Strategic Communications and Outreach Specialist/Moldova Future Technologies ActivityRo

Traducere Automata

Specialist comunicare strategică și informare/Activitatea tehnologiilor viitoare din Moldova

Strategic Communications and Outreach Specialist/Moldova Future Technologies Activity

Activitatea tehnologiilor viitoare din Moldova

Finanțat de USAID și Suedia

Specialist în comunicare strategică și informare

 

01. PREZENTARE GENERALĂ A PROIECTULUI

Activitatea de Tehnologii Viitoare (ALS) continuă moștenirea USAID și a Guvernului Suediei de programare a competitivității sectorului în Moldova, bazându-se pe lecțiile învățate și adaptările, relațiile și încrederea partenerilor locali realizată de programele anterioare în ultimii 15 ani. Pe baza succeselor anterioare în facilitarea dezvoltării diverșilor parteneri locali, ALS utilizează cadrul sistemelor de piață globale pentru a continua să consolideze capacitatea de progres durabil și sistemic, aplicând în același timp cele mai bune practici noilor parteneri și sectoare. ALS co-creează intervenții sistemice cu partenerii moldoveni pentru a transforma sectoarele selectate prin aplicarea de noi tehnologii, promovarea inovării și integrarea cu piețele globale. ALS funcționează în următoarele sectoare: producția ușoară, tehnologia informației și comunicațiilor (TIC), ingineria de precizie, industriile creative și mass-media digitală.

02. DESCRIEREA POZIȚIEI

Specialistul în comunicare strategică și informare va conduce activitățile de comunicare a proiectelor și va asigura promovarea și vizibilitatea proiectelor, prezența mass-media și a rețelelor sociale, precum și brandingul și marcarea donatorilor. Specialistul în comunicare strategică și informare va dezvolta și menține relații cu agențiile de media și PR, precum și cu omologii donatori. Specialistul în comunicare strategică și informare va asista, de asemenea, partenerii de proiect în activitățile lor de comunicare, inclusiv în consolidarea capacității, după cum este necesar.

03. PRINCIPALELE ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI

 • Asigura integrarea comunicatiilor in toate activitatile proiectului
 • Dezvoltă un plan de comunicare la nivel de proiect sau la nivel de industrie sau mini-strategii de comunicare în jurul activităților tehnice în curs de desfășurare ale proiectului și al industriilor asistate
 • Sprijină eforturile proiectului de a crește cantitatea și calitatea relatărilor media în industriile legate de proiect
 • Sprijină eforturile de relații cu mass-media ale proiectului, inclusiv instruirea mass-media pentru purtătorul de cuvânt/purtătorii de cuvânt ai proiectului
 • Analizează rezultatele proiectului, publicațiile și comunicările pentru aderarea la Liniile directoare de branding și marcare ale USAID
 • Dezvoltă povești de succes ale proiectului și lucrează la povești de succes video
 • Oferă îndrumare și sprijin cu privire la branding USAID de materiale de proiect
 • Sprijină dezvoltarea materialelor online
 • Elaboreaza puncte de discutie, discursuri si scenariste pentru evenimentele organizate de Proiect
 • Elaboreaza un raport pe luna pentru USAID despre activitățile proiectului și contribuie la actualizări săptămânale pentru donatori cu privire la activitățile
 • Dezvoltă fișa informativă a proiectului, unul și două pagini pentru a evidenția inițiativele emblematice ale proiectului, industriile asistate și centrele de excelență
 • Contribuie la rapoartele trimestriale si anuale elaborate de proiectul de distributie publica
 • Menține biblioteca foto și video a proiectului și prezența pe rețelele de socializare pe pagina de Facebook a USAID Moldova (și a altor donatori) și asigură actualizarea în timp util a activităților, evenimentelor și rezultatelor proiectului
 • Scrie povești de succes în format USAID și coordonează producția de povești de succes video
 • Monitorizează apăsarea și salvează decupajele media în scopuri de raportare ale proiectului
 • Elaboreaza specificatii tehnice/domeniu de activitate/cerere de propuneri de externalizare a activitatilor de comunicare si coordoneaza contractele cu partenerii locali, monitorizeaza livrabilele si rezultatele contractului
 • Sprijină formatarea, editarea și publicarea de studii, documente de lucru, instrumente și metodologii de planificare sau alte activități noi
 • Sprijină elaborarea rapoartelor de proiect, raportarea rezultatelor și a altor produse legate de proiect
 • Indeplineste alte atributii dupa cum este necesar sau atribuit

04. CALIFICĂRI

 • Minim patru ani de experiență în domeniul comunicațiilor strategice
 • Diplomă universitară în domenii relevante, cum ar fi comunicațiile, relațiile publice sau conexe
 • Experiență demonstrată în lucrul eficient cu diverse părți interesate din industrie, inclusiv sectorul privat, mediul academic, Guvernul Republicii Moldova, donatori și altele
 • Fluența în limba română și competența în limba engleză și rusă preferată, cu excelente abilități de comunicare orală și scrisă
 • Experiența anterioară în punerea în aplicare a programării finanțate de donatori a preferat
 • Experiența anterioară în curs de dezvoltare rapoarte scrise, briefers eveniment, și puncte de discuție pentru donatori preferat
 • Leadership demonstrat, versatilitate și integritate

05. INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

Vă rugăm să trimiteți un e-mail cu CV-ul atașat și "Strategic Communications and Outreach Specialist" în linia de subiect la office@chemonics.md până la 31 ianuarie 2023. Fără întrebări telefonice, vă rog. Cererile vor fi revizuite în mod continuu. Chemonics va contacta finaliștii.

Chemonics este un angajator cu șanse egale și nu discriminează în practicile sale de selecție și de angajare pe baza rasei, culorii, religiei, sexului, originii naționale, afilierii politice, orientării sexuale, identității de gen, stării civile, dizabilității, informațiilor genetice, vârstei, apartenenței la o organizație angajată sau a altor factori care nu sunt de merit.

En

Articol Original

Strategic Communications and Outreach Specialist/Moldova Future Technologies Activity

Strategic Communications and Outreach Specialist/Moldova Future Technologies Activity

Moldova Future Technologies Activity

Funded by USAID and Sweden

Strategic Communications and Outreach Specialist

 

01. PROJECT OVERVIEW

The Future Technologies Activity (FTA) continues USAID’s and the Government of Sweden’s legacy of sector competitiveness programming in Moldova, building on lessons learned and adaptions, relationships, and local partner trust achieved by previous programs over the past 15 years. Building on previous successes in facilitating the development of diverse local partners, FTA uses global market systems framework to continue to build capacity for sustainable, systemic progress while applying best practices to new partners and sectors. FTA co-creates systemic interventions with Moldovan partners to transform selected sectors by applying new technologies, promoting innovation, and integrating with global markets. FTA works in the following sectors: light manufacturing, information and communication technology (ICT), precision engineering, creative industries, and digital media.

02. POSITION DESCRIPTION

The Strategic Communications and Outreach Specialist will lead project communications activities and will ensure project promotion and visibility, media and social media presence, and donor branding and marking. The Strategic Communications and Outreach Specialist will develop and maintain relationships with the media and PR agencies, as well as donor counterparts. The Strategic Communications and Outreach Specialist will also assist project partners with their communications activities, including building capacity as needed.

03. PRINCIPAL DUTIES AND RESPONSIBILITIES

 • Ensures the integration of communications throughout all the project’s activities
 • Develops a project-level or industry-level communications plans or communications mini-strategies around ongoing technical activities of the project and assisted industries
 • Supports the project’s efforts to increase the quantity and quality of media stories in Project related industries
 • Supports the project’s media relations efforts, including media coaching for the project’s spokesperson/spokespeople
 • Reviews the project deliverables, publications, and communications for adherence to the USAID Branding and Marking Guidelines
 • Develops project success stories and works on video success stories
 • Provides guidance and support on USAID branding of project materials
 • Supports development of online materials
 • Develops talking points, speeches and scene setters for events organized by the Project
 • Develops one report per month for USAID about project activities and contributes to weekly updates to donors about activities
 • Develops project fact sheet, one and two-pagers to highlight project flagship initiatives, assisted industries, and Centers of Excellence
 • Contributes to quarterly and annual reports developed by the project for public distribution
 • Maintains the project photo and video library and social media presence on the USAID Moldova Facebook page (and other donors) and ensures timely updates of project activities, events and results
 • Writes success stories in USAID format and coordinates production of video success stories
 • Monitors press and saves media clippings for the project’s reporting purposes
 • Develops technical specifications/scope of work/ request for proposals for outsourcing communications activities and coordinates the contracts with local partners, monitors deliverables and outcomes of the contract
 • Supports the formatting, editing and publishing of studies, working papers, planning tools and methodologies or other new activities
 • Supports development of project reports, results reporting and other project-related products
 • Performs other duties as necessary or assigned

04. QUALIFICATIONS

 • Minimum of four years of experience working in strategic communications
 • University degree in relevant field, such as communications, public relations, or related
 • Demonstrated experience working effectively with various industry stakeholders including the private sector, academia, the Government of Moldova, donors, and others
 • Fluency in Romanian and proficiency in English and Russian preferred, with excellent oral and written communication skills
 • Previous experience implementing donor-funded programming preferred
 • Previous experience developing written reports, event briefers, and talking points for donors preferred
 • Demonstrated leadership, versatility, and integrity

05. APPLICATION INSTRUCTIONS

Please send an email with your CV attached and “Strategic Communications and Outreach Specialist” in the subject line to office@chemonics.md by January 31, 2023. No telephone inquiries, please. Applications will be reviewed on a rolling basis. Chemonics will contact finalists.

Chemonics is an equal opportunity employer and does not discriminate in its selection and employment practices on the basis of race, color, religion, sex, national origin, political affiliation, sexual orientation, gender identity, marital status, disability, genetic information, age, membership in an employee organization, or other non-merit factors.

It

Traducere Automata

Specialista in comunicazione strategica e sensibilizzazione/Attività sulle tecnologie future in Moldavia

Strategic Communications and Outreach Specialist/Moldova Future Technologies Activity

Attività Moldavia Future Technologies

Finanziato da USAID e Svezia

Specialista in comunicazione strategica e sensibilizzazione

 

01. PANORAMICA DEL PROGETTO

La Future Technologies Activity (FTA) continua l'eredità di USAID e del governo svedese nella programmazione della competitività del settore in Moldavia, basandosi sulle lezioni apprese e sugli adattamenti, le relazioni e la fiducia dei partner locali raggiunti dai precedenti programmi negli ultimi 15 anni. Basandosi sui precedenti successi nel facilitare lo sviluppo di diversi partner locali, FTA utilizza il quadro dei sistemi di mercato globale per continuare a costruire capacità per un progresso sostenibile e sistemico, applicando al contempo le migliori pratiche a nuovi partner e settori. FTA co-crea interventi sistemici con partner moldavi per trasformare settori selezionati applicando nuove tecnologie, promuovendo l'innovazione e integrandosi con i mercati globali. FTA opera nei seguenti settori: produzione leggera, tecnologia dell'informazione e della comunicazione (ICT), ingegneria di precisione, industrie creative e media digitali.

02. DESCRIZIONE DELLA POSIZIONE

Lo specialista della comunicazione strategica e della sensibilizzazione guiderà le attività di comunicazione del progetto e garantirà la promozione e la visibilità del progetto, la presenza dei media e dei social media e il branding e il marchio dei donatori. Lo specialista di comunicazione strategica e sensibilizzazione svilupperà e manterrà relazioni con i media e le agenzie di pubbliche relazioni, nonché con le controparti dei donatori. Lo specialista delle comunicazioni strategiche e della sensibilizzazione assisterà anche i partner del progetto nelle loro attività di comunicazione, incluso lo sviluppo di capacità se necessario.

03. PRINCIPALI COMPITI E RESPONSABILITÀ

 • Assicura l'integrazione delle comunicazioni in tutte le attività del progetto
 • Sviluppa piani di comunicazione a livello di progetto o di settore o mini-strategie di comunicazione intorno alle attività tecniche in corso del progetto e alle industrie assistite
 • Sostiene gli sforzi del progetto per aumentare la quantità e la qualità delle storie dei media nelle industrie correlate al progetto
 • Supporta gli sforzi di relazioni con i media del progetto, incluso il coaching dei media per il portavoce / i portavoce del progetto
 • Esamina i risultati del progetto, le pubblicazioni e le comunicazioni per l'aderenza alle linee guida USAID per il branding e la marcatura
 • Sviluppa storie di successo del progetto e lavora su storie di successo video
 • Fornisce guida e supporto sul branding USAID dei materiali del progetto
 • Supporta lo sviluppo di materiali online
 • Sviluppa punti di discussione, discorsi e scenografie per eventi organizzati dal Progetto
 • Sviluppa un rapporto al mese per USAID sulle attività del progetto e contribuisce agli aggiornamenti settimanali ai donatori sulle attività
 • Sviluppa schede informative sul progetto, una e due pagine per evidenziare le iniziative faro del progetto, le industrie assistite e i centri di eccellenza
 • Contribuisce alle relazioni trimestrali e annuali sviluppate dal progetto per la distribuzione pubblica
 • Mantiene la fototeca e la videoteca del progetto e la presenza sui social media sulla pagina Facebook di USAID Moldova (e altri donatori) e garantisce aggiornamenti tempestivi delle attività, degli eventi e dei risultati del progetto
 • Scrive storie di successo in formato USAID e coordina la produzione di video storie di successo
 • Monitora la stampa e salva i ritagli multimediali ai fini della creazione di report del progetto
 • Sviluppa specifiche tecniche / ambito di lavoro / richiesta di proposte per attività di comunicazione in outsourcing e coordina i contratti con i partner locali, monitora i deliverable e gli esiti del contratto
 • Supporta la formattazione, la modifica e la pubblicazione di studi, documenti di lavoro, strumenti e metodologie di pianificazione o altre nuove attività
 • Supporta lo sviluppo di report di progetto, report sui risultati e altri prodotti correlati al progetto
 • Svolge altri compiti secondo necessità o assegnati

04. QUALIFICHE

 • Minimo di quattro anni di esperienza lavorativa nelle comunicazioni strategiche
 • Laurea in campo pertinente, come comunicazioni, pubbliche relazioni o correlati
 • Esperienza dimostrata lavorando efficacemente con varie parti interessate del settore, tra cui il settore privato, il mondo accademico, il governo della Moldavia, i donatori e altri
 • Ottima conoscenza del rumeno e conoscenza della lingua inglese e russa preferita, con eccellenti capacità comunicative orali e scritte
 • Preferibile esperienza precedente nell'attuazione della programmazione finanziata da donatori
 • Esperienza precedente nello sviluppo di relazioni scritte, briefer di eventi e punti di discussione per i donatori preferiti
 • Leadership, versatilità e integrità dimostrate

05. ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE

Si prega di inviare un'e-mail con il proprio CV allegato e "Strategic Communications and Outreach Specialist" nella riga dell'oggetto a office@chemonics.md entro il 31 gennaio 2023. Nessuna richiesta telefonica, per favore. Le domande saranno esaminate su base continuativa. Chemonics contatterà i finalisti.

Chemonics è un datore di lavoro per le pari opportunità e non discrimina nelle sue pratiche di selezione e impiego sulla base di razza, colore, religione, sesso, origine nazionale, affiliazione politica, orientamento sessuale, identità di genere, stato civile, disabilità, informazioni genetiche, età, appartenenza a un'organizzazione di dipendenti o altri fattori non di merito.

Ua

Traducere Automata

Спеціаліст зі стратегічних комунікацій та інформаційно-просвітницької роботи / Діяльність з технологій майбутнього Молдови

Strategic Communications and Outreach Specialist/Moldova Future Technologies Activity

Майбутня технологічна діяльність Молдови

Фінансується USAID та Швецією

Спеціаліст зі стратегічних комунікацій та інформаційно-просвітницької роботи

 

01. ОГЛЯД ПРОЕКТУ

Діяльність з майбутніх технологій (ЗВТ) продовжує спадщину USAID та уряду Швеції щодо програмування конкурентоспроможності сектору в Молдові, спираючись на набутий досвід та адаптацію, відносини та довіру місцевих партнерів, досягнуті попередніми програмами за останні 15 років. Спираючись на попередні успіхи у сприянні розвитку різноманітних місцевих партнерів, ЗВТ використовує структуру глобальних ринкових систем, щоб продовжувати нарощувати потенціал для стійкого, системного прогресу, застосовуючи передовий досвід до нових партнерів та секторів. ЗВТ спільно створює системні інтервенції з молдовськими партнерами для трансформації обраних секторів шляхом застосування нових технологій, сприяння інноваціям та інтеграції зі світовими ринками. ЗВТ працює в таких секторах: легке виробництво, інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ), точне машинобудування, креативні індустрії та цифрові медіа.

02. ОПИС ПОСАДИ

Спеціаліст зі стратегічних комунікацій та інформаційно-просвітницької роботи керуватиме комунікаційною діяльністю проекту та забезпечуватиме просування та видимість проекту, присутність у ЗМІ та соціальних мережах, а також брендинг та маркування донорів. Спеціаліст зі стратегічних комунікацій та інформаційно-просвітницької роботи розвиватиме та підтримуватиме відносини зі ЗМІ та PR-агенціями, а також донорськими партнерами. Спеціаліст зі стратегічних комунікацій та інформаційно-просвітницької роботи також допомагатиме партнерам проекту в їх комунікаційній діяльності, включаючи нарощування потенціалу за потреби.

03. ОСНОВНІ ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 • Забезпечує інтеграцію комунікацій протягом усієї діяльності проекту
 • Розробляє комунікаційні плани на рівні проекту або галузевого рівня або міні-стратегії комунікацій навколо поточної технічної діяльності проекту та допоміжних галузей
 • Підтримує зусилля проекту щодо збільшення кількості та якості медіа-історій у галузях, пов'язаних з проектом
 • Підтримує зусилля проекту зі зв'язків зі ЗМІ, включаючи медіа-коучинг для речника/речника проекту
 • Перевіряє кінцеві результати, публікації та комунікації проекту на відповідність Керівним принципам USAID щодо брендингу та маркування
 • Розробляє історії успіху проекту та працює над відео історіями успіху
 • Надає рекомендації та підтримку щодо брендування матеріалів проекту USAID
 • Підтримка розробки онлайн-матеріалів
 • Розробляє розмовні моменти, промови та сцени для заходів, організованих Проектом
 • Розробляє один звіт на місяць для USAID про діяльність проекту та сприяє щотижневому інформуванню донорів про діяльність
 • Розробляє інформаційний бюлетень проекту, один та два пейджери, щоб висвітлити флагманські ініціативи проекту, допоміжні галузі та центри передового досвіду
 • Сприяє формуванню квартальних та річних звітів, розроблених проектом публічного розповсюдження
 • Підтримує фото- та відеотеку проекту та присутність у соціальних мережах на сторінці USAID Молдова у Facebook (та інших донорів) та забезпечує своєчасне оновлення заходів, подій та результатів проекту
 • Пише історії успіху у форматі USAID та координує виробництво відео історій успіху
 • Відстежує пресу та зберігає мультимедійні вирізки для цілей звітності проекту
 • Розробляє технічні умови/обсяг робіт/запит пропозицій щодо аутсорсингу комунікаційної діяльності та узгоджує контракти з місцевими партнерами, відстежує результати та результати виконання договору
 • Підтримує форматування, редагування та публікацію досліджень, робочих документів, інструментів та методологій планування або інших нових видів діяльності
 • Підтримує розробку звітів про проекти, звітів про результати та інших продуктів, пов'язаних з проектом
 • Виконує інші обов'язки в міру необхідності або за призначенням

