BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal responsabil de desfășurarea auditurilor în domeniul TIRo

Articol Original

BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal responsabil de desfășurarea auditurilor în domeniul TI

BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal responsabil de desfășurarea auditurilor în domeniul TI

Departamentul Audit Intern dă asigurări și oferă servicii de consiliere independente și obiective, menite să aducă o valoare adăugată și să contribuie la îmbunătățirea activităților BNM. Direcția audit tehnologii informaționale, în calitate de unitate structurală a DAI, este responsabilă de derularea misiunilor de audit/misiuni ad-hoc asupra proceselor/sistemelor/obiectelor TI și administrarea aplicațiilor utilizate în cadrul DAI.

Obiectivele postului:

a) eficienţă şi calitatea sporită a procesului de activitate;

b) gestiunea eficientă a timpului de muncă;

c) conformarea cu cadrul legal, normativ și metodologic în vigoare;

d) dezvoltarea profesională continuă.

Cerințe minime obligatorii:

 1. Studii superioare în domeniul tehnologiilor informaționale, audit și sau economiei, cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare. În cazul unui calificativ mai mic de 8, condiţia se consideră a fi întrunită dacă candidatul are o experienţă în domeniul solicitat de minim 3 ani; Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în ţara şi/sau instituţiile de învăţămînt respective;
 2. Experienţă de muncă în domeniul TI și/sau auditurilor, de minim 1 an;
 3. Cunoştinţe în domeniul TI, securității informației, continuității activității;
 4. Cunoştinţe de operare a calculatorului și cunoaşterea avansată a aplicaţiilor MS Word, Excel şi Power Point;
 5. Competențe lingvistice: cunoaşterea limbii române fluent și engleze la nivel tehnic;
 6. Competențe: integritate, responsabilitate, profesionalism, lucru în echipă, orientare către rezultate, credibilitate, perseverență, învățare și dezvoltare continuă;
 7. Abilități excelente de comunicare verbală și în scris, capacitate de analiză și sinteză și a informației, capacitate de însușire rapidă a metodelor noi de lucru. 

Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj:

 1. Experienţă specifică în domeniul auditului TI, gestiunii proiectelor, gestiunii serviciilor TI;
 2. Cunoașterea standardelor naționale și/sau internaționale în domeniul securității informației, managementul proiectelor, managementul riscurilor;
 3. Cunoașterea bunelor practici în domeniul TI;
 4. Certificări în domeniul auditului (Ministerul Finanțelor, CIA, CISA, ) și/sau TI (CISA, CISM, ITIL etc.)

Principalele atribuții funcţionale:

 1. Desfășurarea  misiunilor de audit, de consiliere și misiunilor Follow-up de monitorizare a recomandărilor DAI, misiunilor ad-hoc în conformitate cu metodologia de audit în vigoare;
 2. Desfășurarea activităților de consultanță pe subiecte ce țin de tehnologiile informaționale;
 3. Elaborarea de ghiduri, instrucțiuni pentru utilizarea aplicațiilor din cadrul DAI;
 4. Administrarea aplicațiilor utilizate pentru audit (procesul de audit, analiza informațiilor);

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 08 februarie 2023.

 ! Depunerea CV-ului: Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau îl puteţi depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Recomandăm insistent să consultaţi bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

 • Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995;
 • Legea privind protecţia datelor cu caracter personal nr. 133 din  08.07.2011;
 • Hotărârea Guvernului privind aprobarea Cerinţelor minime obligatorii de securitate cibernetică nr. 201  din  28.03.2017;
 • Standarde de audit intern (IIA);
 • Standarde de securitate TI (standardele din seria ISO 27000, de ex. 27001, 27002 etc., ISO);
 • Cadre aferente auditului și riscului TI (de ex. ITAF, ISACA);
 • Managementul TI și TIC (de ex. COBIT, ISACA);
 • Managementul Serviciilor TI (ITIL, AXELOS);
 • Managementul proiectelor (de ex. PMBOK, PMI; PRINCE2, AXELOS);

și altă bibliografie aferentă domeniului TI.

