori internaționali (în ultimii trei ani);
 • Datele companiei, inclusiv denumirea juridică a companiei, adresa completă, contactele (telefon, e-mail); numele și contactele persoanei responsabile pentru cererea depusă;
 • Copia certificatului de înregistrare a companiei în RM sau extrasul din registrul de stat aferent;
 • Cifra de afaceri anuală totală și copia rapoartelor financiare ale companiei depuse la Serviciul Fiscal de Stat (pentru ultimii trei ani).

Contractantul trebuie să fie în măsură să furnizeze, cu forțele proprii, materialele de construcție, infrastructura, resursele și echipamentele tehnice necesare pentru implementarea lucrărilor de construcții, după cum se specifică mai sus.

Procesul de depunere a solicitării

Solicitanții interesați vor depune exprimarea interesului (EI) împreună cu setul de documente menționate mai sus la următoarea adresă de e-mail: tenders-giz-moldova@giz.de  și nu mai târziu de 07.04.2023. Subiectul mesajului trebuie să fie marcat clar după cum urmează:

„Exprimarea interesului pentru o serie de lucrări de construcții și renovare în câteva instituții publice.

Note importante:

 • Numai solicitanții care îndeplinesc cerințele enumerate mai sus vor fi luați în considerare pentru continuarea procesului de licitație.
 • Această invitație nu va fi tratată ca o obligație a GIZ de a se angaja în continuare contractual și/sau financiar cu oricare dintre solicitanții care depun EI.
 • GIZ își rezervă dreptul de a accepta sau de a respinge oricare sau toate EI sau de a anula procesul de licitație, fără a avea obligația de a informa solicitanții interesați afectați cu privire la motivele deciziei sale.
 • Orice alte documente sau informații în afara celor indicate mai sus nu vor fi luate în considerare și, prin urmare, vor fi respinse din evaluarea solicitării/solicitărilor primite.

 

__________________________________________________________

Выражение заинтересованности на проведение ряда строительных и ремонтных работ в государственных учреждениях

Вниманию всех соответствующих требованиям строительных компаний и подрядчиков, заинтересованных в проведении строительных/ремонтных работ в государственных учреждениях (например, в образовательных учреждениях, спортивных комплексах, больницах, общественных центрах) АТО Гагаузии (в большей степени в Комрате) и Юга страны (города/населенные пункты уточняются) (Лот 1), Сорок (Лот 2) и Кишинева (Лот 3).

Организация GIZ Moldova заинтересована в привлечении соответствующих требованиям строительных компаний и подрядчиков, которые обладают квалификацией для осуществления одного или нескольких лотов /проектов строительных и ремонтных работ для объектов, указанных ниже. Все работы будут выполняться в рамках проекта «Крепкие предприятия и сообщества для Молдовы», финансируемого Федеральным министерством экономического сотрудничества и развития (BMZ) и софинансируемого Европейской комиссией / Делегацией Европейского союза в Молдове и Агентством Швейцарии по развитию и сотрудничеству.

Проект направлен на улучшение социально-экономических перспектив населения в сельских и городских населенных пунктах Молдовы. Кроме того, проект помогает своим основным бенефициарам справляться с непрерывным потоком беженцев в связи с военным конфликтом в Украине.

В этом контексте партнеры проекта определили несколько приоритетов для улучшения местных государственных учреждений. Впоследствии проект отобрал список строительных/ремонтных проектов.

Партнеры и/или GIZ провели технические исследования для уточнения выбранных мер и определения требуемых объемов работ.

