Fundația de Binefacere Caritas Moldova angajează educator în or. UngheniRo

Articol Original

Fundația de Binefacere Caritas Moldova angajează educator în or. Ungheni

Fundația de Binefacere Caritas Moldova, partener al CRS, angajează educator/educatoare pentru proiectul „Educație și Sprijin Psihosocial Refugiaților din Ucraina in Moldova”.

Nivel de efort: normă parțială 50%

Sarcini specifice:

 • Identifică, dezvoltă și aplică programe de dezvoltare pentru copiii refugiați în funcție de vârstă și interese;
 • Evaluează capacitățile copiilor și oferă programe cu tematici speciale;
 • Elaborează materiale didactice și utilizează metode de predare diversificate ca să motiveze dezvoltarea abilităților copiilor (asistarea copiilor în activitățile de dezvoltare și recreare);
 • Asistă copiii, individual sau în grup, să facă temele pentru acasă;
 • Oferă consultare îngrijitorilor în privința educației copiilor;
 • referirea/ însoțirea către servicii/asistența necesară;
 • Alte activități, specifice postului.

Experiență:

 • Minimum 2 ani de experiență în domeniul solicitat sau alte domenii aferente.

De asemenea, educatorul are sarcini cheie de salvgardare:

 • Își va asuma responsabilitatea pentru înțelegerea completă a politicii de protecție și a implicațiilor acesteia;
 • Va acționa în conformitate cu Codul de etică și conduită, va respecta Politica de salvgardare în orice moment (în viața profesională și personală);
 • Va îndeplini îndatoririle într-o manieră care nu dăunează copiilor, adulților vulnerabili sau altor angajați/voluntari, nu îi va expune la riscuri suplimentare de abuz sau exploatare;
 • Va promova un mediu de birou și de teren respectuos și de încredere cu beneficiarii și membrii comunității.
 • Va demonstra abilități în construirea unui spațiu sigur pentru copii și tineri pentru a-și împărtăși recunoașterea semnelor de abuz și neglijare a copiilor și va lua măsurile necesare;
 • Va demonstra abilități excelente de ascultare și empatie pentru a sprijini pe oricine vine cu o problemă;
 • Va raporta orice problemă de salvgardare conform procedurilor Caritas Moldova.

Candidatul/a selectat/ă va beneficia de instruire în domeniul protecției copilului în situații de criză umanitară, Orientare psihologică de prim ajutor și învățare socială și emoțională (în engleză Social Emotional Learning).

Cerințe față de candidați:

 • Studii superioare în științe ale educației sau alte domenii conexe;
 • Experiența profesională în domeniu va constitui un avantaj;
 • Experiență în situații de urgență constituie un avantaj;
 • Experiență de lucru cu grupuri vulnerabile reprezintă un avantaj;
 • Abilități de gestionare a relațiilor și capacitatea de a lucra îndeaproape cu personalul, voluntarii, membrii comunității și alte părți interesate
 • Abilități excelente de gândire critică, cu abilități analitice puternice pentru a procesa și a răspunde rapid la informații, inclusiv anticiparea întrebărilor dificile și pregătirea în avans a răspunsurilor.
 • Demonstrează abilități în construirea unui spațiu sigur pentru copii și tineri pentru a-și împărtăși preocupările.
 • Abilități de lucru în echipă într-o manieră deschisă, responsabilă, empatică si flexibilă;
 • Limba română, rusă și/sau ucraineană obligatorie; Cunoașterea altor limbi reprezintă un avantaj;
 • Nivelul de utilizator avansat în utilizarea aplicațiilor de operare PC: Word, Excel, Power Point, Google Drive;
 • Abilități de comunicare - pentru a transmite informații complexe în termeni simpli;
 • Cetățenii ucraineni sunt încurajați sa aplice.

Relații cheie de muncă:

Intern: asistent coordonator de proiect, coordonator de proiect, director Caritas Moldova și alți membri ai personalului Caritas Moldova

Extern: Parohii catolice, Catholic Relief Services, membri ai comunității, angajați ai centrelor colective, ICNUR, alte ONG-uri și actori religioși

Dosarul candidatului va include:

 • CV-ul candidatului sau rezumat (pentru cetățenii Ucrainei) completat în format Europass;
 • Copia diplomelor de studii

Procesul de recrutare:

Dosarele vor fi prezentate în format electronic la adresa de email secretariat@caritas.md cu indicare la Subiectul mesajului ”Concurs de post – EDUCATOR”. Numai candidații selectați vor fi contactați pentru interviu.

