Termen extins - RCTV „Memoria” angajează psiholog/psihoterapeutRo

Articol Original

Centrul de reabilitare a victimelor torturii „Memoria” este în căutare de psiholog/psihoterapeut

Centrul de reabilitare a victimelor torturii „Memoria” este în căutare de psiholog/psihoterapeut

Locul de muncă: Centrul de Reabilitare a Victimelor Torturii ”Memoria”, str. Ismail 44, or. Chișinău.

OBIECTIVELE POSTULUI:

 • Asigurarea serviciilor optime de consiliere, psihodiagnostic si tratament pentru beneficiarii RCTV Memoria, incluși în programul de reabilitare.
 • Contribuirea la îmbunătăţirea stării generale de sănătate a beneficiarilor prin asistență continuă, monitorizarea stării lor psiho-emoţionale în scopul de a optimiza calitatea vieții, de a stimula autocunoașterea și dezvoltarea personală, a preveni anumite probleme emoționale, cognitive și de comportament. 

RESPONSABILITĂȚI ȘI SARCINI DE BAZĂ:

 1. Efectuează psihodiagnoza şi evaluarea proceselor psihice relevante şi a personalităţii; 
 2. Selectează şi/sau întocmeşte materialele de lucru şi de monitorizare a beneficiarilor;
 3. Oferă consiliere şi terapie suportivă beneficiarilor şi familiilor acestora;
 4. Promovează un mod  sănătos de viaţă printre beneficiari;
 5. Oferă suport informaţional în domenii relevante beneficiarilor şi membrilor echipei;
 6. Monitorizează starea sănătăţii mintale şi a calității vieţii a beneficiarilor şi a membrilor echipei.
 7. Informează continuu atât pacienții, cât și colegii privind cele mai noi și eficiente metode de psihodiagnostic și de tratament din domeniu;
 8. Evaluarea personalităţii şi a mecanismelor de coping;
 9. Întocmirea fişei psihologice a fiecărui beneficiar şi monitorizarea acestuia prin examinări psihologice periodice în scopul asigurării eficacităţii consilierii, utilizând diferite criterii de evaluare;
 10. Consiliere şi terapie suportivă cu scopul reducerii distresului emoţional generat de urmarea curelor de tratament destinate reabilitării posttraumatice, cu scopul creşterii aderenţei la tratament şi modificării stilului de viaţă:
 11. Stabileşte necesităţile, problemele cu care se confruntă beneficiarul;
 12. Foloseşte diferite metode şi tehnici de consiliere psihologică în vederea prevenirii recăderilor, a problemelor emoţionale, de control al stresului;
 13. Monitorizează permanent starea sănătății beneficiarilor RCTV Memoria, cu completarea si actualizarea continuă a fișei medicale, în scopul stabilirii eficacităţii programului de reabilitare, utilizând criterii de evaluare stabilite în cadrul centrului;
 14. Efectuează și prezintă Directorului Executiv sau coordonatorului de proiecte, rapoarte lunare, trimestriale, anuale sau pentru anumite perioade din cadrul proiectelor implementate, cu toate informaţiile solicitate, privind implementarea activităților și programelor de reabilitare, cu rezultate cantitative și calitative, cu numărul consultaţiilor, lista activităţile la care a participat, etc.
 15. Utilizează rațional echipamentul electronic din dotare, pentru a realiza activităţile planificate în cadrul proiectelor.
 16. Îndeplinește alte activități ce țin de desfășurarea  proiectelor.

CERINȚE FAȚĂ DE CANDIDAT/Ă:

 1. Studii relevante în domeniu Psihologie cu specializare în consiliere psihologică și terapie;
 2. Experiență de lucru de minim 2 ani;
 3. Motivație personală, care să demonstreze calitățile individuale şi avantajele competitive faţă de alți candidați;
 4. Cunoștințe bune a limbilor române, ruse şi engleze;
 5. Calităţi personale: Responsabilitate, empatie, înţelegere şi respect faţă de beneficiari, caracter deschis şi sociabil, rezilienţă la stres;
 6. Cunoașterea bună a programelor MS Office (Word, Excel, PowerPoint etc.).