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

En

Traducere Automata

NBM announces competition for the vacancy of principal expert responsible for conducting audits in the IT field

BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal responsabil de desfășurarea auditurilor în domeniul TI

The Internal Audit Department provides assurances and provides independent and objective advisory services, meant to bring added value and contribute to the improvement of the NBM's activities. The Information Technologies Audit Directorate, as a structural unit of DAI, is responsible for carrying out audit missions/ad hoc missions on IT processes/systems/objects and managing the applications used within DAI.

The objectives of the job:

a) efficiency and increased quality of the activity process;

b) efficient management of working time;

c) compliance with the legal, normative and methodological framework in force;

d) continuous professional development.

Mandatory minimum requirements:

 1. Higher education in the field of information technologies, audit and or economics, with the general average for the years of study 8 or higher. In the case of a rating lower than 8, the condition is considered to be met if the candidate has at least 3 years' experience in the field requested; For persons with diplomas obtained abroad, the qualifications (e.g. GPA, etc.) obtained in the respective country and/or educational institutions will be indicated;
 2. Work experience in it and/or audits, of at least 1 year;
 3. Knowledge in the field of IT, information security, business continuity;
 4. Knowledge of computer operation and advanced knowledge of MS Word, Excel and Power Point applications;
 5. Language skills: knowledge of Fluent Romanian and English at technical level;
 6. Competences: integrity, responsibility, professionalism, teamwork, result orientation, credibility, perseverance, learning and continuous development;
 7. Excellent verbal and written communication skills, ability to analyze and synthesize information, ability to quickly master new working methods. 

Additional requirements that will be an advantage:

 1. Specific experience in the field of IT audit, project management, IT service management;
 2. Knowledge of national and / or international standards in the field of information security, project management, risk management;
 3. Knowledge of good practices in the IT field;
 4. Audit Certifications (Ministry of Finance, CIA, CISA, ) and/or IT (CISA, CISM, ITIL, etc.)

Main functional tasks:

 1. Conduct audit , advisory and follow-up missions to monitor dai recommendations, ad hoc missions in accordance with the audit methodology in force;
 2. Carrying out consultancy activities on topics related to information technologies;
 3. Development of guidelines, instructions for the use of applications within DAI;
 4. Administration of the applications used for the audit (audit process, information analysis);

The deadline for submitting CVs is: February 8, 2023.

 ! Submitting your CV: To participate in the contest, please access: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, fill in the online CV form or you can submit it at the NBM headquarters, at the address: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chisinau, Department of Strategy, Organization and Human Resources, specifying the position you want to apply for.

Only persons who meet the conditions of the competition will be contacted by e-mail.

We strongly recommend that you consult the bibliography below before being invited to the contest.

 • Law on the National Bank of Moldova no. 548-XIII from 21.07.1995;
 • Law on the protection of personal data no. 133 of  08.07.2011;
 • Government Decision on the approval of the Minimum Mandatory Cyber Security Requirements no. 201  of  28.03.2017;
 • Internal Audit Standards (IIA);
 • IT security standards (STANDARDS OF ISO 27000 series, e.g. 27001, 27002 , etc., ISO); 
 • IT audit and risk frameworks (e.g. ITAF, ISACA);
 • IT and ICT management (e.g. COBIT, ISACA);
 • IT Service Management (ITIL, AXELOS);
 • Project management (e.g. PMBOK, PMI; PRINCE2, AXELOS);

and other bibliography related to the IT domain.

More vacancies found on the link below

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

It

Traducere Automata

NBM annuncia un concorso per il posto vacante di esperto principale responsabile della conduzione di audit nel settore IT

BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal responsabil de desfășurarea auditurilor în domeniul TI

La Direzione Internal Audit fornisce garanzie e fornisce servizi di consulenza indipendenti e obiettivi, volti a portare valore aggiunto e contribuire al miglioramento delle attività della NBM. L'Information Technologies Audit Directorate, in quanto unità strutturale del DAI, è responsabile dello svolgimento di missioni di audit/missioni ad hoc su processi/sistemi/oggetti IT e della gestione delle applicazioni utilizzate all'interno di DAI.

Gli obiettivi del lavoro:

a) efficienza e miglioramento della qualità del processo di attività;

b) gestione efficiente dell'orario di lavoro;

c) il rispetto del quadro giuridico, normativo e metodologico vigente;

d) sviluppo professionale continuo.