Data limită pentru depunerea dosarului: 15 ianuarie 2023, ora 16.00

Întrebările de precizare pot fi adresate la aceeași adresă de email – secretariat@caritas.md, până pe data de 6 ianuarie 2023, ora 12:00 sau la telefonul: 0 788 00 229.

En

Traducere Automata

The Charity Foundation Caritas Moldova employs an educator in Ungheni

Caritas Moldova Charity Foundation, partner of CRS, hires educator/educator for the project "Education and Psychosocial Support of Refugees from Ukraine to Moldova".

Effort level: part-time 50%

Specific tasks:

 • Identifies, develops and applies development programs for refugee children according to age and interests;
 • Evaluates children's capacities and offers programs with special themes;
 • Develops teaching materials and uses diversified teaching methods to motivate the development of children's abilities (assisting children in development and recreation activities);
 • Assists children, individually or in a group, to do homework;
 • Provides consultation to caregivers on the education of children;
 • referral/accompanying to the services/necessary assistance;
 • Other activities, specific to the job.

Experience:

 • At least 2 years of experience in the requested field or other related fields.

Also, the educator has key tasks of safeguarding:

 • Take responsibility for a full understanding of the protection policy and its implications;
 • Will act in accordance with the Code of Ethics and Conduct, will comply with the Safeguard Policy at all times (in professional and personal life);
 • Will perform the duties in a manner that does not harm children, vulnerable adults or other employees / volunteers, will not expose them to additional risks of abuse or exploitation;
 • It will promote a respectful and trustworthy office and field environment with beneficiaries and community members.
 • It will demonstrate skills in building a safe space for children and young people to share their recognition of the signs of child abuse and neglect and will take the necessary measures;
 • It will demonstrate excellent listening skills and empathy to support anyone who comes up with a problem;
 • It will report any safeguard issue according to the procedures of Caritas Moldova.

The candidate will benefit from training in the field of child protection in humanitarian crisis situations, Psychological First Aid Orientation and Social Emotional Learning.

Requirements for candidates:

 • Higher education in education sciences or other related fields;
 • Professional experience in the field will be an advantage;
 • Experience in emergency situations is an advantage;
 • Experience of working with vulnerable groups is an advantage;
 • Relationship management skills and ability to work closely with staff, volunteers, community members and other stakeholders
 • Excellent critical thinking skills with strong analytical skills to process and respond quickly to information, including anticipating difficult questions and preparing answers in advance.
 • Demonstrate skills in building a safe space for children and young people to share their concerns.
 • Teamwork skills in an open, responsible, empathetic and flexible manner;
 • Compulsory Romanian, Russian and/or Ukrainian; Knowing other languages is an advantage;
 • Advanced user level in the use of PC operating applications: Word, Excel, Power Point, Google Drive;
 • Communication skills - to convey complex information in simple terms;
 • Ukrainian citizens are encouraged to apply.

Key employment relationships:

Intern: assistant project coordinator, project coordinator, director of Caritas Moldova and other staff members of Caritas Moldova

External: Catholic parishes, Catholic Relief Services, community members, employees of collective centers, UNHCR, other NGOs and religious actors

The candidate's file will include:

 • CV of the candidate or summary (for citizens of Ukraine) completed in Europass format;
 • Copy of diplomas

Recruitment process:

The files will be presented in electronic format at the email address secretariat@caritas.md with indication to the subject of the message "Post contest – EDUCATOR". Only selected candidates will be contacted for the interview.

Deadline for submission of the file: 15 January 2023, 16.00

The clarification questions can be addressed to the same email address – secretariat@caritas.md, until January 6, 2023, at 12:00 or by phone: 0 788 00 229.

It

Traducere Automata

La Charity Foundation Caritas Moldova impiega un educatore in or. Ungheni

Caritas Moldova Charity Foundation, partner del CRS, assume educatore/educatore per il progetto "Educazione e sostegno psicosociale dei rifugiati dall'Ucraina alla Moldavia".

