BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal responsabil de elaborarea/actualizarea cerințelor metodologice de reglementare a procesului de raportare la BNMRo

Articol Original

BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal responsabil de elaborarea/actualizarea cerințelor metodologice de reglementare a procesului de raportare la BNM

BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal responsabil de elaborarea/actualizarea cerințelor metodologice de reglementare a procesului de raportare la BNM

Scopul sau atribuțiile direcției:

 • Gestionarea procesului de raportare la BNM, precum și dezvoltarea continuă a sistemelor de raportare și a cadrului normativ aferente domeniului de raportare.

Obiectivele postului:

 • Elaborarea/actualizarea cerințelor metodologice de reglementare a procesului de raportare la BNM și modelelor de date aferente, precum și dezvoltarea/menținerea continuă a modelului de date utilizat în procesul de raportare către BNM în conformitate cu actele normative în vigoare.

Cerințe minime obligatorii:

 • Studii superioare în domeniul finanțelor/economic/statistic/juridic cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare; În cazul unui calificativ mai mic de nota 8, condiția se consideră a fi întrunită dacă candidatul are o experiență în domeniul solicitat de minim 3 ani. Pentru persoanele cu diplome de studii obținute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obținute în țara și/sau instituțiile de învățământ respective;
 • Cunoștințe de operare a calculatorului la nivel de utilizator avansat, în special a aplicațiilor MS Office;
 • Experiența profesională de minim 1 an, în domeniul finanțelor/economic/statistic/juridic;
 • Competențe lingvistice: cunoașterea limbii române - fluent și cunoașterea limbii engleze la nivel mediu (citit/scris/vorbit);
 • Competențe: integritate, responsabilitate, profesionalism, lucru în echipă, orientare către rezultate, credibilitate, capacitatea de a rezolva probleme, perseverență, învățare și dezvoltare continuă;
 • Abilități excelente de comunicare verbală și în scris, capacitate de analiză și sinteză a informației, capacitate de însușire rapidă a metodelor noi de lucru, bine organizat, responsabil.

Cerințe suplimentare ce vor consitui un avantaj:

 • Cunoștințe generale aferent cadrelor de reglementare aplicabile la nivelul reglementărilor EIOPA, alte cadre similare.

Principalele atribuții funcționale:

 1. Elaborarea și dezvoltarea cadrului normativ aferent procesului de raportare;
 2. Conlucrarea cu subdiviziune BNM în scopul identificării cerințelor informaționale ale acestora aferent domeniului de raportare a sectorului financiar nebancar;
 3. Dezvoltarea cadrului normativ de date aferent domeniului de raportare a sectorului financiar nebancar (EIOPA);
 4. Implementarea/ajustarea modelului de date în conformitate cu actele normative în vigoare.

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 05 februarie 2023

! Depunerea CV-ului: Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online , completaţi formularul CV-ului online sau îl puteţi depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condițiile concursului.

Recomandăm insistent să consultați bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografie:

- Legea nr. 548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (http://bnm.md/ro/content/lege-cu-privire-la-banca-nationala-moldovei-nr-548-xiii-din-21071995);

- Instrucțiunea privind modul de prezentare a rapoartelor în formă electronică la Banca Națională a Moldovei, aprobată prin HCE al BNM nr. 245 din 26.09.2019, în vigoare 25.11.2019 ( http://www.bnm.md/ro/content/instructiunea-privind-modul-de-prezentare-rapoartelor-forma-electronica-la-banca-nationala).

- Cadrul normativ de raportare EU în domeniul sectorului financiar nebancar (normele EIOPA);

- Legea cu privire la actele normative, nr.100 din 22 decembrie 2017;

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

En

Traducere Automata

NBM announces a competition for the vacancy of principal expert responsible for developing/updating the methodological requirements for regulating the reporting process to the NBM

BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal responsabil de elaborarea/actualizarea cerințelor metodologice de reglementare a procesului de raportare la BNM

Purpose(s) of the directorate:

 • The management of the nbm reporting process, as well as the continuous development of the reporting systems and the regulatory framework related to the reporting field.

The objectives of the job:

 • Elaboration/updating of the methodological requirements for regulating the reporting process to the NBM and the related data models, as well as the continuous development/maintenance of the data model used in the process of reporting to the NBM in accordance with the normative acts in force.

