Asociația Promo-LEX angajează Comunicator/ComunicatoareRo

Articol Original

Asociația Promo-LEX angajează Comunicator/Comunicatoare


Articol Original

Asociația Promo-LEX angajează Comunicator/Comunicatoare

Asociația

REF: 2 din 17.01.2023

Denumirea postului: Comunicator/Comunicatoare (Specialist relații publice)

Scopul postului: Comunicatorul/Comunicatoarea va fi responsabil/ă de comunicarea externă și va asigura vizibilitatea activității și produselor Asociației Promo-LEX.

CERINȚE

 • Studii: studii superioare în domeniul jurnalism/comunicare/relații publice sau alte domenii relevante;
 • Experiență profesională: minim 2 ani într-o poziție similară; experiența în cadrul unui ONG sau organizație internațională  – va constitui un avantaj;
 • Competențe, abilități și alte cerințe specifice:
  • Abilități de scriere și redactare a materialelor;
  • Cunoștințe și abilități de gestionare a paginilor web și a rețelelor sociale;
  • Abilități avansate de utilizare a computerului (MS Office, Internet); cunoașterea programelor specializate de editare foto/video – va constitui un avantaj;
  • Fluență în limba română; cunoașterea limbilor rusă și engleză.
  • Spirit de inițiativă și creativitate;
  • Integritate și discreție profesională;
  • Neafiliere politică și non-partizanat politic.

Asociația Promo-LEX oferă:

 • Lucru dinamic și interesant în cadrul unei echipe de profesioniști;
 • Salariu competitiv (salariul va fi negociat în mod individual în dependență de calificarea candidatului);
 • Posibilitate de dezvoltare profesională.

RESPONSABILITĂȚI:

 • Promovează activitatea și produsele Asociației în plan extern (online și offline);
 • Planifică, organizează şi participă la evenimentele publice și de presă ale Asociației;
 • Elaborează și promovează materiale de comunicare și vizibilitate (comunicate de presă, infografice, postări, articole, rapoarte anuale, spoturi video, produse multimedia etc.);
 • Menține şi actualizează conținutul pe website-ul Asociației și pe paginile existente din rețelele sociale ale Asociației (Facebook, Instagram etc.);
 • Participă la dezvoltarea și implementarea Strategiei de Comunicare a Asociației;
 • Elaborează rapoarte cu privire la comunicarea și vizibilitatea externă a Asociației;
 • Menține legătura cu mass-media;
 • Monitorizează reflectarea în presă a activităților Asociației;
 • Consultă beneficiarii de granturi ale Asociației pe aspecte ce țin de comunicare și vizibilitate;
 • Alte responsabilități relevante.

DOSARUL DE APLICARE

Candidații vor prezenta următorul Dosar de Aplicare:

 • Curriculum Vitae;
 • Scrisoare de motivare, cu indicarea a două persoane de referință (nume/prenume și date de contact);
 • Oferta financiară în USD (salariul net solicitat, după reținerea tuturor impozitelor).

Dosarul de Aplicare trebuie expediat prin email la adresa angajare@promolex.md  cu mențiunea “Pentru funcția de Comunicator/Comunicatoare”.

Locul de muncă: mun. Chișinău (sediul Asociației Promo-LEX).

Perioada de contractare: determinată, conform art. 55 Codul Muncii (pentru perioada îndeplinirii obligațiilor de muncă ale salariatului care se află în concediu prevăzut la art. 124 Codul Muncii).

Data limită pentru depunerea dosarelor candidaților: 31 ianuarie 2022, ora locală 18:00.

Vor fi evaluate doar dosarele complete.

Evaluarea dosarelor se va efectua în 2 etape: la prima etapă, dosarele vor fi analizate sub aspectul corespunderii candidaților cu cerințele și condițiile stipulate în anunț. Cea de-a doua etapă va consta în intervievarea persoanelor pre-selectate și proba practică. Vor fi contactate doar persoanele pre-selectate.

Pentru mai multe detalii contactați:
Mariana Novac, Coordonatoare de Program, Programul Monitorizare Procese Democratice, Promo-LEX
GSM: 069339700; Email: mariana.novac@promolex.md

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Asociația Promo-LEX este o organizație non-guvernamentală, apolitică și nonprofit, înregistrată la Ministerul Justiției al Republicii Moldova la 19 iulie 2002. Misiunea Asociației Promo-LEX este de a contribui la dezvoltarea democrației în Republica Moldova, inclusiv în regiunea Transnistreană, prin promovarea şi apărarea drepturilor omului, monitorizarea proceselor democratice şi consolidarea societății civile.


Traducere Automata

Promo-LEX Association hires Communicator/Communicator

Asociația

REF: 2 from 17.01.2023

Job title: Communicator/Communicator (Public Relations Specialist)

The purpose of the job: The communicator/communicator will be responsible for the external communication and will ensure the visibility of the activity and products of the Promo-LEX Association.

REQUIREMENTS

 • Education: higher education in journalism / communication / public relations or other relevant fields;
 • Professional experience: minimum 2 years in a similar position; experience in an NGO or international  organisation – will be an asset;
 • Specific competencies, skills and other requirements:
  • Skills in writing and writing materials;
  • Knowledge and skills in managing web pages and social networks;
  • Advanced computer skills (MS Office, Internet); knowledge of specialized photo / video editing programs – will be an advantage;
  • Fluency in the Romanian language; knowledge of Russian and English.
  • Spirit of initiative and creativity;
  • Integrity and professional discretion;
  • Political non-affiliation and non-partisanship.

Promo-LEX Association offers:

 • Dynamic and interesting work within a team of professionals;
 • Competitive salary (the salary will be negotiated individually depending on the candidate's qualification);
 • Possibility of professional development.

RESPONSIBILITIES:

 • Promotes the Association's activity and products externally (online and offline);
 • Plan, organize and participate in the public and press events of the Association;
 • Develops and promotes communication and visibility materials (press releases, infographics, posts, articles, annual reports, video spots, multimedia products, etc.);
 • Maintains and updates the content on the Association's website and on the existing pages of the Association's social networks (Facebook, Instagram, etc.);
 • Participates in the development and implementation of the Communication Strategy of the Association;
 • Elaborates reports on the communication and external visibility of the Association;
 • Keep in touch with the media;
 • Monitors the coverage in the press of the Association's activities;
 • Consults the association's grant beneficiaries on aspects related to communication and visibility;
 • Other relevant responsibilities.

APPLICATION FILE

Candidates will submit the following Application File:

 • Curriculum Vitae;
 • Motivation letter, indicating two reference persons (name/surname and contact details);
 • Financial offer in USD (net salary requested, after withholding all taxes).

The Application File must be sent by email to angajare@promolex.md  with the mention For the position of Communicator/Communicator.

Workplace: mun. Chisinau (the headquarters of the Promo-LEX Association).

Contracting period: determined, according to art. 55 of the Labor Code (for the period of fulfillment of the work obligations of the employee who is on leave provided for in art. 124 of the Labor Code).

Deadline for submission of candidates' applications: January 31, 2022, 18:00 local time.

Only complete dossiers will be evaluated.

The evaluation of the files will be carried out in 2 stages: at the first stage, the files will be analyzed in terms of the candidates' compliance with the requirements and conditions stipulated in the announcement. The second step will be to interview the pre-selected persons and the practical test.  

For more details contact:
Mariana Novac, Program Coordinator, Democratic Process Monitoring Program, Promo-LEX
GSM: 069339700; Enamel: mariana.novac@promolex.md

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Promo-LEX Association is a non-governmental, apolitical and non-profit organization, registered with the Ministry of Justice of the Republic of Moldova on July 19, 2002. Promo-LEX Association's mission is to contribute to the development of democracy in the Republic of Moldova, including the Transnistrian region, by promoting and defending human rights, monitoring democratic processes and strengthening civil society.


Traducere Automata

L'Associazione Promo-LEX assume Communicator/Communicator

Asociația

RIF: 2 da 17.01.2023

Titolo di lavoro: Comunicatore / Comunicatore (specialista di pubbliche relazioni)

Lo scopo del lavoro: Il comunicatore/comunicatore sarà responsabile della comunicazione esterna e garantirà la visibilità dell'attività e dei prodotti dell'Associazione Promo-LEX.

FABBISOGNO

 • Istruzione: istruzione superiore in giornalismo / comunicazione / pubbliche relazioni o altri campi pertinenti;
 • Esperienza professionale: minimo 2 anni in una posizione simile; esperienza in una ONG o in un'organizzazione internazionale  – sarà una risorsa;
 • Competenze, abilità e altri requisiti specifici:
  • Abilità nella scrittura e nella scrittura di materiali;
  • Conoscenze e competenze nella gestione di pagine web e social network;
  • Competenze informatiche avanzate (MS Office, Internet); conoscenza di programmi specializzati di editing foto / video - sarà un vantaggio;
  • Ottima conoscenza della lingua rumena; conoscenza del russo e dell'inglese.
  • Spirito di iniziativa e creatività;
  • Integrità e discrezione professionale;
  • Non affiliazione politica e apartitica.

