hackathon

Auditor intern Serviciul audit intern

A N U N Ț

cu privire la desfășurarea concursului pentru ocuparea

funcției vacantă în cadrul autorității administrative

Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură

 1. Denumirea funcției: auditor intern Serviciul audit intern                            
 2. Scopul și sarcinile de bază:

  Scopul general al funcției: Desfășurarea activității de audit și celor aferente activității, în cadrul misiunilor de audit la indicațiile șefului Serviciul audit intern sau a șefului echipei de audit.
  Sarcinile de bază:
  1) Efectuarea activităților de audit intern pentru evaluarea sistemului de control intern managerial al Agenției;
  2) Elaborarea proiectului raportului de audit intern și prezentarea spre examinare șefului Serviciului;
  3) Monitorizarea procesului de implementare a recomandărilor de audit.

 3. Tip de angajare: nedeterminată.
 4. Condițiile de participare la concurs: a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta de 63 ani; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie; j) nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al ANI.conform art.27 din Legea 158/2008.
 5. Cerințe specifice pentru participare la concurs: Studii: superioare, de licență sau echivalente, preferențiabil în domeniul economic/juridic.
  Cunoștințe: - legislației în domeniu;
                       - de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet;
                       - modului de funcționare a unei autorități publice;
                       - principiilor și tehnicilor contabile;
                       - principiilor de bază în economie și în domeniul juridic.
  Experiență profesională: minim 1 an experiență profesională în unul din domeniile sus menționate, preferință în serviciul public.
  Abilități: lucru cu informația, lucru în echipă, mobilizare de sine, organizare, analiză și sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, soluționare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă etc.
  Atitudini: respect faţă de oameni, spirit de inițiativă, diplomaţie, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, rezistenţă la efort şi stres profesional, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.
 6. Documente ce urmează a fi prezentate:
 • copia buletinului de identitate;
 • formularul de participare la concurs;
 • cazierul judiciar (inițial e posibil de prezentat declarația pe propria răspundere că nu are antecedente penale nestinse);
 • copiile diplomelor și a certificatelor ce confirmă studiile/calificarea;
 • copia carnetului de muncă;
 • copia documentelor ce atestă acordarea anumitor garanții sociale;
 • documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar.
 1. Bibliografia concursului:

               Constituţia Republicii Moldova

         Acte normative în domeniul serviciul public

 • Legea nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
 • Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
 • Legea nr.270 din 23 noiembrie 2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
 • Legea integrității nr. 82/2017;
 • Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.1231 din 12.12.2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar

Acte domeniului de activitate AIPA

 • Legea nr. 276/2016 cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural;
 • HG nr. 455/2017 cu privire la modul de repartizare a mijloacelor FNDAMR;
 • HG nr. 507/2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind condițiile și procedura de acordare a subvențiilor în avans pentru proiectele start-up din FNDAMR; 
 • HG nr. 20/2019 cu privire la reorganizarea IP AIPA;

Acte normative în domeniul de specialitate

 • Legea nr.229-XVII din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern
 • Hotărârea Guvernului nr.124 din 02.02.2018 Cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a controlului financiar public intern pentru anii 2018-2020 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acestuia”;
 • Ordinul Ministerului finanţelor nr.74 din 10.06.2014 „Cu privire la aprobarea Codului etic al auditorului intern şi Cartei de audit intern (Regulament-model de funcţionare a unităţii de audit intern);
 • Ordinul Ministerului Finanţelor nr.189 din 05.11.2015 „Cu privire la aprobarea Standardelor naţionale de control intern în sectorul public”;
 • Ordinul Ministerului Finanţelor nr.153 din 12.09.2018 cu privire la aprobarea Standardelor Naţionale de Audit Intern;
 • Privind aprobarea Normelor metodologice de audit intern în sectorul public, aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.105 din 15.07.2013;
 • Regulamentul privind raportarea activităţii de audit intern în sectorul public, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.113 din 15.09.2011;
 • Regulamentul privind certificarea auditorilor interni din sectorul public, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.100 din 29.08.2012
 1. Termenul limită de depunere a dosarului: 25 IUNIE 2019 inclusiv.
 2. Modalitatea de depunere: prin poșta, e-mail sau personal (la sediul central al Agenției).

Date de contact: Secretar al Comisiei

Tel: (022) 292-612

E-mail: hr@aipa.gov.md
Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.