Mandatory minimum requirements:

 • Higher education in finance/economics/statistics/legal with the general average for years of study 8 or higher; In the case of a rating lower than a grade of 8, the condition is considered to be met if the candidate has at least 3 years' experience in the requested field. For persons with diplomas obtained abroad, the qualifications (e.g. GPA, etc.) obtained in the respective country and/or educational institutions will be indicated;
 • Knowledge of computer operation at advanced user level, especially MS Office applications;
 • Professional experience of at least 1 year, in the field of finance / economic / statistical / legal;
 • Language skills: knowledge of Romanian language - fluent and knowledge of English at medium level (read / written / spoken);
 • Skills: integrity, responsibility, professionalism, teamwork, result orientation, credibility, ability to solve problems, perseverance, learning and continuous development;
 • Excellent verbal and written communication skills, ability to analyze and synthesize information, ability to quickly learn new, well-organized, responsible working methods.

Additional requirements that will be an advantage:

 • General knowledge of the regulatory frameworks applicable at the level of EIOPA regulations, other similar frameworks.

The main functional tasks:

 1. Elaboration and development of the regulatory framework related to the reporting process;
 2. Cooperation with the NBM subdivision in order to identify their information requirements related to the reporting field of the non-bank financial sector;
 3. Development of the data regulatory framework related to the field of reporting of the non-banking financial sector (EIOPA);
 4. Implementation / adjustment of the data model in accordance with the normative acts in force.

The deadline for submitting CVs is: February 5, 2023

! Submitting your CV: To participate in the contest, please access: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online , fill in the online CV form or you can submit it at the NBM headquarters, at the address: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chisinau, Department of Strategy, Organization and Human Resources, specifying the position you want to apply for.

Only persons who meet the conditions of the contest will be contacted by e-mail.

We strongly recommend that you consult the bibliography below before being invited to the contest.

Bibliography:

- Law nr. 548/1995 on the National Bank of Moldova (http://bnm.md/ro/content/lege-cu-privire-la-banca-nationala-moldovei-nr-548-xiii-din-21071995);

- Instruction on the procedure of submission of reports in electronic form to the National Bank of Moldova, approved by the Executive Board of the NBM no. 245 of 26.09.2019, in force on 25.11.2019 (http://www.bnm.md/ro/content/instructiunea-privind-modul-de-prezentare-rapoartelor-forma-electronica-la-banca-nationala).

- EU reporting regulatory framework in the field of non-bank financial sector (EIOPA rules);

- Law on normative acts, no.100 of December 22, 2017;

More vacancies found on the link below

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

It

Traducere Automata

NBM bandisce un concorso per il posto vacante di esperto principale responsabile dello sviluppo/aggiornamento dei requisiti metodologici per la regolamentazione del processo di segnalazione alla NBM

BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal responsabil de elaborarea/actualizarea cerințelor metodologice de reglementare a procesului de raportare la BNM

Scopo o scopi della direzione:

 • La gestione del processo di reporting nbm, nonché il continuo sviluppo dei sistemi di reporting e del quadro normativo relativo al settore della reportistica.

Gli obiettivi del lavoro:

 • Elaborazione/aggiornamento dei requisiti metodologici per la regolamentazione del processo di reporting alla NBM e dei relativi modelli di dati, nonché il continuo sviluppo/mantenimento del modello dati utilizzato nel processo di reporting alla NBM in conformità con gli atti normativi vigenti.

Requisiti minimi obbligatori:

 • Istruzione superiore in finanza / economia / statistica / legale con la media generale per anni di studio 8 o superiore; Nel caso di una valutazione inferiore a un voto di 8, la condizione è considerata soddisfatta se il candidato ha almeno 3 anni di esperienza nel campo richiesto. Per le persone con diplomi conseguiti all'estero, saranno indicate le qualifiche (ad es. GPA, ecc.) ottenute nel rispettivo paese e/o istituti di istruzione;
 • Conoscenza del funzionamento del computer a livello utente avanzato, in particolare applicazioni MS Office;
 • Esperienza professionale di almeno 1 anno, in ambito finanziario/economico/statistico/legale;
 • Conoscenze linguistiche: conoscenza della lingua rumena - fluente e conoscenza della lingua inglese a livello medio (letto / scritto / parlato);
 • Competenze: integrità, responsabilità, professionalità, lavoro di squadra, orientamento al risultato, credibilità, capacità di risolvere i problemi, perseveranza, apprendimento e sviluppo continuo;
 • Ottime capacità di comunicazione verbale e scritta, capacità di analizzare e sintetizzare informazioni, capacità di apprendere rapidamente metodi di lavoro nuovi, ben organizzati e responsabili.

Requisiti aggiuntivi che saranno un vantaggio:

 • Conoscenza generale dei quadri normativi applicabili a livello dei regolamenti EIOPA, altri quadri analoghi.

