BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal (control pe teren și din oficiu)Ro

Articol Original

BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal (control pe teren și din oficiu)

BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal (control pe teren și din oficiu)

Cerințe minime obligatorii:

1.    Studii superioare absolvite cu examen de licența în domeniile financiar - economic și/sau juridic cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare. În cazul unui calificativ mai mic de nota 8, condiția se consideră a fi întrunită dacă candidatul are o experiență în domeniul solicitat de minim 3 ani.  Pentru persoanele cu studii obținute în afara Republicii Moldova se vor indica calificările (ex. GPA, etc.) obținute în țara și/sau instituțiile respective;

2.   Experiență de minim un an în domeniul financiar – economic;

3.    Cunoaşterea legislaţiei bancare, precum şi a celor aferente domeniului sisteme de plăţi;

4.    Cunoştinţe de operare a calculatorului la nivel de utilizator şi cunoaşterea avansată a aplicaţiilor MS Word, Excel şi Power Point;

5.    Competențe lingvistice: cunoaşterea limbii române și engleze;

6.    Competențe: integritate, responsabilitate, profesionalism, lucru în echipă, orientare către rezultate, credibilitate, capacitatea de a rezolva probleme, învățare și dezvoltare continuă;

7.    Alte abilități și atitudini:

 • candidatul trebuie să posede abilități de comunicare eficientă verbală, în scris și capacitatea de a sintetiza informații și de a face expuneri clare, concise;
 • abilitatea de a se adapta la schimbări și priorități rapid, de a gestiona mai multe activități simultan cu accent pe finalizarea acestora cu impact tangibil;
 • atitudine pozitivă, constructivă.

Principalele atribuții:

1.    Participarea la controale pe teren și din oficiu la prestatorii de servicii de plată, depozitarul central unic al valorilor mobiliare și la unitățile de schimb valutar;

2.    Efectuarea supravegherii continue asupra activităţii prestatorilor de servicii de plată, depozitarul central unic al valorilor mobiliare și unităților de schimb valutar;

3.    Colectarea şi sistematizarea informaţiei de referinţă cu privire la supravegherea prestatorilor de servicii de plată, depozitarul central unic al valorilor mobiliare și unităților de schimb valutar;

4.    Elaborarea şi prezentarea rapoartelor cu privire la rezultatele supravegherii;

5.    Elaborarea şi actualizarea procedurilor interne aferente supravegherii entităților supravegheate;

6.    Examinarea interpelărilor (reclamaţiilor) persoanelor fizice şi juridice cu privire la activitatea în domeniul sistemelor de plăţi.

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 30 ianuarie 2023.

 ! Depunerea CV-ului:  Pentru participarea la concurs, accesați: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completați formularul CV-ului online sau îl puteți depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chișinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriți să candidați.

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Solicităm insistent studierea bibliografiei de mai jos înainte de a fi invitat la concurs. Bibliografie de referință ( disponibilă pe site-ul www.bnm.md ):

1.    Legea nr. 114 din 18.05.2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică;

2.    Legea nr. 62/2008 privind reglementarea valutară;

3.   Regulamentul nr. 217/2019 cu privire la activitatea prestatorilor de servicii de plată nebancari;

4.    Regulamentului nr. 326/2019 privind controalele pe teren la prestatorii de servicii de plată nebancari și criteriile de aplicare a măsurilor de remediere și a sancțiunilor;

5.    Regulamentul nr. 157/2013 cu privire la transferul de credit;

6.    Regulamentul nr. 157/2013 cu privire la cardurile de plată;

7.    Regulamentul nr. 204/2010 cu privire la activitatea prestatorilor de servicii de plată în sistemele de remitere de bani;

8.    Regulamentul nr.179/2019 cu privire la sistemul automatizat de plăți interbancare;

9.    Regulamentul nr.335/2016 privind activitatea unităților de schimb valutar;

10.  Regulamentul nr. 29/2018 privind condițiile și modul de efectuare a operațiunilor valutare;

11.  Regulamentul nr. 304/2016 privind licențierea, controlul și sancționarea unităților de schimb valutar;

12. Legea nr. 234/2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare. 

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

En

Traducere Automata

NBM announces a competition for the vacancy of principal expert (on-site and ex officio control)

BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal (control pe teren și din oficiu)

Mandatory minimum requirements:

1.    Higher education graduated with a bachelor's degree examination in the financial- economic and/or legal fields with the general average for the years of study 8 or higher. In the case of a grade lower than grade 8, the condition is considered to be met if the candidate has at least 3 years' experience in the field requested.  For persons with studies obtained outside the Republic of Moldova, the qualifications (e.g. GPA, etc.) obtained in the respective country and/or institutions will be indicated;

2.   Minimum one year experience in the financial and economic field;

3.    Knowledge of the banking legislation, as well as of those related to the field of payment systems;

4.    Knowledge of computer operation at user level and advanced knowledge of MS Word, Excel and Power Point applications;

5.    Language skills: knowledge of Romanian and English;

6.    Competencies: integrity, responsibility, professionalism, teamwork, result orientation, credibility, ability to solve problems, learning and continuous development;

7.    Other skills and attitudes:

 • the candidate must possess effective verbal, written communication skills and the ability to synthesize information and make clear, concise expositions;
 • the ability to adapt to changes and priorities quickly, to manage several activities simultaneously with a focus on their completion with tangible impact;
 • positive, constructive attitude.

Main tasks:

1.    Participation in on-site and ex officio inspections at payment service providers, the single central securities depository and foreign exchange entities;

2.    Carrying out continuous supervision over the activity of payment service providers, the single central depositary of securities and foreign exchange entities;

3.    Collection and systematization of reference information on the supervision of payment service providers, single central depository of securities and foreign exchange entities;

4.    Preparation and submission of reports on the results of the surveillance;

5.    Elaboration and updating of internal procedures related to the supervision of supervised entities;

6.    Examination of interpellations (complaints) of individuals and legal entities regarding the activity in the field of payment systems.

The deadline for submitting CVs is: January 30 , 2023.

 ! Submitting your CV:  To participate in the competition, go to: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, fill in the online CV form or you can submit it at the NBM headquarters, at the address: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chisinau, Department of Strategy, Organization and Human Resources, specifying the position you want to apply for.

Only persons who meet the conditions of the competition will be contacted.

We strongly request studying the bibliography below before being invited to the contest. Reference bibliography (available on the www.bnm.md website ):

1.    Law nr. 114 from 18.05.2012 on payment services and electronic money;

2.    Law nr. 62/2008 on foreign exchange regulation;

3.    ANRE President's Order no. 217/2019 on the activity of non-bank payment service providers;

4.     ANRE President's Order no. 326/2019 on on-the-spot checks on non-bank payment service providers and the criteria for applying remedial measures and sanctions;

5.     157/2013 on credit transfer;

6.     157/2013 on payment cards;

7.     ANRE President's Order no. 204/2010 on the activity of payment service providers in money remittance systems;

8.    Regulation no. 179/2019 on the automated system of interbank payments;

9.    Regulation no.335/2016 on the activity of foreign exchange entities;

10.   ANRE President's Order no. 29/2018 on the conditions and manner of performing foreign exchange operations;

11.   ANRE President's Order no. 304/2016 on the licensing, control and sanctioning of foreign exchange entities;

12. Law no. ANRE President's Order no. 234/2016 on the Single Central Securities Depository. 

More vacancies found on the link below

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

It

Traducere Automata

NBM bandisce un concorso per il posto vacante di esperto principale (controllo in loco ed ex officio)

BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal (control pe teren și din oficiu)

Requisiti minimi obbligatori:

1. L'istruzione superiore si è laureata con un esame di laurea in campo finanziario-economico e/o giuridico con la media generale per gli anni di studio 8 o superiore. Nel caso di un grado inferiore al grado 8, la condizione è considerata soddisfatta se il candidato ha almeno 3 anni di esperienza nel settore richiesto.       Per le persone con studi ottenuti al di fuori della Repubblica di Moldova, saranno indicate le qualifiche (ad esempio GPA, ecc.) ottenute nel rispettivo paese e / o istituzioni;