Requisiti minimi obbligatori:

 1. Istruzione superiore nel campo delle tecnologie dell'informazione, audit e / o economia, con la media generale per gli anni di studio 8 o superiore. Nel caso di una valutazione inferiore a 8, la condizione è considerata soddisfatta se il candidato ha almeno 3 anni di esperienza nel settore richiesto; Per le persone con diplomi conseguiti all'estero, saranno indicate le qualifiche (ad es. GPA, ecc.) ottenute nel rispettivo paese e/o istituti di istruzione;
 2. Esperienza lavorativa in informatica e/o audit, di almeno 1 anno;
 3. Conoscenze nel campo dell'IT, della sicurezza delle informazioni, della business continuity;
 4. Conoscenza del funzionamento del computer e conoscenza avanzata delle applicazioni MS Word, Excel e Power Point;
 5. Competenze linguistiche: conoscenza fluente del rumeno e dell'inglese a livello tecnico;
 6. Competenze: integrità, responsabilità, professionalità, lavoro di squadra, orientamento al risultato, credibilità, perseveranza, apprendimento e sviluppo continuo;
 7. Ottime capacità di comunicazione verbale e scritta, capacità di analizzare e sintetizzare informazioni, capacità di padroneggiare rapidamente nuovi metodi di lavoro. 

Requisiti aggiuntivi che saranno un vantaggio:

 1. Esperienza specifica nel campo dell'audit IT, project management, gestione dei servizi IT;
 2. Conoscenza degli standard nazionali e/o internazionali in materia di sicurezza delle informazioni, project management, risk management;
 3. Conoscenza delle buone pratiche in ambito informatico;
 4. Certificazioni di audit (Ministero delle Finanze, CIA, CISA, ) e/o IT (CISA, CISM, ITIL, ecc.)

Principali compiti funzionali:

 1. Condurre missioni di audit, consulenza e follow-up per monitorare le raccomandazioni dai, missioni ad hoc in conformità con la metodologia di audit in vigore;
 2. Svolgere attività di consulenza su tematiche legate alle tecnologie dell'informazione;
 3. Sviluppo di linee guida, istruzioni per l'uso delle applicazioni all'interno di DAI;
 4. Amministrazione delle applicazioni utilizzate per l'audit (processo di audit, analisi delle informazioni);

La scadenza per l'invio dei CV è: 8 febbraio 2023.

 ! Invio del proprio CV: Per partecipare al concorso, accedere:  https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, compila il modulo CV online o puoi inviarlo presso la sede NBM, all'indirizzo: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chisinau, Dipartimento di strategia, organizzazione e risorse umane, specificando la posizione per cui si desidera candidarsi.

Solo le persone che soddisfano le condizioni del concorso saranno contattate via e-mail.

Si consiglia vivamente di consultare la bibliografia qui sotto prima di essere invitati al concorso.

 • Legge sulla Banca Nazionale della Moldavia n. 548-XIII del 21.07.1995;
 • Legge sulla protezione dei dati personali n. 133 del  08.07.2011;
 • Decisione governativa sull'approvazione dei requisiti minimi obbligatori di sicurezza informatica n. 201  del  28.03.2017;
 • Standard di audit interno (IIA);
 • Standard di sicurezza IT (STANDARD DELLA SERIE ISO 27000, ad esempio 27001, 27002 , ecc., ISO); 
 • audit IT e quadri di rischio (ad esempio ITAF, ISACA);
 • Gestione IT e ICT (ad es. COBIT, ISACA);
 • Gestione dei servizi IT (ITIL, AXELOS);
 • Gestione di progetti (ad es. PMBOK, PMI; PRINCE2, AXELOS);

e altra bibliografia relativa al dominio IT.

Altre offerte di lavoro trovate sul link sottostante

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

Ua

Traducere Automata

НБМ оголошує конкурс на заміщення посади головного експерта, відповідального за проведення аудитів у сфері ІТ

BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal responsabil de desfășurarea auditurilor în domeniul TI

Департамент внутрішнього аудиту надає запевнення та надає незалежні та об'єктивні консультаційні послуги, покликані принести додану вартість та сприяти покращенню діяльності НБМ. Директорат аудиту інформаційних технологій, як структурний підрозділ DAI, відповідає за виконання аудиторських місій / спеціальних місій щодо ІТ-процесів / систем / об'єктів та управління додатками, що використовуються в DAI.