I principali compiti funzionali:

 1. Elaborazione e sviluppo del quadro normativo relativo al processo di segnalazione;
 2. cooperazione con la suddivisione NBM al fine di individuare i loro obblighi di informazione relativi al settore di segnalazione del settore finanziario non bancario;
 3. Sviluppo del quadro normativo dei dati relativo al settore della segnalazione del settore finanziario non bancario (EIOPA);
 4. Implementazione / adeguamento del modello di dati in conformità con gli atti normativi in vigore.

La scadenza per l'invio dei CV è: 5 febbraio 2023

! Invio del proprio CV: Per partecipare al concorso, accedere:  https://www.bnm.md/ro/content/cv-online , compila il modulo CV online o puoi inviarlo presso la sede NBM, all'indirizzo: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chisinau, Dipartimento di strategia, organizzazione e risorse umane, specificando la posizione per cui si desidera candidarsi.

Solo le persone che soddisfano le condizioni del concorso saranno contattate via e-mail.

Si consiglia vivamente di consultare la bibliografia qui sotto prima di essere invitati al concorso.

Bibliografia:

- Legge nr. 548/1995 sulla Banca nazionale della Moldova (http://bnm.md/ro/content/lege-cu-privire-la-banca-nationala-moldovei-nr-548-xiii-din-21071995);

- Istruzioni sulla procedura di presentazione dei rapporti in formato elettronico alla Banca Nazionale della Moldavia, approvata dal Consiglio Esecutivo della NBM n. 245 del 26.09.2019, in vigore il 25.11.2019 (http://www.bnm.md/ro/content/instructiunea-privind-modul-de-prezentare-rapoartelor-forma-electronica-la-banca-nationala).

- quadro normativo dell'UE in materia di comunicazione nel settore finanziario non bancario (norme EIOPA);

- Legge sugli atti normativi, n. 100 del 22 dicembre 2017;

Altre offerte di lavoro trovate sul link sottostante

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

Ua

Traducere Automata

НБМ оголошує конкурс на заміщення посади головного експерта, відповідального за розробку/оновлення методичних вимог щодо регулювання процесу звітності до НБМ

BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal responsabil de elaborarea/actualizarea cerințelor metodologice de reglementare a procesului de raportare la BNM

Мета(и) дирекції:

 • Управління процесом звітності НБМ, а також постійний розвиток систем звітності та нормативної бази, пов'язаної зі сферою звітності.

Завдання роботи:

 • Розробка/оновлення методичних вимог щодо регулювання процесу звітності до НБМ та пов'язаних з ними моделей даних, а також постійна розробка/підтримка моделі даних, що використовується в процесі звітності перед НБМ, відповідно до чинних нормативних актів.

Обов'язкові мінімальні вимоги:

 • Вища освіта у сфері фінансів/економіки/статистики/права із загальним середнім показником за роки навчання 8 років навчання; У разі рейтингу, нижчого за оцінку 8, умова вважається виконаною, якщо кандидат має досвід роботи в запитуваній сфері не менше 3 років. Для осіб з дипломами, отриманими за кордоном, будуть вказані кваліфікації (наприклад, середній бал тощо), отримані у відповідній країні та/або навчальних закладах;
 • Знання роботи комп'ютера на просунутому рівні користувача, особливо додатків MS Office;
 • Досвід роботи за фахом не менше 1 року, в сфері фінансів / економічних / статистичних / юридичних;
 • Володіння мовою: знання румунської мови - вільне володіння і знання англійської мови на середньому рівні (read / written / talk);
 • Навички: доброчесність, відповідальність, професіоналізм, командна робота, орієнтація на результат, авторитетність, здатність вирішувати проблеми, наполегливість, навчання та постійний розвиток;
 • Відмінні навички усного та письмового спілкування, вміння аналізувати і синтезувати інформацію, вміння швидко освоювати нові, добре організовані, відповідальні методи роботи.

Додаткові вимоги, які будуть перевагою:

 • Загальні знання нормативної бази, що застосовується на рівні нормативних актів EIOPA, інших подібних рамок.

Основні функціональні завдання:

 1. Розробка та розробка нормативно-правової бази, пов'язаної з процесом звітності;
 2. Співпраця з підрозділом НБМ з метою виявлення їх інформаційних вимог, пов'язаних зі сферою звітності небанківського фінансового сектору;
 3. Розробка нормативно-правової бази, пов'язаної зі сферою звітності небанківського фінансового сектору (EIOPA);
 4. Впровадження/коригування моделі даних відповідно до чинних нормативних актів.

