Șanse sporite de incluziune socio-educațională pentru 110 copii din centre de plasament temporar9 Telenesti

Scurt istoric. Asociația Obștească ”PRODOCS” este o echipă de profesioniști coordonată de Președinta, Cristina Coroban, magistru în asistență socială. De 16 ani, ”PRODOCS” oferă sprijin copiilor în situație vulnerabilă din centrele de plasament pentru a avea acces la educație de calitate, a se putea integra în societate și pentru a deveni adulți responsabili. Asociația a implementat variate proiecte care oferă suport informațional și consultativ profesorilor, specialiștilor din domeniul asistenței sociale și protecției copilului, prin organizarea atelierelor de lucru, sesiuni de informare și instruire, sesiuni de mentorat cu antrenarea formatorilor și aplicarea metodelor și tehnicilor inovative de abordare în educație.

Obiectivele trasate de ”PRODOCS” sunt:
• Dezvoltarea de programe/servicii sociale care să răspundă nevoilor reale ale copiilor, tinerilor și persoanelor în situație vulnerabilă;
• Susținerea drepturilor persoanelor cu risc de marginalizare și excluziune socială;
• Inițierea și susținerea unor inițiative de dezvoltare cu focusarea pe parteneriatul local, care pot contribui la îmbunătățirea calității vieții.

Perspective. Asociația Obștească ”PRODOCS” implementează în perioada 2023 – 2025 etapa a 3-a a proiectului ”Incluziunea socio-școlară a copiilor din Centrele de Plasament: de la Vulnerabilitate, la Incluziune” cu suportul financiar al Fundației pentru Copii ”Pestalozzi” din Elveția, proiect coordonat de către Ina Gorcea.

Scopul general al proiectului este de a contribui la îmbunătățirea accesului la educație de calitate prin asigurarea incluziunii socio-educaționale a beneficiarilor din 8 Centre de Plasament partenere din raioanele: Anenii Noi, Drochia, Fălești, Glodeni, Hâncești, Telenești, Ștefan Vodă. Partenerii noștri instituționali sunt 8 Centre de plasament temporar, 12 instituții de învățământ, 6 Direcții de Asistență Socială și Protecția Familiei, 7 Direcții de Educație, și 1 Primărie.

Beneficiarii proiectului sunt copii separați de părinți, inclusiv copii victime a violenţei, neglijării, exploatării şi traficului și, după caz, copii cu dizabilități accentuate și medii, cu vîrsta cuprinsă între 4 și 18 ani, și care nu pot fi plasați în Familia extinsă, în Serviciul Casă de copii de tip familial, Serviciul de asistenţă parentală profesionistă sau Serviciul Casa comunitară pentru copii în situație de risc.

Obiectivele proiectului se realizează prin desfășurarea activităților pe 3 nivele:
- la nivel de Centre de plasament, prin activități de suport școlar la disciplinele de bază (Limbi, Matematică, Științe) și dezvoltare a abilităților sociale și de viață, adresate copiilor;
- la nivelul instituțiilor de învățământ, prin activități de instruire și mentorat pentru profesori, cadre manageriale, și oportunități de participare a copiilor în procesul decizional al școlii/centrului;
- la nivel de autorități publice locale prin ateliere de lucru, advocacy și ajustare a cadrului normativ ce se referă la serviciul de plasament temporar.

Implementarea activităților proiectului generează următoarele beneficii:
1) Dezvoltarea competențelor școlare și a abilităților de trai independent și orientare profesională a copiilor din cele 8 Centre de plasament incluse în proiect;
2) Dezvoltarea abilităților parentale și a cunoștințelor de îngrijire și protecție a copiilor pentru părinții și/sau membrii familiilor extinse ai copiilor din cele 8 Centre de plasament pentru facilitarea creării unui mediu familial favorabil pentru reintegrarea copiilor în familie și asigurarea dezvoltării armonioase a acestora;
3) Crearea oportunităților de participare și implicare a copiilor în procesul decizional al Centrului/școlii prin implementare de micro-proiecte;
4) Consolidarea cunoștințelor, atitudinilor și practicilor în domeniul educației incluzive și lucrului cu copii din grupurile vulnerabile pentru administrația școlilor și cadrele didactice din cele 12 instituții de învățământ partenere proiectului;
5) Îmbunătățirea cooperării și consolidarea cunoștințelor și competențelor echipelor multidisciplinare din raioanele partenere în monitorizarea accesului copiilor la educație și servicii comunitare de calitate în perioada post-plasament;
6) Elaborarea de suporturi metodologice clare și eficiente pentru personalul Centrelor de plasament necesare în lucrul cu copiii și părinții/familiile extinse ai acestora;
7) Dezvoltarea și îmbunătățirea documentelor strategice și operaționale, politici și proceduri interne ale serviciului de plasament pentru a asigura protecția copilului și bunăstarea acestuia pe parcursul perioadei de plasament și post-plasament.