Завдання роботи:

а) ефективність і підвищення якості процесу діяльності;

б) ефективне управління робочим часом;

в) дотримання чинної нормативно-правової та методичної бази;

г) безперервний професійний розвиток.

Обов'язкові мінімальні вимоги:

 1. Вища освіта в галузі інформаційних технологій, аудиту та або економіки, із загальним середнім показником за роки навчання 8 і вище. У разі оцінки нижче 8 умова вважається виконаною, якщо кандидат має досвід роботи в запитуваній сфері не менше 3 років; Для осіб з дипломами, отриманими за кордоном, будуть вказані кваліфікації (наприклад, середній бал тощо), отримані у відповідній країні та/або навчальних закладах;
 2. Стаж роботи в ньому та/або аудиторських роботах, не менше 1 року;
 3. Знання в сфері IT, інформаційної безпеки, безперервності бізнесу;
 4. Знання роботи комп'ютера і поглиблені знання додатків MS Word, Excel і Power Point;
 5. Володіння мовами: знання вільно румунської та англійської мов на технічному рівні;
 6. Компетенції: доброчесність, відповідальність, професіоналізм, командна робота, орієнтованість на результат, авторитет, наполегливість, навчання та постійний розвиток;
 7. Відмінні навички усного та письмового спілкування, вміння аналізувати і синтезувати інформацію, вміння швидко освоювати нові методи роботи. 

Додаткові вимоги, які будуть перевагою:

 1. Специфічний досвід у сфері ІТ-аудиту, управління проектами, управління ІТ-послугами;
 2. Знання національних та/або міжнародних стандартів у сфері інформаційної безпеки, управління проектами, управління ризиками;
 3. Знання передового досвіду в ІТ-сфері;
 4. Сертифікати аудиту (Міністерство фінансів, ЦРУ, CISA) та/або ІТ (CISA, CISM, ITIL тощо)

Основні функціональні завдання:

 1. Проводити аудиторські , консультативні та подальші місії з моніторингу рекомендацій dai, спеціальних місій відповідно до діючої методології аудиту;
 2. Проведення консультаційної діяльності з тем, пов'язаних з інформаційними технологіями;
 3. Розробка методичних рекомендацій, інструкцій із застосування аплікацій в рамках ДАІ;
 4. Адміністрування додатків, що використовуються для аудиту (процес аудиту, аналіз інформації);

Кінцевий термін подання резюме : 8 лютого 2023 року.

 ! Подання резюме: Для участі в конкурсі, будь ласка, перейдіть до: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, заповніть онлайн-форму резюме або ви можете подати її в штаб-квартирі НБМ, за адресою: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Кишинів, департамент стратегії, організації та людських ресурсів, вказавши посаду, на яку ви хочете претендувати.

Електронною поштою зв'яжуться лише особи, які відповідають умовам конкурсу.

Ми настійно рекомендуємо ознайомитися з наведеною нижче бібліографією перед запрошенням на конкурс.

 • Закон про Національний банк Молдови No 548-XIII від 21.07.1995;
 • Закон «Про захист персональних даних» від 08.07.2011 No 133  ;
 • Рішення Уряду про затвердження Мінімальних обов'язкових вимог кібербезпеки від 28.03.2017 No 201  ;
 • Стандарти внутрішнього аудиту (IIA);
 • стандарти ІТ-безпеки (стандарти серії ISO 27000, наприклад 27001, 27002 тощо, ISO); 
 • ІТ-аудит та структура ризиків (наприклад, ITAF, ISACA);
 • управління ІТ та ІКТ (наприклад , COBIT, ISACA);
 • управління ІТ-послугами (ITIL, AXELOS);
 • Управління проектами (наприклад , PMBOK, PMIPRINCE2, AXELOS);

та інша бібліографія, пов'язана з ІТ-областю.

Більше вакансій можна знайти за посиланням нижче

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

Bg

Traducere Automata

НБМ обявява конкурс за вакантно място на главен експерт, отговарящ за провеждане на одити в ИТ сферата

BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal responsabil de desfășurarea auditurilor în domeniul TI

Отдел "Вътрешен одит" предоставя гаранции и предоставя независими и обективни консултантски услуги, предназначени да донесат добавена стойност и да допринесат за подобряване на дейността на НБМ. Дирекция "Одит на информационните технологии", като структурно звено на DAI, отговаря за изпълнението на одитни мисии/ad hoc мисии по ИТ процеси/системи/обекти и за управлението на приложенията, използвани в рамките на DAI.