04. КВАЛІФІКАЦІЯ

 • Мінімум чотири роки досвіду роботи в стратегічних комунікаціях
 • Вища освіта у відповідній галузі, наприклад, комунікаціях, зв'язках з громадськістю або пов'язаних з ними
 • Продемонстрований досвід ефективної роботи з різними зацікавленими сторонами галузі, включаючи приватний сектор, наукові кола, уряд Молдови, донорів та інших
 • Вільне володіння румунською мовою та володіння англійською та російською мовами, з відмінними навичками усного та письмового спілкування
 • Попередній досвід впровадження програм, що фінансуються донорами
 • Попередній досвід розробки письмових звітів, брифінгів про події та розмовних балів для донорів віддавав перевагу
 • Продемонстроване лідерство, універсальність та чесність

05. ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ

Будь ласка, надішліть електронний лист із прикріпленим резюме та "Спеціаліст зі стратегічних комунікацій та інформаційно-просвітницької роботи" в темі листа до office@chemonics.md до 31 січня 2023 року. Ніяких телефонних запитів, будь ласка. Заявки будуть розглядатися на постійній основі. «Кімонікс» зв'яжеться з фіналістами.

«Кімонікс» є роботодавцем з рівними можливостями і не дискримінує у своєму виборі та практиці працевлаштування за ознакою раси, кольору шкіри, релігії, статі, національного походження, політичної приналежності, сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності, сімейного стану, інвалідності, генетичної інформації, віку, членства в організації працівників або інших факторів, що не мають заслуг.

Bg

Traducere Automata

Специалист по стратегически комуникации и аутрич / Молдова Бъдещи технологии Дейност

Strategic Communications and Outreach Specialist/Moldova Future Technologies Activity

Молдова Бъдещи технологии Дейност

Финансиран от USAID и Швеция

Специалист по стратегически комуникации и аутрич

 

01. ПРЕГЛЕД НА ПРОЕКТА

Дейността за бъдещи технологии (FTA) продължава наследството на USAID и правителството на Швеция за програмиране на секторната конкурентоспособност в Молдова, като се основава на извлечените поуки и адаптациите, взаимоотношенията и доверието на местните партньори, постигнато от предишни програми през последните 15 години. Въз основа на предишни успехи в улесняването на развитието на различни местни партньори, ССТ използва рамката на глобалните пазарни системи, за да продължи да изгражда капацитет за устойчив, системен напредък, като същевременно прилага най-добрите практики за нови партньори и сектори. ССТ съвместно създава системни интервенции с молдовските партньори за трансформиране на избрани сектори чрез прилагане на нови технологии, насърчаване на иновациите и интегриране с глобалните пазари. FTA работи в следните сектори: леко производство, информационни и комуникационни технологии (ИКТ), прецизно инженерство, творчески индустрии и цифрови медии.

02. ОПИСАНИЕ НА ПОЗИЦИЯТА

Специалистът по стратегически комуникации и аутрич ще ръководи комуникационните дейности по проекта и ще осигури популяризиране и видимост на проекта, присъствие в медиите и социалните медии, както и брандиране и маркиране на донори. Специалистът по стратегически комуникации и аутрич ще развива и поддържа взаимоотношения с медиите и PR агенциите, както и с донорските колеги. Специалистът по стратегически комуникации и аутрич също ще подпомага партньорите по проекта с техните комуникационни дейности, включително изграждане на капацитет, ако е необходимо.

03. ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ

 • Осигурява интегрирането на комуникациите във всички дейности по проекта
 • Разработва комуникационни планове на ниво проект или на ниво индустрия или комуникационни мини-стратегии около текущите технически дейности на проекта и подпомаганите индустрии
 • Подкрепя усилията на проекта за увеличаване на количеството и качеството на медийните истории в индустриите, свързани с проекта
 • Подкрепя усилията на проекта за връзки с медиите, включително медиен коучинг за говорителя / говорителите на проекта
 • Преглед на резултатите, публикациите и комуникациите на проекта за спазване на Насоките за брандиране и маркиране на USAID
 • Разработва успешни истории на проекти и работи по истории за успех на видео
 • Предоставя насоки и подкрепа за брандиране на материали по проекта на USAID
 • Подпомага разработването на онлайн материали
 • Разработва опорни точки, речи и сценични сетери за събития, организирани от Проекта
 • Разработва един доклад на месец за USAID за дейностите по проекта и допринася за седмичните актуализации на донорите за дейностите
 • Разработва информационен лист за проекта, една и две страници, за да подчертае водещите инициативи на проекта, подпомаганите индустрии и центровете за върхови постижения
 • Допринася за тримесечни и годишни отчети, разработени по проекта за публично разпространение
 • Поддържа фото и видео библиотеката на проекта и присъствието в социалните медии на страницата на USAID Молдова във Facebook (и други донори) и осигурява навременни актуализации на дейностите, събитията и резултатите от проекта
 • Пише успешни истории във формат USAID и координира производството на видео успешни истории
 • Мониторите натискат и записват медийни изрезки за целите на отчитането на проекта
 • Разработва технически спецификации/обхват на работа/ заявка за предложения за аутсорсинг комуникационни дейности и координира договорите с местни партньори, следи резултатите и резултатите от договора
 • Подпомага форматирането, редактирането и публикуването на проучвания, работни документи, инструменти и методологии за планиране или други нови дейности
 • Подпомага разработването на доклади за проекти, докладване на резултати и други продукти, свързани с проекта
 • Изпълнява други задължения, ако е необходимо или възложено

04. КВАЛИФИКАЦИИ

 • Минимум четири години опит в областта на стратегическите комуникации
 • Университетска степен в съответната област, като комуникации, връзки с обществеността или свързани с тях
 • Демонстриран опит в ефективната работа с различни заинтересовани страни от индустрията, включително частния сектор, академичните среди, правителството на Молдова, донори и други
 • Владеене на румънски език и владеене на английски и руски език предпочитани, с отлични устни и писмени комуникационни умения
 • Предишен опит в изпълнението на предпочитано програмиране, финансирано от донори
 • Предишен опит в разработването на писмени доклади, брифинги за събития и опорни точки за предпочитани донори
 • Демонстрирано лидерство, гъвкавост и почтеност

05. ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

Моля, изпратете имейл с приложена автобиография и "Специалист по стратегически комуникации и аутрич" в полето за тема на office@chemonics.md до 31 януари 2023 г. Без телефонни запитвания, моля. Заявленията ще бъдат преглеждани на подвижен принцип. Chemonics ще се свърже с финалистите.

Химониката е работодател с равни възможности и не дискриминира в своите практики за подбор и заетост въз основа на раса, цвят, религия, пол, национален произход, политическа принадлежност, сексуална ориентация, полова идентичност, семейно положение, увреждане, генетична информация, възраст, членство в организация на служителите или други фактори, които не заслужават заслуги.

Ru

Traducere Automata

Специалист по стратегическим коммуникациям и информационно-пропагандистской деятельности/Деятельность в области технологий будущего в Молдове

Strategic Communications and Outreach Specialist/Moldova Future Technologies Activity

Деятельность по технологиям будущего в Молдове

Финансируется USAID и Швецией

Специалист по стратегическим коммуникациям и информационно-пропагандистской деятельности

 

01. ОБЗОР ПРОЕКТА

Деятельность по технологиям будущего (FTA) продолжает наследие USAID и правительства Швеции в области программирования конкурентоспособности сектора в Молдове, опираясь на извлеченные уроки и адаптацию, отношения и доверие местных партнеров, достигнутое предыдущими программами за последние 15 лет. Опираясь на предыдущие успехи в содействии развитию различных местных партнеров, FTA использует глобальные рыночные системы для продолжения наращивания потенциала для устойчивого, системного прогресса, применяя лучшие практики к новым партнерам и секторам. FTA совместно с молдавскими партнерами создает системные вмешательства для преобразования отдельных секторов путем применения новых технологий, продвижения инноваций и интеграции с глобальными рынками. FTA работает в следующих секторах: легкая промышленность, информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), точное машиностроение, креативные индустрии и цифровые медиа.