Проект состоит из следующих запланированных строительных и ремонтных работ (включая необходимые строительные материалы):

 • Лот 1 (Комрат/АТО Гагаузия и Юг страны): Строительные и ремонтные работы - до 5 государственных учреждений (например, образовательные учреждения, общественные центры):
 • реконструкция отдельных помещений – например, полов, санитарных узлов, крыш, фасадов,
 • установку противопожарных систем,
 • электроустановки,
 • вентиляция,
 • установка фотоэлектрических панелей.
 • Лот 2 (Сороки): Строительные и ремонтные работы - до 5 государственных учреждений (например, образовательные учреждения, общественные центры):
 • реконструкция отдельных помещений – например, полов, санитарных узлов, крыш, фасадов,
 • установку противопожарных систем,
 • электроустановки,
 • вентиляция,
 • установка фотоэлектрических панелей,
 • капитальный ремонт одной из библиотек.
 • Лот 3 (Кишинев): Ремонтные работы полов/комнат/станций – до 4 больниц Кишинева:
 • реконструкция полов и внутренних фасадов,
 • замена дверей,
 • электроустановки, электросети,
 • противопожарные системы,
 • строительство внешнего пандуса для автомобилей скорой помощи.

Строительные работы не включают в себя конструкционные работы.

Выполнение и завершение строительных работ запланировано на период около 6-и месяцев с момента подписания контракта (самое позднее до конца года 2023).  

Техническая документация и смета будут предоставлены компаниям, прошедшим предварительный отбор в рамках этого процесса выражения заинтересованности.

Тендер состоит из 3-х лотов, и каждый лот – из нескольких проектов. Компании могут подать заявки на один или несколько объявленных лотов.

В целом, ожидается, что компании будут осуществлять по крайней мере 2 (два) проекта параллельно. Проекты могут включать работы из одного лота, как объявлено выше, или быть объединены из нескольких лотов. Детали будут предоставлены в рамках тендерной документации.

Требования к заинтересованным заявителям и документация, которая должна быть предоставлена:

 • Официальное письмо, выражающее заинтересованность в объявленном тендере, а также конкретный тип работ / лот(ы);
 • Профиль компании, включая количество сотрудников (постоянных/временных всего) и количество профессионального персонала, квалифицированного для выполнения работ;
 • Список аналогичных работ, выполненных за последние три года, с указанием подробного объема работ и общей суммы договоров, выполненных по прямому договору подряда (субподряд не будет учитываться);
 • При наличии, подтверждение предыдущего опыта реализации проектов, финансируемых международными донорами (за последние три года);
 • Данные компании, включая юридическое название компании, полный адрес, контакты (телефон, электронная почта); имя и контактные данные лица, ответственного за поданную заявку;
 • Копия свидетельства о регистрации компании в РМ или выписка из соответствующего государственного реестра;
 • Общий годовой оборот и копия финансовых отчетов компании, поданных в Государственную налоговую службу (за последние три года).

Подрядчик должен быть в состоянии обеспечить своими силами необходимые строительные материалы, инфраструктуру, ресурсы и техническое оборудование для выполнения строительных работ, указанных выше.

 Процесс подачи заявки

Заинтересованные заявители должны отправить свое Выражение заинтересованности (ВЗ) вместе с пакетом документов, упомянутых выше, на следующий адрес электронной почты: tenders-giz-moldova@giz.de не позднее 07.04.2023. Тема сообщения должна быть четко обозначена следующим образом:

«Выражение заинтересованности на проведение ряда строительных и ремонтных работ в государственных учреждениях».

Важные примечания:

 • Только кандидаты, отвечающие перечисленным выше требованиям, будут рассматриваться для дальнейших тендерных процедур.
 • Данное приглашение не должно рассматриваться как обязательство GIZ по дальнейшему договорному и/или финансовому взаимодействию с любым из заявителей, подающих ВЗ.
 • GIZ оставляет за собой право принять или отклонить любое или все ВЗ или вообще отменить тендерный процесс, и не будет обязана информировать затронутых заявителей о причинах своего решения.
 • Никакие другие документы или информация, кроме запрашиваемых выше, не будут рассмотрены и, таким образом, не будут оцениваться как часть полученной заявки (заявок).

 

______________________________________________________

Expression of interest for a series of construction and renovation works in several public institutions

To the interest of all eligible Construction companies and Contractors interested in implementing construction/renovation works in several public institutions (e.g., educational / teaching institutions, sport complexes, hospitals, public centers) in UTA Gagauzia (with emphasize on Comrat) and Southern part of the country (cities/localities to be defined) (Lot 1), Soroca (Lot 2) and Chisinau (Lot 3).