Livello di sforzo: part-time 50%

Compiti specifici:

 • Identifica, sviluppa e applica programmi di sviluppo per i bambini rifugiati in base all'età e agli interessi;
 • Valuta le capacità dei bambini e offre programmi con temi speciali;
 • Sviluppa materiali didattici e utilizza metodi didattici diversificati per motivare lo sviluppo delle capacità dei bambini (assistendo i bambini nelle attività di sviluppo e ricreative);
 • Aiuta i bambini, individualmente o in gruppo, a fare i compiti;
 • Fornisce consulenza ai caregiver sull'educazione dei bambini;
 • rinvio/accompagnamento ai servizi/assistenza necessaria;
 • Altre attività, specifiche per il lavoro.

Esperienza:

 • Almeno 2 anni di esperienza nel campo richiesto o in altri campi correlati.

Inoltre, l'educatore ha compiti chiave di salvaguardia:

 • Assumersi la responsabilità di una piena comprensione della politica di protezione e delle sue implicazioni;
 • Agirà in conformità con il Codice Etico e di Condotta, rispetterà la Politica di Salvaguardia in ogni momento (nella vita professionale e personale);
 • Svolgerà le mansioni in modo da non danneggiare bambini, adulti vulnerabili o altri dipendenti / volontari, non li esporrà a ulteriori rischi di abuso o sfruttamento;
 • Promuoverà un ufficio rispettoso e affidabile e un ambiente sul campo con i beneficiari e i membri della comunità.
 • Dimostrerà abilità nella costruzione di uno spazio sicuro per bambini e giovani per condividere il loro riconoscimento dei segni di abuso e abbandono dei minori e prenderà le misure necessarie;
 • Dimostrerà eccellenti capacità di ascolto ed empatia per supportare chiunque si presenti con un problema;
 • Segnalerà qualsiasi problema di salvaguardia secondo le procedure di Caritas Moldova.

Il candidato beneficerà della formazione nel campo della protezione dei minori in situazioni di crisi umanitaria, orientamento psicologico di primo soccorso e apprendimento emotivo sociale.

Requisiti per i candidati:

 • Istruzione superiore in scienze dell'educazione o altri campi correlati;
 • L'esperienza professionale sul campo sarà un vantaggio;
 • L'esperienza in situazioni di emergenza è un vantaggio;
 • L'esperienza di lavoro con gruppi vulnerabili è un vantaggio;
 • Capacità di gestione delle relazioni e capacità di lavorare a stretto contatto con personale, volontari, membri della comunità e altre parti interessate
 • Eccellenti capacità di pensiero critico con forti capacità analitiche per elaborare e rispondere rapidamente alle informazioni, tra cui anticipare domande difficili e preparare le risposte in anticipo.
 • Dimostrare abilità nella costruzione di uno spazio sicuro per bambini e giovani per condividere le loro preoccupazioni.
 • Capacità di lavorare in team in modo aperto, responsabile, empatico e flessibile;
 • Rumeno, russo e/o ucraino obbligatori; Conoscere altre lingue è un vantaggio;
 • Livello utente avanzato nell'uso di applicazioni operative per PC: Word, Excel, Power Point, Google Drive;
 • Abilità comunicative - trasmettere informazioni complesse in termini semplici;
 • I cittadini ucraini sono incoraggiati a presentare domanda.

Principali rapporti di lavoro:

Stagista: assistente coordinatore del progetto, coordinatore del progetto, direttore di Caritas Moldova e altri membri dello staff di Caritas Moldova

Esterno: Parrocchie cattoliche, Catholic Relief Services, membri della comunità, dipendenti di centri collettivi, UNHCR, altre ONG e attori religiosi

Il file del candidato includerà:

 • CV del candidato o sintesi (per i cittadini ucraini) compilato in formato Europass;
 • Copia dei diplomi

Processo di reclutamento:

I file saranno presentati in formato elettronico all'indirizzo e-mail secretariat@caritas.md con indicazione all'oggetto del messaggio "Post contest – EDUCATOR". Solo i candidati selezionati saranno contattati per il colloquio.

Termine per la presentazione del fascicolo: 15 gennaio 2023 alle 16.00

Le domande di chiarimento possono essere indirizzate allo stesso indirizzo e-mail – secretariat@caritas.md, fino al 6 gennaio 2023, alle 12:00 o per telefono: 0 788 00 229.

Ua

Traducere Automata

Благодійний фонд «Карітас Молдова» працевлаштовує педагога в Унгені

Благодійний фонд «Карітас Молдова», партнер CRS, наймає освітян/педагога для проекту «Освіта та психосоціальна підтримка біженців з України до Молдови».

