BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert consultant responsabil de supraveghere bancară continuăRo

Articol Original

BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert consultant responsabil de supraveghere bancară continuă

BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert consultant responsabil de supraveghere bancară continuă

Cerințe minime obligatorii pentru candidați:

1) Studii şi experiență:

      - Studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul economic cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare, pentru studiile obţinute în Republica Moldova; Persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în ţara şi/sau instituţiile de învăţămînt respective; Studiile de masterat sau alte calificări superioare în domeniile menționate constituie un avantaj;;

      - Stagiul în domeniul financiar-bancar nu mai puțin de patru ani;

      - Cunoașterea cadrului de supraveghere bancară din Republica Moldova;

      - Abilități de analiză și sinteză pornind de la un volum semnificativ de date și informații;

      - Cunoașterea limbii române - fluent și a limbii engleze - nivel intermediar;

      - Cunoștințe aprofundate de utilizare a aplicațiilor Microsoft Office.

2) Competente comportamentale:

- Orientare către performanță;

- Comunicare eficientă;

- Cooperare;

- Integritate organizațională;

- Gândire conceptuală.

Principalele atribuții ale expertului consultant al Direcției supraveghere continuă, Departamentul supraveghere bancară;

 1. Instruiește și ghidează activitatea echipei responsabile de bancă;
 2. Asigură schimbul de cunoștințe și experiență cu membrii echipei responsabile de bancă;
 3. Elaborarea rapoartelor privind evaluarea activității băncilor conform prevederilor Metodologiei de supraveghere și evaluare a activității băncilor;
 4. Monitorizarea profilului de risc al băncilor, inclusiv supravegherea riscului de credit prin monitorizarea portofoliilor băncilor;
 5. Procesarea, monitorizarea și analiza informației obținute de la bănci sub formă de rapoarte;
 6. Evaluarea situației financiare a băncilor/sectorului bancar;
 7. Examinarea și analiza rapoartelor auditului extern efectuat în bănci;
 8. Identificarea și evaluarea riscurilor în activitatea băncilor prin monitorizarea lichidității şi valorii depozitelor în baza rapoartelor zilnice prezentate de către bănci;
 9. Evaluarea planurilor de redresare prezentate de bănci;
 10. Alte atribuții conform fișei postului.

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 05 februarie 2023.

! Depunerea CV-ului: În vederea aplicării pentru participarea la concurs, se va completa formularul CV-ului online sau se va depune CV-ul la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chișinău, Departamentul Strategie, Organizare și Resurse Umane, cu specificarea postului pentru care se aplică.

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condițiile concursului.

Recomandăm studierea bibliografiei recomandate înainte de a fi invitat la concurs:

TEMATICA

- Reglementarea organizării şi funcţionării Băncii Naţionale a Moldovei;

- Cadrul legal al activității bancare în Republica Moldova;

- Riscurile specifice și Profilul de risc al băncilor.

BIBLIOGRAFIA

 1. Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995;
 2. Legea privind activitatea băncilor nr. 202 din 06.10.2017;
 3. Legea privind redresarea și rezoluția băncilor nr. 232 din 03.10.2016;
 4. Regulamentul privind cadrul de administrare a activității băncilor, aprobat prin HCE al BNM nr. 322 din 20.12.2018;
 5. Regulamentul cu privire la clasificarea activelor şi angajamentelor condiţionale, aprobat prin HCA al BNM nr.231 din 27.10.2011;
 6. Regulamentul cu privire la lichiditatea băncii, aprobat de CA al BNM, proces - verbal nr. 28 din 08.08.1997;
 7. Metodologia de supraveghere și evaluare a activității băncilor (SREP).

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

En

Traducere Automata

NBM announces competition for the vacancy of expert consultant responsible for continuous banking supervision

BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert consultant responsabil de supraveghere bancară continuă

Mandatory minimum requirements for candidates:

1) Studies and experience:

      - Higher education graduated with a bachelor's examination in the economic field with the general average for the years of study 8 or higher, for the studies obtained in the Republic of Moldova; Persons with diplomas obtained abroad shall indicate the qualifications (e.g. GPA, etc.) obtained in the respective country and/or educational institutions; Master's or other higher qualifications in these fields is an advantage;

      - Internship in the financial and banking field not less than four years;

      - Knowledge of the banking supervision framework of the Republic of Moldova;

      - Analysis and synthesis skills starting from a significant volume of data and information;

      - Knowledge of The Romanian language - fluent and English - intermediate level;

      - In-depth knowledge of the use of Microsoft Office applications.

2) Behavioral competencies:

- Performance orientation;

- Effective communication;

-Cooperation;

- Organizational integrity;

- Conceptual thinking.

The main duties of the consulting expert of the Directorate of Continuous Supervision, Department of Banking Supervision;

 1. Trains and guides the work of the team responsible for the bank;
 2. Ensures the exchange of knowledge and experience with the members of the team responsible for the bank;
 3. Elaboration of reports on the assessment of banks' activity according to the methodology for supervision and evaluation of banks' activity;
 4. Monitoring banks' risk profile, including credit risk supervision by monitoring banks' portfolios;
 5. Processing, monitoring and analysis of information obtained from banks in the form of reports;
 6. Assessment of the financial situation of banks/banking sector;
 7. Examination and analysis of the reports of the external audit carried out in banks;
 8. Identification and assessment of risks in the activity of banks by monitoring the liquidity and value of deposits based on daily reports submitted by banks;
 9. Assessment of recovery plans submitted by banks;
 10. Other duties according to the job description.

The deadline for submitting CVs is: February 5, 2023.

! Submission of the CV: Inorder to apply for participation in the contest, the cv form will be filled in online or the CV will be submitted at the NBM headquarters, at the address: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chisinau, Department of Strategy, Organization and Human Resources, specifying the job for which it applies.

Only persons who meet the conditions of the competition will be contacted.

We recommend studying the recommended bibliography before being invited to the contest:

THEME

- Regulating the organization and functioning of the National Bank of Moldova;

- Legal framework of banking activity in the Republic of Moldova;

- Specific risks and risk profile of banks.

BIBLIOGRAPHY

 1. Law on the National Bank of Moldova nr. 548-XIII from 21.07.1995;
 2. Law on banks' activity nr. 202 from 06.10.2017;
 3. Law on bank recovery and resolution no. 232 from 03.10.2016;
 4. Regulation on the framework for the management of banks' activity, approved by the Executive Board of the NBM no. 322 from 20.12.2018;
 5. The Regulation on the classification of conditional assets and commitments, approved by the Decision of the Executive Board of the NBM no.231 of 27.10.2011;
 6. Regulation on the liquidity of the bank, approved by the Board of the NBM, minutes no. 28 from 08.08.1997;
 7. The Supervisory Review and Valuation Methodology for banks' activities (SREP).

More vacancies found on the link below

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

It

Traducere Automata

NBM bandisce un concorso per il posto vacante di consulente esperto responsabile della vigilanza bancaria continua

BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert consultant responsabil de supraveghere bancară continuă

Requisiti minimi obbligatori per i candidati:

1) Studi ed esperienze:

      - L'istruzione superiore si è laureata con un esame di laurea in campo economico con la media generale per gli anni di studio 8 o superiore, per gli studi ottenuti nella Repubblica di Moldova; Le persone in possesso di diplomi conseguiti all'estero devono indicare le qualifiche (ad esempio GPA, ecc.) ottenute nel rispettivo paese e/o istituti di istruzione; Master o altre qualifiche superiori in questi campi è un vantaggio;

      - Tirocinio in ambito finanziario e bancario non inferiore a quattro anni;

      - Conoscenza del quadro di vigilanza bancaria della Repubblica di Moldova;

      - Capacità di analisi e sintesi a partire da un volume significativo di dati e informazioni;

      - Conoscenza della lingua rumena - fluente e inglese - livello intermedio;

      - Conoscenza approfondita dell'utilizzo delle applicazioni Microsoft Office.

2) Competenze comportamentali:

- Orientamento alle prestazioni;

- Comunicazione efficace;

-Cooperazione;

- Integrità organizzativa;

- Pensiero concettuale.

I principali compiti dell'esperto consulente della Direzione della vigilanza continua, Dipartimento della vigilanza bancaria;

 1. Forma e guida il lavoro del team responsabile della banca;
 2. Assicura lo scambio di conoscenze ed esperienze con i membri del team responsabile della banca;
 3. Elaborazione di report sulla valutazione dell'attività delle banche secondo la metodologia di vigilanza e valutazione dell'attività delle banche;
 4. monitorare il profilo di rischio delle banche, compresa la vigilanza sul rischio di credito monitorando i portafogli delle banche;
 5. Elaborazione, monitoraggio e analisi delle informazioni ottenute dalle banche sotto forma di rapporti;
 6. Valutazione della situazione finanziaria delle banche/settore bancario;
 7. Esame e analisi delle relazioni degli audit esterni effettuati nelle banche;
 8. Identificazione e valutazione dei rischi nell'attività delle banche monitorando la liquidità e il valore dei depositi sulla base di rapporti giornalieri presentati dalle banche;
 9. Valutazione dei piani di risanamento presentati dalle banche;
 10. Altri compiti secondo la descrizione del lavoro.