Realizări curente în cele 8 Centre de plasament partenere:
Echipa proiectului este orientată să lucreze la ”firul ierbii” cu copiii în situații vulnerabile, părinții sau membrii familiilor extinse, angajații Centrelor de plasament, profesorii din cele 12 instituții de învățământ și echipele intersectoriale locale.
Pe parcursul anului 2023, s-au înscris următoarele rezultate:
- 8 Consilii ale Copiilor din centrele partenere constituite și funcționale;
- 110 copii din centre au beneficiat de suport școlar pentru disciplinele engleză, matematică și științe. Suplimentar copiii au participat la activități dezvoltative realizate în baza Ghidului de dezvoltare a abilităților de viață și carieră, elaborat în cadrul proiectului;
- 70 părinți/membri ai familiilor extinse au fost implicați în programul de dezvoltare a abilităților parentale, conform Ghidului de Educație Parentală, elaborat prin proiect;
- 297 profesori și reprezentanții ai serviciului de asistență psiho-pedagogică instruiți cu referire la ”Comportamente distructive la adolescenți”, ”Diminuarea stereotipurilor de gen în educație” și ”Măsuri de protecție împotriva bullying-ului”; ”Practici centrate pe copil aplicate de profesori la variate discipline”;
- 38 cadre manageriale ale instituțiilor de învățământ și Centrelor de plasament au discutat despre dificultăți și succese întâmpinate în aplicarea Politicilor de Protecție a Copilului, ”Educaţia de gen în cadrul parteneriatului familie-şcoală” și ”Supervizarea profesională în asistența socială”;
- 130 angajați ai centrelor de plasament și reprezentanți ai Direcției de asistență socială și-au îmbunătățit abilitățile cu referire la elaborarea și aplicarea Managementului de caz și a Planului Individualizat de Asistență, Rolul și responsabilitățile autorității tutelare locale în protecția copiilor aflați în situație de risc, Lucrul echipei multidisciplinare cu adolescenții cu comportament deviant;
- 17 unități de echipamente IT (tablă interactivă, proiector, laptop, imprimante, boxe/căști audio, etc) donate Centrului Comunitar Multifuncțional de Asistență Socială ”Încredere” din or. Glodeni și Centrului Multifuncțional de Asistență Socială ”Nufărul Alb” din s. Glinjeni, r. Fălești, în scopul asigurării accesului beneficiarilor la educație de calitate și utilizare în procesul de învățare fizic/la distanță, precum și însușirea materialului didactic predat conform curriculumului școlar, îmbunătățirea abilităților IT, cât și utilizarea acestora în cadrul activităților proiectului în incinta centrelor.
- 8 seturi de documente ce se referă la Politica de Protecție a Copilului pentru cele 8 Centre de plasament temporar partenere proiectului au fost analizate în scopul îmbunătățirii ulterioare, în scopul asigurării unui mecanism de protecție a copilului împotriva oricărei forme de violență, neglijare sau exploatare, prin aplicarea unui sistem de reguli și proceduri pentru prevenirea și reacționarea la astfel de situații.

Proiectul ”Incluziunea socio-școlară a copiilor din Centrele de plasament: de la Vulnerabilitate, la Incluziune” promovează incluziunea socială și educațională a copiilor aflați în situație vulnerabilă prin implicarea tuturor actorilor comunitari în crearea unui mediu socio-școlar sigur pentru dezvoltarea fiecărui copil. Cooperarea intersectoriala se consolidează prin participarea la evenimente comune și implicarea actorilor locali pentru garantarea interesului superior al copilului.

Articol adaugat de: AO PRODOCS
Alte articole de la acest autor: