Prelungim concursul de angajare pentru poziția de Coordonator Regional CentruRo

Articol Original

Prelungim concursul de angajare pentru poziția de Coordonator Regional Centru

Prelungim concursul de angajare pentru poziția de Coordonator Regional Centru

Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova (RNL) este o asociație nonprofit și apolitică înființată în ianuarie 2019, datorită eforturilor comune ale Grupurilor de Acțiune Locală și organizațiilor care au facilitat implementarea abordării LEADER în țară.   

Scopul principal al organizației este de a promova abordarea LEADER în Republica Moldova, susține și reprezenta interesele Grupurilor de Acțiune Locală (GAL). Prin activitatea sa, Rețeaua contribuie la dezvoltarea zonelor rurale din Republica Moldova, fiind parte în procesele de elaborare și implementare a abordării LEADER, stabilind parteneriate atât la nivel local, național cât și internațional, stimulând interacțiunea și dezvoltarea GAL-urilor.  

Mai multe informații despre RNL pot fi găsite pe pagina web www.leaderin.md.   

Despre poziție:  

Identificarea unui Coordonator Regional,  care va avea aria de responsabilitate în regiunea de Centru a Republicii Moldova.  

Titularul este membru al echipei RNL, responsabil de acordarea asistenței tehnice și expertiză în vederea consolidării capacităților reprezentanților Grupurilor de Acțiune Locală din regiunea de Sud.  

Toate detaliile despre responsabilitățile funcției, norma de implicare, tipul contratului le găsiți în Termenii de referință ai poziției.   

Dosarul de Concurs:   

Urmează să fie expediat prin e-mail la resurseumane@leaderin.md cu mențiunea „Coordonator Centru” și include următoarele:   

 • Curriculum Vitae;    
 • O scrisoare de motivare în care se va descrie experiența (dacă aveți experiență de colaborare cu GAL-urile sau în domeniul dezvoltării locale vă rugăm să indicați detalii);  
 • Așteptări financiare. 

Data limita pentru depunerea dosarului: 3 februarie 2023  

Persoană de contact:    

Rita Boaghi   

Specialist resurse umane | tel: 068 23 32 45| rita.boaghi@leaderin.md  

*Doar persoanele selectate vor fi contactate. 

En

Traducere Automata

We extend the recruitment contest for the position of Regional Center Coordinator

Prelungim concursul de angajare pentru poziția de Coordonator Regional Centru

The National LEADER Network of the Republic of Moldova (RNL) is a non-profit and apolitical association established in January 2019, thanks to the joint efforts of local action groups and organizations that facilitated the implementation of the LEADER approach in the country.   

The main purpose of the organization is to promote the LEADER approach in the Republic of Moldova, supports and represents the interests of local action groups (LAGs). Through its activity, the Network contributes to the development of rural areas in the Republic of Moldova, being part of the processes of developing and implementing the LEADER approach, establishing partnerships both locally, nationally and internationally, stimulating the interaction and development of LAGs.  

More information about RNL can be found on the www.leaderin.md website .   

About the position:  

Identification of a Regional Coordinator,  who will have the area of responsibility in the Central Region of the Republic of Moldova.  

The holder is a member of the RNL team, responsible for providing technical assistance and expertise in order to strengthen the capacities of the representatives of the Local Action Groups in the Southern region.  

All the details about the responsibilities of the position, the engagement norm, the type of the contract can be found in the Position Terms of Reference .   

Competition File:   

It is to be sent by e-mail to the resurseumane@leaderin.md with the mention "Center Coordinator" and includes the following:   

 • Curriculum Vitae;   
 • A motivation letter describing the experience (if you have experience working with lags or in the field of local development please provide details);  
 • Financial expectations. 

Deadline for submission of the file: February 3, 2023  

Contact person:    

Rita Boaghi   

Human Resources Specialist | phone: 068 23 32 45| rita.boaghi@leaderin.md  

*Only selected people will be contacted. 

