BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal responsabil de supraveghere TIC și securitatea informațieiRo

Articol Original

BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal responsabil de supraveghere TIC și securitatea informației

BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal responsabil de supraveghere TIC și securitatea informației

Obiectivele postului:

 1. exercită funcția de supraveghere TIC și a securității informației în cadrul băncilor licenţiate și prestatorilor de servicii de plată;
 2. implementează și gestionează Securitatea Informației în cadrul BNM;

Cerințe minime obligatorii:

 1. Studii superioare în Tehnologiilor informaționale sau securitatea informației;
 2. Experienţă de minim 2 ani în domeniul tehnologiilor informaționale, securității informației sau auditul sistemelor informaționale;
 3. Cunoştinţe în domeniul tehnologiilor informaționale, auditului TIC, securității informației;
 4. Competențe lingvistice: cunoaşterea limbii române și engleze la nivel cel puțin intermediar;
 5. Alte abilități și atitudini: conduită morală şi profesională înaltă, integritate, inițiativă și responsabilitate, lucru în echipă, capacitate de însușire rapidă a metodelor noi de lucru organizare, responsabilitate, tendință de dezvoltare profesională continuă. 

Principalele atribuții funcţionale:

 1. supravegherea TIC și a securității informației în cadrul băncilor licenţiate și prestatorilor de servicii de plată;
 2. exercitarea cu și fără supervizare a analizei riscurilor de securitate pentru procesele critice în cadrul BNM;
 3. monitorizarea resurselor critice ale BNM din punct de vedere a securității informației, identificarea amenințărilor și vulnerabilităților;
 4. selectarea și implementarea măsurilor de control adecvate aferent riscurilor de securitate identificate;
 5. investigarea incidentelor de securitate a informației în cadrul BNM și a băncilor licențiat.

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 16 februarie 2023.

! Depunerea CV-ului: Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau puteţi expedia CV-ul dvs. pe adresa recrutare@bnm.md. Totodată, aveți posibilitatea să depuneți CV-ul și în format fizic la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi. Pentru informații suplimentare ne puteți contacta telefonic la numărul 022 822 158.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Recomandăm insistent să consultaţi bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografie:

 1. Regulamentul privind cerințe minime pentru Sistemele Informaționale și de Comunicare ale băncilor, aprobat prin HCE al BNM nr.47 din 14 martie 2018;
 2. Legea privind activitatea băncilor nr. 202 din 06 octombrie 2017;
 3. Standardele internaționale ISO27k;
 4. ISACA guidelines.

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

En

Traducere Automata

NBM announces a competition for the vacancy of senior expert responsible for ICT surveillance and information security

BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal responsabil de supraveghere TIC și securitatea informației

The objectives of the job:

 1. performs the function of ICT and information security supervision within licensed banks and payment service providers;
 2. implements and manages the Information Security within the NBM;

Mandatory minimum requirements:

 1. Higher education in Information Technologies or Information Security;
 2. Minimum 2 years experience in the field of information technologies, information security or audit of information systems;
 3. Knowledge in the field of information technologies, ICT audit, information security;
 4. Language skills: knowledge of Romanian and English at least intermediate level;
 5. Other skills and attitudes: high moral and professional conduct, integrity, initiative and responsibility, teamwork, ability to quickly learn new methods of work organization, responsibility, tendency to continuous professional development. 

Main functional tasks:

 1. supervision of ICT and information security within licensed banks and payment service providers;
 2. exercising with and without supervision the analysis of security risks for critical processes within the NBM;
 3. monitoring the critical resources of the NBM from the point of view of information security, identifying threats and vulnerabilities;
 4. selecting and implementing appropriate control measures related to the identified security risks;
 5. investigation of information security incidents within the NBM and licensed banks.

The deadline for submitting CVs is: February 16, 2023.

! Submitting your CV: To participate in the contest, please access: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, fill in the cv form online or you can send your CV. by address recrtuare@bnm.md. At the same time, you have the possibility to submit your CV in physical format at the NBM headquarters, at the address: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chisinau, Department of Strategy, Organization and Human Resources, specifying the position you want to apply for. For further information you can contact us by phone at 022 822 158.