L'Associazione Promo-LEX offre:

 • Lavoro dinamico e interessante all'interno di un team di professionisti;
 • Stipendio competitivo (lo stipendio sarà negoziato individualmente a seconda della qualifica del candidato);
 • Possibilità di sviluppo professionale.

RESPONSABILITÀ:

 • Promuove l'attività e i prodotti dell'Associazione all'esterno (online e offline);
 • Pianificare, organizzare e partecipare agli eventi pubblici e stampa dell'Associazione;
 • Sviluppa e promuove materiali di comunicazione e visibilità (comunicati stampa, infografiche, post, articoli, relazioni annuali, spot video, prodotti multimediali, ecc.);
 • Mantiene e aggiorna i contenuti sul sito web dell'Associazione e sulle pagine esistenti dei social network dell'Associazione (Facebook, Instagram, ecc.);
 • Partecipa allo sviluppo e all'attuazione della Strategia di Comunicazione dell'Associazione;
 • Elabora report sulla comunicazione e visibilità esterna dell'Associazione;
 • Tenersi in contatto con i media;
 • Monitora la copertura sulla stampa delle attività dell'Associazione;
 • Consulta i beneficiari delle sovvenzioni dell'associazione sugli aspetti legati alla comunicazione e alla visibilità;
 • Altre responsabilità rilevanti.

FILE DI APPLICAZIONE

I candidati dovranno presentare il seguente dossier:

 • Curriculum vitae;
 • Lettera di motivazione, indicando due referenti (nome/cognome e recapiti);
 • Offerta finanziaria in USD (stipendio netto richiesto, dopo aver trattenuto tutte le tasse).

Il file di domanda deve essere inviato via e-mail a angajare@promolex.md  con la menzione Per la posizione di Communicator/Communicator.

Luogo di lavoro: mun. Chisinau (la sede dell'Associazione Promo-LEX).

Periodo contrattuale: determinato, ai sensi dell'articolo 55 del Codice del lavoro (per il periodo di adempimento degli obblighi lavorativi del dipendente che è in congedo previsto dall'articolo 124 del Codice del lavoro).

Termine ultimo per la presentazione delle candidature: 31 gennaio 2022, ore 18: 00 ora locale.

Saranno valutati solo i dossier completi.

La valutazione dei file sarà effettuata in 2 fasi: nella prima fase, i file saranno analizzati in termini di conformità dei candidati ai requisiti e alle condizioni stipulati nel bando. Il secondo passo sarà il colloquio con le persone preselezionate e la prova pratica.  

Per maggiori dettagli contattare:
Mariana Novac, Coordinatrice del programma, Programma di monitoraggio dei processi democratici, Promo-LEX
GSM: 069339700; Smalto: mariana.novac@promolex.md

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Promo-LEX Association è un'organizzazione non governativa, apolitica e senza scopo di lucro, registrata presso il Ministero della Giustizia della Repubblica di Moldova il 19 luglio 2002. La missione dell'Associazione Promo-LEX è contribuire allo sviluppo della democrazia nella Repubblica di Moldova, compresa la regione della Transnistria, promuovendo e difendendo i diritti umani, monitorando i processi democratici e rafforzando la società civile.


Traducere Automata

Асоціація «Промо-ЛЕКС» наймає комунікатора/комунікатора

Asociația

ПОСИЛАННЯ: 2 від 17.01.2023

Назва посади: комунікатор/комунікатор (спеціаліст зі зв'язків з громадськістю)

Мета роботи: Комунікатор/комунікатор відповідатиме за зовнішню комунікацію та забезпечуватиме видимість діяльності та продуктів Асоціації Promo-LEX.

ВИМОГИ

 • Освіта: вища освіта в галузі журналістики / комунікації / зв'язків з громадськістю або інших відповідних галузях;
 • Професійний стаж: мінімум 2 роки на аналогічній посаді; досвід роботи в НУО або міжнародній  організації – буде перевагою;
 • Специфічні компетенції, навички та інші вимоги:
  • Навички написання та написання матеріалів;
  • Знання та навички в управлінні веб-сторінками та соціальними мережами;
  • Поглиблені навички роботи з комп'ютером (MS Office, Інтернет); знання спеціалізованих програм для фото/відеомонтажу – буде перевагою;
  • Вільне володіння румунською мовою; знання російської та англійської мов.
  • Дух ініціативи та творчості;
  • Чесність і професійна розсудливість;
  • Політична безпартійність і безпартійність.

Асоціація «Промо-ЛЕКС» пропонує:

 • Динамічна та цікава робота в команді професіоналів;
 • Конкурентна заробітна плата (заробітна плата буде обговорюватися індивідуально в залежності від кваліфікації кандидата);
 • Можливість професійного розвитку.

ОБОВ'ЯЗКИ:

 • популяризує діяльність Асоціації та продукти ззовні (онлайн та офлайн);
 • планувати, організовувати та брати участь у громадських та прес-заходах Асоціації;
 • Розробляє та просуває комунікаційні та видимі матеріали (прес-релізи, інфографіка, дописи, статті, річні звіти, відеоролики, мультимедійні продукти тощо);
 • Підтримує та оновлює контент на веб-сайті Асоціації та на існуючих сторінках соціальних мереж Асоціації (Facebook, Instagram тощо);
 • бере участь у розробці та реалізації Комунікаційної стратегії Асоціації;
 • розробляє звіти про комунікацію та зовнішню видимість Асоціації;
 • Підтримувати зв'язок зі ЗМІ;
 • Здійснює контроль за висвітленням у пресі діяльності Асоціації;
 • Консультує бенефіціарів грантів асоціації з питань, пов'язаних з комунікацією та видимістю;
 • Інші відповідні обов'язки.

ФАЙЛ ЗАЯВКИ

Кандидати подадуть наступну аплікаційну картку:

 • автобіографія;
 • мотиваційний лист із зазначенням двох референтних осіб (ім'я/прізвище та контактні дані);
 • Фінансова пропозиція в доларах США (запитується чиста заробітна плата після утримання всіх податків).

Файл заявки необхідно надіслати електронною поштою на адресу angajare@promolex.md  зі згадкою «На посаду комунікатора/комунікатора».

Робоче місце: мун. Кишинів (штаб-квартира Асоціації «Промо-ЛЕКС»).

Строк укладання договору: визначається, згідно зі ст.55 КЗпП (на період виконання трудових обов'язків працівника, який перебуває у відпустці, передбаченого ст. 124 КЗпП).

Кінцевий термін подання заявок кандидатів: 31 січня 2022 року, 18:00 за місцевим часом.

Будуть оцінюватися тільки повні досьє.

Оцінювання файлів здійснюватиметься у 2 етапи: на першому етапі файли аналізуватимуться на предмет відповідності кандидатів вимогам та умовам, передбаченим в оголошенні. Другим кроком буде інтерв'ю з попередньо відібраними особами та практичний тест.  

За більш детальною інформацією звертайтеся:
Мар'яна Новац, програмна координаторка Програми моніторингу демократичних процесів, Promo-LEX
GSM: 069339700; Емаль: mariana.novac@promolex.md

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Асоціація «Промо-ЛЕКС» - це неурядова, аполітична і некомерційна організація, зареєстрована в Міністерстві юстиції Республіки Молдова 19 липня 2002 року. Місія Асоціації «Промо-ЛЕКС» полягає у сприянні розвитку демократії в Республіці Молдова, включаючи Придністровський регіон, шляхом просування та захисту прав людини, моніторингу демократичних процесів та зміцнення громадянського суспільства.


Traducere Automata

Сдружение Промо-ЛЕКС наема Комуникатор/Комуникатор

Asociația

Ref: 2 от 17.01.2023 г.

Наименование на длъжността: Комуникатор/Комуникатор (Специалист връзки с обществеността)

Цел на работата: Комуникаторът/комуникаторът ще отговаря за външната комуникация и ще осигурява видимостта на дейността и продуктите на Сдружение Promo-LEX.

ИЗИСКВАНИЯ

 • Образование: висше образование по журналистика / комуникация / връзки с обществеността или други съответни области;
 • Професионален опит: минимум 2 години на подобна длъжност; опит в НПО или международна  организация – ще бъде предимство;
 • Специфични компетенции, умения и други изисквания:
  • Умения за писане и писане на материали;
  • Знания и умения за управление на уеб страници и социални мрежи;
  • Разширени компютърни умения (MS Office, Интернет); познаване на специализирани програми за редактиране на снимки/видео – ще бъде предимство;
  • Владеене на румънски език; Владеене на руски и английски език.
  • Дух на инициативност и творчество;
  • Почтеност и професионална дискретност;
  • Политическа необвързаност и надпартийност.

Сдружение Промо-ЛЕКС предлага:

 • Динамична и интересна работа в екип от професионалисти;
 • Конкурентна заплата (заплатата ще се договаря индивидуално в зависимост от квалификацията на кандидата);
 • Възможност за професионално развитие.