It

Traducere Automata

Estendiamo il concorso di reclutamento per la posizione di Coordinatore del Centro Regionale

Prelungim concursul de angajare pentru poziția de Coordonator Regional Centru

La rete nazionale LEADER della Repubblica moldova (RNL) è un'associazione senza scopo di lucro e apolitica istituita nel gennaio 2019, grazie agli sforzi congiunti di gruppi e organizzazioni di azione locale che hanno facilitato l'attuazione dell'approccio LEADER nel paese.   

L'obiettivo principale dell'organizzazione è promuovere l'approccio LEADER nella Repubblica moldova, sostenere e rappresentare gli interessi dei gruppi di azione locale (GAL). Attraverso la sua attività, la rete contribuisce allo sviluppo delle zone rurali nella Repubblica moldova, partecipando ai processi di sviluppo e attuazione dell'approccio LEADER, stabilendo partenariati sia a livello locale, nazionale e internazionale, stimolando l'interazione e lo sviluppo dei GAL.  

Ulteriori informazioni su RNL sono disponibili sul sito web www.leaderin.md.   

Informazioni sulla posizione:  

Identificazione di un coordinatore regionale,  che avrà l'area di responsabilità nella regione centrale della Repubblica di Moldova.  

Il titolare è un membro del team RNL, responsabile di fornire assistenza tecnica e competenze al fine di rafforzare le capacità dei rappresentanti dei Gruppi di azione locale nella regione meridionale.  

Tutti i dettagli sulle responsabilità della posizione, la norma di ingaggio, il tipo di contratto possono essere trovati nei Termini di riferimento della posizione .   

Fascicolo del concorso:   

Deve essere inviato via e-mail al resurseumane@leaderin.md con la menzione "Coordinatore del centro" e include quanto segue:   

 • Curriculum vitae;   
 • Una lettera di motivazione che descriva l'esperienza (se hai esperienza di lavoro con i GAL o nel campo dello sviluppo locale, fornisci i dettagli);  
 • Aspettative finanziarie. 

Termine ultimo per la presentazione del file: 3 febbraio 2023  

Persona di contatto:    

Rita Boaghi   

Specialista Risorse Umane | telefono: 068 23 32 45| rita.boaghi@leaderin.md  

*Saranno contattate solo persone selezionate. 

Ua

Traducere Automata

Продовжуємо конкурс з набору на посаду координатора регіонального центру

Prelungim concursul de angajare pentru poziția de Coordonator Regional Centru

Національна мережа лідерів Республіки Молдова (RNL) є некомерційним та аполітичним об'єднанням, створеним у січні 2019 року, завдяки спільним зусиллям місцевих груп дій та організацій, які сприяли впровадженню підходу лідера в країні.   

Основною метою організації є просування підходу лідера в Республіці Молдова, підтримка та представлення інтересів місцевих груп дій (ЛАГ). Своєю діяльністю Мережа сприяє розвитку сільських територій в Республіці Молдова, будучи частиною процесів розробки та впровадження підходу ЛІДЕР, встановлення партнерських відносин як на місцевому, так і на національному та міжнародному рівнях, стимулюючи взаємодію та розвиток ЛАГів.  

Більше інформації про RNL можна знайти на веб-сайті www.leaderin.md .   

Про посаду:  

Визначення регіонального координатора,  який матиме зону відповідальності в Центральному регіоні Республіки Молдова.  

Власник є членом команди RNL, відповідальною за надання технічної допомоги та експертизи з метою зміцнення потенціалу представників Місцевих груп дій у Південному регіоні.  

Всі подробиці про обов'язки за посадою, норму залучення, вид контракту можна знайти в Технічному завданні на посаді.   

Файл конкурсу:   

Він надсилається електронною поштою на resurseumane@leaderin.md із зазначенням «Координатор центру» і включає в себе наступне:   

 • автобіографія;   
 • Мотиваційний лист з описом досвіду (якщо у вас є досвід роботи з лагами або в сфері місцевого розвитку, будь ласка, надайте деталі);  
 • Фінансові очікування. 

Кінцевий термін подання справи: 3 лютого 2023  року

Контактна особа:    

Рита Боагі   

Спеціаліст з управління персоналом | тел.: 068 23 32 45| rita.boaghi@leaderin.md  

*Зв'язуватися будуть тільки з обраними людьми. 

