Marketing ManagerRo

Articol Original

Marketing Manager

Marketing Manager

Dreamups este un accelerator de afaceri tehnologice. Dezvoltăm programe pentru startup-uri, pentru companii IT și toți cei interesați de inovație și tehnologie. Acoperim întregul spectru de accelerare a unei afaceri, începând de la educarea tinerilor despre startup-uri, hackatoane de idei, accelerare de la idee la produs/aplicație tehnologică și până la investiții în startup-uri.

Am dezvoltat soluții tehnologice de învățare online precum este platforma de masterclass-uri Dreamclass cât și platforma de accelerare UpFactory. De asemenea, Dreamups dezvoltă evenimente comunitare precum Startup Grind Chișinău, făcând parte din comunitatea globală Startup Grind.

MISIUNEA POZIȚIEI:

Crearea și implementarea strategiilor de marketing pentru a promova programele și serviciile organizației către potențialii participanți, parteneri și donatori.

REZULTATELE AȘTEPTATE:

 • Dezvoltarea planurilor de comunicare și campaniilor de promovare a programelor și produselor Dreamups;
 • Elaborarea bugetelor de comunicare;
 • Rapoarte pe activitatea de comunicare;
 • Managementul rețelelor de socializare și parteneriatele media;
 • E-mail marketing;
 • Managementul conținutului pe paginile web ale organizației;
 • Dezvoltarea conceptelor de campanii de comunicare – mesaje, conținut și producția tuturor materialelor de marketing împreună cu echipa Dreamups;
 • Creșterea vânzărilor și a cotei de piață prin implementarea strategiilor de marketing eficiente;
 • Creșterea gradului de conștientizare a brandului și a imaginii companiei;
 • Atingerea sau depășirea obiectivelor de vânzare stabilite.

COMPETENȚELE NECESARE:

 • Experiență demonstrată de management și execuție a campaniilor de promovare/generare de lead-uri;
 • Cunoașterea limbii engleze, nivel conversațional scris și vorbit;
 • Planificare și organizare – capacitatea de a elabora planuri de comunicare și de a le urma cu punctualitate și responsabilitate;
 • Comunicare – capacitatea de a vorbi fluent și hotărât;
 • Spirit de echipă și inițiativă;
 • Gândire inovativă, deschisă și flexibilă;
 • Experiența de lucru voluntar anterioară va prezenta un avantaj.

Lucrul va fi full-time

Angajatul/angajata va lucra din biroul echipei Dreamups, coworking-ul iHUB Green.

DE CE SĂ APLICI:

 • Vei contribui la dezvoltarea comunității de tineri și tinere antreprenori și antreprenoare din Moldova și regiune și vei încuraja dezvoltarea inovațiilor și a ecosistemului antreprenorial;
 • Vei lucra într-un mediu care încurajează spiritul de echipă, inovația și performanța;
 • Beneficiile financiare vor fi discutate individual;
 • Vei putea crea conexiuni cu fondatoare/fondatori de startup-uri, mentori și fonduri de investiții.

Perioada de muncă: Ianuarie 2023 – Decembrie 2023, cu posibilitate de prelungire a contractului.

Aplică: Expediază CV-ul și Scrisoarea de Motivare la adresa hello@dreamups.md până pe 29 ianuarie 2023 ora 23:59.

En

Traducere Automata

Marketing Manager

Marketing Manager

Dreamups is a tech business accelerator. We develop programs for startups, for IT companies and all those interested in innovation and technology. We cover the full spectrum of business acceleration, from educating young people about startups, hackathons of ideas, acceleration from idea to product / technological application and to investing in startups.

We have developed technological solutions for online learning such as the Dreamclass masterclass platform as well as the UpFactory acceleration platform. Dreamups also develops community events such as Startup Grind Chisinau, being part of the global Startup Grind community.

MISSION OF THE POSITION:

Creating and implementing marketing strategies to promote the organization's programs and services to potential participants, partners and donors.

EXPECTED RESULTS:

 • Development of communication plans and campaigns to promote Dreamups programs and products;
 • Elaboration of communication budgets;
 • Reports on communication activity;
 • Social media management and media partnerships;
 • E-mail marketing;
 • Content management on the web pages of the organization;
 • Development of communication campaign concepts – messages, content and production of all marketing materials together with the Dreamups team;
 • Increasing sales and market share by implementing effective marketing strategies;
 • Increasing awareness of the brand and image of the company;
 • Achieving or exceeding the set sales targets.