ОТГОВОРНОСТИ:

 • Популяризира дейността и продуктите на Сдружението външно (онлайн и офлайн);
 • Планира, организира и участва в публичните и прес-мероприятия на Сдружението;
 • Разработва и популяризира материали за комуникация и видимост (прессъобщения, инфографики, публикации, статии, годишни доклади, видео спотове, мултимедийни продукти и др.);
 • Поддържа и актуализира съдържанието на интернет страницата на Сдружението и на съществуващите страници на социалните мрежи на Сдружението (Facebook, Instagram и др.);
 • Участва в разработването и изпълнението на Комуникационната стратегия на Сдружението;
 • Разработва доклади за комуникацията и външната видимост на Сдружението;
 • Поддържайте връзка с медиите;
 • Следи за отразяването в пресата на дейността на Сдружението;
 • Консултира бенефициентите на безвъзмездна финансова помощ на сдружението по аспекти, свързани с комуникацията и видимостта;
 • Други съответни отговорности.

ДОСИЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО

Кандидатите ще подадат следното досие за кандидатстване:

 • автобиография;
 • Мотивационно писмо, в което се посочват две референтни лица (име/фамилия и данни за контакт);
 • Финансова оферта в щатски долари (изисква се нетна заплата, след удържане на всички данъци).

Досието за кандидатстване трябва да бъде изпратено по имейл на angajare@promolex.md  със споменаването За позицията на Комуникатор/Комуникатор.

Работно място: мун. Кишинев (седалището на Асоциацията Promo-LEX).

Срок на договаряне: определя, съгласно чл. 55 от Кодекса на труда (за периода на изпълнение на трудовите задължения на работника или служителя, който е в отпуск, предвиден в чл. 124 от Кодекса на труда).

Краен срок за подаване на кандидатурите на кандидатите: 31 януари 2022 г., 18: 00 часа местно време.

Ще бъдат оценявани само пълните досиета.

Оценката на досиетата ще се извърши на 2 етапа: на първия етап досиетата ще бъдат анализирани по отношение на спазването от страна на кандидатите на изискванията и условията, предвидени в съобщението. Втората стъпка ще бъде да се интервюират предварително избраните лица и практическият тест.  

За повече подробности се свържете с:
Мариана Новац, програмен координатор, Програма за мониторинг на демократичния процес, Promo-LEX
GSM: 069339700; Емайл: mariana.novac@promolex.md

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Сдружение ПРОМО-ЛЕКС е неправителствена, аполитична и нестопанска организация, регистрирана в Министерството на правосъдието на Република Молдова на 19 юли 2002 г. Мисията на Асоциация Promo-LEX е да допринася за развитието на демокрацията в Република Молдова, включително в региона на Приднестровието, чрез насърчаване и защита на правата на човека, наблюдение на демократичните процеси и укрепване на гражданското общество.


Traducere Automata

Ассоциация Promo-LEX нанимает Коммуникатора/Коммуникатора

Asociația

РЕФ: 2 от 17.01.2023

Должность: Коммуникатор/Коммуникатор (Специалист по связям с общественностью)

Цель работы: Коммуникатор/коммуникатор будет отвечать за внешнюю коммуникацию и обеспечит видимость деятельности и продуктов Ассоциации Promo-LEX.

ТРЕБОВАНИЯ

 • Образование: высшее образование в области журналистики / коммуникации / связей с общественностью или других соответствующих областей;
 • Профессиональный опыт: минимум 2 года на аналогичной должности; опыт работы в НПО или международной  организации – будет активом;
 • Конкретные компетенции, навыки и другие требования:
  • Навыки письма и написания материалов;
  • Знания и навыки в управлении веб-страницами и социальными сетями;
  • Продвинутые навыки работы с компьютером (MS Office, Интернет); знание специализированных программ для редактирования фото/видео – будет преимуществом;
  • Свободное владение румынским языком; знание русского и английского языков.
  • Дух инициативы и творчества;
  • Честность и профессиональная осмотрительность;
  • Политическая непринадлежность и беспартийность.

Ассоциация Промо-ЛЕКС предлагает:

 • Динамичная и интересная работа в команде профессионалов;
 • Конкурентоспособная заработная плата (зарплата будет оговариваться индивидуально в зависимости от квалификации кандидата);
 • Возможность профессионального развития.

ОБЯЗАННОСТИ:

 • Продвигает деятельность и продукцию Ассоциации извне (онлайн и оффлайн);
 • Планировать, организовывать и участвовать в общественных и пресс-мероприятиях Ассоциации;
 • Разрабатывает и продвигает коммуникационные и наглядные материалы (пресс-релизы, инфографику, посты, статьи, годовые отчеты, видеоролики, мультимедийные продукты и т.д.);
 • Поддерживает и обновляет контент на сайте Ассоциации и на существующих страницах социальных сетей Ассоциации (Facebook, Instagram и т.д.);
 • Участвует в разработке и реализации Коммуникационной стратегии Ассоциации;
 • Разрабатывает отчеты о коммуникации и внешней видимости Ассоциации;
 • Поддерживать связь со СМИ;
 • осуществляет мониторинг освещения в прессе деятельности Ассоциации;
 • Консультирует бенефициаров грантов ассоциации по аспектам, связанным с коммуникацией и видимостью;
 • Другие соответствующие обязанности.

ФАЙЛ ПРИЛОЖЕНИЯ

Кандидаты подадут следующий файл заявки:

 • Резюме;
 • Мотивационное письмо с указанием двух референтных лиц (имя/фамилия и контактные данные);
 • Финансовое предложение в долларах США (запрашивается чистая заработная плата после удержания всех налогов).

Файл заявки должен быть отправлен по электронной почте на angajare@promolex.md  с упоминанием «За должность коммуникатора/коммуникатора».

Место работы: мун. Кишинев (штаб-квартира Ассоциации Promo-LEX).

Срок заключения договора: определяется, согласно ст. 55 Трудового кодекса (на период исполнения трудовых обязанностей работника, находящегося в отпуске, предусмотренного ст. 124 Трудового кодекса).

Крайний срок подачи заявок кандидатов: 31 января 2022 года, 18:00 по местному времени.

Будут оцениваться только полные досье.

Оценка файлов будет проводиться в 2 этапа: на первом этапе файлы будут проанализированы с точки зрения соответствия кандидатов требованиям и условиям, предусмотренным в объявлении. Вторым шагом будет собеседование с предварительно отобранными лицами и практический тест.  

За более подробной информацией обращайтесь:
Мариана Новак, Координатор программы, Программа мониторинга демократических процессов, Promo-LEX
Моб.: 069339700; Эмаль: mariana.novac@promolex.md

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Ассоциация Promo-LEX является неправительственной, аполитичной и некоммерческой организацией, зарегистрированной в Министерстве юстиции Республики Молдова 19 июля 2002 года. Миссия Ассоциации Promo-LEX заключается в содействии развитию демократии в Республике Молдова, включая Приднестровский регион, путем продвижения и защиты прав человека, мониторинга демократических процессов и укрепления гражданского общества.

En

Traducere Automata

Promo-LEX Association hires Communicator/Communicator


Original Article

Promo-LEX Association hires Communicator/Communicator

Asociația

REF: 2 from 17.01.2023

Job title: Communicator/Communicator (Public Relations Specialist)

The purpose of the job: The communicator/communicator will be responsible for the external communication and will ensure the visibility of the activity and products of the Promo-LEX Association.

REQUIREMENTS

 • Education: higher education in journalism / communication / public relations or other relevant fields;
 • Professional experience: minimum 2 years in a similar position; experience in an NGO or international  organisation – will be an asset;
 • Specific competencies, skills and other requirements:
  • Skills in writing and writing materials;
  • Knowledge and skills in managing web pages and social networks;
  • Advanced computer skills (MS Office, Internet); knowledge of specialized photo / video editing programs – will be an advantage;
  • Fluency in the Romanian language; knowledge of Russian and English.
  • Spirit of initiative and creativity;
  • Integrity and professional discretion;
  • Political non-affiliation and non-partisanship.

Promo-LEX Association offers:

 • Dynamic and interesting work within a team of professionals;
 • Competitive salary (the salary will be negotiated individually depending on the candidate's qualification);
 • Possibility of professional development.

RESPONSIBILITIES:

 • Promotes the Association's activity and products externally (online and offline);
 • Plan, organize and participate in the public and press events of the Association;
 • Develops and promotes communication and visibility materials (press releases, infographics, posts, articles, annual reports, video spots, multimedia products, etc.);
 • Maintains and updates the content on the Association's website and on the existing pages of the Association's social networks (Facebook, Instagram, etc.);
 • Participates in the development and implementation of the Communication Strategy of the Association;
 • Elaborates reports on the communication and external visibility of the Association;
 • Keep in touch with the media;
 • Monitors the coverage in the press of the Association's activities;
 • Consults the association's grant beneficiaries on aspects related to communication and visibility;
 • Other relevant responsibilities.

APPLICATION FILE

Candidates will submit the following Application File:

 • Curriculum Vitae;
 • Motivation letter, indicating two reference persons (name/surname and contact details);
 • Financial offer in USD (net salary requested, after withholding all taxes).

The Application File must be sent by email to angajare@promolex.md  with the mention "For the position of Communicator/Communicator".

Workplace: mun. Chisinau (the headquarters of the Promo-LEX Association).