2.   Esperienza minima di un anno in campo finanziario ed economico;

3.    Conoscenza della normativa bancaria, nonché di quelle relative al settore dei sistemi di pagamento;

4.    Conoscenza del funzionamento del computer a livello utente e conoscenza avanzata delle applicazioni MS Word, Excel e Power Point;

5.    Competenze linguistiche: conoscenza del rumeno e dell'inglese;

6.    Competenze: integrità, responsabilità, professionalità, lavoro di squadra, orientamento al risultato, credibilità, capacità di risolvere problemi, apprendimento e sviluppo continuo;

7.    Altre abilità e attitudini:

 • il candidato deve possedere efficaci capacità comunicative verbali e scritte e la capacità di sintetizzare le informazioni e di formulare esposizioni chiare e concise;
 • la capacità di adattarsi rapidamente ai cambiamenti e alle priorità, di gestire più attività contemporaneamente con un focus sul loro completamento con un impatto tangibile;
 • atteggiamento positivo e costruttivo.

Principali mansioni:

1.    Partecipazione a ispezioni in loco ed ex officio presso i prestatori di servizi di pagamento, il depositario centrale unico di titoli e le entità valutarie;

2.    esercitare una vigilanza continua sull'attività dei prestatori di servizi di pagamento, del depositario centrale unico dei valori mobiliari e delle entità valutarie;

3.    raccolta e sistematizzazione delle informazioni di riferimento sulla vigilanza dei prestatori di servizi di pagamento, del depositario centrale unico di titoli e delle entità valutarie;

4.    Preparazione e presentazione di relazioni sui risultati della sorveglianza;

5.    Elaborazione e aggiornamento delle procedure interne relative alla vigilanza dei soggetti vigilati;

6. Esame delle interpellanze (reclami) di persone fisiche e giuridiche riguardanti l'attività nel campo dei sistemi di pagamento.    

La scadenza per l'invio dei CV è: 30 gennaio 2023.

 ! Invio del tuo CV: Per partecipare al concorso, vai a:   https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, compila il modulo CV online o puoi inviarlo presso la sede NBM, all'indirizzo: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chisinau, Dipartimento di strategia, organizzazione e risorse umane, specificando la posizione per cui si desidera candidarsi.

Saranno contattate solo le persone che soddisfano le condizioni del concorso.

Chiediamo vivamente di studiare la bibliografia qui sotto prima di essere invitati al concorso. Bibliografia di riferimento (disponibile sul sito www.bnm.md ):

1. Legge nr.     114 dal 18.05.2012 sui servizi di pagamento e moneta elettronica;

2. Legge nr.     62/2008 sulla regolamentazione dei cambi;

3.    Ordinanza del Presidente ANRE n. 217/2019 sull'attività dei prestatori di servizi di pagamento non bancari;

4.     Ordinanza del Presidente ANRE n. 326/2019 sui controlli in loco sui prestatori di servizi di pagamento non bancari e sui criteri di applicazione delle misure correttive e delle sanzioni;

5.     157/2013 sul bonifico;

6.     157/2013 sulle carte di pagamento;

7.     Ordinanza del Presidente ANRE n. 204/2010 sull'attività dei prestatori di servizi di pagamento nei sistemi di rimessa di denaro;

8. Regolamento n.    179/2019 sul sistema automatizzato dei pagamenti interbancari;

9. Regolamento n.    335/2016 sull'attività delle entità valutarie;

10.   Ordinanza del Presidente ANRE n. 29/2018 sulle condizioni e le modalità di esecuzione delle operazioni di cambio;

11.   Ordinanza del Presidente ANRE n. 304/2016 sulla licenza, il controllo e la sanzione delle entità valutarie;

12. Legge n.  Ordinanza del Presidente ANRE n. 234/2016 sul Depositario Centrale Unico di Titoli. 

Altre offerte di lavoro trovate sul link sottostante

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

Ua

Traducere Automata

НБМ оголошує конкурс на заміщення посади головного експерта (on-site та ex officio control)

BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal (control pe teren și din oficiu)

Обов'язкові мінімальні вимоги:

1. Вища освіта, що випускається із закінченням іспиту на ступінь бакалавра у фінансово-економічній та/або юридичній сферах із загальним середнім показником за роки навчання 8 і вище. У разі оцінки нижче 8 класу, умова вважається виконаною, якщо кандидат має досвід роботи не менше 3 років у запитуваній сфері.       Для осіб з навчанням, отриманим за межами Республіки Молдова, буде вказана кваліфікація (наприклад, середній бал тощо), отримана у відповідній країні та / або установах;

2.   Мінімум один рік досвіду роботи у фінансово-економічній сфері;

3.    Знання банківського законодавства, а також тих, що стосуються сфери платіжних систем;

4.    Знання роботи комп'ютера на рівні користувача і поглиблені знання додатків MS Word, Excel і Power Point;

5.    Володіння мовами: знання румунської та англійської мов;

6.    Компетенції: доброчесність, відповідальність, професіоналізм, командна робота, орієнтація на результат, авторитетність, здатність вирішувати проблеми, навчання та постійний розвиток;

7.    Інші навички та ставлення:

 • кандидат повинен володіти ефективними усними, письмовими комунікативними навичками і вмінням синтезувати інформацію і викладати чіткі, лаконічні експозиції;
 • здатність швидко адаптуватися до змін і пріоритетів, управляти декількома видами діяльності одночасно з орієнтацією на їх завершення з відчутним впливом;
 • позитивний, конструктивний настрій.

Основні завдання:

1.    Участь у виїзних та позачергових перевірках у надавачів платіжних послуг, єдиного центрального депозитарію цінних паперів та суб'єктів іноземної валюти;

2.    Здійснення постійного нагляду за діяльністю надавачів платіжних послуг, єдиного центрального депозитарію цінних паперів та суб'єктів іноземної валюти;

3.    Збір та систематизація довідкової інформації з питань нагляду надавачів платіжних послуг, Єдиного центрального депозитарію цінних паперів та суб'єктів іноземної валюти;

4.    Підготовка та подання звітів про результати спостереження;

5.    Розробка та оновлення внутрішніх процедур, пов'язаних з наглядом за суб'єктами господарювання, що перебувають під наглядом;

6. Експертиза інтерпеляцій (скарг) фізичних та юридичних осіб щодо діяльності у сфері платіжних систем.    

Кінцевий термін подання резюме : 30 січня 2023 року.

 ! Подання резюме: Для участі в конкурсі перейдіть за посиланням:   https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, заповніть онлайн-форму резюме або ви можете подати її в штаб-квартирі НБМ, за адресою: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Кишинів, департамент стратегії, організації та людських ресурсів, вказавши посаду, на яку ви хочете претендувати.

Зв'язуватися будуть тільки особи, які відповідають умовам конкурсу.

Ми наполегливо просимо вивчити бібліографію, наведену нижче, перш ніж бути запрошеними на конкурс. Довідкова бібліографія (доступна на сайті www.bnm.md ):

1. Закон н.     114 від 18.05.2012 про платіжні послуги та електронні гроші;

2. Закон нр.     62/2008 про валютне регулювання;

3.    Указ Президента АНРЕ No 217/2019 про діяльність надавачів небанківських платіжних послуг;

4.     Указ Президента ANRE No 326/2019 про виїзні перевірки небанківських надавачів платіжних послуг та критерії застосування коригувальних заходів та санкцій;

5.     157/2013 про перерахування кредиту;

6.     157/2013 на платіжні картки;

7.     Указ Президента ANRE No 204/2010 про діяльність надавачів платіжних послуг у системах грошових переказів;

8.    Положення No 179/2019 про автоматизовану систему міжбанківських платежів;

9.    Положення No335/2016 про діяльність суб'єктів валютної діяльності;

10.   Указ Президента АНРЕ No 29/2018 про умови та порядок здійснення валютних операцій;

11.   Указ Президента АНРЕ No 304/2016 про ліцензування, контроль та санкції валютних суб'єктів;

12. Закон No Указ Президента АНРЕ No 234/2016 про Єдиний центральний депозитарій цінних паперів. 

