#NoișiUE: Discuție cu cetățenii orașului Leova despre oportunitățile oferite de Acordul de Asociere cu UEInstitutul pentru Politici Europene de la Berlin (IEP), în parteneriat cu Institutul pentru Politici şi Reforme Europene (IPRE) şi Institutul pentru Inițiative Strategice (IPIS), au organizat, pe 3 martie curent, la Leova, cel de al treilea atelier de lucru din cadrul proiectului „Noi și UE – UE în Moldova: Percepțiile și Realitatea”.

Scopul atelierului este să ofere informații despre avantajele Acordului de Asociere și despre posibilitate de accesare a fondurilor Uniunii Europene. De asemenea, participanții la atelier au avut posibilitatea să interacționeze și să discute despre procesul de implementare a proiectelor finanțate de donatori cu foștii și actualii beneficiari ai fondurilor UE. La eveniment au participat reprezentanții societății civile, mediului academic și reprezentanții administrației publice locale.

În deschiderea evenimentului, cu un cuvânt de salut au venit Iulian Groza, Director Executiv, Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE) și Inna Supac, Director Executiv IPIS. De asemenea, Alexandru Bujorean, primarul orașului Leova, a vorbit despre proiectele UE implementate în regiune, dar și despre inițiativa de a reconstrui podul peste râul Prut, care ar da posibilitate de dezvoltare a orașului și ar facilita accesul spre zona UE. Totodată, Dominic Maugeais, Coordonator de proiect IEP, a explicat participanților care sunt scopurile și activitățile de viitor ale proiectului.

În cadrul primului panel, Iulian Groza, a făcut o trecere în revistă a principalelor rezultate și probleme de la cinci de implementare a Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană, a evoluţiei dialogului UE-Moldova, precum despre prioritățile strategice în implementarea  angajamentelor asumate de Republica Moldova.

În al doilea panel, Mihai Mogîldea, Lider de echipă, Programul Europenizare IPRE, a vorbit despre principalele aspecte a Regimului liberalizat de vize cu UE, despre avantajele liberei circulații a cetățenilor în spațiul UE, precum și a prezentat care sunt rezultatele implementării Zonei de Comerț Liber Cuprinzător și aprofundat dintre UE și Republica Moldova (ZLSAC). De asemenea, Iulian Rusu, Director adjunct IPRE, a vorbit despre cooperarea inter-municipală, reforma teritorial administrativă și amalgamarea autorităților locale, în contextul implementării Acordului de Asociere cu UE.

În cadrul evenimentului, au fost lansate infograficele elaborate în cadrul proiectului, care vor fi distribuite și pe rețelele de socializare.

Proiectul „Noi și UE – UE în Moldova: Percepțiile și Realitatea” s-a început în iulie 2019 și va dura 12 luni şi are drept obiectiv aducerea unei contribuții la depășirea liniilor de divizare socială identificate în cadrul procesului de apropiere a Moldovei față de UE prin promovarea dialogului informat asupra valorilor și normelor care stau la baza Acordului de Asociere și beneficiile modernizării Republicii Moldova în procesul de apropiere față de UE.

Printre acțiunile planificate se numără dialoguri cu cetățenii, ateliere de lucru şi dezbateri TV în regiuni precum Ceadîr-Lunga și Edineț. Proiectul este implementat cu suportul Oficiului Federal pentru Afaceri Externe al Germaniei.

#МыиЕС: Дискуссия с гражданами из Леова о возможностях, предлагаемых Соглашением об ассоциации с ЕС

 

Берлинский Институт европейских политик (IEP), совместно с Институтом европейских политик и реформ (IPRE) и Институтом стратегических инициатив (IPIS), провели, 3 марта 2019, в Леова, третий семинар в рамках проекта «ЕС в Молдове: Восприятия и реальность».

Целью семинара было предоставление информации о преимуществах Соглашения об ассоциации и о возможности доступа к фондам Европейского Союза для молодежи в Молдове. Кроме того, участники семинара имели возможность пообщаться и обсудить процесс реализации финансируемых донорами проектов, а так же с бывшими или нынешними бенефициарами фондов ЕС. В мероприятии приняли участие представители гражданского общества, научных кругов и представители местной публичной администрации.

На открытии мероприятия выступили с приветственным словом Юлиан Гроза, исполнительный директор IPRE и Инна Шупак, исполнительный директор. Также, Александр Бужореан, мэр города Леова, рассказал о проектах ЕС, реализуемых в регионе, а также об инициативе по восстановлению моста через реку Прут, который позволил бы развиваться городу и облегчить доступ в зону ЕС. В то же время, Доминик Може, координатор проекта IEP, объяснил участникам, каковы цели и будущая деятельность проекта.

В рамках первой панели, Юлиан Гроза, рассмотрел основные результаты и проблемы пяти лет реализации Соглашения об ассоциации Молдова – Европейский Союз, эволюцию диалога ЕС-Молдова, а также стратегические приоритеты в выполнении обязательств, взятых на себя Республикой Молдова.

Во второй панели Михай Могылдеа, руководитель группы Программы европеизации IPRE, рассказал об основных аспектах безвизового режима с ЕС, о преимуществах свободного передвижения граждан в ЕС и представил результаты внедрения Зоны глубокой и всеобъемлющей свободной торговли между ЕС и Республикой Молдова (ZLSAC). Также Юлиан Русу, заместитель директора IPRE, рассказал о межмуниципальном сотрудничестве, территориальной административной реформе и объединении местных органов власти в контексте реализации Соглашения об ассоциации с ЕС.

В ходе мероприятия была представлены инфографики, разработанные в рамках проекта, которая будет опубликованы в социальных сетях.

Проект «ЕС в Молдове: Восприятия и реальность» начался в июле 2019 года и продлится 12 месяцев и направлен на содействие преодолению социальных разделительных линий, определенных в процессе приближения Молдовы к ЕС, через содействие информированному диалогу о ценностях и нормах, лежащих в основе Соглашения об ассоциации и преимуществах модернизации Республики Молдова в процессе сближения с ЕС. В рамках проекта планируется проведение диалогов с гражданами, семинарах и теледебаты в таких регионах как Чадыр-Лунга и Единец. Проект реализуется при поддержке Федерального министерства иностранных дел Германии.