Рівень зусиль: неповний робочий день 50%

Специфічні завдання:

 • Визначає, розробляє та застосовує програми розвитку дітей-біженців відповідно до віку та інтересів;
 • Оцінює можливості дітей і пропонує програми зі спеціальною тематикою;
 • Розробляє методичні матеріали та використовує різноманітні методи навчання для мотивації розвитку здібностей дітей (надання допомоги дітям у розвитку та оздоровчій діяльності);
 • Допомагає дітям, індивідуально або в групі, виконувати домашні завдання;
 • Надає консультації вихователям з питань навчання дітей;
 • направлення/супровід до послуг/необхідної допомоги;
 • Інші види діяльності, специфічні для роботи.

Досвід:

 • Щонайменше 2 роки досвіду роботи в запитуваній галузі або інших суміжних галузях.

Також перед вихователем стоять ключові завдання охорони:

 • Взяти на себе відповідальність за повне розуміння політики захисту та її наслідків;
 • Буде діяти відповідно до Кодексу етики та поведінки, буде дотримуватися Політики гарантій в будь-який час (у професійному та особистому житті);
 • Виконуватиме обов'язки таким чином, щоб не завдавати шкоди дітям, вразливим дорослим або іншим працівникам / волонтерам, не наражатиме їх на додаткові ризики жорстокого поводження або експлуатації;
 • Це сприятиме шанобливому та надійному офісному та польовому середовищу з бенефіціарами та членами громади.
 • Він продемонструє навички побудови безпечного простору для дітей та молоді, щоб поділитися своїм розпізнаванням ознак жорстокого поводження з дітьми та бездоглядності та вживе необхідних заходів;
 • Він продемонструє чудові навички слухання та емпатію, щоб підтримати всіх, хто стикається з проблемою;
 • Він повідомить про будь-яке питання безпеки відповідно до процедур Карітасу Молдови.

Кандидат отримає користь від навчання у сфері захисту дітей у кризових гуманітарних ситуаціях, психологічної орієнтації на першу допомогу та соціально-емоційного навчання.

Вимоги до кандидатів:

 • Вища освіта в галузі наук про освіту або інших суміжних галузях;
 • Професійний досвід у цій сфері буде перевагою;
 • Досвід роботи в надзвичайних ситуаціях є перевагою;
 • Досвід роботи з вразливими групами є перевагою;
 • Навички управління відносинами та вміння тісно співпрацювати з персоналом, волонтерами, членами спільноти та іншими зацікавленими сторонами
 • Відмінні навички критичного мислення з сильними аналітичними навичками для обробки та швидкого реагування на інформацію, включаючи передбачення складних питань та підготовку відповідей заздалегідь.
 • Продемонструйте навички побудови безпечного простору для дітей та молоді, щоб поділитися своїми проблемами.
 • Навички роботи в команді відкрито, відповідально, чуйно та гнучко;
 • Обов'язкові румунська, російська та/або українська; Знання інших мов є перевагою;
 • Просунутий рівень користувача у використанні операційних додатків ПК: Word, Excel, Power Point, Google Drive;
 • Комунікативні навички - доносити складну інформацію простими словами;
 • Громадян України заохочують подавати заявки.

Ключові трудові відносини:

Інтерн: помічник координатора проекту, координатор проекту, директор Карітасу Молдови та інші співробітники Карітасу Молдови

Зовнішній: Католицькі парафії, Католицькі служби допомоги, члени громад, працівники колективних центрів, УВКБ ООН, інших неурядових організацій та релігійних діячів

У файлі кандидата будуть вказані:

 • резюме кандидата або резюме (для громадян України), заповнене у форматі Europass;
 • Копія дипломів

Процес підбору персоналу:

Файли будуть представлені в електронному форматі на електронну адресу secretariat@caritas.md із зазначенням теми повідомлення «Поштовий конкурс – ВИХОВАТЕЛЬ». Для співбесіди будуть зв'язуватися тільки з відібраними кандидатами.

Кінцевий термін подання файлу: 15 січня 2023, 16.00

Уточнюючі питання можна адресувати на одну електронну адресу – secretariat@caritas.md, до 6 січня 2023 року о 12:00 або за телефоном: 0 788 00 229.

