A.O "Laolaltă" anunță Concurs privind selectarea profesorului de limba engleza maturi/ Объявление по подбору учителя английского языка для взрослых[RO] A N U N Ț privind selectarea profesorului de limba engleza maturi

18.01.2023 

Asociația Obștească Laolalta anunţă concurs de oferte pentru selectarea unui profesor /unei profesoare care să livreze ofere lecții de limba engleza pentru maturi (ca limbă străină), ca activitate de instruire din cadrul proiectului „Enhancing Moldovan Society’s Capacity to Respond to the Refugee Crisis” finanțat de UNHCR și implementat de AO Laolaltă în cadrul Inițiativei „Moldova pentru Pace”.

Obiectivul concursului: Selectarea unui/unei profesori care să ofere lecții de limba engleza maturi.

Rezultate aşteptate: Persoana selectată va livra informația necesară conform condițiilor solicitate de Asociația Obștească LAOLALTA în prezentul document şi în baza contractului semnat între părţi (persoana selectată şi AO “Laolalta”).

Dosarul va include: 

Pentru ca ofertele să fie examinate, dosarul va include în mod OBLIGATORIU următoarele:

 • Act confirmativ a abilităților de predare a limbii  engleza;
 • CV-ul în limba română/rusă/engleză/ucraineană; 
 • Scrisoare de motivare (max 1 pagină);
 • Oferta financiară (în Lei);
 • 2 persoane de referință de la locurile de munca anterioare; 

Menționăm că adresa la care se vor livra lecțiile de limba engleza este adresa CC151 și anume: municipiul Chișinău, str. 31 august 1989, 151.

 • Termenul de valabilitate a ofertei financiare înaintate va fi indicat expres în modelul anexat la oferta financiară (nu mai puţin de 90 de zile);

Ofertele vor cuprinde:  Oferta financiară va conține data, semnătura, prețul/oră academică, intervalul și perioada disponibilității, datele bancare şi datele de contact (adresă, telefon fix, telefon mobil, e-mail)

Modelul ofertei financiare a se vedea în Anexa acestui document.

Criterii de Evaluare:

 1. Corespunderea caracteristicilor înaintate cu cele solicitate de proiect.
 2. Oferta financiară.
 3. Cunoașterea limbii ruse. 
 4. Prețurile orelor de limba engleza nu vor fi mai mari decât prețul mediu pe piaţă.

Cerințe minime de calificare: 

 1. Experiență în predarea limbii engleze față în față și/sau online, minimal un an.
 2. Studii lingvistice superioare sau diplomă/certificat în predare engleza/ predare engleza ca limbă străină.
 3. Nivel înalt de atenție și de comunicare.
 4. Abilități excelente de comunicare verbală și scrisă.
 5. Experiență bună de lucru cu Excel și Zoom.
 6. Cunoașterea limbii ucrainene/ruse la nivel avansat reprezintă un avantaj

Plata pentru serviciile prestate. Plăţile vor fi efectuate prin virament bancar, după recepționarea serviciilor conform actului de predare-primire. Transferul către prestator va fi efectuat în lei (MDL). 

Perioada de executare a contractului 01.02.2023- 31.12.2023  (contractul va fi semnat în MDL).

Ofertele pot fi trimise în versiune electronică la adresele:

 achizitii@laolalta.md şi albina@laolalta.md  

Denumirea proiectului: „Enhancing Moldovan Society’s Capacity to Respond to the Refugee Crisis”

Termenul limită de prezentare a ofertelor este 25.01.2023

Pentru informații suplimentare: 

Albina Ciuprin, 060414021 , albina@laolalta.md 

Anexa Model  la Anunț

N

Item

Caracteristici

Cantitatea

Preț unitar, MDL

Suma(total)  MDL

Disponibilitatea:  intervalul de ore 

1

Lecții de limba engleza pentru maturi


O sesiune de 1,30 h, adică 2 h academice, 2 ori pe săptămână 

 

Se indică prețul de prestator/prestatoare 

   

TOTAL, MDL

   

A se indica:

Numle

Semnătură

Data:

Notă: Organizația îşi rezervă dreptul de folosi datele de a cumpără diferite item-uri de la diferiți furnizori sau de a refuza procurarea unui anumit item.