THE NECESSARY COMPETENCES:

 • Proven experience of management and execution of promotion / lead generation campaigns;
 • Knowledge of English, written and spoken conversational level;
 • Planning and organization – the ability to develop communication plans and follow them with punctuality and responsibility;
 • Communication – the ability to speak fluently and resolutely;
 • Team spirit and initiative;
 • Innovative, open and flexible thinking;
 • Previous voluntary work experience will be of an advantage.

Work will be full-time

The employee will work from the Dreamups team office, the coworking of iHUB Green.

WHY APPLY:

 • You will contribute to the development of the community of young and young entrepreneurs and entrepreneurs from Moldova and the region and you will encourage the development of innovations and the entrepreneurial ecosystem;
 • You will work in an environment that encourages team spirit, innovation and performance;
 • The financial benefits will be discussed individually;
 • You will be able to create connections with founders/founders of startups, mentors and investment funds.

Work period: January 2023 – December 2023, with the possibility of extending the contract.

Apply: Send your CV and Motivation Letter to the address hello@dreamups.md until January 29, 2023 at 23:59.

It

Traducere Automata

Responsabile Marketing

Marketing Manager

Dreamups è un acceleratore di business tecnologico. Sviluppiamo programmi per startup, per aziende IT e tutti coloro che sono interessati all'innovazione e alla tecnologia. Copriamo l'intero spettro dell'accelerazione del business, dall'educazione dei giovani sulle startup, hackathon di idee, accelerazione dall'idea al prodotto / applicazione tecnologica e all'investimento in startup.

Abbiamo sviluppato soluzioni tecnologiche per l'apprendimento online come la piattaforma masterclass Dreamclass e la piattaforma di accelerazione UpFactory. Dreamups sviluppa anche eventi comunitari come Startup Grind Chisinau, facendo parte della comunità globale di Startup Grind.

MISSIONE DELLA POSIZIONE:

Creazione e implementazione di strategie di marketing per promuovere i programmi e i servizi dell'organizzazione a potenziali partecipanti, partner e donatori.

RISULTATI ATTESI:

 • Sviluppo di piani di comunicazione e campagne per promuovere programmi e prodotti Dreamups;
 • Elaborazione di budget di comunicazione;
 • Report sull'attività di comunicazione;
 • Gestione dei social media e partnership con i media;
 • E-mail marketing;
 • Gestione dei contenuti sulle pagine web dell'organizzazione;
 • Sviluppo dei concetti della campagna di comunicazione – messaggi, contenuti e produzione di tutti i materiali di marketing insieme al team di Dreamups;
 • Aumentare le vendite e la quota di mercato implementando strategie di marketing efficaci;
 • Aumentare la consapevolezza del marchio e dell'immagine dell'azienda;
 • Raggiungere o superare gli obiettivi di vendita prefissati.

LE COMPETENZE NECESSARIE:

 • Comprovata esperienza di gestione ed esecuzione di campagne di promozione/lead generation;
 • Conoscenza della lingua inglese, livello di conversazione scritta e parlata;
 • Pianificazione e organizzazione – la capacità di sviluppare piani di comunicazione e seguirli con puntualità e responsabilità;
 • Comunicazione – la capacità di parlare fluentemente e risolutamente;
 • Spirito di squadra e iniziativa;
 • Pensiero innovativo, aperto e flessibile;
 • Una precedente esperienza di volontariato sarà vantaggiosa.

Il lavoro sarà a tempo pieno

Il dipendente lavorerà dall'ufficio del team Dreamups, il coworking di iHUB Green.

PERCHÉ APPLICARE:

 • Contribuirai allo sviluppo della comunità di giovani e giovani imprenditori e imprenditori della Moldavia e della regione e incoraggerai lo sviluppo delle innovazioni e dell'ecosistema imprenditoriale;
 • Lavorerai in un ambiente che incoraggia lo spirito di squadra, l'innovazione e le prestazioni;
 • I benefici finanziari saranno discussi singolarmente;
 • Sarai in grado di creare connessioni con fondatori / fondatori di startup, mentori e fondi di investimento.

Periodo di lavoro: gennaio 2023 – dicembre 2023, con possibilità di proroga del contratto.

Candidati: invia il tuo CV e la lettera di motivazione all'indirizzo hello@dreamups.md fino al 29 gennaio 2023 alle 23:59.

