APSCF anunță concurs pentru selectarea unei persoane juridice/fizice pentru prestarea serviciilor de audit financiar.

TERMENI DE REFERINȚĂ
Servicii de audit


Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF) este o rețea de 62 de organizații neguvernamentale de pe întreg teritoriul Republicii Moldova, inclusiv din regiunea transnistreană. APSCF acționează pentru crearea unui cadru coerent și funcțional de dezvoltare a factorilor de decizie, a mecanismelor și practicilor de implementare, asigurând respectarea și protecția reală a copilului și familiei. Detalii despre organizație: http://aliantacf.md/

APSCF anunță concurs pentru selectarea unei persoane juridice/fizice pentru prestarea serviciilor de audit financiar.

Obiectivele contractului constau în realizarea auditului financiar al Proiectului “Emergency Response in Assisting Ukrainian Refugees and Third Country Nationals in Moldova”, finanțat de Diakonie Katastrophenhilfe. Verificarea corectitudinii utilizării mijloacelor financiare şi a veridicităţii informaţiilor prezentate în rapoartele financiare ale proiectului, pentru perioada de implementare 01.12.2022 – 30.06.2023. Bugetul proiectului pentru 7 luni constituie 460 585,10 euro.

Raportul de audit (opinia auditorului) trebuie să corespundă prevederilor Standardelor Internaționale de Audit (ISA 800) și să conțină note cu referire la respectarea instrucțiunilor de raportare financiară convenite între APSCF și Finanțator.

Auditul urmează a fi desfășurat în perioada 01 iulie-31 august 2023.

Sarcini tehnice:
1. Raportul de audit, verificat și semnat de auditorul responsabil va fi prezentat APSCF conform termenilor stabiliți.
2. Raportul de audit trebuie să indice clar opinia generală de audit, detaliile privind metodologia de audit și scopul auditului.
3. Asigurarea faptului că auditul a fost efectuat în conformitate cu standardele internaționale de audit și de către auditor calificat și licențiat.
4. Rapoartele de audit vor fi prezentete în două exemplare în limbile română, engleză şi versiunea electronică a acestora (în format pdf)

Cerințe față de Raportul de audit:
1. Opinia de audit va fi exprimată în conformitate cu ISA 800. Raportul de audit va conține situațiile financiare, inclusiv notele per program și scrisoarea către management.
2. Raportul de audit, verificat și semnat de auditorul responsabil (incluzînd numele, prenumele și poziția auditorului, calificarea și licența) va fi prezentat APSCF conform termenelor stabilite.
3. Raportul de audit va fi prezentat în două exemplare în limbile română și engleză.
4. Raportul de audit, include un paragraf separat în care descrie exactitatea și corectitudinea cheltuielilor realizate per proiect.
5. Auditorul verifică situația financiară pe baza planului oferit de finanțator.

Scrisoarea către management:
Pe lângă raportul de audit, auditorul va pregăti o scrisoare în care va include :
1. Rezultatele controlului;
2. Recomandările auditorului pentru a înlătura deficiențele identificate (în ordinea priorităților);
3. Punctele slabe identificate și evaluarea riscurilor, recomandări pentru îmbunătățirea acestora;
4. Raport privind gradul de conformitate;
5. Lipsa documentelor confirmative cuantificate în sume exacte, în cazul în care acestea există.

Conținutul ofertei:
Dosarul de participare la concurs va conține următoarele:

1. Denumirea ofertantului, numărul telefonul de contact, adresa electronică şi CV persoanelor care vor fi implicate nemijlocit în auditul programului. Licențe și certificări ale auditorului. Apartenența la Asociații profesionale sau internaționale.
2. Descrierea companiei ofertante, a experienţei în domeniu şi argumentarea oportunităţii selectării acesteia;
3. Oferta financiară, care să indice preţul serviciilor de audit, inclusiv TVA şi perioada exactă de efectuare a auditului, cu respectarea termenelor indicate mai sus.
4. Oferta financiară, cu indicarea prețului serviciilor de audit, inclusiv TVA, în Euro și a perioadei exacte de efectuare a auditului, cu respectarea termenelor indicate mai sus.
5. copia certificatului de înregistrare;
6. copia extrasului din registrul de stat al persoanelor juridice;
7. copia licenței privind activitatea de audit general și auditul instituțiilor financiare.

Criteriile de selectare:
1. Experiență în domeniu – companiile de audit interesate trebuie să aibă experiență în auditarea organizațiilor necomerciale din Republica Moldova;
2. Calificarea auditorului sau echipei care va efectua auditul (minim 4 ani de experiență);
3. Prețul serviciilor pentru auditul efectuat și perioada propusă pentru efectuarea auditului.
4. Imaginea și reputația companiei/persoanei fizice. Apartenența companiei//persoanei fizice la o rețea internațională va constitui un avantaj.

Termen limită pentru depunerea ofertelor – 31.05.2023

Ofertele vor fi trimise prin e-mail la adresa office@aliantacf.md cu tema mesajului "Oferta servicii de audit proiect DKH” Ofertele care nu respectă condițiile din anunț și termenii de referință nu vor fi luate în considerare.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail: office@aliantacf.md.