AVANTAJE:

 1. Domeniu interesant;
 2. Lucru într-o echipă de profesioniști;
 3. Satisfacție personală – activitatea realizată va contribui la respectarea și promovarea drepturilor omului;
 4. Pachet salarial motivant. 

Dosarul Canditatului/tei va conține:

 1. Curriculum Vitae (CV) cu fotografie;
 2. Scrisoare de motivare;
 3. 2 scrisori de recomandare sau referințe de la locul anterior de muncă sau studii.

Dosarul dvs. poate fi expediat la următoarele adrese electronice: rctvmemoria99@gmail​.com și/sau rctv@memoria.md cu titlul: psiholog/psihoterapeut RCTV Memoria.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 30 ianuarie 2023.

Doar persoanele selectate vor fi contactate și invitate la interviu.

Despre noi: Centrul de Reabilitare a Victimelor Torturii “Memoria” (RCTV Memoria) este o instituţie non-profit, apolitică şi independentă. Fiind primul şi până în prezent, unicul centru de reabilitare a victimelor torturii şi a tratamentelor inumane sau/şi degradante din Republica Moldova, RCTV Memoria a fost fondat la 12 noiembrie 1999 şi înregistrat la Ministerul Justiţiei la 7 decembrie 1999.

 

En

Traducere Automata

The Center for rehabilitation of torture victims "Memoria" is looking for psychologist/psychotherapist

Centrul de reabilitare a victimelor torturii „Memoria” este în căutare de psiholog/psihoterapeut

Workplace: Rehabilitation Center for Torture Victims "Memoria", str. Ismail 44, or. Chisinau.

THE OBJECTIVES OF THE JOB:

 • Ensuring optimal counseling, psychodiagnostic, and treatment services for the beneficiaries of RCTV Memoria, included in the rehabilitation program.
 • Contributing to the improvement of the general health of the beneficiaries through continuous assistance, monitoring their psycho-emotional state to optimize their quality of life, and stimulating self-knowledge and personal development, to prevent specific emotional, cognitive, and behavioral problems. 

BASIC RESPONSIBILITIES AND TASKS:

 1. Performs psychodiagnostic and evaluation of relevant psychic processes and personality; 
 2. Selects and/or prepares the working and monitoring materials of the beneficiaries;
 3. Provides counseling and supportive therapy to beneficiaries and their families;
 4. Promotes a healthy way  of life among the beneficiaries;
 5. Provides informational support in relevant areas to beneficiaries and team members;
 6. Monitors mental health and quality of life of beneficiaries and team members.
 7. Continuously informs both patients and colleagues about the latest and most effective methods of psychodiagnostic and treatment in the field;
 8. Evaluation of personality and coping mechanisms;
 9. Drawing up the psychological record of each beneficiary and monitoring it through periodic psychological examinations to ensure the effectiveness of the counseling, using different evaluation criteria;
 10. Counseling and supportive therapy with the purpose of reducing the emotional distress generated by following the treatment cures for posttraumatic rehabilitation, to increase adherence to the treatment and to modify the lifestyle:
 11. Establishes the needs, the problems faced by the beneficiary;
 12. It uses different methods and techniques of psychological counseling to prevent relapses, emotional problems, stress control;
 13. Permanently monitors the health status of the beneficiaries of RCTV Memoria, with the completion and continuous updating of the medical record, to establish the effectiveness of the rehabilitation program, using the evaluation criteria specified within the center;
 14. Performs and submits to the Executive Director or project coordinator, monthly, quarterly, annual, or for specific periods within the implemented projects, all the requested information, on the implementation of rehabilitation activities and programs, with quantitative and qualitative results, with the number of consultations, the list of activities in which he participated, etc.
 15. It rationally uses the electronic equipment provided to carry out the planned activities within the projects.
 16. Performs other activities related to the development of projects.

REQUIREMENTS FOR THE CANDIDATE:

 1. Relevant studies in the field of Psychology with a specialization in psychological counseling and therapy;
 2. Work experience of at least 2 years;
 3. Personal motivation, demonstrating individual qualities and competitive advantages over other candidates;
 4. Good knowledge of Romanian, Russian and English languages;
 5. Personal qualities: Responsibility, empathy, understanding and respect for the beneficiaries, open and friendly character, resilience to stress;
 6. Good knowledge of MS Office programs (Word, Excel, PowerPoint, etc.).

