APEL pentru asigurarea transparenţei şi informării publice în activitatea Parlamentului RMParlamentul Republicii Moldova reprezintă organul reprezentativ suprem al poporului Republicii Moldova, iar deputaţii aleşi prin vot direct de către cetăţeni poartă o responsabilitate comună în faţa acestora, responsabilitate ce începe de la asigurarea transparenţei activităţii parlamentare. Asigurarea informării publice şi a transparenţei în activitate constituie o obligaţie a aleşilor faţă de alegători şi o modalitate de sporire a nivelului încrederii publice în instituţia Parlamentului, încredere care, în ultima perioadă s-a redus considerabil şi conform sondajelor de opinie, a atins cele mai joase cote din ultimii zece ani (circa 13.6 % în noiembrie 2011 comparativ cu 30% în noiembrie 2010, conform datelor Barometrului Opiniei Publice).

Organizaţiile semnatare salută evoluţiile pozitive, pe care Parlamentul şi Secretariatul acestuia le-au înregistrat în anul 2011: dezvoltarea noii pagini web a Parlamentului, sporirea şi îmbunătăţirea conţinutului informaţional al acesteia; elaborarea Strategiei de comunicare a Parlamentului pentru anii 2011-2014; elaborarea Planului de dezvoltare strategică a Secretariatului Parlamentului ş.a. Activitatea parlamentului a devenit mai transparentă datorită interesului manifestat de mass-media şi implicarea unor proiecte private în reflectarea şedinţelor plenare ale legislativului (transmisiunea video online a şedinţelor asigurată de www.privesc.eu).

Constatăm totuşi, că în pofida dinamicii pozitive, Parlamentul Republicii Moldova continuă să ramînă restanţier în asigurarea transparenţei procesului decizional şi a informării publice despre activitatea sa cotidiană. Considerăm regretabilă neaplicarea în cadrul activităţii Parlamentului a dispoziţiilor şi procedurilor stabilite de Legea nr.239-XVI din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional şi de Regulamentul Parlamentului (art.49¹): pe pagina web a Parlamentului nu sînt plasate regulile şi procedurile de organizare şi desfăşurare a consultărilor publice; lipsesc anunţurile de organizare a consultărilor publice asupra proiectelor de acte legislative; nu este publicată informaţia despre coordonatorii procesului de consultare publică în cadrul comisiilor parlamentare; nu se asigură publicarea şi consultarea la timp a proiectelor de acte legislative; lipsesc rapoartele anuale ale comisiilor parlamentare privind transparenţa în procesul decizional; nu sînt publicate procesele verbale ale şedinţelor publice ale comisiilor permanente; este tărăgănată publicarea stenogramelor şedinţelor plenare etc. Printre problemele care afectează transparenţa şi imaginea legislativului Republicii Moldova este şi publicarea cu întîrziere sau chiar lipsa unor declaraţii de venit, averi şi interese ale unor deputaţi şi funcţionari ai Secretariatului Parlamentului. Informaţia despre voturile exprimate de deputaţi, intervenţiile legislative şi de control ale acestora nu este sistematizată şi oferită public, rapoartele în domeniu au caracter sumar şi se realizează doar prin eforturile organizaţiilor societăţii civile.

Lipsa informaţiilor de interes public şi aplicarea defectuoasă sau nerespectarea dispoziţiilor legale de către însuşi emitentul principal al acestora – Parlamentul ţării, reduce considerabil din cultura juridică a cetăţenilor şi sporeşte gradul de neacceptare a normelor juridice ce reglementează toate domeniile vieţii sociale, contribuie la creşterea nihilismului juridic.