02. ОПИСАНИЕ ПОЗИЦИИ

Специалист по стратегическим коммуникациям и информационно-пропагандистской деятельности будет руководить коммуникационной деятельностью проекта и обеспечивать продвижение и видимость проекта, присутствие в средствах массовой информации и социальных сетях, а также брендинг и маркировку доноров. Специалист по стратегическим коммуникациям и информационно-пропагандистской деятельности будет развивать и поддерживать отношения со средствами массовой информации и PR-агентствами, а также с партнерами-донорами. Специалист по стратегическим коммуникациям и информационно-пропагандистской деятельности будет также оказывать помощь партнерам по проекту в их коммуникационной деятельности, включая наращивание потенциала по мере необходимости.

03. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

 • Обеспечивает интеграцию коммуникаций во всех мероприятиях проекта
 • Разрабатывает планы коммуникаций на уровне проекта или отраслевого уровня или мини-стратегии коммуникаций в отношении текущей технической деятельности проекта и вспомогательных отраслей
 • Поддерживает усилия проекта по увеличению количества и качества медиа-историй в отраслях, связанных с проектом
 • Поддерживает усилия проекта по связям со СМИ, включая медиа-коучинг для пресс-секретаря / пресс-секретарей проекта
 • Проверяет результаты проекта, публикации и коммуникации на соответствие Руководящим принципам USAID по брендингу и маркировке
 • Разрабатывает истории успеха проектов и работает над историями успеха видео
 • Предоставляет рекомендации и поддержку по брендингу USAID проектных материалов
 • Поддержка разработки онлайн-материалов
 • Разрабатывает тезисы, выступления и сцены для мероприятий, организуемых Проектом
 • Разрабатывает один ежемесячный отчет для USAID о деятельности по проектам и вносит свой вклад в еженедельную обновленную информацию для доноров о деятельности
 • Разрабатывает информационный бюллетень по проекту, одно- и двухстраничный документ, чтобы осветить флагманские инициативы проекта, вспомогательные отрасли и центры передового опыта
 • Участвует в ежеквартальных и годовых отчетах, разрабатываемых проектом для публичного распространения
 • Поддерживает фото- и видеотеку проекта и присутствие в социальных сетях на странице USAID Moldova в Facebook (и других донорах) и обеспечивает своевременное обновление деятельности, событий и результатов проекта
 • Пишет истории успеха в формате USAID и координирует производство видео историй успеха
 • Отслеживает прессу и сохраняет вырезки мультимедиа для целей отчетности проекта
 • Разрабатывает технические спецификации/объем работ/запрос предложений по аутсорсингу коммуникационной деятельности и координирует контракты с местными партнерами, контролирует конечные результаты и результаты контракта
 • Поддержка форматирования, редактирования и публикации исследований, рабочих документов, инструментов и методологий планирования или других новых видов деятельности
 • Поддержка разработки отчетов по проектам, отчетности о результатах и других продуктов, связанных с проектом
 • Выполняет другие обязанности по мере необходимости или назначения

04. КВАЛИФИКАЦИЯ

 • Минимум четыре года опыта работы в области стратегических коммуникаций
 • Высшее образование в соответствующей области, такой как коммуникации, связи с общественностью или связанные с ними
 • Продемонстрированный опыт эффективной работы с различными заинтересованными сторонами отрасли, включая частный сектор, научные круги, правительство Молдовы, доноров и других
 • Свободное владение румынским языком и знание английского и русского языков предпочтительно, с отличными устными и письменными навыками общения
 • Предпочтение отдается предыдущему опыту внедрения программ, финансируемых донорами
 • Предыдущий опыт разработки письменных отчетов, брифингов о мероприятиях и тезисов для доноров
 • Продемонстрированное лидерство, универсальность и честность

05. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Пожалуйста, отправьте электронное письмо с вашим резюме и «Специалист по стратегическим коммуникациям и информационно-пропагандистской деятельности» в строке темы office@chemonics.md до 31 января 2023 года. Никаких телефонных запросов, пожалуйста. Заявки будут рассматриваться на скользящей основе. Chemonics свяжется с финалистами.

Chemonics является работодателем с равными возможностями и не дискриминирует при выборе и практике трудоустройства по признаку расы, цвета кожи, религии, пола, национального происхождения, политической принадлежности, сексуальной ориентации, гендерной идентичности, семейного положения, инвалидности, генетической информации, возраста, членства в организации работников или других факторов, не связанных с заслугами.