ADVANTAGES:

 1. Interesting field;
 2. Work in a team of professionals;
 3. Personal satisfaction – the activity carried out will contribute to the respect and promotion of human rights;
 4. Motivating salary package. 

The File will contain the following:

 1. Curriculum Vitae (CV) with photo;
 2. Motivation letter;
 3. Two letters of recommendation or references from the previous job or studies.

Your file can be sent to the following e-mail addresses:  rctvmemoria99@gmail.com and/ or rctv@memoria.md with the title: psychologist/psychotherapist RCTV Memoria.

Deadline for submission of applications: January 30, 2023.

Only the selected persons will be contacted and invited to the interview.

About us: The Center for Rehabilitation of Victims of Torture "Memoria" (RCTV Memoria) is a non-profit, apolitical, and independent institution. Being the first so far, the only rehabilitation center for torture victims and inhuman and/or degrading treatment in the Republic of Moldova, RCTV Memoria was founded on November 12, 1999, and registered with the Ministry of Justice on December 7, 1999.

 

It

Traducere Automata

Il Centro per la riabilitazione delle vittime di tortura "Memoria" è alla ricerca di psicologo/psicoterapeuta

Centrul de reabilitare a victimelor torturii „Memoria” este în căutare de psiholog/psihoterapeut

Luogo di lavoro: Centro di riabilitazione per vittime di tortura "Memoria", str. Ismail 44, o. Chisinau.

GLI OBIETTIVI DEL LAVORO:

 • Garantire servizi ottimali di consulenza, psicodiagnostica e trattamento per i beneficiari di RCTV Memoria, inclusi nel programma di riabilitazione.
 • Contribuire al miglioramento della salute generale dei beneficiari attraverso l'assistenza continua, monitorando il loro stato psico-emotivo al fine di ottimizzare la qualità della vita, stimolare la conoscenza di sé e lo sviluppo personale, prevenire determinati problemi emotivi, cognitivi e comportamentali. 

RESPONSABILITÀ E COMPITI DI BASE:

 1. Esegue la psicodiagnosi e la valutazione dei processi psichici rilevanti e della personalità; 
 2. seleziona e/o prepara i materiali di lavoro e di monitoraggio dei beneficiari;
 3. Fornisce consulenza e terapia di supporto ai beneficiari e alle loro famiglie;
 4. Promuove uno stile  di vita sano tra i beneficiari;
 5. Fornisce supporto informativo nelle aree pertinenti ai beneficiari e ai membri del team;
 6. Monitora lo stato di salute mentale e la qualità della vita dei beneficiari e dei membri del team.
 7. Informa continuamente sia i pazienti che i colleghi sui metodi più recenti ed efficaci di psicodiagnostica e trattamento sul campo;
 8. Valutazione della personalità e dei meccanismi di coping;
 9. Redigere la cartella clinica di ciascun beneficiario e monitorarla attraverso esami psicologici periodici al fine di garantire l'efficacia della consulenza, utilizzando diversi criteri di valutazione;
 10. Counseling e terapia di supporto con lo scopo di ridurre il disagio emotivo generato seguendo le cure di trattamento per la riabilitazione post-traumatica, al fine di aumentare l'aderenza al trattamento e modificare lo stile di vita:
 11. Stabilisce i bisogni, i problemi affrontati dal beneficiario;
 12. Utilizza diversi metodi e tecniche di consulenza psicologica al fine di prevenire ricadute, problemi emotivi, controllo dello stress;
 13. Monitora costantemente lo stato di salute dei beneficiari di RCTV Memoria, con il completamento e l'aggiornamento continuo della cartella clinica, al fine di stabilire l'efficacia del programma riabilitativo, utilizzando i criteri di valutazione stabiliti all'interno del centro;
 14. Esegue e presenta al direttore esecutivo o al coordinatore del progetto, mensilmente, trimestralmente, annualmente o per determinati periodi all'interno dei progetti implementati, con tutte le informazioni richieste, sull'attuazione delle attività e dei programmi di riabilitazione, con risultati quantitativi e qualitativi, con il numero di consultazioni, l'elenco delle attività a cui ha partecipato, ecc.
 15. Utilizza razionalmente le apparecchiature elettroniche fornite, al fine di svolgere le attività pianificate all'interno dei progetti.
 16. Svolge altre attività legate allo sviluppo  di progetti.