Целите на работата:

а) ефективност и повишено качество на процеса на дейност;

б) ефективно управление на работното време;

в) спазване на действащата правна, нормативна и методологическа рамка;

г) непрекъснато професионално развитие.

Задължителни минимални изисквания:

 1. Висше образование в областта на информационните технологии, одита и/или икономиката, с обща средна стойност за годините на обучение 8 или по-висока. В случай на рейтинг, по-нисък от 8, условието се счита за изпълнено, ако кандидатът има най-малко 3 години опит в исканата област; За лицата с дипломи, получени в чужбина, ще бъдат посочени квалификациите (напр. СДП и др.), получени в съответната държава и/или учебни заведения;
 2. Трудов стаж в него и/или одити, най-малко 1 година;
 3. Знания в областта на информационните технологии, информационната сигурност, непрекъснатостта на бизнеса;
 4. Познания за работата на компютъра и напреднали познания за приложенията MS Word, Excel и Power Point;
 5. Езикови умения: владеене на владеене на румънски и английски език на техническо ниво;
 6. Компетентности: почтеност, отговорност, професионализъм, работа в екип, ориентация към резултатите, надеждност, постоянство, учене и непрекъснато развитие;
 7. Отлични устни и писмени комуникационни умения, способност за анализ и синтезиране на информация, способност за бързо овладяване на нови методи на работа. 

Допълнителни изисквания, които ще бъдат предимство:

 1. Специфичен опит в областта на ИТ одита, управлението на проекти, управлението на ИТ услуги;
 2. Познаване на национални и/или международни стандарти в областта на информационната сигурност, управлението на проекти, управлението на риска;
 3. Познаване на добри практики в ИТ сферата;
 4. Одитни заверки (Министерство на финансите, ЦРУ, CISA, ) и/или ИТ (CISA, CISM, ITIL и др.)

Основни функционални задачи:

 1. Провеждане на одитни, консултативни и последващи мисии за наблюдение на препоръките на ДАИ, ad hoc мисии в съответствие с действащата одитна методология;
 2. Осъществяване на консултантска дейност по теми, свързани с информационните технологии;
 3. Разработване на насоки, инструкции за използване на приложения в рамките на DAI;
 4. Администриране на приложенията, използвани за одита (одитен процес, анализ на информацията);

Крайният срок за подаване на автобиографии е: 8 февруари 2023 г.

 ! Изпращане на Вашата автобиография: За да участвате в конкурса, моля влезте в:  https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, попълнете онлайн формуляра за автобиография или можете да го изпратите в централата на НБМ, на адрес: бд. Григоре Виеру nr.1, mun. Кишинев, отдел "Стратегия, организация и човешки ресурси", уточнявайки позицията, за която искате да кандидатствате.

Само лица, които отговарят на условията на конкурса, ще бъдат потърсени по електронна поща.

Силно препоръчваме да се консултирате с библиографията по-долу, преди да бъдете поканени на конкурса.

 • Закон за Националната банка на Молдова No 548-XIII от 21.07.1995 г.;
 • Закон за защита на личните данни No 133 от  08.07.2011 г.;
 • Правителствено решение за одобряване на Минималните задължителни изисквания за киберсигурност No 201  от  28.03.2017 г.;
 • Стандарти за вътрешен одит (IIA);
 • СТАНДАРТИ ЗА ИТ СИГУРНОСТ (СТАНДАРТИ ОТ СЕРИЯ ISO 27000, напр. 27001, 27002 и др., ISO); 
 • ИТ одит и рамки за риска (напр. ITAF, ISACA);
 • Управление на ИТ и ИКТ (напр. COBIT, ISACA);
 • Управление на ИТ услуги (ITIL, AXELOS);
 • Управление на проекти (напр. PMBOK, PMIPRINCE2, AXELOS);

и друга библиография, свързана с IT домейна.