Bg

Traducere Automata

Благотворителната фондация "Каритас Молдова" наема преподавател в Унгени

Благотворителна фондация "Каритас Молдова", партньор на CRS, наема преподавател/преподавател по проект "Образование и психосоциална подкрепа на бежанци от Украйна в Молдова".

Ниво на усилие: непълно работно време 50%

Специфични задачи:

 • Идентифицира, разработва и прилага програми за развитие на деца бежанци според възрастта и интересите;
 • Оценява детския капацитет и предлага програми със специална тематика;
 • Разработва учебни материали и използва разнообразни методи на преподаване, за да мотивира развитието на способностите на децата (подпомагане на децата в дейности за развитие и отдих);
 • Подпомага децата, индивидуално или в група, да си напишат домашното;
 • Предоставя консултации на болногледачи относно образованието на децата;
 • насочване/придружаване на услугите/необходимото съдействие;
 • Други дейности, специфични за работата.

Опит:

 • Най-малко 2 години опит в исканата област или други свързани области.

Също така, преподавателят има ключови задачи за защита:

 • Поемане на отговорност за пълно разбиране на политиката за защита и последиците от нея;
 • Ще действа в съответствие с Етичния кодекс и поведение, ще спазва Политиката за защита по всяко време (в професионалния и личния живот);
 • Ще изпълнява задълженията си по начин, който не вреди на деца, уязвими възрастни или други служители/доброволци, няма да ги излага на допълнителни рискове от злоупотреба или експлоатация;
 • Тя ще насърчава уважителна и надеждна офис и полева среда с бенефициенти и членове на общността.
 • Ще демонстрира умения за изграждане на безопасно пространство за децата и младежите да споделят своята разпознаваемост на признаците на насилие и неглижиране на деца и ще предприеме необходимите мерки;
 • Тя ще демонстрира отлични умения за слушане и съпричастност в подкрепа на всеки, който излезе с проблем;
 • Тя ще докладва всеки предпазен въпрос съгласно процедурите на "Каритас Молдова".

Кандидатът ще се възползва от обучение в областта на закрилата на детето в хуманитарни кризисни ситуации, психологическа ориентация за първа помощ и социално емоционално учене.

Изисквания към кандидатите:

 • Висше образование в областта на образователните науки или други свързани с тях области;
 • Професионален опит в областта ще бъде предимство;
 • Опитът в извънредни ситуации е предимство;
 • Опитът от работата с уязвими групи е предимство;
 • Умения за управление на взаимоотношенията и способност за тясно сътрудничество с персонала, доброволците, членовете на общността и други заинтересовани страни
 • Отлични умения за критично мислене със силни аналитични умения за обработка и бърза реакция на информация, включително предвиждане на трудни въпроси и предварителна подготовка на отговори.
 • Демонстрирайте умения за изграждане на безопасно пространство за децата и младите хора, за да споделят своите притеснения.
 • Умения за работа в екип по открит, отговорен, съпричастен и гъвкав начин;
 • Задължителен румънски, руски и/или украински; Владеенето на други езици е предимство;
 • Разширено потребителско ниво при използването на операционни приложения за персонални компютри: Word, Excel, Power Point, Google Drive;
 • Комуникативни умения - за предаване на сложна информация с прости думи;
 • Украинските граждани се насърчават да кандидатстват.

Ключови трудови правоотношения:

Стажант: помощник-координатор на проекта, координатор на проекта, директор на "Каритас Молдова" и други служители на "Каритас Молдова"

Външен: Католически енории, католически служби за подпомагане, членове на общността, служители на колективни центрове, ВКБООН, други неправителствени организации и религиозни участници

Досието на кандидата ще включва:

 • автобиография на кандидата или резюме (за граждани на Украйна), попълнено във формат "Европас";
 • Копие от дипломи

Процес на набиране на персонал:

Файловете ще бъдат представени в електронен формат на имейл адреса secretariat@caritas.md с посочване на предмета на съобщението "Пост конкурс – ВЪЗПИТАТЕЛ". За интервюто ще бъде осъществен контакт само с избрани кандидати.

Краен срок за подаване на досието: 15 януари 2023 г., 16.00 ч.

Въпросите за изясняване могат да бъдат адресирани на същия имейл адрес – secretariat@caritas.md, до 6 януари 2023 г., в 12:00 ч. или на телефон: 0 788 00 229.