Contracting period: determined, according to art. 55 of the Labor Code (for the period of fulfillment of the work obligations of the employee who is on leave provided for in art. 124 of the Labor Code).

Deadline for submission of candidates' applications: January 31, 2022, 18:00 local time.

Only complete dossiers will be evaluated.

The evaluation of the files will be carried out in 2 stages: at the first stage, the files will be analyzed in terms of the candidates' compliance with the requirements and conditions stipulated in the announcement. The second step will be to interview the pre-selected persons and the practical test. 

For more details contact:
Mariana Novac, Program Coordinator, Democratic Process Monitoring Program, Promo-LEX
GSM: 069339700; Enamel: mariana.novac@promolex.md

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Promo-LEX Association is a non-governmental, apolitical and non-profit organization, registered with the Ministry of Justice of the Republic of Moldova on July 19, 2002. Promo-LEX Association's mission is to contribute to the development of democracy in the Republic of Moldova, including the Transnistrian region, by promoting and defending human rights, monitoring democratic processes and strengthening civil society.


Automatic Translation

Promo-LEX Association hires Communicator/Communicator

Asociația

REF: 2 from 17.01.2023

Job title: Communicator/Communicator (Public Relations Specialist)

The purpose of the job: The communicator/communicator will be responsible for the external communication and will ensure the visibility of the activity and products of the Promo-LEX Association.

REQUIREMENTS

 • Education: higher education in journalism / communication / public relations or other relevant fields;
 • Professional experience: minimum 2 years in a similar position; experience in an NGO or international  organisation – will be an asset;
 • Specific competencies, skills and other requirements:
  • Skills in writing and writing materials;
  • Knowledge and skills in managing web pages and social networks;
  • Advanced computer skills (MS Office, Internet); knowledge of specialized photo / video editing programs – will be an advantage;
  • Fluency in the Romanian language; knowledge of Russian and English.
  • Spirit of initiative and creativity;
  • Integrity and professional discretion;
  • Political non-affiliation and non-partisanship.

Promo-LEX Association offers:

 • Dynamic and interesting work within a team of professionals;
 • Competitive salary (the salary will be negotiated individually depending on the candidate's qualification);
 • Possibility of professional development.

RESPONSIBILITIES:

 • Promotes the Association's activity and products externally (online and offline);
 • Plan, organize and participate in the public and press events of the Association;
 • Develops and promotes communication and visibility materials (press releases, infographics, posts, articles, annual reports, video spots, multimedia products, etc.);
 • Maintains and updates the content on the Association's website and on the existing pages of the Association's social networks (Facebook, Instagram, etc.);
 • Participates in the development and implementation of the Communication Strategy of the Association;
 • Elaborates reports on the communication and external visibility of the Association;
 • Keep in touch with the media;
 • Monitors the coverage in the press of the Association's activities;
 • Consults the association's grant beneficiaries on aspects related to communication and visibility;
 • Other relevant responsibilities.

APPLICATION FILE

Candidates will submit the following Application File:

 • Curriculum Vitae;
 • Motivation letter, indicating two reference persons (name/surname and contact details);
 • Financial offer in USD (net salary requested, after withholding all taxes).

The Application File must be sent by email to angajare@promolex.md  with the mention For the position of Communicator/Communicator.

Workplace: mun. Chisinau (the headquarters of the Promo-LEX Association).

Contracting period: determined, according to art. 55 of the Labor Code (for the period of fulfillment of the work obligations of the employee who is on leave provided for in art. 124 of the Labor Code).

Deadline for submission of candidates' applications: January 31, 2022, 18:00 local time.

Only complete dossiers will be evaluated.

The evaluation of the files will be carried out in 2 stages: at the first stage, the files will be analyzed in terms of the candidates' compliance with the requirements and conditions stipulated in the announcement. The second step will be to interview the pre-selected persons and the practical test.  

For more details contact:
Mariana Novac, Program Coordinator, Democratic Process Monitoring Program, Promo-LEX
GSM: 069339700; Enamel: mariana.novac@promolex.md

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Promo-LEX Association is a non-governmental, apolitical and non-profit organization, registered with the Ministry of Justice of the Republic of Moldova on July 19, 2002. Promo-LEX Association's mission is to contribute to the development of democracy in the Republic of Moldova, including the Transnistrian region, by promoting and defending human rights, monitoring democratic processes and strengthening civil society.


Automatic Translation

L'Associazione Promo-LEX assume Communicator/Communicator

Asociația

RIF: 2 yes 17.01.2023

Titolo di lavoro: Communicatore / Communicatore (specialista di pubbliche relazioni)

Lo scopo del lavoro: Il comunicatore/comunicatore sarà responsabile della comunicazione esterna e garantirà la visibilità dell'attività e dei prodotti dell'Associazione Promo-LEX.

FABBISOGNO

 • Istruzione: istruzione superiore in giornalismo / comunicazione / pubbliche relazioni o altri campi pertinenti;
 • Esperienza professionale: minimo 2 anni in una posizione simile; esperienza in una ONG o in un'organizzazione internazionale  – sarà una risorsa;
 • Competenze, abilità e altri requisiti specifici:
  • Abilità nella scrittura e nella scrittura di materiali;
  • Conoscenze e competenze nella gestione di pagine web e social network;
  • Competenze informatiche avanzate (MS Office, Internet); conoscenza di programmi specializzati di editing foto / video - sarà un vantaggio;
  • Ottima conoscenza della lingua rumena; conoscenza del russo e dell'inglese.
  • Spirito di iniziativa e creatività;
  • Integrità e discrezione professionale;
  • Non affiliazione politics e apartitica.

L'Associazione Promo-LEX offre:

 • Lavoro dinamico e interessante all'interno di un team di professionisti;
 • Stipendio competitivo (lo stipendio sarà negoziato individualmente a seconda della qualifica del candidato);
 • Possibilità di sviluppo professionale.

RESPONSIBILITIES:

 • Promuove l'attività e i prodotti dell'Associazione all'esterno (online e offline);
 • Pianificare, organizzare e partecipare agli eventi pubblici e stampa dell'Associazione;
 • Sviluppa e promuove materiali di comunicazione e visibilità (comunicati stampa, infografiche, post, articoli, relazioni annuali, spot video, prodotti multimediali, ecc.);
 • Mantiene e aggiorna i contenuti sul sito web dell'Associazione e sulle pagine esistenti dei social network dell'Associazione (Facebook, Instagram, ecc.);
 • Partecipa allo sviluppo e all'attuazione della Strategia di Comunicazione dell'Associazione;
 • Elabora report sulla comunicazione e visibilità esterna dell'Associazione;
 • Tenersi in contatto con i media;
 • Monitora la copertura sulla stampa delle attività dell'Associazione;
 • Consulta i beneficiari delle sovvenzioni dell'associazione sugli aspetti legati alla comunicazione e alla visibilità;
 • Other responsibilities rilevanti.

FILE DI APPLICAZIONE

I candidati dovranno presentare il seguente dossier:

 • Curriculum vitae;
 • Lettera di motivazione, indicando due referenti (nome/cognome e recapiti);
 • Offerta finanziaria in USD (stipendio netto richiesto, dopo aver trattenuto tutte le tasse).

Il file di domanda deve essere inviato via e-mail a angajare@promolex.md  con la menzione Per la posizione di Communicator/Communicator.

Luogo di lavoro: mun. Chisinau (la sede dell'Associazione Promo-LEX).

Periodo contrattuale: determinato, ai sensi dell'articolo 55 del Codice del lavoro (per il periodo di adempimento degli obblighi lavorativi del dipendente che è in congedo previsto dall'articolo 124 del Codice del lavoro).

Finish ultimo per la presentazione delle candidature: 31 gennaio 2022, hours 18: 00 local time.

Saranno valutati solo i dossier completi.

La valutazione dei file sarà effettuata in 2 fasi: nella prima fase, i file saranno analizzati in termini di conformità dei candidati ai requisiti e alle condizioni stipulati nel bando. Il secondo passo sarà il colloquio con le persone preselezionate e la prova pratica.  

Per maggiori dettagli contattare:
Mariana Novac, Coordinatrice del programma, Programma di monitoraggio dei processi democratici, Promo-LEX
GSM: 069339700; Smalto: mariana.novac@promolex.md

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Promo-LEX Association è un'organizzazione non governativa, apolitica e senza scopo di lucro, registrata presso il Ministero della Giustizia della Repubblica di Moldova il 19 luglio 2002. La missione dell'Associazione Promo-LEX è contribuire allo sviluppo della democrazia nella Repubblica di Moldova, compressa la regione della Transnistria, promuovendo e difendendo i diritti umani, monitorando i processi democratici e rafforzando la società civile.


Automatic Translation

Асоціація «Промо-ЛЕКС» наймає комунікатора/комунікатора

Asociația

ПОСИЛАННЯ: 2 від 17.01.2023

Назва посади: комунікатор/комунікатор (спеціаліст зі зв'язків з громадськістю)

Мета роботи: Комунікатор/комунікатор відповідатиме за зовнішню комунікацію та забезпечуватиме видимість діяльності та продуктів Асоціаціії Promo-LEX.