Більше вакансій можна знайти за посиланням нижче

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

Bg

Traducere Automata

НБМ обявява конкурс за вакантно място на главен експерт (на място и служебен контрол)

BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal (control pe teren și din oficiu)

Задължителни минимални изисквания:

1. Висше образование, завършило с изпит за бакалавърска степен във финансово-икономическата и/или правната област с общата средна стойност за годините на обучение 8 или по-висока. В случай на оценка по-ниска от 8 клас, условието се счита за изпълнено, ако кандидатът има най-малко 3 години опит в исканата област.       За лицата с образование, получено извън Република Молдова, ще бъдат посочени квалификациите (напр. СДП и др.), получени в съответната държава и/или институции;

2.   Минимум една година опит във финансово-икономическата област;

3.    Познаване на банковото законодателство, както и на тези, свързани с областта на платежните системи;

4.    Познаване на работата на компютъра на потребителско ниво и напреднали познания за приложенията MS Word, Excel и Power Point;

5.    Езикови умения: владеене на румънски и английски език;

6.    Компетенции: почтеност, отговорност, професионализъм, работа в екип, ориентация към резултатите, достоверност, способност за решаване на проблеми, учене и непрекъснато развитие;

7.    Други умения и нагласи:

 • кандидатът трябва да притежава ефективни устни, писмени комуникационни умения и способност да синтезира информация и да прави ясни, кратки изложения;
 • способност за бързо адаптиране към промените и приоритетите, за управление на няколко дейности едновременно с акцент върху тяхното завършване с осезаемо въздействие;
 • Позитивно, конструктивно отношение.

Основни задачи:

1.    Участие в проверки на място и служебни проверки при доставчиците на платежни услуги, единния централен депозитар на ценни книжа и валутните субекти;

2.    Осъществяване на непрекъснат надзор върху дейността на доставчиците на платежни услуги, единния централен депозитар на ценни книжа и валутните субекти;

3.    Събиране и систематизиране на справочна информация за надзора върху доставчиците на платежни услуги, единния централен депозитар на ценни книжа и валутните субекти;

4.    Изготвяне и подаване на доклади за резултатите от наблюдението;

5.    Разработване и актуализиране на вътрешни процедури, свързани с надзора върху поднадзорните лица;

6. Разглеждане на запитвания (жалби) на физически и юридически лица относно дейността в областта на платежните системи.    

Крайният срок за подаване на автобиографии е: 30 януари 2023 г.

 ! Изпращане на вашето CV: За да участвате в конкурса, отидете на:   https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, попълнете онлайн формуляра за автобиография или можете да го изпратите в централата на НБМ, на адрес: бд. Григоре Виеру nr.1, mun. Кишинев, отдел "Стратегия, организация и човешки ресурси", уточнявайки позицията, за която искате да кандидатствате.

Ще бъде осъществен контакт само с лица, които отговарят на условията на конкурса.

Силно препоръчваме да проучите библиографията по-долу, преди да бъдете поканени на конкурса. Справочна библиография (достъпна на уебсайта на www.bnm.md ):

1.    Закон No 114 от 18.05.2012 г. относно платежните услуги и електронните пари;

2.    Закон No 62/2008 относно регулирането на валутните курсове;

3. Държавите-членки гарантират,    Заповед No 217/2019 на председателя на ANRE относно дейността на доставчиците на небанкови платежни услуги;

4. Държавите-членки гарантират,     Заповед No 326/2019 на председателя на ANRE относно проверките на място на доставчиците на небанкови платежни услуги и критериите за прилагане на коригиращи мерки и санкции;

5.    За целите на параграф 1 157/2013 относно превода на кредит;

6. Държавите-членки гарантират,     157/2013 г. с разплащателни карти;

7. Държавите-членки гарантират,     Заповед No 204/2010 на председателя на ANRE относно дейността на доставчиците на платежни услуги в системите за парични преводи;

8. Наредба No 179/2019 г.    за автоматизираната система за междубанкови плащания;

9. Наредба No 335/2016 г.    за дейността на валутните субекти;

ре 10.   Заповед No 29/2018 на президента на ANRE относно условията и начина за извършване на валутни операции;

ре 11.   Заповед No 304/2016 на президента на ANRE относно лицензирането, контрола и санкционирането на валутни субекти;

12. Закон бр.  Заповед No 234/2016 на президента на ANRE относно единния централен депозитар на ценни книжа. 