Ru

Traducere Automata

Благотворительный фонд Каритас Молдова нанимает педагога в Унгены

Благотворительный фонд «Каритас Молдова», партнер CRS, нанимает педагога/воспитателя для проекта «Образование и психосоциальная поддержка беженцев из Украины в Молдову».

Уровень усилий: неполный рабочий день 50%

Конкретные задачи:

 • Определяет, разрабатывает и применяет программы развития детей-беженцев в соответствии с возрастом и интересами;
 • Оценивает возможности детей и предлагает программы со специальной тематикой;
 • Разрабатывает учебные материалы и использует разнообразные методы обучения для мотивации развития способностей детей (оказание помощи детям в развитии и рекреационной деятельности);
 • Помогает детям, индивидуально или в группе, делать домашнее задание;
 • Проводит консультации с воспитателями по вопросам образования детей;
 • направление/сопровождение к услугам/необходимая помощь;
 • Другие виды деятельности, специфичные для работы.

Опыт:

 • Не менее 2 лет опыта работы в запрашиваемой области или других смежных областях.

Также перед воспитателем стоят ключевые задачи по охране:

 • Взять на себя ответственность за полное понимание политики защиты и ее последствий;
 • Будет действовать в соответствии с Кодексом этики и поведения, будет соблюдать Политику защиты в любое время (в профессиональной и личной жизни);
 • Будет выполнять обязанности таким образом, чтобы не причинять вреда детям, уязвимым взрослым или другим сотрудникам / волонтерам, не подвергать их дополнительным рискам жестокого обращения или эксплуатации;
 • Это будет способствовать созданию уважительной и заслуживающей доверия офисной и полевой среды с бенефициарами и членами общины.
 • Он продемонстрирует навыки создания безопасного пространства для детей и молодежи, чтобы поделиться своим признанием признаков жестокого обращения с детьми и отсутствия заботы о них, и примет необходимые меры;
 • Он продемонстрирует отличные навыки слушания и эмпатии, чтобы поддержать любого, кто придумает проблему;
 • Он сообщит о любом вопросе защиты в соответствии с процедурами Каритас Молдова.

Кандидат получит обучение в области защиты детей в гуманитарных кризисных ситуациях, психологической ориентации на первую помощь и социального эмоционального обучения.

Требования к кандидатам:

 • Высшее образование в области педагогических наук или других смежных областей;
 • Профессиональный опыт в этой области будет преимуществом;
 • Опыт работы в чрезвычайных ситуациях является преимуществом;
 • Опыт работы с уязвимыми группами населения является преимуществом;
 • Навыки управления взаимоотношениями и способность тесно сотрудничать с персоналом, волонтерами, членами сообщества и другими заинтересованными сторонами
 • Отличные навыки критического мышления с сильными аналитическими навыками для обработки и быстрого реагирования на информацию, включая прогнозирование сложных вопросов и подготовку ответов заранее.
 • Продемонстрируйте навыки в создании безопасного пространства для детей и молодежи, чтобы поделиться своими проблемами.
 • Навыки работы в команде в открытой, ответственной, чуткой и гибкой манере;
 • Обязательный румынский, русский и/или украинский; Знание других языков является преимуществом;
 • Продвинутый уровень пользователя в использовании приложений для работы с ПК: Word, Excel, Power Point, Google Drive;
 • Коммуникативные навыки – передавать сложную информацию простыми словами;
 • Гражданам Украины предлагается подать заявку.

Ключевые трудовые отношения:

Стажер: ассистент координатора проекта, координатор проекта, директор Каритас Молдова и другие сотрудники Каритас Молдова

Внешний: Католические приходы, Католические службы помощи, члены общин, сотрудники коллективных центров, УВКБ ООН, другие НПО и религиозные деятели

В досье кандидата будут входить:

 • Резюме кандидата или резюме (для граждан Украины), заполненное в формате Europass;
 • Копии дипломов

Процесс подбора персонала:

Файлы будут представлены в электронном виде на адрес электронной почты secretariat@caritas.md с указанием темы сообщения «Почтовый конкурс – ПЕДАГОГ». Для собеседования свяжутся только с отобранными кандидатами.

Крайний срок подачи файла: 15 января 2023 г., 16.00

Уточняющие вопросы можно адресовать на тот же адрес электронной почты – secretariat@caritas.md, до 6 января 2023 года, в 12:00 или по телефону: 0 788 00 229.

telegram