REQUISITI PER IL CANDIDATO:

 1. Studi rilevanti nel campo della psicologia con specializzazione in consulenza psicologica e terapia;
 2. Esperienza lavorativa di almeno 2 anni;
 3. Motivazione personale, dimostrando qualità individuali e vantaggi competitivi rispetto ad altri candidati;
 4. Buona conoscenza delle lingue rumena, russa e inglese;
 5. Qualità personali: responsabilità, empatia, comprensione e rispetto per i beneficiari, carattere aperto e socievole, resilienza allo stress;
 6. Buona conoscenza dei programmi MS Office (Word, Excel, PowerPoint, ecc.).

VANTAGGI:

 1. Campo interessante;
 2. Lavorare in un team di professionisti;
 3. Soddisfazione personale – l'attività svolta contribuirà al rispetto e alla promozione dei diritti umani;
 4. Pacchetto salariale motivante. 

Il File del Ditate/Linden conterrà:

 1. Curriculum Vitae (CV) con foto;
 2. Lettera di motivazione;
 3. 2 lettere di raccomandazione o referenze dal precedente lavoro o studi.

Il file può essere inviato ai seguenti indirizzi e-mail:  rctvmemoria99@gmail.com e/o rctv@memoria.md con il titolo: psicologo/psicoterapeuta RCTV Memoria.

Termine ultimo per la presentazione delle domande: 20 gennaio 2023.

Solo le persone selezionate saranno contattate e invitate al colloquio.

Chi siamo: Il Centro per la riabilitazione delle vittime di tortura "Memoria" (RCTV Memoria) è un'istituzione senza scopo di lucro, apolitica e indipendente. Essendo il primo finora, l'unico centro di riabilitazione per le vittime di tortura e trattamenti inumani e / o degradanti nella Repubblica di Moldova, RCTV Memoria è stata fondata il 12 novembre 1999 e registrata presso il Ministero della Giustizia il 7 dicembre 1999.

 

Ua

Traducere Automata

Центр реабілітації жертв катувань «Memoria» шукає психолога/психотерапевта

Centrul de reabilitare a victimelor torturii „Memoria” este în căutare de psiholog/psihoterapeut

Робоче місце: Реабілітаційний центр для жертв катувань «Меморія», вул. Ісмаїл 44, або. Кишинів.

ЗАВДАННЯ РОБОТИ:

 • Забезпечення оптимальних консультаційних, психодіагностичних та лікувальних послуг для бенефіціарів RCTV Memoria, включених до програми реабілітації.
 • Сприяння поліпшенню загального стану здоров'я бенефіціарів за допомогою постійної допомоги, моніторингу їх психоемоційного стану з метою оптимізації якості життя, стимулювання самопізнання і особистісного розвитку, запобігання певним емоційним, когнітивним і поведінковим проблемам. 

ОСНОВНІ ОБОВ'ЯЗКИ І ЗАВДАННЯ:

 1. Виконує психодіагностику та оцінку відповідних психічних процесів та особистості; 
 2. Відбирає та/або готує робочі та моніторингові матеріали бенефіціарів;
 3. Надає консультації та підтримуючу терапію бенефіціарам та їхнім сім'ям;
 4. Сприяє здоровому способу  життя серед бенефіціарів;
 5. Надає інформаційну підтримку у відповідних сферах бенефіціарам та членам команди;
 6. Стежить за станом психічного здоров'я та якістю життя бенефіціарів та членів команди.
 7. Постійно інформує як пацієнтів, так і колег про новітні та найбільш ефективні методи психодіагностики та лікування на місцях;
 8. Оцінка особистості та механізмів подолання;
 9. Складання психологічного обліку кожного бенефіціара та його моніторинг за допомогою періодичних психологічних оглядів з метою забезпечення ефективності консультування, використовуючи різні критерії оцінки;
 10. Консультування та підтримуюча терапія з метою зменшення емоційного стресу, спричиненого наступним лікуванням, виліковує для посттравматичної реабілітації, щоб збільшити прихильність до лікування та змінити спосіб життя:
 11. Встановлює потреби, проблеми, з якими стикається бенефіціар;
 12. Тут використовуються різні методи і прийоми психологічного консультування з метою запобігання рецидивів, емоційних проблем, контролю стресу;
 13. Постійно здійснює моніторинг стану здоров'я бенефіціарів RCTV Memoria, із завершенням та постійним оновленням медичної карти, з метою встановлення ефективності реабілітаційної програми, використовуючи критерії оцінки, встановлені в межах центру;
 14. Виконує та подає виконавчому директору або координатору проекту щомісячні, щоквартальні, річні або на певні періоди в межах реалізованих проектів, з усією запитуваною інформацією, про реалізацію реабілітаційних заходів та програм, з кількісними та якісними результатами, з кількістю консультацій, переліком заходів, у яких він брав участь, тощо.
 15. Він раціонально використовує надане електронне обладнання, з метою здійснення запланованих заходів в рамках проектів.
 16. Виконує інші види діяльності, пов'язані з розробкою  проектів.

ВИМОГИ ДО КАНДИДАТА:

 1. Відповідні дослідження в галузі психології зі спеціалізацією на психологічному консультуванні та терапії;
 2. Стаж роботи не менше 2 років;
 3. Особиста мотивація, демонстрація індивідуальних якостей і конкурентних переваг перед іншими кандидатами;
 4. Добре знання румунської, російської та англійської мов;
 5. Особисті якості: Відповідальність, співпереживання, розуміння і повага до вигодонабувачів, відкритий і комунікабельний характер, стійкість до стресів;
 6. Хороші знання програм MS Office (Word, Excel, PowerPoint і т.д.).

ПЕРЕВАГИ:

 1. Цікава сфера;
 2. Робота в команді професіоналів;
 3. Особисте задоволення – здійснювана діяльність сприятиме повазі та просуванню прав людини;
 4. Мотивуючий зарплатний пакет. 

Файл дитате/липи міститиме:

 1. Автобіографія (CV) з фото;
 2. Мотиваційний лист;
 3. 2 рекомендаційні листи або довідки з попереднього місця роботи або навчання.

Ваш файл можна надіслати на такі адреси електронної пошти:  rctvmemoria99@gmail.com та/або rctv@memoria.md зі званням: психолог/психотерапевт RCTV Memoria.

Кінцевий термін подання заявок: 20 січня 2023 року.

Зв'яжуться і запросять на співбесіду тільки обраних осіб.

Про нас: Центр реабілітації жертв тортур «Memoria» (RCTV Memoria) є неприбутковою, аполітичною та незалежною установою. Будучи першим, єдиним на сьогоднішній день реабілітаційним центром для жертв катувань і нелюдського та/або такого, що принижує гідність, поводження в Республіці Молдова, RCTV Memoria була заснована 12 листопада 1999 року і зареєстрована в Міністерстві юстиції 7 грудня 1999 року.

 

Bg

Traducere Automata

Центърът за рехабилитация на жертви на изтезания "Мемория" търси психолог/психотерапевт

Centrul de reabilitare a victimelor torturii „Memoria” este în căutare de psiholog/psihoterapeut

Работно място: Рехабилитационен център за жертви на изтезания "Мемория", ул. Исмаил 44, или. Кишинев.

ЦЕЛИТЕ НА РАБОТАТА:

 • Осигуряване на оптимални консултативни, психодиагностични и лечебни услуги за бенефициентите на RCTV Memoria, включени в рехабилитационната програма.
 • Принос за подобряване на общото здравословно състояние на бенефициентите чрез непрекъсната помощ, следене на психо-емоционалното им състояние с цел оптимизиране качеството на живот, стимулиране на самопознанието и личностното развитие, предотвратяване на определени емоционални, когнитивни и поведенчески проблеми. 

ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДАЧИ:

 1. Извършва психодиагностика и оценка на съответните психични процеси и личност; 
 2. Подбира и/или подготвя работните и мониторингови материали на бенефициентите;
 3. Предоставя консултиране и поддържаща терапия на бенефициентите и техните семейства;
 4. Насърчава здравословния начин  на живот сред бенефициентите;
 5. Предоставя информационна подкрепа в съответните области на бенефициентите и членовете на екипа;
 6. Следи състоянието на психичното здраве и качеството на живот на бенефициентите и членовете на екипа.
 7. Непрекъснато информира както пациентите, така и колегите си за най-новите и ефективни методи за психодиагностика и лечение в областта;
 8. Оценка на личността и механизмите за справяне;
 9. Изготвяне на психологическия протокол на всеки бенефициент и наблюдението му чрез периодични психологически прегледи с цел осигуряване ефективността на консултирането, като се използват различни критерии за оценка;
 10. Консултиране и поддържаща терапия с цел намаляване на емоционалния стрес, генериран от следването на лечението за посттравматична рехабилитация, с цел повишаване на придържането към лечението и промяна на начина на живот:
 11. Установява нуждите, проблемите, пред които е изправен бенефициентът;
 12. Използва различни методи и техники на психологическо консултиране, за да предотврати рецидиви, емоционални проблеми, контрол на стреса;
 13. Постоянно следи здравния статус на бенефициентите на RCTV Memoria, със завършване и непрекъснато актуализиране на медицинското досие, с цел установяване ефективността на рехабилитационната програма, като използва критериите за оценка, установени в рамките на центъра;
 14. Извършва и представя на изпълнителния директор или координатора на проекта, месечно, тримесечно, годишно или за определени периоди в рамките на изпълняваните проекти, с цялата поискана информация, за изпълнението на рехабилитационни дейности и програми, с количествени и качествени резултати, с броя на консултациите, списъка на дейностите, в които е участвал и др.
 15. Той рационално използва предоставеното електронно оборудване, за да извърши планираните дейности в рамките на проектите.
 16. Извършва и други дейности, свързани с разработването  на проекти.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:

 1. Съответни изследвания в областта на психологията със специализация по психологическо консултиране и терапия;
 2. Трудов стаж най-малко 2 години;
 3. Лична мотивация, демонстриране на индивидуални качества и конкурентни предимства пред останалите кандидати;
 4. Добро владеене на румънски, руски и английски език;
 5. Лични качества: Отговорност, съпричастност, разбиране и уважение към бенефициентите, открит и общителен характер, устойчивост на стрес;
 6. Добро познаване на програмите на MS Office (Word, Excel, PowerPoint и др.).

ПРЕДИМСТВА:

 1. Интересно поле;
 2. Работа в екип от професионалисти;
 3. Лично удовлетворение – извършваната дейност ще допринесе за зачитането и утвърждаването на правата на човека;
 4. Мотивиращ пакет от заплати. 

Досието на Ditate/Linden ще съдържа:

 1. Автобиография (CV) със снимка;
 2. Мотивационно писмо;
 3. 2 препоръчителни писма или референции от предишната работа или проучвания.

Вашият файл може да бъде изпратен на следните имейл адреси:  rctvmemoria99@gmail.com и/или rctv@memoria.md със заглавието: психолог / психотерапевт RCTV Memoria.

Краен срок за подаване на заявленията: 20 януари 2023 г.

Само избраните лица ще бъдат потърсени и поканени на интервюто.

За нас: Центърът за рехабилитация на жертви на изтезания "Memoria" (RCTV Memoria) е нестопанска, аполитична и независима институция. Като първият досега, единственият рехабилитационен център за жертви на изтезания и нечовешко и/или унизително отношение в Република Молдова, RCTV Memoria е основан на 12 ноември 1999 г. и регистриран в Министерството на правосъдието на 7 декември 1999 г.

 

Ru

Traducere Automata

Центр реабилитации жертв пыток «Мемория» ищет психолога/психотерапевта

Centrul de reabilitare a victimelor torturii „Memoria” este în căutare de psiholog/psihoterapeut

Место работы: Реабилитационный центр для жертв пыток «Мемория», ул. Исмаил 44, или. Кишинев.

ЦЕЛИ РАБОТЫ:

 • Обеспечение оптимального консультирования, психодиагностики и лечебных услуг для бенефициаров RCTV Memoria, включенных в программу реабилитации.
 • Содействие улучшению общего состояния здоровья бенефициаров посредством постоянной помощи, мониторинга их психоэмоционального состояния с целью оптимизации качества жизни, стимулирования самопознания и личностного развития, предотвращения определенных эмоциональных, когнитивных и поведенческих проблем. 

ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ И ЗАДАЧИ:

 1. Осуществляет психодиагностику и оценку соответствующих психических процессов и личности; 
 2. Отбирает и/или готовит рабочие и мониторинговые материалы бенефициаров;
 3. Предоставляет консультации и поддерживающую терапию бенефициарам и их семьям;
 4. Пропагандирует здоровый образ  жизни среди бенефициаров;
 5. Оказывает информационную поддержку в соответствующих областях бенефициарам и членам команды;
 6. Следит за состоянием психического здоровья и качеством жизни бенефициаров и членов команды.
 7. Постоянно информирует как пациентов, так и коллег о новейших и наиболее эффективных методах психодиагностики и лечения в полевых условиях;
 8. Оценка личности и механизмов преодоления;
 9. Составление психологической карты каждого бенефициара и мониторинг ее посредством периодических психологических осмотров с целью обеспечения эффективности консультирования с использованием различных критериев оценки;
 10. Консультирование и поддерживающая терапия с целью уменьшения эмоционального стресса, вызванного следованием лечению для посттравматической реабилитации, с целью повышения приверженности лечению и изменения образа жизни:
 11. Устанавливает потребности, проблемы, с которыми сталкивается бенефициар;
 12. В нем используются различные методы и приемы психологического консультирования с целью предотвращения рецидивов, эмоциональных проблем, контроля стресса;
 13. Постоянно контролирует состояние здоровья бенефициаров RCTV Memoria, с завершением и постоянным обновлением медицинской карты, с целью установления эффективности программы реабилитации, используя критерии оценки, установленные в центре;
 14. Выполняет и представляет Исполнительному директору или координатору проекта ежемесячно, ежеквартально, ежегодно или за определенные периоды в рамках реализуемых проектов всю запрашиваемую информацию, о реализации реабилитационных мероприятий и программ, с количественными и качественными результатами, с количеством консультаций, перечнем мероприятий, в которых он участвовал, и т.д.
 15. Он рационально использует предоставленное электронное оборудование для осуществления запланированных мероприятий в рамках проектов.
 16. Выполняет другие виды деятельности, связанные с разработкой  проектов.

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ:

 1. Соответствующие исследования в области психологии со специализацией в психологическом консультировании и терапии;
 2. Стаж работы не менее 2 лет;
 3. Личная мотивация, демонстрация индивидуальных качеств и конкурентных преимуществ перед другими кандидатами;
 4. Хорошее знание румынского, русского и английского языков;
 5. Личные качества: ответственность, сопереживание, понимание и уважение к бенефициарам, открытый и общительный характер, устойчивость к стрессу;
 6. Хорошее знание программ MS Office (Word, Excel, PowerPoint и т.д.).

ПРЕИМУЩЕСТВА:

 1. Интересная область;
 2. Работа в команде профессионалов;
 3. Личное удовлетворение – осуществляемая деятельность будет способствовать уважению и поощрению прав человека;
 4. Мотивирующий зарплатный пакет. 

Файл Ditate/Linden будет содержать:

 1. Резюме (CV) с фотографией;
 2. Мотивационное письмо;
 3. 2 рекомендательных письма или рекомендации с предыдущей работы или учебы.

Ваш файл может быть отправлен на следующие адреса электронной почты:  rctvmemoria99@gmail.com и/или rctv@memoria.md с названием: психолог/психотерапевт RCTV Memoria.

Крайний срок подачи заявок: 20 января 2023 года.

Только с выбранными лицами свяжутся и пригласят на собеседование.

О нас: Центр реабилитации жертв пыток «Мемория» (RCTV Memoria) является некоммерческим, аполитичным и независимым учреждением. Будучи первым на сегодняшний день единственным реабилитационным центром для жертв пыток и бесчеловечного и/или унижающего достоинство обращения в Республике Молдова, RCTV Memoria был основан 12 ноября 1999 года и зарегистрирован в Министерстве юстиции 7 декабря 1999 года.

 

Articol adaugat de: Ludmila Popovici