Кінцевий термін подання резюме: 5 лютого 2023 року

! Подання резюме: Для участі в конкурсі, будь ласка, перейдіть до: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online , заповніть онлайн-форму резюме або ви можете подати її в штаб-квартирі НБМ, за адресою: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Кишинів, департамент стратегії, організації та людських ресурсів, вказавши посаду, на яку ви хочете претендувати.

Електронною поштою зв'яжуться лише особи, які відповідають умовам конкурсу.

Ми настійно рекомендуємо ознайомитися з наведеною нижче бібліографією перед запрошенням на конкурс.

Бібліографія:

- Закон нр. 548/1995 про Національний банк Молдови (http://bnm.md/ro/content/lege-cu-privire-la-banca-nationala-moldovei-nr-548-xiii-din-21071995);

- Інструкція про порядок подання звітності в електронному вигляді в Національний банк Молдови, затверджена Виконавчою радою НБМ no. 245 від 26.09.2019, чинний 25.11.2019 (http://www.bnm.md/ro/content/instructiunea-privind-modul-de-prezentare-rapoartelor-forma-electronica-la-banca-nationala).

- нормативно-правова база звітності ЄС у сфері небанківського фінансового сектору (правила EIOPA);

- Закон про нормативні акти, No100 від 22 грудня 2017 року;

Більше вакансій можна знайти за посиланням нижче

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

Bg

Traducere Automata

НБМ обявява конкурс за свободна длъжност на главен експерт, отговарящ за разработването/актуализирането на методологическите изисквания за регулиране на процеса на отчитане пред НБМ

BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal responsabil de elaborarea/actualizarea cerințelor metodologice de reglementare a procesului de raportare la BNM

Цел(ища) на дирекцията:

 • Управлението на процеса на отчитане на nbm, както и непрекъснатото развитие на системите за докладване и регулаторната рамка, свързана с областта на отчитане.

Целите на работата:

 • Разработване/актуализиране на методологическите изисквания за регулиране на процеса на докладване пред НБМ и свързаните с него модели на данни, както и непрекъснатото разработване/поддържане на модела на данните, използван в процеса на докладване пред НБМ в съответствие с действащите нормативни актове.

Задължителни минимални изисквания:

 • Висше образование по финанси/икономика/статистика/право с обща средна стойност за години на обучение 8 или повече; В случай на рейтинг, по-нисък от степен 8, условието се счита за изпълнено, ако кандидатът има най-малко 3 години опит в исканата област. За лицата с дипломи, получени в чужбина, ще бъдат посочени квалификациите (напр. СДП и др.), получени в съответната държава и/или учебни заведения;
 • Познаване на работата на компютъра на напреднало потребителско ниво, особено приложенията на MS Office;
 • Професионален опит от най-малко 1 година, в областта на финансите/икономиката/статистиката/правото;
 • Езикови умения: владеене на румънски език - владеене и владеене на английски език на средно ниво (четене / писмено / говоримо);
 • Умения: почтеност, отговорност, професионализъм, работа в екип, ориентация към резултатите, надеждност, способност за решаване на проблеми, постоянство, учене и непрекъснато развитие;
 • Отлични устни и писмени комуникативни умения, способност за анализ и синтезиране на информация, способност за бързо усвояване на нови, добре организирани, отговорни методи на работа.

Допълнителни изисквания, които ще бъдат предимство:

 • Общи познания за регулаторните рамки, приложими на равнището на регламентите на ЕОЗППО, други подобни рамки.

Основните функционални задачи:

 1. Разработване и развитие на нормативната уредба, свързана с процеса на докладване;
 2. Сътрудничество с подразделението на НБМ с цел идентифициране на техните изисквания за информация, свързани с областта на отчетност на небанковия финансов сектор;
 3. Разработване на регулаторна рамка за данни, свързана с областта на отчитането на небанковия финансов сектор (ЕОЗППО);
 4. Внедряване/адаптиране на модела на данните в съответствие с действащите нормативни актове.

Крайният срок за подаване на автобиографии е: 5 февруари 2023 г.

! Изпращане на Вашата автобиография: За да участвате в конкурса, моля влезте в:  https://www.bnm.md/ro/content/cv-online , попълнете онлайн формуляра за автобиография или можете да го изпратите в централата на НБМ, на адрес: бд. Григоре Виеру nr.1, mun. Кишинев, отдел "Стратегия, организация и човешки ресурси", уточнявайки позицията, за която искате да кандидатствате.

Само лица, които отговарят на условията на конкурса, ще бъдат потърсени по електронна поща.

Силно препоръчваме да се консултирате с библиографията по-долу, преди да бъдете поканени на конкурса.