Pornind de la constatările făcute, Organizaţiile semnatare ale prezentului Apel solicită Parlamentului Republicii Moldova să asigure publicarea pe pagina sa oficială de internet (www.parlament.md), începînd cu 1 februarie 2012, a următoarelor informaţii:

 1. Procesele-verbale ale şedinţelor publice ale Biroului permanent al Parlamentului, ale comisiilor parlamentare permanente, speciale şi de anchetă.
 2. Înregistrarea audio a şedinţelor Parlamentului şi plasarea tuturor stenogramelor existente ale şedinţelor Parlamentului (începînd cu anul 1990), spre acces public, publicarea stenogramelor şedinţelor curente în termen restrîns.
 3. Regulile şi procedurile de organizare şi desfăşurare a consultărilor publice de către comisiile parlamentare.
 4. Proiectele de acte legislative supuse consultării publice în Parlament, cu toate actele necesare (note de informare, tabelele de divergenţe, evaluări de impact etc.).
 5. Anunţurile privind organizarea şedinţelor publice ale Biroului permanent al Parlamentului, ale comisiilor parlamentare permanente, speciale şi de anchetă (cu menţionarea datei şedinţei, locului şi persoanei de contact).
 6. Indicarea în anunţurile de presă a datelor de contact ale persoanelor responsabile de comunicarea cu mass-media şi altor persoanele interesate/implicate în respectivele activităţi.
 7. Indicarea în anunţurile şi comunicatele de presă a datele de contact ale coordonatorilor procesului de consultare din cadrul comisiilor permanente, secretariatul Parlamentului.
 8. Toate declaraţiile de venituri, averi şi declaraţiile de interese ale deputaţilor şi funcţionarilor Secretariatului Parlamentului (începînd cu anul 2009).
 9. Poze, CV-uri şi date de contact (e-mail, telefon, fax) ale tuturor deputaţilor în Parlament.
 10. Informaţia despre actele legislative aflate pe agenda Parlamentului, inclusiv informaţii despre autorii acestora, stadiul de examinare, modificările survenite în procedura legislativă parcursă.

Informaţiile menţionate nu au caracter secret, publicarea acestora nu presupune costuri suplimentare din moment ce există deja în format electronic în arhivele Parlamentului. În schimb, publicarea acestor informaţii din oficiu va constitui o dovadă în plus că Parlamentul respectă drepturile alegătorilor şi ale oricărui cetăţean, că legislativul asigură accesul la informaţiile de interes public. Acţiunile respective vor constitui un pas important spre eficientizarea şi creşterea transparenţei instituţiei Parlamentului, asigurînd sporirea încrederii în această instituţie fundamentală a statului Republica Moldova. Indirect, aceste măsuri vor contribui la asigurarea unui grad mai înalt de respect şi aplicare a actelor emanate de la instituţia legislativă.

Organizaţii semnatare:

 1. Asociaţia pentru Democraţie Participativă (ADEPT)
 2. Asociaţia Investitorilor Străini (FIA)
 3. Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova (CIDDC)
 4. Centrul de Reabilitare a Victimelor Torturii „Memoria”
 5. Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova (CNTM)
 6. Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC)
 7. Centrul „Acces-Info”
 8. Centrul de Resurse „Tineri şi Liberi”
 9. Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului (CReDO)
 10. Centrul EXPERT-GRUP
 11. Asociaţia „Terra – 1530”
 12. Mişcarea Ecologistă din Moldova
 13. Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare”
 14. Centrul pentru Politici şi Analize în Sănătate
 15. Organizaţia „Gender-Centru”
 16. Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale (IDIS „Viitorul”)
 17. Alianţa Centrelor Comunitare de Acces la Informaţie şi Instruire din Moldova
 18. Institutul de Politici Publice (IPP)
 19. Centrul de Resurse Juridice (CRJ)
 20. Institutul pentru Apărarea Drepturilor şi Libertăţilor Fundamentale ale Omului
 21. Clubul Politic al Femeilor 50/50
 22. Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI)
 23. Centrul de Informaţii „GENDERDOC-M”
 24. Asociaţia pentru Politică Externă (APE)
 25. Asociaţia „Femeia pentru Societatea Contemporană” (AFSC)
 26. Fundaţia Est Europeană Moldova
 27. Transparency International-Moldova
 28. Asociaţia de Dezvoltare social-culturală „DELFIN”
 29. Asociaţia pentru Transparenţă şi Dezvoltare Civică
 30. Secretariatul Coaliţiei Civice pentru Alegeri Libere şi Corecte
 31. Asociaţia „MOŞTENITORII”
 32. Agenţia pentru Dezvoltare Regională (ADR) „Habitat”
 33. Organizaţia „Generaţia Mea”
 34. Organizaţia „Always Together”
 35. Asociaţia Presei Electronice din Moldova (APEL)
 36. Organizaţia „Вдохновение”