Prin prezenta, Prestatorul își da acord la prelucrarea datelor cu caracter personal și organizația le va folosi numai în acest scop.

 

[RU] ОБЪЯВЛЕНИЕ по подбору учителя английского языка для взрослых

18.01.2023

Неправительственная организация “Laolalta” объявляет тендер по отбору учителя для проведения уроков английского языка для взрослых (как иностранного) в рамках проекта «Повышение способности молдавского общества реагировать на кризис с беженцами», финансируемого УВКБ ООН и реализуемого НПО «Laolalta» в рамках инициативы «Молдова за мир».

Цель конкурса: Отбор учителя для проведения уроков английского языка для взрослых.

Ожидаемые результаты: Выбранное лицо предоставит необходимую информацию в соответствии с условиями, запрошенными неправительственной организацией “Laolalta” в этом документе, и на основании договора, подписанного между сторонами (выбранным лицом и НПО "Laolalta").

Файл будет включать:

Для того, чтобы предложения были рассмотрены, файл ДОЛЖЕН содержать следующее:

 • Сертификат о навыках преподавания английского языка;
 • CV на румынском/русском/английском/украинском языках;
 • Мотивационное письмо (максимум 1 страница);
 • Финансовое предложение (в леях);
 • 2 рекомендации с предыдущих мест работы.

 

Отметим, что адрес, по которому будут проводиться уроки английского языка, является адресом CC151, а именно: муниципий Кишинев, улица 31 августа 1989 года, 151.

 • Срок действия поданного финансового предложения будет прямо указан в образце, приложенном к финансовому предложению (не менее 90 дней);

Предложения будут включать: Финансовое предложение будет содержать дату, подпись, цену/академическое время, интервал и период доступности, банковские реквизиты и контактные данные (адрес, стационарный телефон, мобильный телефон, электронная почта).

Смотрите модель финансового предложения в Приложении к настоящему документу.

Критерии оценки

 1. Соответствие представленных характеристик запрашиваемым проектом.
 2. Финансовое предложение.
 3. Знание русского языка.
 4. Цены на уроки английского языка не будут выше средней цены на рынке.

Минимальные квалификационные требования:

 1. Опыт преподавания английского языка очно и / или онлайн, минимум один год.
 2. Высшее лингвистическое образование или диплом/сертификат в области преподавания английского языка/преподавания английского языка как иностранного.
 3. Высокий уровень внимания и общения.
 4. Отличные устные и письменные навыки общения.
 5. Хороший опыт работы с Excel и Zoom.
 6. Знание украинского/русского языка на продвинутом уровне является преимуществом.

Оплата оказанных услуг. Оплата будет производиться по безналичному расчету, после получения услуг согласно акту приема-передачи. Перевод представителю услуг будет производиться в леях (MDL).

Срок исполнения договора 01.02.2023 - 31.12.2023 (договор будет заключен в леях).

Предложения отправляйте в электронной версии по следующим адресам: achizitii@laolalta.md и albina@laolalta.md

Название проекта: «Повышение способности молдавского общества реагировать на кризис с беженцами»

Крайний срок подачи предложений – 25.01.2023 г.

Для получения дополнительной информации:

Albina Ciuprin, 060414021, albina@laolalta.md

Приложение к объявлению

N

Предмет

Характерисика

Количество

Цена за акадеический час, лей

Общая сумма, леев

Доступность: диапазон часов

1

Уроки английского языка для взрослых

Занятие 1.30 часа, т.е. 2 академических часа, 2 раза в неделю

 

Представитель услуг указывает стоимость

   

Общая стоимость, лей

   

Указать:

Название

Подпись

Дата

Примечание. Организация оставляет за собой право использовать данные для получения услуг у разных представителей или отказа в получении определенной услуги.

Представитель услуг настоящим дает согласие на обработку персональных данных и организация будет использовать их только для этой цели.