Библиография:

- Закон No. 548/1995 относно Националната банка на Молдова (http://bnm.md/ro/content/lege-cu-privire-la-banca-nationala-moldovei-nr-548-xiii-din-21071995);

- Инструкция за процедурата за подаване на отчети в електронен вид до Националната банка на Молдова, одобрена от Изпълнителния съвет на НБМ бр. 245 от 26.09.2019 г., в сила от 25.11.2019 г. (http://www.bnm.md/ro/content/instructiunea-privind-modul-de-prezentare-rapoartelor-forma-electronica-la-banca-nationala).

- Регулаторна рамка на ЕС за докладване в областта на небанковия финансов сектор (правила на ЕОЗППО);

- Закон за нормативните актове, No 100 от 22 декември 2017 г.;

Още свободни работни места, намерени на линка по-долу

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

Ru

Traducere Automata

НБМ объявляет конкурс на вакансию главного эксперта, ответственного за разработку/актуализацию методологических требований к регулированию процесса отчетности перед НБМ

BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal responsabil de elaborarea/actualizarea cerințelor metodologice de reglementare a procesului de raportare la BNM

Цель (цели) дирекции:

 • Управление процессом отчетности НБМ, а также постоянное развитие систем отчетности и нормативно-правовой базы, связанной с областью отчетности.

Цели работы:

 • Разработка/актуализация методологических требований к регулированию процесса отчетности в НБМ и связанных с ним моделей данных, а также постоянное развитие/сопровождение модели данных, используемой в процессе отчетности перед НБМ в соответствии с действующими нормативными актами.

Обязательные минимальные требования:

 • Высшее образование в области финансов/экономики/статистики/юриспруденции с общей средней за годы обучения 8 и выше; В случае оценки ниже 8 баллов условие считается выполненным, если кандидат имеет опыт работы в запрашиваемой области не менее 3 лет. Для лиц с дипломами, полученными за рубежом, будут указаны квалификации (например, GPA и т.д.), полученные в соответствующей стране и/или учебных заведениях;
 • Знание работы компьютеров на продвинутом уровне пользователей, особенно приложений MS Office;
 • Профессиональный опыт работы не менее 1 года, в сфере финансов/экономики/статистики/права;
 • Языковые навыки: знание румынского языка - свободное владение и знание английского языка на среднем уровне (чтение / письмо / разговорная);
 • Навыки: честность, ответственность, профессионализм, командная работа, нацеленность на результат, авторитет, умение решать проблемы, настойчивость, обучение и постоянное развитие;
 • Отличные устные и письменные коммуникативные навыки, умение анализировать и синтезировать информацию, умение быстро осваивать новые, хорошо организованные, ответственные методы работы.

Дополнительные требования, которые будут преимуществом:

 • Общее знание нормативно-правовой базы, применимой на уровне нормативных актов EIOPA, других аналогичных рамок.

Основные функциональные задачи:

 1. Разработка и развитие нормативно-правовой базы, связанной с процессом отчетности;
 2. Сотрудничество с подразделением НБМ с целью выявления их информационных требований, связанных с областью отчетности небанковского финансового сектора;
 3. Разработка нормативно-правовой базы данных, связанной с областью отчетности небанковского финансового сектора (EIOPA);
 4. Внедрение/корректировка модели данных в соответствии с действующими нормативными актами.

Крайний срок подачи резюме: 5 февраля 2023 года

! Отправка резюме: Для участия в конкурсе, пожалуйста, получите доступ: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online , заполните онлайн-форму резюме или вы можете отправить ее в штаб-квартиру НБМ, по адресу: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Кишинев, Департамент стратегии, организации и человеческих ресурсов, указав должность, на которую вы хотите претендовать.

По электронной почте свяжутся только лица, отвечающие условиям конкурса.

Мы настоятельно рекомендуем вам ознакомиться с библиографией ниже, прежде чем быть приглашенным на конкурс.

Библиография:

- Закон No Закон No 548/1995 о Национальном банке Молдовы (http://bnm.md/ro/content/lege-cu-privire-la-banca-nationala-moldovei-nr-548-xiii-din-21071995);

- Инструкция о порядке представления отчетов в электронном виде в Национальный банк Молдовы, утвержденная Исполнительным комитетом НБМ No. 245 от 26.09.2019, в силу 25.11.2019 (http://www.bnm.md/ro/content/instructiunea-privind-modul-de-prezentare-rapoartelor-forma-electronica-la-banca-nationala).

- Нормативно-правовая база ЕС по отчетности в сфере небанковского финансового сектора (правила EIOPA);

- Закон о нормативных актах No100 от 22 декабря 2017 года;

Больше вакансий, найденных по ссылке ниже

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

telegram