GIZ Moldova is interested in contracting eligible Construction companies and Contractors that qualify to implement one or several Lots/projects of construction and renovation works for the objects specified below. All activities are to be implemented in the framework of the project “Strong businesses and communities for Moldova”, funded by the Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) and co-funded by the European Commission / Delegation of the European Union to Moldova and Swiss Development Cooperation (SDC).

The Project aims to improve socio-economic prospects for the population in rural and urban Moldovan communities. Additionally, it is supporting its main beneficiaries to face the continuous flow of refugees resulting from the military conflict in Ukraine.

In this context, project partners identified several priorities to improve the public institutions in the communities. Subsequently, a list of construction/renovation projects was selected.

The technical studies to specify selected measures and to define required volumes of work have been conducted by the partners and/or GIZ.

The project consists of the following planned construction and renovation works (incl. the required construction materials):

 • Lot 1 (Comrat/UTA Gagauzia and Southern part of the country): Construction and renovations works for up to 5 public institutions (e.g. educational / teaching institutions, community centers):
  • renovation of selected rooms, e.g. floors, sanitary units, roofs, facades,
  • installation of fire safety systems,
  • electrical installations,
  • ventilation,
  • installation of photovoltaic panels.
 • Lot 2 (Soroca): Construction and renovation works for up to 5 public institutions (e.g. educational / teaching institutions, community centers):
  • renovation of selected rooms, e.g. floors, sanitary units, roofs, facades,
  • installation of fire safety systems,
  • electrical installations,
  • ventilation,
  • installation of photovoltaic panels,
  • complete renovation of one public library.
 • Lot 3 (Chisinau): renovation of selected floors/rooms/stations of up to 4 hospitals in Chisinau:
  • renovation of floors and interior facades,
  • replacement of doors,
  • electrical installation, wiring,
  • fire safety systems,
  • construction of an outside access ramp for emergency vehicles.

All construction and renovation works to be executed according to Moldovan legal provisions and European best practices.

           

Construction works do not involve structural works.

Construction works are expected to be performed and completed approximately within 6 months from the signing of the contract (latest until the end of the year 2023).

Technical documentation and a Bill of Quantities will be provided to companies shortlisted due to this Expression of interest process.

The tender will be split into 3 Lots. Each Lot will be split into several projects. Companies may apply for one or several lots.

Companies are generally expected to carry out at least 2 (two) projects in parallel. Projects might include works from one single Lot or be combined out of several Lots. Details will be provided via tender documentation.

Requirements towards interested applicants and documentation to be provided (for eligibility assessment):

 • Official letter expressing interest in the tender announced, as well as the specific type of works/lot (s);
 • Company profile including number of employees (permanent/temporary in total) and number of professional staff qualified to perform the works;
 • List of similar works performed within the last three years, showing the detailed volume of works and the total amount of contracts implemented under direct contracting (sub-contracting will not be considered);
 • If available, proof of previous experience in implementing international donor funded projects (for the last three years);
 • Company data including legal company name, full address, contacts (phone, email); name and contacts of the person responsible for the application submitted;
 • Copy of the company Registration certificate in the RM or Extract from related State Registry;
 • Total annual turnover and copy of the company financial reports filed with the State Tax Inspection (for the last three years).

The contractor shall be able to provide by his own means the needed construction materials, infrastructure, resources, and technical equipment to implement the construction works as specified above.

Application process

Interested applicants shall submit their Expression of Interest (EoI) along with the set of documents mentioned above to the following email address: tenders-giz-moldova@giz.de  and no later than 07.04.2023. The subject line must be clearly marked as follows:

“Expression of interest for a series of construction and renovation works in several public institutions”.

Important Notes:

 • Only applicants fulfilling the requirements listed above will be considered for further tendering processes;
 • This invitation shall not be treated as an obligation of GIZ to further commit contractually and/or financially with any of the applicants submitting and EoI;
 • GIZ reserves the right to accept or reject any or all EoI(s) or cancel the tendering process at all, without having an obligation to inform the affected interested applicants on the reasons of its decision.
 • Documents or information outside of that requested above will not be considered and, thus, duly rejected to be assessed as part of the application(s) received.