Only persons who meet the conditions of the competition will be contacted by e-mail.

We strongly recommend that you consult the bibliography below before being invited to the contest.

Bibliography:

 1. Regulation on minimum requirements for banks' Information and Communication Systems, approved by the Executive Board of the NBM no.47 of 14 March 2018;
 2. Law on banks' activity nr. 202 of 06 October 2017;
 3. International STANDARDS ISO27k;
 4. ISACA guidelines.

More vacancies found on the link below

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

It

Traducere Automata

NBM bandisce un concorso per il posto vacante di esperto senior responsabile della sorveglianza ICT e della sicurezza delle informazioni

BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal responsabil de supraveghere TIC și securitatea informației

Gli obiettivi del lavoro:

 1. svolge la funzione di ICT e supervisione della sicurezza delle informazioni all'interno di banche autorizzate e fornitori di servizi di pagamento;
 2. implementa e gestisce la sicurezza delle informazioni all'interno della NBM;

Requisiti minimi obbligatori:

 1. Istruzione superiore in tecnologie dell'informazione o sicurezza delle informazioni;
 2. Minimo 2 anni di esperienza nel campo delle tecnologie dell'informazione, della sicurezza delle informazioni o dell'audit dei sistemi informativi;
 3. Conoscenze nel campo delle tecnologie dell'informazione, audit ICT, sicurezza delle informazioni;
 4. Conoscenze linguistiche: conoscenza del rumeno e dell'inglese almeno di livello intermedio;
 5. Altre abilità e attitudini: elevata condotta morale e professionale, integrità, iniziativa e responsabilità, lavoro di squadra, capacità di apprendere rapidamente nuovi metodi di organizzazione del lavoro, responsabilità, tendenza al continuo sviluppo professionale. 

Principali compiti funzionali:

 1. supervisione della sicurezza delle TIC e delle informazioni all'interno di banche autorizzate e fornitori di servizi di pagamento;
 2. esercitare, con e senza supervisione, l'analisi dei rischi di sicurezza per i processi critici all'interno della NBM;
 3. monitorare le risorse critiche della NBM dal punto di vista della sicurezza delle informazioni, identificando minacce e vulnerabilità;
 4. selezionare e attuare adeguate misure di controllo relative ai rischi per la sicurezza individuati;
 5. indagine sugli incidenti di sicurezza delle informazioni all'interno della NBM e delle banche autorizzate.

La scadenza per l'invio dei CV è: 16 febbraio 2023.

! Invio del proprio CV: Per partecipare al concorso, accedere:  https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, compila il modulo CV online oppure puoi inviare il tuo CV. per indirizzo recrtuare@bnm.md. Allo stesso tempo, hai la possibilità di inviare il tuo CV in formato fisico presso la sede NBM, all'indirizzo: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chisinau, Dipartimento di strategia, organizzazione e risorse umane, specificando la posizione per cui si desidera candidarsi. Per ulteriori informazioni potete contattarci telefonicamente al numero 022 822 158.

Solo le persone che soddisfano le condizioni del concorso saranno contattate via e-mail.

Si consiglia vivamente di consultare la bibliografia qui sotto prima di essere invitati al concorso.

Bibliografia:

 1. Regolamento sui requisiti minimi per i sistemi di informazione e comunicazione delle banche, approvato dal Consiglio Direttivo della NBM n. 47 del 14 marzo 2018;
 2. Legge sull'attività delle banche nr. 202 del 06 ottobre 2017;
 3. STANDARD internazionali ISO27k;
 4. Linee guida ISACA.