Bg

Traducere Automata

Удължаваме конкурса за подбор на персонал за позицията координатор на Регионален център

Prelungim concursul de angajare pentru poziția de Coordonator Regional Centru

Националната мрежа ЛИДЕР на Република Молдова (RNL) е сдружение с нестопанска цел и аполитично сдружение, създадено през януари 2019 г., благодарение на съвместните усилия на местни инициативни групи и организации, които улесниха прилагането на подхода ЛИДЕР в страната.   

Основната цел на организацията е да популяризира подхода ЛИДЕР в Република Молдова, подкрепя и представлява интересите на местните инициативни групи (МИГ). Чрез своята дейност Мрежата допринася за развитието на селските райони в Република Молдова, като е част от процесите на разработване и прилагане на подхода LEADER, създаване на партньорства както на местно, така и на национално и международно ниво, стимулирайки взаимодействието и развитието на МИГ.  

Повече информация за RNL можете да намерите на уебсайта на www.leaderin.md .   

За позицията:  

Определяне на регионален координатор,  който ще има област на отговорност в Централния регион на Република Молдова.  

Титулярът е член на екипа на RNL, отговарящ за предоставянето на техническа помощ и експертен опит с цел укрепване на капацитета на представителите на местните инициативни групи в южния регион.  

Всички подробности за отговорностите на позицията, нормата на ангажимента, вида на договора могат да бъдат намерени в Заданието на позицията .   

Конкурсно досие:   

Тя се изпраща по електронна поща на resurseumane@leaderin.md с упоменаване "Координатор на центъра" и включва следното:   

 • автобиография;   
 • Мотивационно писмо, описващо опита (ако имате опит в работата с изоставане или в областта на местното развитие, моля, предоставете подробности);  
 • Финансови очаквания. 

Краен срок за подаване на досието: 3 февруари 2023  г.

Лице за контакти:    

Рита Боаги   

Специалист "Човешки ресурси" | тел.: 068 23 32 45| rita.boaghi@leaderin.md  

*Ще се свържем само с избрани хора. 

Ru

Traducere Automata

Продлеваем конкурс на должность координатора Регионального центра

Prelungim concursul de angajare pentru poziția de Coordonator Regional Centru

Национальная сеть LEADER Республики Молдова (RNL) является некоммерческой и аполитичной ассоциацией, созданной в январе 2019 года благодаря совместным усилиям местных групп действий и организаций, которые способствовали внедрению подхода LEADER в стране.   

Основной целью организации является продвижение подхода LEADER в Республике Молдова, поддержка и представление интересов местных групп действий (LAGs). Своей деятельностью Сеть способствует развитию сельских районов в Республике Молдова, являясь частью процессов разработки и внедрения подхода LEADER, установления партнерских отношений как на местном, национальном, так и на международном уровне, стимулировании взаимодействия и развития ЛЯГ.  

Более подробную информацию о RNL можно найти на веб-сайте www.leaderin.md.   

О должности:  

Определение регионального координатора,  который будет иметь зону ответственности в Центральном регионе Республики Молдова.  

Держатель является членом команды RNL, отвечающей за предоставление технической помощи и экспертных знаний в целях укрепления потенциала представителей местных групп действий в Южном регионе.  

Все подробности об обязанностях должности, норме найма, типе контракта можно найти в Техническом задании должности .   

Файл конкурса:   

Он должен быть отправлен по электронной почте в resurseumane@leaderin.md с упоминанием «Координатор центра» и включает в себя следующее:   

 • Резюме;   
 • Мотивационное письмо с описанием опыта (если у вас есть опыт работы с лагами или в области местного развития, пожалуйста, предоставьте подробную информацию);  
 • Финансовые ожидания. 

Крайний срок подачи файла: 3 февраля 2023 г.  

Контактное лицо:    

Рита Боаги   

специалист по персоналу | телефон: 068 23 32 45| rita.boaghi@leaderin.md  

*Свяжутся только с выбранными людьми. 

Articol adaugat de: Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova
Alte articole de la acest autor:

telegram