La scadenza per l'invio dei CV è: 5 febbraio 2023.

! Invio delCV: Per richiedere la partecipazione al concorso, il modulo cv sarà compilato online o il CV sarà presentato presso la sede NBM, all'indirizzo: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chisinau, Dipartimento di strategia, organizzazione e risorse umane, specificando il lavoro per il quale si applica.

Saranno contattate solo le persone che soddisfano le condizioni del concorso.

Si consiglia di studiare la bibliografia consigliata prima di essere invitati al concorso:

TEMA

- Regolare l'organizzazione e il funzionamento della Banca Nazionale della Moldavia;

- quadro giuridico dell'attività bancaria nella Repubblica moldova;

- Rischi specifici e profilo di rischio delle banche.

BIBLIOGRAFIA

 1. Legge sulla Banca Nazionale della Moldavia nr. 548-XIII dal 21.07.1995;
 2. Legge sull'attività delle banche nr. 202 dal 06.10.2017;
 3. Legge sul risanamento e la risoluzione bancaria n. 232 dal 03.10.2016;
 4. Regolamento relativo al quadro di riferimento per la gestione dell'attività delle banche, approvato dal Comitato esecutivo della NBM n. 322 dal 20.12.2018;
 5. Il Regolamento sulla classificazione delle attività condizionali e degli impegni, approvato con Decisione del Consiglio Direttivo della NBM n.231 del 27.10.2011;
 6. Regolamento sulla liquidità della banca, approvato dal Consiglio della NBM, verbale n. 28 dal 08.08.1997;
 7. Metodologia di revisione e valutazione prudenziale per le attività delle banche (Supervisory Review and Valuation Methodology for banks' activities, SREP).

Altre offerte di lavoro trovate sul link sottostante

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

Ua

Traducere Automata

NBM оголошує конкурс на вакансію експерта-консультанта, відповідального за безперервний банківський нагляд

BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert consultant responsabil de supraveghere bancară continuă

Обов'язкові мінімальні вимоги до кандидатів:

1) Навчання та досвід:

      - Вища освіта, що випускається з іспитом на бакалавра в економічній сфері із загальним середнім показником за роки навчання 8 і вище, за навчання, отримане в Республіці Молдова; Особи з дипломами, отриманими за кордоном, зазначають кваліфікацію (наприклад, середній бал тощо), отриману у відповідній країні та/або навчальних закладах; Магістерська або інша вища кваліфікація в цих галузях є перевагою;

      - Стажування у фінансово-банківській сфері не менше чотирьох років;

      - Знання системи банківського нагляду Республіки Молдова;

      - Навички аналізу та синтезу, починаючи зі значного обсягу даних та інформації;

      - Знання румунської мови - вільне володіння та англійська - середній рівень;

      - Глибокі знання використання додатків Microsoft Office.

2) Поведінкові компетенції:

- Орієнтація на продуктивність;

- Ефективна комунікація;

-Співробітництво;

- Організаційна цілісність;

- Концептуальне мислення.

Основні обов'язки експерта-консультанта дирекції безперервного нагляду, департаменту банківського нагляду;

 1. Навчає і направляє роботу команди, відповідальної за банк;
 2. Забезпечує обмін знаннями та досвідом з членами команди, відповідальної за банк;
 3. Складання звітів про оцінку діяльності банків відповідно до методології нагляду та оцінки діяльності банків;
 4. Моніторинг ризик-профілю банків, включаючи нагляд за кредитним ризиком шляхом моніторингу портфелів банків;
 5. Обробка, моніторинг та аналіз інформації, отриманої від банків у вигляді звітів;
 6. Оцінка фінансового стану банків/банківського сектору;
 7. Експертиза та аналіз звітів зовнішнього аудиту, проведеного в банках;
 8. Виявлення та оцінка ризиків у діяльності банків шляхом моніторингу ліквідності та вартості депозитів на основі щоденної звітності, що подається банками;
 9. Оцінка планів відновлення, поданих банками;
 10. Інші обов'язки згідно з посадовою інструкцією.

Кінцевий термін подання резюме : 5 лютого 2023 року.