Altre offerte di lavoro trovate sul link sottostante

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

Ua

Traducere Automata

NBM оголошує конкурс на вакансію старшого експерта, відповідального за ІКТ-нагляд та інформаційну безпеку

BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal responsabil de supraveghere TIC și securitatea informației

Завдання роботи:

 1. виконує функцію нагляду за ІКТ та інформаційною безпекою в ліцензованих банках та надавачах платіжних послуг;
 2. впроваджує та управляє інформаційною безпекою в рамках НБМ;

Обов'язкові мінімальні вимоги:

 1. Вища освіта в галузі інформаційних технологій або інформаційної безпеки;
 2. Мінімум 2 роки досвіду роботи в сфері інформаційних технологій, інформаційної безпеки або аудиту інформаційних систем;
 3. Знання в області інформаційних технологій, ІКТ-аудиту, інформаційної безпеки;
 4. Володіння мовами: знання румунської та англійської не нижче середнього рівня;
 5. Інші навички і установки: висока моральна і професійна поведінка, порядність, ініціативність і відповідальність, вміння швидко освоювати нові методи організації праці, відповідальність, схильність до постійного професійного розвитку. 

Основні функціональні завдання:

 1. нагляд за ІКТ та інформаційною безпекою в ліцензованих банках та постачальниках платіжних послуг;
 2. здійснення з наглядом і без нагляду аналізу ризиків безпеки критичних процесів в рамках НБМ;
 3. моніторинг критично важливих ресурсів НБМ з точки зору інформаційної безпеки, виявлення загроз і вразливостей;
 4. вибір та здійснення відповідних заходів контролю, пов'язаних з виявленими ризиками безпеки;
 5. розслідування інцидентів інформаційної безпеки в рамках НБМ і ліцензованих банків.

Кінцевий термін подання резюме : 16 лютого 2023 року.

! Подання резюме: Для участі в конкурсі, будь ласка, перейдіть до: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, заповніть форму резюме онлайн або ви можете надіслати своє резюме. за адресою recrtuare@bnm.md. При цьому у вас є можливість подати своє резюме у фізичному форматі в штаб-квартирі НБМ, за адресою: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Кишинів, департамент стратегії, організації та людських ресурсів, вказавши посаду, на яку ви хочете претендувати. Для отримання додаткової інформації Ви можете зв'язатися з нами за телефоном 022 822 158.

Електронною поштою зв'яжуться лише особи, які відповідають умовам конкурсу.

Ми настійно рекомендуємо ознайомитися з наведеною нижче бібліографією перед запрошенням на конкурс.

Бібліографія:

 1. Положення про мінімальні вимоги до інформаційно-комунікаційних систем банків, затверджене Правлінням НБМ No47 від 14 березня 2018 року;
 2. Закон про діяльність банків нр. 202 від 06 жовтня 2017 року;
 3. міжнародні стандарти ISO27k;
 4. Керівні принципи ISACA.

Більше вакансій можна знайти за посиланням нижче

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

Bg

Traducere Automata

НБМ обявява конкурс за вакантно място на старши експерт, отговарящ за наблюдението на ИКТ и информационната сигурност

BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal responsabil de supraveghere TIC și securitatea informației

Целите на работата:

 1. изпълнява функцията на надзор на ИКТ и информационната сигурност в лицензираните банки и доставчиците на платежни услуги;
 2. осъществява и управлява информационната сигурност в рамките на НБМ;

Задължителни минимални изисквания:

 1. Висше образование по информационни технологии или информационна сигурност;
 2. Минимум 2 години опит в областта на информационните технологии, информационната сигурност или одита на информационни системи;
 3. Знания в областта на информационните технологии, ИКТ одита, информационната сигурност;
 4. Езикови умения: владеене на румънски и английски език поне средно ниво;
 5. Други умения и нагласи: високо морално и професионално поведение, почтеност, инициативност и отговорност, работа в екип, способност за бързо усвояване на нови методи на организация на работа, отговорност, склонност към непрекъснато професионално развитие. 

Основни функционални задачи:

 1. надзор на ИКТ и информационната сигурност в лицензираните банки и доставчиците на платежни услуги;
 2. извършване със и без надзор на анализа на рисковете за сигурността на критичните процеси в рамките на НБМ;
 3. наблюдение на критичните ресурси на НБМ от гледна точка на информационната сигурност, идентифициране на заплахи и уязвимости;
 4. избор и прилагане на подходящи мерки за контрол, свързани с установените рискове за сигурността;
 5. разследване на инциденти с информационната сигурност в рамките на НБМ и лицензираните банки.