Ua

Traducere Automata

Менеджер з маркетингу

Marketing Manager

Dreamups – це прискорювач технологічного бізнесу. Ми розробляємо програми для стартапів, для IT-компаній та всіх, хто цікавиться інноваціями та технологіями. Ми охоплюємо весь спектр акселерації бізнесу, від навчання молоді про стартапи, хакатони ідей, акселерацію від ідеї до продукту/технологічного застосування та до інвестування в стартапи.

Ми розробили технологічні рішення для онлайн-навчання, такі як платформа майстер-класів Dreamclass , а також платформа прискорення UpFactory. Dreamups також розвиває громадські заходи, такі як Startup Grind Кишинів, будучи частиною глобальної спільноти Startup Grind.

МІСІЯ ПОЗИЦІЇ:

Створення та реалізація маркетингових стратегій просування програм і послуг організації потенційним учасникам, партнерам і донорам.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ:

 • Розробка комунікаційних планів та кампаній з просування програм та продуктів Dreamups;
 • Розробка комунікаційних бюджетів;
 • Звіти про комунікаційну діяльність;
 • Управління соціальними медіа та медіа-партнерство;
 • Маркетинг електронною поштою;
 • Управління контентом на веб-сторінках організації;
 • Розробка концепцій комунікаційної кампанії – меседжів, контенту та виготовлення всіх маркетингових матеріалів спільно з командою Dreamups;
 • Збільшення обсягу продажів і частки ринку за рахунок реалізації ефективних маркетингових стратегій;
 • Підвищення впізнаваності бренду та іміджу компанії;
 • Досягнення або перевищення встановлених цільових показників продажів.

НЕОБХІДНІ КОМПЕТЕНЦІЇ:

 • Підтверджений досвід управління та проведення кампаній з просування / лідогенерації;
 • Знання англійської мови, письмового та розмовного рівня;
 • Планування та організація – вміння розробляти комунікаційні плани і слідувати їм з пунктуальністю і відповідальністю;
 • Комунікабельність – вміння вільно і рішуче говорити;
 • Командний дух та ініціативність;
 • Інноваційне, відкрите та гнучке мислення;
 • Попередній добровільний досвід роботи буде мати перевагу.

Робота буде постійною

Співробітник буде працювати з офісу команди Dreamups, коворкінгу iHUB Green.

НАВІЩО ЗАСТОСОВУВАТИ:

 • Ви будете сприяти розвитку спільноти молодих та молодих підприємців та підприємців з Молдови та регіону, а також заохочуватимете розвиток інновацій та підприємницької екосистеми;
 • Ви будете працювати в середовищі, яке заохочує командний дух, інновації та продуктивність;
 • Фінансові вигоди будуть обговорюватися індивідуально;
 • Ви зможете налагодити зв'язки із засновниками/засновниками стартапів, менторами та інвестиційними фондами.

Період роботи: січень 2023 року – грудень 2023 року, з можливістю продовження контракту.

Подати заявку: Надішліть своє резюме та мотиваційний лист на адресу hello@dreamups.md до 29 січня 2023 року о 23:59.

Bg

Traducere Automata

Маркетинг мениджър

Marketing Manager

Dreamups е ускорител на технологичния бизнес. Разработваме програми за стартъпи, за ИТ компании и всички, които се интересуват от иновации и технологии. Ние покриваме пълния спектър от ускоряване на бизнеса, от образоване на младите хора за стартиращи фирми, хакатони на идеи, ускоряване от идея до продуктово/технологично приложение и до инвестиране в стартъпи.

Разработихме технологични решения за онлайн обучение като платформата за майсторски класове Dreamclass , както и платформата за ускоряване UpFactory. Dreamups също така развива събития в общността като Startup Grind Chisinau, като е част от глобалната общност на Startup Grind.

МИСИЯ НА ПОЗИЦИЯТА:

Създаване и прилагане на маркетингови стратегии за популяризиране на програмите и услугите на организацията пред потенциални участници, партньори и дарители.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

 • Разработване на комуникационни планове и кампании за популяризиране на Dreamups програми и продукти;
 • Изготвяне на комуникационни бюджети;
 • Доклади за комуникационната дейност;
 • Управление на социални медии и медийни партньорства;
 • Имейл маркетинг;
 • Управление на съдържанието на уеб страниците на организацията;
 • Разработване на концепции за комуникационна кампания – послания, съдържание и изработка на всички маркетингови материали съвместно с екипа на Dreamups;
 • Увеличаване на продажбите и пазарния дял чрез прилагане на ефективни маркетингови стратегии;
 • Повишаване на информираността за марката и имиджа на компанията;
 • Постигане или превишаване на поставените цели за продажби.

