Asociaţia Obştească „Artemida” anunţă concurs pentru identificarea unui expert / experți / companie de consultanță pentru elaborarea unui studiu regional în regiunea de Nord a Republicii Moldova care presupune circa 10 raioane privind violenţă în

Acest studiu va fi realizat in cadrul Programului de suport instituțional pentru dezvoltarea organizației, finanțat de Suedia  în corespundere cu următorii termeni de referință:

TERMENI DE REFERINȚĂ

CONTEXT

     Asociația Obștească „Artemida”  este o organizație non-guvernamentală, non-profit cu sediul in or. Drochia st. N. Testemițanu 2/3, înregistrată în anul 1998, care are misiunea de promovare a drepturilor persoanelor afectate de fenomenul violenței în familie și contribuirea la integrarea lor psiho-socială, prin acordarea asistenței informaționale, prestarea serviciilor sociale, abilitare economică, dezvoltare personală și dezvoltarea capacităților purtătorilor de obligațiuni (reprezentanții serviciilor de stat și reprezentanții societății civile) în domeniul prevenirii și combaterii violenței în bază de gen și violenței în familie la nivel național.

     N.B. Mai multe detalii despre organizație poate fi găsită la adresa www.artemida.md

SCOPUL

Scopul general al studiului  regional  constă în analiza situației privind violenţa în baza de  gen  şi   violenţă în familie în unitățile administrativ-teritoriale din regiunea de Nord a Republicii Moldova (raioanele Briceni, Edineț, Ocnița, Dondușeni, Soroca, Drochia, Râșcani, Glodeni, Florești, Fălești, Sângerei, Șoldănești și mun. Bălți) care să permită înțelegerea punctelor tari, dar şi a celor slabe privind identificarea, înregistrarea, documentarea și intervenția intersectorială a specialiștilor (din domeniul asistenței sociale, poliției și medicinii) în cazurile de violență în bază de gen și violență în familie pentru planificarea unor intervenții bazate pe dovezi pentru a preveni şi a combate fenomenul dat.

Obiectivele studiului:

 • Analiza datelor administrative (ale poliției, asistenței sociale și medicinii) privind violența în familie și violența în bază de gen;
 • Cunoașterea caracteristicilor victimelor violenței în familie și violenței în bază de gen (gen, vârstă, relația cu agresorul, etc.);
 • Analiza provocărilor victimelor violenței în familie și a violenței în bază de gen în apelarea la serviciile poliției, asistenței sociale, medicinii;
 • Evaluarea provocărilor specialiștilor (polițiști, asistenți sociali, medici) în identificarea, înregistrarea, documentarea și oferirea asistenței victimelor violenței în familie și violenței în bază de gen;
 • Înaintarea recomandărilor privind eficientizarea acțiunilor de prevenire și combatere a fenomenului dat, inclusiv pentru îmbunătățirea calității serviciilor oferite de poliție, asistența socială, medicină, sectorul asociativ victimelor violenței în familie și violenței în bază de gen.

CERINȚE, ATRIBUŢII ŞI RESPONSABILITĂŢI:

 • Analiza datelor administrative relevante pentru acest subiect.
 • Elaborarea unei metodologii pentru desfășurarea cercetării, în baza bunelor practici internaționale și coordonarea ei cu echipa A.O „Artemida”.
 • Colectarea și analiza datelor relevante (inclusiv statistice) din diferite surse.
 • Elaborarea studiului de
 • Elaborarea raportului de analiză și recomandărilor în baza studiului regional desfășurat.
 • Rezultatelor studiului vor fi prezentate  în  două  exemplare în limbile  română şi  rezumatul în limba engleză şi  vor  fi    atît   pe  suport  de hârtie cît  şi în  versiunea  electronică.

SARCINI  SPECIFICE

     Pe parcursul realizării sarcinilor și la finalul activității, expertul / experții / compania de consultanță va prezenta organizaţiei A.O  „Artemida”  următoarele:

 • Structura și metodologia studiului, inclusiv modalitatea de colectare a datelor și instrumentele care vor fi utilizate (chestionare, interviuri, focus grupuri etc.) și lista actorilor relevanți care vor fi abordați în cadrul studiului.
 • Realizarea studiului.
 • Elaborarea şi discutarea prealabila cu Asociaţia Obştească „Artemida”  a raportului preliminar cu rezultatele studiului.
 • Redacatarea si elaborarea Raportului final care va fi prezentat cel tîrziu - 15 octombrie 2021 în două exemplare în limba  română şi  rezumatul în limba engleză vor  fi    atît   pe  suport  de hârtie cît  şi în  versiunea  electronică.
 • Participarea la evenimentul de lansare a studiului cu prezentarea observaţiilor.