ВИМОГИ

 • Освіта: вища освіта в галузі журналістики / комунікації / зв'язків з громадськістю або інших відповідних галузях;
 • Професійний стаж: мінімум 2 роки на аналогічній посаді; досвід роботи в НУО або міжнародній  організації – буде перевагою;
 • Специфічні компетенції, навички та інші вимоги:
  • Навички написання та написання матеріалів;
  • Знання та навички в управлінні веб-сторінками та соціальними мережами;
  • Поглиблені навички роботи з комп'ютером (MS Office, Інтернет); знання спеціалізованих програм для фото/відеомонтажу – буде перевагою;
  • Вільне володіння румунською мовою; знання російської та англійської мов.
  • Дух ініціативи та творчості;
  • Чесність і професійна розсудливість;
  • Політична безпартійність і безпартійність.

Асоціація «Промо-ЛЕКС» пропонує:

 • Динамічна та цікава робота в команді професіоналів;
 • Конкурентна заробітна плата (заробітна плата буде обговорюватися індивідуально в залежності від кваліфікації кандидата);
 • Можливість професійного розвитку.

ОБОВ'ЯЗКИ:

 • популяризує діяльність Асоціації та продукти ззовні (онлайн та офлайн);
 • планувати, організовувати та брати участь у громадських та прес-заходах Асоціації;
 • Розробляє та просуває комунікаційні та видимі матеріали (прес-релізи, інфографіка, дописи, статті, річні звіти, відеоролики, мультимедійні продукти тощо);
 • Підтримує та оновлює контент на веб-сайті Асоціації та на існуючих сторінках соціальних мереж Асоціації (Facebook, Instagram тощо);
 • бере участь у розробці та реалізації Комунікаційної стратегії Асоціації;
 • розробляє звіти про комунікацію та зовнішню видимість Асоціації;
 • Підтримувати зв'язок зі ЗМІ;
 • Здійснює контроль за висвітленням у пресі діяльності Асоціації;
 • Консультує бенефіціарів грантів асоціації з питань, пов'язаних з комунікацією та видимістю;
 • Інші відповідні обов'язки.

ФАЙЛ ЗАЯВКИ

Кандидати подадуть наступну аплікаційну картку:

 • автобіографія;
 • мотиваційний лист із зазначенням двох референтних осіб (ім'я/прізвище та контактні дані);
 • Фінансова пропозиція в доларах США (запитується чиста заробітна плата після утримання всіх податків).

Файл заявки необхідно надіслати електронною поштою на адресу angajare@promolex.md  зі згадкою «На посаду комунікатора/комунікатора».

Робоче місце: мун. Кишинів (штаб-квартира Асоціації «Промо-ЛЕКС»).

Строк укладання договору: визначається, згідно зі ст.55 КЗпП (на період виконання трудових обов'язків працівника, який перебуває у відпустці, передбаченого ст. 124 КЗпП).

Кінцевий термін подання заявок кандидатів: 31 січня 2022 року, 18:00 за місцевим часом.

Будуть оцінюватися тільки повні досьє.

Оцінювання файлів здійснюватиметься у 2 етапи: на першому етапі файли аналізуватимуться на предмет відповідності кандидатів вимогам та умовам, передбаченим в оголошенні. Другим кроком буде інтерв'ю з попередньо відібраними особами та практичний тест.  

За більш детальною інформацією звертайтеся:
Мар'яна Новац, програмна координаторка Програми моніторингу демократичних процесів, Promo-LEX
GSM: 069339700; Емаль: mariana.novac@promolex.md

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Асоціація «Промо-ЛЕКС» - це неурядова, аполітична і некомерційна організація, зареєстрована в Міністерстві юстиції Республіки Молдова 19 липня 2002 року. Місія Асоціації «Промо-ЛЕКС» полягає у сприянні розвитку демократії в Республіці Молдова, включаючи Придністровський регіон, шляхом просування та захисту прав людини, моніторингу демократичних процесів та зміцнення громадянського суспільства.


Automatic Translation

Сдружение Промо-ЛЕКС наема Комуникатор/Комуникатор

Asociația

Ref: 2 от 17.01.2023 г.

Наименование на длъжността: Комуникатор/Комуникатор (Специалист връзки с обществеността)

Цел на работата: Комуникаторът/комуникаторът ще отговаря за външната комуникация и ще осигурява видимостта на дейността и продуктите на Сдружение Promo-LEX.

ИЗИСКВАНИЯ

 • Образование: висше образование по журналистика / комуникация / връзки с обществеността или други съответни области;
 • Професионален опит: минимум 2 години на подобна длъжност; опит в НПО или международна  организация – ще бъде предимство;
 • Специфични компетенции, умения и други изисквания:
  • Умения за писане и писане на материали;
  • Знания и умения за управление на уеб страници и социални мрежи;
  • Разширени компютърни умения (MS Office, Интернет); познаване на специализирани програми за редактиране на снимки/видео – ще бъде предимство;
  • Владеене на румънски език; Владеене на руски и английски език.
  • Дух на инициативност и творчество;
  • Почтеност и професионална дискретност;
  • Политическа необвързаност и надпартийност.

Сдружение Промо-ЛЕКС предлага:

 • Динамична и интересна работа в екип от професионалисти;
 • Конкурентна заплата (заплатата ще се договаря индивидуално в зависимост от квалификацията на кандидата);
 • Възможност за професионално развитие.

ОТГОВОРНОСТИ:

 • Популяризира дейността и продуктите на Сдружението външно (онлайн и офлайн);
 • Планира, организира и участва в публичните и прес-мероприятия на Сдружението;
 • Разработва и популяризира материали за комуникация и видимост (прессъобщения, инфографики, публикации, статии, годишни доклади, видео спотове, мултимедийни продукти и др.);
 • Поддържа и актуализира съдържанието на интернет страницата на Сдружението и на съществуващите страници на социалните мрежи на Сдружението (Facebook, Instagram и др.);
 • Участва в разработването и изпълнението на Комуникационната стратегия на Сдружението;
 • Разработва доклади за комуникацията и външната видимост на Сдружението;
 • Поддържайте връзка с медиите;
 • Следи за отразяването в пресата на дейността на Сдружението;
 • Консултира бенефициентите на безвъзмездна финансова помощ на сдружението по аспекти, свързани с комуникацията и видимостта;
 • Други съответни отговорности.

ДОСИЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО

Кандидатите ще подадат следното досие за кандидатстване:

 • автобиография;
 • Мотивационно писмо, в което се посочват две референтни лица (име/фамилия и данни за контакт);
 • Финансова оферта в щатски долари (изисква се нетна заплата, след удържане на всички данъци).

Досието за кандидатстване трябва да бъде изпратено по имейл на angajare@promolex.md  със споменаването За позицията на Комуникатор/Комуникатор.

Работно място: мун. Кишинев (седалището на Асоциацията Promo-LEX).

Срок на договаряне: определя, съгласно чл. 55 от Кодекса на труда (за периода на изпълнение на трудовите задължения на работника или служителя, който е в отпуск, предвиден в чл. 124 от Кодекса на труда).

Краен срок за подаване на кандидатурите на кандидатите: 31 януари 2022 г., 18: 00 часа местно време.

Ще бъдат оценявани само пълните досиета.

Оценката на досиетата ще се извърши на 2 етапа: на първия етап досиетата ще бъдат анализирани по отношение на спазването от страна на кандидатите на изискванията и условията, предвидени в съобщението. Втората стъпка ще бъде да се интервюират предварително избраните лица и практическият тест.  

За повече подробности се свържете с:
Мариана Новац, програмен координатор, Програма за мониторинг на демократичния процес, Promo-LEX
GSM: 069339700; Емайл: mariana.novac@promolex.md

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Сдружение ПРОМО-ЛЕКС е неправителствена, аполитична и нестопанска организация, регистрирана в Министерството на правосъдието на Република Молдова на 19 юли 2002 г. Мисията на Асоциация Promo-LEX е да допринася за развитието на демокрацията в Република Молдова, включително в региона на Приднестровието, чрез насърчаване и защита на правата на човека, наблюдение на демократичните процеси и укрепване на гражданското общество.


Automatic Translation

Ассоциация Promo-LEX нанимает Коммуникатора/Коммуникатора

Asociația

РЕФ: 2 от 17.01.2023

Должность: Коммуникатор/Коммуникатор (Специалист по связям с общественностью)

Цель работы: Коммуникатор/коммуникатор будет отвечать за внешнюю коммуникацию и обеспечит видимость деятельности и продуктов Ассоциации Promo-LEX.

ТРЕБОВАНИЯ

 • Образование: высшее образование в области журналистики / коммуникации / связей с общественностью или других соответствующих областей;
 • Профессиональный опыт: минимум 2 года на аналогичной должности; опыт работы в НПО или международной  организации – будет активом;
 • Конкретные компетенции, навыки и другие требования:
  • Навыки письма и написания материалов;
  • Знания и навыки в управлении веб-страницами и социальными сетями;
  • Продвинутые навыки работы с компьютером (MS Office, Интернет); знание специализированных программ для редактирования фото/видео – будет преимуществом;
  • Свободное владение румынским языком; знание русского и английского языков.
  • Дух инициативы и творчества;
  • Честность и профессиональная осмотрительность;
  • Политическая непринадлежность и беспартийность.