Крайният срок за подаване на автобиографии е: 16 февруари 2023 г.

! Изпращане на Вашата автобиография: За да участвате в конкурса, моля влезте в:  https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, попълнете автобиографията онлайн или можете да изпратите автобиографията си. по адрес recrtuare@bnm.md. В същото време имате възможност да подадете автобиографията си във физически формат в централата на НБМ, на адрес: бд. Григоре Виеру nr.1, mun. Кишинев, отдел "Стратегия, организация и човешки ресурси", уточнявайки позицията, за която искате да кандидатствате. За допълнителна информация можете да се свържете с нас на телефон 022 822 158.

Само лица, които отговарят на условията на конкурса, ще бъдат потърсени по електронна поща.

Силно препоръчваме да се консултирате с библиографията по-долу, преди да бъдете поканени на конкурса.

Библиография:

 1. Наредба за минималните изисквания към информационните и комуникационните системи на банките, одобрена от Изпълнителния съвет на НБМ No 47 от 14 март 2018 г.;
 2. Закон за дейността на банките nr. 202 от 06 октомври 2017 г.;
 3. Международни стандарти ISO27k;
 4. Насоки на ISACA.

Още свободни работни места, намерени на линка по-долу

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

Ru

Traducere Automata

НБМ объявляет конкурс на вакансию старшего эксперта, ответственного за ИКТ-надзор и информационную безопасность

BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal responsabil de supraveghere TIC și securitatea informației

Цели работы:

 1. осуществляет функцию надзора за ИКТ и информационной безопасностью в лицензированных банках и поставщиках платежных услуг;
 2. реализует и управляет информационной безопасностью в рамках НБМ;

Обязательные минимальные требования:

 1. Высшее образование в области информационных технологий или информационной безопасности;
 2. Минимум 2 года опыта работы в области информационных технологий, информационной безопасности или аудита информационных систем;
 3. Знания в области информационных технологий, ИКТ-аудита, информационной безопасности;
 4. Языковые навыки: знание румынского и английского языков не менее среднего уровня;
 5. Другие навыки и установки: высокое моральное и профессиональное поведение, добросовестность, инициативность и ответственность, командная работа, умение быстро осваивать новые методы организации работы, ответственность, склонность к непрерывному профессиональному развитию. 

Основные функциональные задачи:

 1. надзор за ИКТ и информационной безопасностью в лицензированных банках и поставщиках платежных услуг;
 2. проведение под наблюдением и без надзора анализа рисков безопасности критических процессов в рамках НБМ;
 3. мониторинг критических ресурсов НБМ с точки зрения информационной безопасности, выявление угроз и уязвимостей;
 4. выбор и реализация соответствующих мер контроля, связанных с выявленными рисками безопасности;
 5. расследование инцидентов информационной безопасности внутри НБМ и лицензированных банков.

Крайний срок подачи резюме: 16 февраля 2023 года.

! Отправка резюме: Для участия в конкурсе, пожалуйста, получите доступ: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, заполните форму резюме онлайн или вы можете отправить свое резюме. по адресу recrtuare@bnm.md. В то же время у вас есть возможность представить свое резюме в физическом формате в штаб-квартире НБМ, по адресу: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Кишинев, Департамент стратегии, организации и человеческих ресурсов, указав должность, на которую вы хотите претендовать. Для получения дополнительной информации вы можете связаться с нами по телефону 022 822 158.

По электронной почте свяжутся только лица, отвечающие условиям конкурса.

Мы настоятельно рекомендуем вам ознакомиться с библиографией ниже, прежде чем быть приглашенным на конкурс.

Библиография:

 1. Положение о минимальных требованиях к информационно-коммуникационным системам банков, утвержденное Исполнительным советом НБМ No47 от 14 марта 2018 года;
 2. Закон о деятельности банков No 202 от 06 октября 2017 года;
 3. Международные стандарты ISO27k;
 4. Руководящие принципы ISACA.

Больше вакансий, найденных по ссылке ниже

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0