Още свободни работни места, намерени на линка по-долу

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

Ru

Traducere Automata

НБМ объявляет конкурс на вакансию главного эксперта (контроль на месте и ex officio)

BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal (control pe teren și din oficiu)

Обязательные минимальные требования:

1.    Высшее образование окончил с экзаменом на степень бакалавра в финансово-экономической и/или юридической областях с общей средней за годы обучения 8 и выше. В случае оценки ниже 8 класса условие считается выполненным, если кандидат имеет не менее 3 лет опыта работы в запрашиваемой области.  Для лиц с обучением, полученным за пределами Республики Молдова, будут указаны квалификации (например, GPA и т.д.), полученные в соответствующей стране и/или учреждениях;

2.   Минимум один год опыта работы в финансово-экономической сфере;

3.    Знание банковского законодательства, а также законодательства, относящегося к сфере платежных систем;

4.    Знание работы компьютера на уровне пользователя и продвинутые знания приложений MS Word, Excel и Power Point;

5.    Языковые навыки: знание румынского и английского языков;

6.    Компетенции: честность, ответственность, профессионализм, командная работа, нацеленность на результат, авторитет, умение решать проблемы, обучение и постоянное развитие;

7.    Другие навыки и отношения:

 • кандидат должен обладать эффективными устными, письменными коммуникативными навыками и способностью синтезировать информацию и составлять четкие, краткие изложения;
 • способность быстро адаптироваться к изменениям и приоритетам, управлять несколькими видами деятельности одновременно с акцентом на их завершение с ощутимым эффектом;
 • позитивный, конструктивный настрой.

Основные задачи:

1.    Участие в выездных и ex officio проверках поставщиков платежных услуг, единого центрального депозитария ценных бумаг и учреждений по валютному обмену;

2.    Осуществление постоянного надзора за деятельностью платежных систем, единого центрального депозитария ценных бумаг и учреждений по валютному обмену;

3.    Сбор и систематизация справочной информации по надзору за платежными системами, единым центральным депозитарием ценных бумаг и учреждениями по валютному обмену;

4.    Подготовка и сдача отчетов о результатах наблюдения;

5.    Разработка и актуализация внутренних процедур, связанных с надзором за поднадзорными субъектами;

6.    Рассмотрение интерпелляций (жалоб) физических и юридических лиц относительно деятельности в сфере платежных систем.

Крайний срок подачи резюме: 30 января 2023 года.

 ! Отправка резюме:  Для участия в конкурсе перейдите по ссылке: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, заполните онлайн-форму резюме или вы можете отправить ее в штаб-квартиру НБМ, по адресу: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Кишинев, Департамент стратегии, организации и человеческих ресурсов, указав должность, на которую вы хотите претендовать.

Свяжутся только с лицами, которые соответствуют условиям конкурса.

Мы настоятельно просим изучить библиографию ниже, прежде чем быть приглашенными на конкурс. Справочная библиография (доступна на веб-сайте www.bnm.md ):

1.    Закон No 114 от 18.05.2012 о платежных услугах и электронных деньгах;

2.    Закон No 62/2008 о валютном регулировании;

См. 3.    Распоряжение Президента НАРЭ No 217/2019 о деятельности небанковских поставщиков платежных услуг;

4.     Распоряжение Президента НАРЭ No 326/2019 о проверках на месте небанковских поставщиков платежных услуг и критериях применения корректирующих мер и санкций;

5.     157/2013 о переводе кредита;

См. 6.     157/2013 о платежных картах;

7.     Распоряжение Президента НАРЭ No 204/2010 о деятельности поставщиков платежных услуг в системах перевода денег;

8.    Положение No 179/2019 об автоматизированной системе межбанковских платежей;

9.    Регламент No335/2016 о деятельности учреждений по валютному обмену;

10 см.   Распоряжение Президента НАРЭ No 29/2018 об условиях и порядке осуществления валютных операций;

11.   Распоряжение Президента НАРЭ No 304/2016 о лицензировании, контроле и санкционировании учреждений по валютному обмену;

12. Закон No Распоряжение Президента НАРЭ No 234/2016 о Едином центральном депозитарии ценных бумаг. 

Больше вакансий, найденных по ссылке ниже

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

telegram