НЕОБХОДИМИТЕ КОМПЕТЕНЦИИ:

 • Доказан опит в управлението и изпълнението на промоционални/водещи кампании;
 • Владеене на английски, писмено и говоримо разговорно ниво;
 • Планиране и организация – способност за разработване на комуникационни планове и следването им с точност и отговорност;
 • Комуникация – способността да се говори свободно и решително;
 • Екипен дух и инициативност;
 • Иновативно, отворено и гъвкаво мислене;
 • Предишен доброволен трудов стаж ще бъде предимство.

Работата ще бъде на пълен работен ден

Служителят ще работи от офиса на екипа на Dreamups, коуъркинга на iHUB Green.

ЗАЩО ДА КАНДИДАТСТВАТЕ:

 • Ще допринесете за развитието на общността на млади и млади предприемачи и предприемачи от Молдова и региона и ще насърчите развитието на иновациите и предприемаческата екосистема;
 • Ще работите в среда, която насърчава екипния дух, иновациите и представянето;
 • Финансовите ползи ще бъдат обсъдени индивидуално;
 • Ще можете да създавате връзки с основатели/основатели на стартъпи, ментори и инвестиционни фондове.

Период на работа: януари 2023 г. – декември 2023 г., с възможност за удължаване на договора.

Кандидатствайте: Изпратете автобиографията и мотивационното си писмо на адрес hello@dreamups.md до 29 януари 2023 г. в 23:59 часа.

Ru

Traducere Automata

Менеджер по маркетингу

Marketing Manager

Dreamups - это акселератор технологического бизнеса. Мы разрабатываем программы для стартапов, для IT-компаний и всех тех, кто интересуется инновациями и технологиями. Мы охватываем весь спектр акселерации бизнеса, от обучения молодежи о стартапах, хакатонов идей, ускорения от идеи к продукту / технологическому применению и до инвестирования в стартапы.

Мы разработали технологические решения для онлайн-обучения, такие как платформа мастер-классов Dreamclass , а также платформа ускорения UpFactory. Dreamups также развивает общественные мероприятия, такие как Startup Grind Chisinau, являясь частью глобального сообщества Startup Grind.

МИССИЯ ДОЛЖНОСТИ:

Создание и реализация маркетинговых стратегий продвижения программ и услуг организации потенциальным участникам, партнерам и донорам.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

 • Разработка коммуникационных планов и кампаний по продвижению программ и продуктов Dreamups;
 • Разработка бюджетов в области коммуникации;
 • Отчеты о коммуникационной деятельности;
 • Управление социальными сетями и медиа-партнерство;
 • Маркетинг по электронной почте;
 • Управление контентом на веб-страницах организации;
 • Разработка концепций коммуникационных кампаний – сообщений, контента и производства всех маркетинговых материалов совместно с командой Dreamups;
 • Увеличение продаж и доли рынка за счет реализации эффективных маркетинговых стратегий;
 • Повышение узнаваемости бренда и имиджа компании;
 • Достижение или превышение установленных целей продаж.

НЕОБХОДИМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ:

 • Проверенный опыт управления и проведения кампаний по продвижению/лидогенерации;
 • Знание английского языка, письменного и разговорного уровня;
 • Планирование и организация – умение разрабатывать коммуникационные планы и следовать им пунктуально и ответственно;
 • Общение – умение говорить бегло и решительно;
 • Командный дух и инициатива;
 • Инновационное, открытое и гибкое мышление;
 • Предыдущий добровольный опыт работы будет иметь преимущество.

Работа будет работать полный рабочий день

Сотрудник будет работать из офиса команды Dreamups, коворкинга iHUB Green.

ЗАЧЕМ ОБРАЩАТЬСЯ:

 • Вы будете способствовать развитию сообщества молодых и молодых предпринимателей и предпринимателей из Молдовы и региона, и вы будете поощрять развитие инноваций и предпринимательской экосистемы;
 • Вы будете работать в среде, которая поощряет командный дух, инновации и производительность;
 • Финансовые выгоды будут обсуждаться индивидуально;
 • Вы сможете создавать связи с основателями/основателями стартапов, менторами и инвестиционными фондами.

Период работы: январь 2023 года – декабрь 2023 года, с возможностью продления контракта.

Подать заявку: Отправьте свое резюме и мотивационное письмо по адресу hello@dreamups.md до 29 января 2023 года в 23:59.

telegram