Ассоциация Промо-ЛЕКС предлагает:

 • Динамичная и интересная работа в команде профессионалов;
 • Конкурентоспособная заработная плата (зарплата будет оговариваться индивидуально в зависимости от квалификации кандидата);
 • Возможность профессионального развития.

ОБЯЗАННОСТИ:

 • Продвигает деятельность и продукцию Ассоциации извне (онлайн и оффлайн);
 • Планировать, организовывать и участвовать в общественных и пресс-мероприятиях Ассоциации;
 • Разрабатывает и продвигает коммуникационные и наглядные материалы (пресс-релизы, инфографику, посты, статьи, годовые отчеты, видеоролики, мультимедийные продукты и т.д.);
 • Поддерживает и обновляет контент на сайте Ассоциации и на существующих страницах социальных сетей Ассоциации (Facebook, Instagram и т.д.);
 • Участвует в разработке и реализации Коммуникационной стратегии Ассоциации;
 • Разрабатывает отчеты о коммуникации и внешней видимости Ассоциации;
 • Поддерживать связь со СМИ;
 • осуществляет мониторинг освещения в прессе деятельности Ассоциации;
 • Консультирует бенефициаров грантов ассоциации по аспектам, связанным с коммуникацией и видимостью;
 • Другие соответствующие обязанности.

ФАЙЛ ПРИЛОЖЕНИЯ

Кандидаты подадут следующий файл заявки:

 • Резюме;
 • Мотивационное письмо с указанием двух референтных лиц (имя/фамилия и контактные данные);
 • Финансовое предложение в долларах США (запрашивается чистая заработная плата после удержания всех налогов).

Файл заявки должен быть отправлен по электронной почте на angajare@promolex.md  с упоминанием «За должность коммуникатора/коммуникатора».

Место работы: мун. Кишинев (штаб-квартира Ассоциации Promo-LEX).

Срок заключения договора: определяется, согласно ст. 55 Трудового кодекса (на период исполнения трудовых обязанностей работника, находящегося в отпуске, предусмотренного ст. 124 Трудового кодекса).

Крайний срок подачи заявок кандидатов: 31 января 2022 года, 18:00 по местному времени.

Будут оцениваться только полные досье.

Оценка файлов будет проводиться в 2 этапа: на первом этапе файлы будут проанализированы с точки зрения соответствия кандидатов требованиям и условиям, предусмотренным в объявлении. Вторым шагом будет собеседование с предварительно отобранными лицами и практический тест.  

За более подробной информацией обращайтесь:
Мариана Новак, Координатор программы, Программа мониторинга демократических процессов, Promo-LEX
Моб.: 069339700; Эмаль: mariana.novac@promolex.md

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Ассоциация Promo-LEX является неправительственной, аполитичной и некоммерческой организацией, зарегистрированной в Министерстве юстиции Республики Молдова 19 июля 2002 года. Миссия Ассоциации Promo-LEX заключается в содействии развитию демократии в Республике Молдова, включая Приднестровский регион, путем продвижения и защиты прав человека, мониторинга демократических процессов и укрепления гражданского общества.

It

Traducere Automata

L'Associazione Promo-LEX assume Communicator/Communicator


Articolo originale

L'Associazione Promo-LEX assume Communicator/Communicator

Asociația

RIF: 2 da 17.01.2023

Titolo di lavoro: Comunicatore / Comunicatore (specialista di pubbliche relazioni)

Lo scopo del lavoro: Il comunicatore/comunicatore sarà responsabile della comunicazione esterna e garantirà la visibilità dell'attività e dei prodotti dell'Associazione Promo-LEX.

FABBISOGNO

 • Istruzione: istruzione superiore in giornalismo / comunicazione / pubbliche relazioni o altri campi pertinenti;
 • Esperienza professionale: minimo 2 anni in una posizione simile; esperienza in una ONG o in un'organizzazione internazionale  – sarà una risorsa;
 • Competenze, abilità e altri requisiti specifici:
  • Abilità nella scrittura e nella scrittura di materiali;
  • Conoscenze e competenze nella gestione di pagine web e social network;
  • Competenze informatiche avanzate (MS Office, Internet); conoscenza di programmi specializzati di editing foto / video - sarà un vantaggio;
  • Ottima conoscenza della lingua rumena; conoscenza del russo e dell'inglese.
  • Spirito di iniziativa e creatività;
  • Integrità e discrezione professionale;
  • Non affiliazione politica e apartitica.

L'Associazione Promo-LEX offre:

 • Lavoro dinamico e interessante all'interno di un team di professionisti;
 • Stipendio competitivo (lo stipendio sarà negoziato individualmente a seconda della qualifica del candidato);
 • Possibilità di sviluppo professionale.

RESPONSABILITÀ:

 • Promuove l'attività e i prodotti dell'Associazione all'esterno (online e offline);
 • Pianificare, organizzare e partecipare agli eventi pubblici e stampa dell'Associazione;
 • Sviluppa e promuove materiali di comunicazione e visibilità (comunicati stampa, infografiche, post, articoli, relazioni annuali, spot video, prodotti multimediali, ecc.);
 • Mantiene e aggiorna i contenuti sul sito web dell'Associazione e sulle pagine esistenti dei social network dell'Associazione (Facebook, Instagram, ecc.);
 • Partecipa allo sviluppo e all'attuazione della Strategia di Comunicazione dell'Associazione;
 • Elabora report sulla comunicazione e visibilità esterna dell'Associazione;
 • Tenersi in contatto con i media;
 • Monitora la copertura sulla stampa delle attività dell'Associazione;
 • Consulta i beneficiari delle sovvenzioni dell'associazione sugli aspetti legati alla comunicazione e alla visibilità;
 • Altre responsabilità rilevanti.

FILE DI APPLICAZIONE

I candidati dovranno presentare il seguente dossier:

 • Curriculum vitae;
 • Lettera di motivazione, indicando due referenti (nome/cognome e recapiti);
 • Offerta finanziaria in USD (stipendio netto richiesto, dopo aver trattenuto tutte le tasse).

Il file di domanda deve essere inviato via e-mail a angajare@promolex.md  con la menzione "Per la posizione di Communicator/Communicator".

Luogo di lavoro: mun. Chisinau (la sede dell'Associazione Promo-LEX).

Periodo contrattuale: determinato, ai sensi dell'articolo 55 del Codice del lavoro (per il periodo di adempimento degli obblighi lavorativi del dipendente che è in congedo previsto dall'articolo 124 del Codice del lavoro).

Termine ultimo per la presentazione delle candidature: 31 gennaio 2022, ore 18: 00 ora locale.

Saranno valutati solo i dossier completi.

La valutazione dei file sarà effettuata in 2 fasi: nella prima fase, i file saranno analizzati in termini di conformità dei candidati ai requisiti e alle condizioni stipulati nel bando. Il secondo passo sarà il colloquio con le persone preselezionate e la prova pratica. 

Per maggiori dettagli contattare:
Mariana Novac, Coordinatrice del programma, Programma di monitoraggio dei processi democratici, Promo-LEX
GSM: 069339700; Smalto: mariana.novac@promolex.md

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Promo-LEX Association è un'organizzazione non governativa, apolitica e senza scopo di lucro, registrata presso il Ministero della Giustizia della Repubblica di Moldova il 19 luglio 2002. La missione dell'Associazione Promo-LEX è contribuire allo sviluppo della democrazia nella Repubblica di Moldova, compresa la regione della Transnistria, promuovendo e difendendo i diritti umani, monitorando i processi democratici e rafforzando la società civile.


Traduzione automatica

L'Associazione Promo-LEX assume Communicator/Communicator

Asociația

RIF: 2 da 17.01.2023

Titolo di lavoro: Comunicatore / Comunicatore (specialista di pubbliche relazioni)

Lo scopo del lavoro: Il comunicatore/comunicatore sarà responsabile della comunicazione esterna e garantirà la visibilità dell'attività e dei prodotti dell'Associazione Promo-LEX.

FABBISOGNO

 • Istruzione: istruzione superiore in giornalismo / comunicazione / pubbliche relazioni o altri campi pertinenti;
 • Esperienza professionale: minimo 2 anni in una posizione simile; esperienza in una ONG o in un'organizzazione internazionale  – sarà una risorsa;
 • Competenze, abilità e altri requisiti specifici:
  • Abilità nella scrittura e nella scrittura di materiali;
  • Conoscenze e competenze nella gestione di pagine web e social network;
  • Competenze informatiche avanzate (MS Office, Internet); conoscenza di programmi specializzati di editing foto / video - sarà un vantaggio;
  • Ottima conoscenza della lingua rumena; conoscenza del russo e dell'inglese.
  • Spirito di iniziativa e creatività;
  • Integrità e discrezione professionale;
  • Non affiliazione politica e apartitica.