! Подачарезюме: Для того, щоб подати заявку на участь у конкурсі, форма резюме буде заповнена онлайн або резюме буде подано в штаб-квартирі НБМ, за адресою: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Кишинів, департамент стратегії, організації та людських ресурсів, уточнюючи роботу, на яку він претендує.

Зв'язуватися будуть тільки особи, які відповідають умовам конкурсу.

Рекомендуємо вивчити рекомендовану бібліографію перед запрошенням на конкурс:

ТЕМА

- Регулювання організації та функціонування Національного банку Молдови;

- Правові основи банківської діяльності в Республіці Молдова;

- Специфічні ризики та ризик-профіль банків.

БІБЛІОГРАФІЯ

 1. Закон про Національний банк Молдови нр. 548-XIII від 21.07.1995;
 2. Закон про діяльність банків нр. 202 від 06.10.2017;
 3. Закон про стягнення банків та постанова No 232 від 03.10.2016;
 4. Положення про засади управління діяльністю банків, затверджене Правлінням НБМ No 322 від 20.12.2018;
 5. Положення про класифікацію умовних активів та зобов'язань, затверджене рішенням Правління НБМ No231 від 27.10.2011;
 6. Положення про ліквідність банку, затверджене Правлінням НБМ, протокол No 28 від 08.08.1997;
 7. Методологія наглядового огляду та оцінки діяльності банків (SREP).

Більше вакансій можна знайти за посиланням нижче

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

Bg

Traducere Automata

НБМ обявява конкурс за свободна позиция на експерт-консултант, отговарящ за непрекъснатия банков надзор

BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert consultant responsabil de supraveghere bancară continuă

Задължителни минимални изисквания към кандидатите:

1) Проучвания и опит:

      - Висше образование, завършило с бакалавърски изпит в икономическата област с общата средна стойност за годините на обучение 8 или по-висока, за обучението, получено в Република Молдова; Лицата с дипломи, получени в чужбина, посочват квалификациите (напр. СДП и др.), получени в съответната държава и/или учебни заведения; Магистърската или друга по-висока квалификация в тези области е предимство;

      - Стаж във финансовата и банковата сфера не по-малко от четири години;

      - Познаване на рамката за банков надзор на Република Молдова;

      - Умения за анализ и синтез, започващи от значителен обем данни и информация;

      - Владеене на румънски език - владеещ и английски - средно ниво;

      - Задълбочени познания за използването на приложенията на Microsoft Office.

2) Поведенчески компетенции:

- Ориентация на изпълнението;

- Ефективна комуникация;

-Сътрудничество;

- Организационна цялост;

- Концептуално мислене.

Основните задължения на консултантския експерт на дирекция "Непрекъснат надзор", отдел "Банков надзор";

 1. Обучава и ръководи работата на екипа, отговарящ за банката;
 2. Осигурява обмена на знания и опит с членовете на екипа, отговарящ за банката;
 3. Изготвяне на доклади за оценка на дейността на банките съгласно методиката за надзор и оценка на дейността на банките;
 4. Наблюдение на рисковия профил на банките, включително надзора на кредитния риск, чрез наблюдение на портфейлите на банките;
 5. Обработване, наблюдение и анализ на информацията, получена от банките под формата на отчети;
 6. Оценка на финансовото състояние на банките/банковия сектор;
 7. Проверка и анализ на докладите от извършения външен одит в банките;
 8. Идентифициране и оценка на рисковете в дейността на банките чрез наблюдение на ликвидността и стойността на депозитите въз основа на ежедневни отчети, представяни от банките;
 9. Оценка на плановете за възстановяване, представени от банките;
 10. Други задължения съгласно длъжностната характеристика.

Крайният срок за подаване на автобиографии е: 5 февруари 2023 г.

! Подаване на автобиографията: Зада кандидатствате за участие в конкурса, формулярът за автобиография ще бъде попълнен онлайн или автобиографията ще бъде подадена в централата на НБМ, на адрес: бд. Григоре Виеру nr.1, mun. Кишинев, отдел "Стратегия, организация и човешки ресурси", уточнявайки работата, за която кандидатства.

Ще бъде осъществен контакт само с лица, които отговарят на условията на конкурса.

Препоръчваме да проучите препоръчаната библиография, преди да бъдете поканени на конкурса:

ТЕМА

- Регулиране на организацията и функционирането на Националната банка на Молдова;

- Правна рамка на банковата дейност в Република Молдова;

- Специфични рискове и рисков профил на банките.