Още свободни работни места, намерени на линка по-долу

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

Ru

Traducere Automata

НБМ объявляет конкурс на вакансию главного эксперта, ответственного за проведение аудитов в сфере ИТ

BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal responsabil de desfășurarea auditurilor în domeniul TI

Департамент внутреннего аудита предоставляет гарантии и предоставляет независимые и объективные консультативные услуги, призванные принести дополнительную ценность и способствовать улучшению деятельности НБМ. Управление по аудиту информационных технологий в качестве структурного подразделения ДАИ отвечает за проведение ревизионных миссий/специальных миссий по ит-процессам/системам/объектам и управление прикладными программами, используемыми в РАМКАХ ДАИ.

Цели работы:

а) эффективность и повышение качества процесса деятельности;

б) эффективное управление рабочим временем;

в) соблюдение действующей правовой, нормативной и методической базы;

г) непрерывное профессиональное развитие.

Обязательные минимальные требования:

 1. Высшее образование в области информационных технологий, аудита и/или экономики, с общей средней за годы обучения 8 и выше. В случае рейтинга ниже 8, условие считается выполненным, если кандидат имеет не менее 3 лет опыта работы в запрашиваемой области; Для лиц с дипломами, полученными за рубежом, будут указаны квалификации (например, GPA и т.д.), полученные в соответствующей стране и/или учебных заведениях;
 2. Опыт работы в нем и/или аудитах, не менее 1 года;
 3. Знания в области ИТ, информационной безопасности, непрерывности бизнеса;
 4. Знание работы компьютера и продвинутые знания приложений MS Word, Excel и Power Point;
 5. Языковые навыки: знание свободного румынского и английского языков на техническом уровне;
 6. Компетенции: честность, ответственность, профессионализм, командная работа, ориентация на результат, авторитет, настойчивость, обучение и постоянное развитие;
 7. Отличные устные и письменные коммуникативные навыки, умение анализировать и синтезировать информацию, умение быстро осваивать новые методы работы. 

Дополнительные требования, которые будут преимуществом:

 1. Конкретный опыт в области ИТ-аудита, управления проектами, управления ИТ-услугами;
 2. Знание национальных и/или международных стандартов в области информационной безопасности, управления проектами, управления рисками;
 3. Знание передового опыта в области ИТ;
 4. Аудиторские сертификаты (Министерство финансов, ЦРУ, CISA, ) и/или ИТ (CISA, CISM, ITIL и т.д.)

Основные функциональные задачи:

 1. проведение ревизионных , консультативных и последующих миссий по контролю за выполнением рекомендаций ДАИ, специальных миссий в соответствии с действующей методологией ревизии;
 2. Проведение консультационной деятельности по темам, связанным с информационными технологиями;
 3. Разработка руководств, инструкций по использованию приложений в рамках DAI;
 4. Администрирование приложений, используемых для аудита (процесс аудита, анализ информации);

Крайний срок подачи резюме: 8 февраля 2023 года.

 ! Отправка резюме: Для участия в конкурсе, пожалуйста, получите доступ: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, заполните онлайн-форму резюме или вы можете отправить ее в штаб-квартиру НБМ, по адресу: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Кишинев, Департамент стратегии, организации и человеческих ресурсов, указав должность, на которую вы хотите претендовать.

По электронной почте свяжутся только лица, отвечающие условиям конкурса.

Мы настоятельно рекомендуем вам ознакомиться с библиографией ниже, прежде чем быть приглашенным на конкурс.

 • Закон о Национальном банке Молдовы No 548-XIII от 21.07.1995;
 • Закон о защите персональных данных No 133 от  08.07.2011;
 • Постановление Правительства об утверждении Минимальных обязательных требований кибербезопасности No 201  от  28.03.2017;
 • Стандарты внутреннего аудита (IIA);
 • Стандарты ИТ-безопасности (СТАНДАРТЫ серии ISO 27000, например, 27001, 27002 и др., ISO); 
 • ИТ-аудит и системы управления рисками (например , ITAF, ISACA);
 • управление ИТ и ИКТ (например , COBIT, ISACA);
 • Управление ИТ-услугами (ITIL, AXELOS);
 • Управление проектами (например , PMBOK, PMI; PRINCE2, AXELOS);

и другая библиография, относящаяся к области ИТ.

Больше вакансий, найденных по ссылке ниже

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

telegram