L'Associazione Promo-LEX offre:

 • Lavoro dinamico e interessante all'interno di un team di professionisti;
 • Stipendio competitivo (lo stipendio sarà negoziato individualmente a seconda della qualifica del candidato);
 • Possibilità di sviluppo professionale.

RESPONSABILITÀ:

 • Promuove l'attività e i prodotti dell'Associazione all'esterno (online e offline);
 • Pianificare, organizzare e partecipare agli eventi pubblici e stampa dell'Associazione;
 • Sviluppa e promuove materiali di comunicazione e visibilità (comunicati stampa, infografiche, post, articoli, relazioni annuali, spot video, prodotti multimediali, ecc.);
 • Mantiene e aggiorna i contenuti sul sito web dell'Associazione e sulle pagine esistenti dei social network dell'Associazione (Facebook, Instagram, ecc.);
 • Partecipa allo sviluppo e all'attuazione della Strategia di Comunicazione dell'Associazione;
 • Elabora report sulla comunicazione e visibilità esterna dell'Associazione;
 • Tenersi in contatto con i media;
 • Monitora la copertura sulla stampa delle attività dell'Associazione;
 • Consulta i beneficiari delle sovvenzioni dell'associazione sugli aspetti legati alla comunicazione e alla visibilità;
 • Altre responsabilità rilevanti.

FILE DI APPLICAZIONE

I candidati dovranno presentare il seguente dossier:

 • Curriculum vitae;
 • Lettera di motivazione, indicando due referenti (nome/cognome e recapiti);
 • Offerta finanziaria in USD (stipendio netto richiesto, dopo aver trattenuto tutte le tasse).

Il file di domanda deve essere inviato via e-mail a angajare@promolex.md  con la menzione Per la posizione di Communicator/Communicator.

Luogo di lavoro: mun. Chisinau (la sede dell'Associazione Promo-LEX).

Periodo contrattuale: determinato, ai sensi dell'articolo 55 del Codice del lavoro (per il periodo di adempimento degli obblighi lavorativi del dipendente che è in congedo previsto dall'articolo 124 del Codice del lavoro).

Termine ultimo per la presentazione delle candidature: 31 gennaio 2022, ore 18: 00 ora locale.

Saranno valutati solo i dossier completi.

La valutazione dei file sarà effettuata in 2 fasi: nella prima fase, i file saranno analizzati in termini di conformità dei candidati ai requisiti e alle condizioni stipulati nel bando. Il secondo passo sarà il colloquio con le persone preselezionate e la prova pratica.  

Per maggiori dettagli contattare:
Mariana Novac, Coordinatrice del programma, Programma di monitoraggio dei processi democratici, Promo-LEX
GSM: 069339700; Smalto: mariana.novac@promolex.md

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Promo-LEX Association è un'organizzazione non governativa, apolitica e senza scopo di lucro, registrata presso il Ministero della Giustizia della Repubblica di Moldova il 19 luglio 2002. La missione dell'Associazione Promo-LEX è contribuire allo sviluppo della democrazia nella Repubblica di Moldova, compresa la regione della Transnistria, promuovendo e difendendo i diritti umani, monitorando i processi democratici e rafforzando la società civile.


Traduzione automatica

L'Associazione Promo-LEX assume Comunicatore/Comunicatore

Asociația

RIF: 2 sì 17.01.2023

Titolo di lavoro: Communicatore / Communicatore (specialista di pubbliche relazioni)

Lo scopo del lavoro: Il comunicatore/comunicatore sarà responsabile della comunicazione esterna e garantirà la visibilità dell'attività e dei prodotti dell'Associazione Promo-LEX.

FABBISOGNO

 • Istruzione: istruzione superiore in giornalismo / comunicazione / pubbliche relazioni o altri campi pertinenti;
 • Esperienza professionale: minimo 2 anni in una posizione simile; esperienza in una ONG o in un'organizzazione internazionale  – sarà una risorsa;
 • Competenze, abilità e altri requisiti specifici:
  • Abilità nella scrittura e nella scrittura di materiali;
  • Conoscenze e competenze nella gestione di pagine web e social network;
  • Competenze informatiche avanzate (MS Office, Internet); conoscenza di programmi specializzati di editing foto / video - sarà un vantaggio;
  • Ottima conoscenza della lingua rumena; conoscenza del russo e dell'inglese.
  • Spirito di iniziativa e creatività;
  • Integrità e discrezione professionale;
  • Non affiliazione politics e apartitica.

L'Associazione Promo-LEX offre:

 • Lavoro dinamico e interessante all'interno di un team di professionisti;
 • Stipendio competitivo (lo stipendio sarà negoziato individualmente a seconda della qualifica del candidato);
 • Possibilità di sviluppo professionale.

RESPONSABILITÀ:

 • Promuove l'attività e i prodotti dell'Associazione all'esterno (online e offline);
 • Pianificare, organizzare e partecipare agli eventi pubblici e stampa dell'Associazione;
 • Sviluppa e promuove materiali di comunicazione e visibilità (comunicati stampa, infografiche, post, articoli, relazioni annuali, spot video, prodotti multimediali, ecc.);
 • Mantiene e aggiorna i contenuti sul sito web dell'Associazione e sulle pagine esistenti dei social network dell'Associazione (Facebook, Instagram, ecc.);
 • Partecipa allo sviluppo e all'attuazione della Strategia di Comunicazione dell'Associazione;
 • Elaborare report sulla comunicazione e visibilità esterna dell'Associazione;
 • Tenersi in contatto con i media;
 • Monitora la copertura sulla stampa delle attività dell'Associazione;
 • Consulta i beneficiari delle sovvenzioni dell'associazione sugli aspetti legati alla comunicazione e alla visibilità;
 • Altre responsabilità rilevanti.

FILE DI APPLICAZIONE

I candidati dovranno presentare il seguente dossier:

 • Curriculum vitae;
 • Lettera di motivazione, indicando due referenti (nome/cognome e recapiti);
 • Offerta finanziaria in USD (stipendio netto richiesto, dopo aver trattenuto tutte le tasse).

Il file di domanda deve essere inviato via e-mail a angajare@promolex.md  con la menzione Per la posizione di Communicator/Communicator.

Luogo di lavoro: mun. Chisinau (la sede dell'Associazione Promo-LEX).

Periodo contrattuale: determinato, ai sensi dell'articolo 55 del Codice del lavoro (per il periodo di adempimento degli obblighi lavorativi del dipendente che è in congedo previsto dall'articolo 124 del Codice del lavoro).

Finish ultimo per la presentazione delle candidature: 31 gennaio 2022, ore 18: 00 ora locale.

Saranno valutati solo i dossier completi.

La valutazione dei file sarà effettuata in 2 fasi: nella prima fase, i file saranno analizzati in termini di conformità dei candidati ai requisiti e alle condizioni stipulati nel bando. Il secondo passo sarà il colloquio con le persone preselezionate e la prova pratica.  

Per maggiori dettagli contattare:
Mariana Novac, Coordinatrice del programma, Programma di monitoraggio dei processi democratici, Promo-LEX
GSM: 069339700; Smalto: mariana.novac@promolex.md

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Promo-LEX Association è un'organizzazione non governativa, apolitica e senza scopo di lucro, registrata presso il Ministero della Giustizia della Repubblica di Moldova il 19 luglio 2002. La missione dell'Associazione Promo-LEX è contribuire allo sviluppo della democrazia nella Repubblica di Moldova, compressa la regione della Transnistria, promuovendo e difendendo i diritti umani, monitorando i processi democratici e rafforzando la società civile.


Traduzione automatica

Асоціація «Промо-ЛЕКС» наймає комунікатора/комунікатора

Asociația

ПОСИЛАННЯ: 2 від 17.01.2023

Назва посади: комунікатор/комунікатор (спеціаліст зі зв'язків з громадськістю)

Мета роботи: Комунікатор/комунікатор відповідатиме за зовнішню комунікацію та забезпечуватиме видимість діяльності та продуктів Асоціаціії Promo-LEX.

ВИМОГИ

 • Освіта: вища освіта в галузі журналістики / комунікації / зв'язків з громадськістю або інших відповідних галузях;
 • Професійний стаж: мінімум 2 роки на аналогічній посаді; досвід роботи в НУО або міжнародній  організації – буде перевагою;
 • Специфічні компетенції, навички та інші вимоги:
  • Навички написання та написання матеріалів;
  • Знання та навички в управлінні веб-сторінками та соціальними мережами;
  • Поглиблені навички роботи з комп'ютером (MS Office, Інтернет); знання спеціалізованих програм для фото/відеомонтажу – буде перевагою;
  • Вільне володіння румунською мовою; знання російської та англійської мов.
  • Дух ініціативи та творчості;
  • Чесність і професійна розсудливість;
  • Політична безпартійність і безпартійність.

Асоціація «Промо-ЛЕКС» пропонує:

 • Динамічна та цікава робота в команді професіоналів;
 • Конкурентна заробітна плата (заробітна плата буде обговорюватися індивідуально в залежності від кваліфікації кандидата);
 • Можливість професійного розвитку.