БИБЛИОГРАФИЯ

 1. Закон за Националната банка на Молдова nr. 548-XIII от 21.07.1995 г.;
 2. Закон за дейността на банките nr. 202 от 06.10.2017 г.;
 3. Закон за възстановяване и преструктуриране на банки бр. 232 от 03.10.2016 г.;
 4. Наредба за рамката за управление на дейността на банките, утвърдена от Изпълнителния съвет на НБМ бр. 322 от 20.12.2018 г.;
 5. Наредбата за класификация на условните активи и задължения, утвърдена с Решение на Изпълнителния съвет на НБМ No 231 от 27.10.2011 г.;
 6. Наредба за ликвидността на банката, одобрена от УС на НБМ, протокол бр. 28 от 08.08.1997 г.;
 7. Методология за надзорен преглед и оценка на дейността на банките (ПНПО).

Още свободни работни места, намерени на линка по-долу

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

Ru

Traducere Automata

НБМ объявляет конкурс на вакансию эксперта-консультанта, ответственного за непрерывный банковский надзор

BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert consultant responsabil de supraveghere bancară continuă

Обязательные минимальные требования к кандидатам:

1) Учеба и опыт:

      - высшее образование, оконченное с экзаменом на степень бакалавра в экономической области с общей средней за годы обучения 8 и выше, за обучение, полученное в Республике Молдова; Лица, имеющие дипломы, полученные за рубежом, должны указать квалификацию (например, GPA и т.д.), полученную в соответствующей стране и/или учебных заведениях; Магистратура или другая более высокая квалификация в этих областях является преимуществом;

      - стажировка в финансово-банковской сфере не менее четырех лет;

      - Знание системы банковского надзора Республики Молдова;

      - навыки анализа и синтеза, начиная со значительного объема данных и информации;

      - Знание румынского языка - свободно и английского - среднего уровня;

      - Глубокое знание использования приложений Microsoft Office.

2) Поведенческие компетенции:

- Ориентация на производительность;

- Эффективная коммуникация;

-Сотрудничество;

- Организационная целостность;

- Концептуальное мышление.

Основные обязанности эксперта-консультанта Управления непрерывного надзора Департамента банковского надзора;

 1. Обучает и направляет работу команды, ответственной за банк;
 2. Обеспечивает обмен знаниями и опытом с членами команды, ответственной за банк;
 3. Подготовка отчетов об оценке деятельности банков в соответствии с методологией надзора и оценки деятельности банков;
 4. Мониторинг риск-профиля банков, включая надзор за кредитными рисками путем мониторинга портфелей банков;
 5. Обработка, мониторинг и анализ информации, полученной от банков в виде отчетов;
 6. Оценка финансового положения банков/банковского сектора;
 7. Экспертиза и анализ отчетов внешнего аудита, проведенного в банках;
 8. Выявление и оценка рисков в деятельности банков путем мониторинга ликвидности и стоимости депозитов на основе ежедневных отчетов, представляемых банками;
 9. Оценка планов оздоровления, представленных банками;
 10. Другие обязанности в соответствии с должностной инструкцией.

Крайний срок подачи резюме: 5 февраля 2023 года.

! Подача резюме:Чтобы подать заявку на участие в конкурсе, форма резюме будет заполнена онлайн или резюме будет представлено в штаб-квартире НБМ, по адресу: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Кишинев, Департамент стратегии, организации и человеческих ресурсов, с указанием работы, на которую он претендует.

Свяжутся только с лицами, которые соответствуют условиям конкурса.

Рекомендуем изучить рекомендованную библиографию перед приглашением на конкурс:

ТЕМА

- регулирование организации и функционирования Национального банка Молдовы;

- Правовые основы банковской деятельности в Республике Молдова;

- Специфические риски и риск-профиль банков.

БИБЛИОГРАФИЯ

 1. Закон о Национальном банке Молдовы No 548-XIII от 21.07.1995;
 2. Закон о деятельности банков No 202 от 06.10.2017;
 3. Закон о взыскании и разрешении банков No. 232 от 03.10.2016;
 4. Положение об основах управления деятельностью банков, утвержденное Исполнительным советом НБМ No. 322 от 20.12.2018;
 5. Положение о классификации условных активов и обязательств, утвержденное Решением Правления НБМ No231 от 27.10.2011 г.;
 6. Положение о ликвидности банка, утвержденное Правлением НБМ, протокол no. 28 от 08.08.1997;
 7. Методология надзорного надзора и оценки деятельности банков (SREP).

Больше вакансий, найденных по ссылке ниже

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

telegram