 

ASOCIAȚIA OBȘTEASCĂ ARTEMIDA VA ASIGURA:

 • Expertul / experții / compania de consultanță poate beneficia și conta pe sprijinul contactare persoane corespunzătoare și acces la informații relevante.
 • Va organiza o ședință cu supraviețuitoare a violenței în familie și violenței în bază de gen.
 • Va acorda suportul necesar pentru realizarea interviurilor cu reprezentații autorităților publice.
 • Va solicita de la MAI și MSMPS datele administrative cu privire la violența în familie și violența în bază de gen pe care le colectează.

TERMENE DE ACTIVITATE

 • Termenul limită pentru prezentarea  raportului , nu mai  tîrziu  de 15  octombrie 2021.

CERINŢE FAȚĂ DE CANDIDAT:

 • Experienţă în domeniu de minim 5 ani.
 • Experienţă în executarea studiului regional în regiunea de Nord a Republicii Moldova, pentru ONG-uri, finanţate de organizaţii naţionale şi internaţionale.
 • Cunoașterea limbilor română şi engleză la un nivel adecvat de analiză şi prezentare a Raportului cu rezultatele studiului şi a Raportului final în limba română şi engleză.
 • Experienţă în elaborarea rapoartelor analitice, studiilor, altor materiale relevante.
 • Cunoștințe specializate în domeniul de cercetare.

 

OFERTA (DOSARUL) DE PARTICIPARE LA CONCURS VA CONȚINE URMĂTOARELE:

 • Denumirea ofertantului(persoană juridică/fizică), numărul telefonul de contact, adresa electronică şi prezentarea persoanelor care vor fi implicate nemijlocit în executarea studiului.
 • Descrierea companiei ofertante, a experienţei în domeniu şi argumentarea oportunităţii selectării acesteia.
 • Experiență de minim 5 ani în desfășurarea cercetărilor sociologice, sondajelor, studiilor similare în Republica Moldova, prezentând o listă a principalelor lucrări de referință efectuate.
 • Studii superioare în economie și/sau finanțe sau în domeniul relevant  activităţii.
 • Cunoștințe specifice în utilizarea metodelor calitative și cantitative pentru elaborarea metodologiei studiilor.
 • Oferta financiară, care să indice preţul serviciilor, TVA - la  cota 0%, cu respectarea termenelor indicate mai sus.

CRITERII DE EVALUAREA OFERTELOR:

 • Expertiză în domeniul efectuării sondajelor / studiilor, deşfăsurarea studiul.
 • Calitatea ofertei tehnice (relevanța și calitatea conceptului de metodologie de evaluare propus, descrierea activităților etc.).
 • Termenul de executare propus (calendarul activităților).
 • Oferta financiară și planul de activități propus.
 • Instituția contractantă va semna contract de prestări servicii cu persoana fizică sau juridică (expert / experți / compania de consultanță) care va prezenta cea mai bună ofertă, atât din punctul de vedere al ofertei tehnice, cât și a ofertei financiare.
 • Ofertele care nu respectă condițiile din anunț și termenii de referință nu vor fi luate în considerație.
 • Lipsa relațiilor de afiliere cu entitatea și/sau persoanele cu funcții de răspundere ale entității.
 • Artemida va oferi oportunități egale  tuturor companiilor  care vor participa la concurs.
 • A.O “ Artemida” asigură  că  deciziile  luate  în  procesul  de  selecție  vor  fi bazate pe criterii obiective, nediscriminatorii, legate direct de concurs.
 • AO Artemida promovează  egalitatea  de  șanse,  nu  permite  și  nu tolerează  discriminarea  pe  criteriu  de  naționalitate,  rasă,  origine  etnică,  religie  sau  convingeri, sex, vârstă, dezabilitate, orientare sexuală, apartenență politică, statut social sau orice alt criteriu similar.
 • Doar compania selectată va fi contactată.
 •  

TERMENII ȘI MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI:

  Data limită de  prezentarea  a  ofertei : 15 august 2021

      Oferta urmează  a  fi datată  și  semnată de  către  ofertant/ă  și  expediată   prin e-mail la adresele:

paveltuvacov@yahoo.com , cebotari.tat95@gmail.com  si  simionsirbu@yahoo.com  

 sau  depusă  direct  la  oficiul  Asociații or. Drochia str. N. Testemițanu 2/3, boc B,   în plic sigilat, cu indicarea denumirii ofertantului, cu  mențiunea „Concurs selectare studiu regional”.

      Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon +37369608041  Pavel Tuvacov sau +37369481540  Tatiana Cebotari


Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.

Become a Patron!Descopera ONG

Descopera Finanțatori

Active în ultima săptămănă