ОБОВ'ЯЗКИ:

 • популяризує діяльність Асоціації та продукти ззовні (онлайн та офлайн);
 • планувати, організовувати та брати участь у громадських та прес-заходах Асоціації;
 • Розробляє та просуває комунікаційні та видимі матеріали (прес-релізи, інфографіка, дописи, статті, річні звіти, відеоролики, мультимедійні продукти тощо);
 • Підтримує та оновлює контент на веб-сайті Асоціації та на існуючих сторінках соціальних мереж Асоціації (Facebook, Instagram тощо);
 • бере участь у розробці та реалізації Комунікаційної стратегії Асоціації;
 • розробляє звіти про комунікацію та зовнішню видимість Асоціації;
 • Підтримувати зв'язок зі ЗМІ;
 • Здійснює контроль за висвітленням у пресі діяльності Асоціації;
 • Консультує бенефіціарів грантів асоціації з питань, пов'язаних з комунікацією та видимістю;
 • Інші відповідні обов'язки.

ФАЙЛ ЗАЯВКИ

Кандидати подадуть наступну аплікаційну картку:

 • автобіографія;
 • мотиваційний лист із зазначенням двох референтних осіб (ім'я/прізвище та контактні дані);
 • Фінансова пропозиція в доларах США (запитується чиста заробітна плата після утримання всіх податків).

Файл заявки необхідно надіслати електронною поштою на адресу angajare@promolex.md  зі згадкою «На посаду комунікатора/комунікатора».

Робоче місце: мун. Кишинів (штаб-квартира Асоціації «Промо-ЛЕКС»).

Строк укладання договору: визначається, згідно зі ст.55 КЗпП (на період виконання трудових обов'язків працівника, який перебуває у відпустці, передбаченого ст. 124 КЗпП).

Кінцевий термін подання заявок кандидатів: 31 січня 2022 року, 18:00 за місцевим часом.

Будуть оцінюватися тільки повні досьє.

Оцінювання файлів здійснюватиметься у 2 етапи: на першому етапі файли аналізуватимуться на предмет відповідності кандидатів вимогам та умовам, передбаченим в оголошенні. Другим кроком буде інтерв'ю з попередньо відібраними особами та практичний тест.  

За більш детальною інформацією звертайтеся:
Мар'яна Новац, програмна координаторка Програми моніторингу демократичних процесів, Promo-LEX
GSM: 069339700; Емаль: mariana.novac@promolex.md

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Асоціація «Промо-ЛЕКС» - це неурядова, аполітична і некомерційна організація, зареєстрована в Міністерстві юстиції Республіки Молдова 19 липня 2002 року. Місія Асоціації «Промо-ЛЕКС» полягає у сприянні розвитку демократії в Республіці Молдова, включаючи Придністровський регіон, шляхом просування та захисту прав людини, моніторингу демократичних процесів та зміцнення громадянського суспільства.


Traduzione automatica

Сдружение Промо-ЛЕКС наема Комуникатор/Комуникатор

Asociația

Rif: 2 от 17.01.2023 г.

Наименование на длъжността: Комуникатор/Комуникатор (Специалист връзки с обществеността)

Цел на работата: Комуникаторът/комуникаторът ще отговаря за външната комунне отговаря за външната комуне отговаря за външната комуне отговаря за външната комуне отговаря за външната комуне отговаря за външната комуне отговаря икация и ще осигурява видимостта на дейността и продуктите на Сдружение Promo-LEX.

ИЗИСКВАНИЯ

 • Образование: висше образование по журналистика / комуникация / връзки с обществеността или други съответни области;
 • Професионален опит: минимум 2 години на подобна длъжност; опит в НПО или международна  организация – ще бъде предимство;
 • Специфични компетенции, умения и други изисквания:
  • Умения за писане и писане на материали;
  • Знания и умения за управление на уеб страници и социални мрежи;
  • Разширени компютърни умения (MS Office, Интернет); познаване на специализирани програми за редактиране на снимки/видео – ще бъде предимство;
  • Владеене на румънски език; Владеене на руски и английски език.
  • Дух на инициативност и творчество;
  • Почтеност и професионална дискретност;
  • Политическа необвързаност и надпартийност.

Сдружение Промо-ЛЕКС предлага:

 • Динамична и интересна работа в екип от професионалисти;
 • Конкурентна заплата (заплатата ще се договаря индивидуално в зависимост от квалификацията на кандидата);
 • Възможност за професионално развитие.

ОТГОВОРНОСТИ:

 • Популяризира дейността и продуктите на Сдружението външно (онлайн и офлайн);
 • Планира, организира и участва в публичните и прес-мероприятия на Сдружението;
 • Разработва и популяризира материали за комуникация и видимост (прессъобщения, инфографики, публикации, статии, годишни доклади, видео спотове, мултимедийни продукти и др.);
 • Поддържа и актуализира съдържанието на интернет страницата на Сдружението и на съществуващите страници на социалните мрежи на Сдружението (Facebook, Instagram и др..);
 • Участва в разработването и изпълнението на Комуникационната стратегия на Сдружението;
 • Разработва доклади за комуникацията и външната видимост на Сдружението;
 • Поддържайте връзка с медиите;
 • Следи за отразяването в пресата на дейността на Сдружението;
 • Консултира бенефициентите на безвъзмездна финансова помощ на сдружението по аспекти, свързани с комуникацията и видимостта;
 • Други съответни отговорности.

ДОСИЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО

Кандидатите ще подадат следното досие за кандидатстване:

 • автобиография;
 • Мотивационно писмо, в което се посочват две референтни лица (име/фамилия и данни за контакт);
 • Финансова оферта в щатски долари (изисква се нетна заплата, след удържане на всички данъци).

Досието за кандидатстване трябва да бъде изпратено по имейл на angajare@promolex.md  със споменаването За позицията на Комуникатор/Комуникатор.

Работно място: мун. Кишинев (седалището на Асоциацията Promo-LEX).

Срок на договаряне: определя, съгласно чл.  55 от Кодекса на труда (за периода на изпълнение на трудовите задължения на работника или служителя, който е в отпуск, предвиден в чл. 124 от Кодекса на труда).

Краен срок за подаване на кандидатурите на кандидатите: 31 януари 2022 г., 18: 00 часа местно време.

Ще бъдат оценявани само пълните досиета.

Оценката на досиетата ще се извърши на 2 етапа: на първия етап досиетата ще бъдат анализирани по отношение на спазването от страна на кандидатите на изискванията и условията, предвидени в съобщението. Втората стъпка ще бъде да се интервюират предварително избраните лица и практическият тест.  

За повече подробности се свържете с:
Мариана Новац, програмен координатор, Програма за мониторинг на демократичния процес, Promo-LEX
GSM: 069339700; Емайл: mariana.novac@promolex.md

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Сдружение ПРОМО-ЛЕКС е неправителствена, аполитична и нестопанска организация, регистрирана в Министерството на правосъдието на Република Молдова на 19 юли 2002 г. Мисията на Асоциация Promo-LEX е да допринася за развитието на демокрацията в Република Молдова, включително в региона на Приднестровието, чрез насърчаване и защита на правата на човека, наблюдение на демократичните процеси и укрепване на гражданското общество.


Traduzione automatica

Ассоциация Promo-LEX нанимает Коммуникатора/Коммуникатора

Asociația

РЕФ: 2 от 17.01.2023

Должность: Коммуникатор/Коммуникатор (Специалист по связям с общественностью)

Цель работы: Коммуникатор/коммуникатор будет отвечать за внешнюю комму никацию и обеспечит видимость деятельности и продуктов Ассоциации Promo-LEX.

ТРЕБОВАНИЯ

 • Образование: высшее образование в области журналистики / коммуникации / связей с общественностью или других соответствующих областей;
 • Профессиональный опыт: минимум 2 года на аналогичной должности; опыт работы в НПО или международной  организации – будет активом;
 • Конкретные компетенции, навыки и другие требования:
  • Навыки письма и написания материалов;
  • Знания и навыки в управлении веб-страницами и социальными сетями;
  • Продвинутые навыки работы с компьютером (MS Office, Интернет); знание специализированных программ для редактирования фото/видео – будет преимуществом;
  • Свободное владение румынским языком; знание русского и английского языков.
  • Дух инициативы и творчества;
  • Честность и профессиональная осмотрительность;
  • Политическая непринадлежность и беспартийность.

Ассоциация Промо-ЛЕКС предлагает:

 • Динамичная и интересная работа в команде профессионалов;
 • Конкурентоспособная заработная плата (зарплата будет оговариваться индивидуально в зависимости от квалификации кандидата);
 • Возможность профессионального развития.

ОБЯЗАННОСТИ:

 • Продвигает деятельность и продукцию Ассоциации извне (онлайн и оффлайн);
 • Планировать, организовывать и участвовать в общественных и пресс-мероприятиях Ассоциации;
 • Разрабатывает и продвигает коммуникационные и наглядные материалы (пресс-релизы, инфографику, посты, статьи, годовые отчеты, видеоролики, мультимедийные продукты и т.д.);
 • Поддерживает и обновляет контент на сайте Ассоциации и на существующих страницах социальных сетей Ассоциации (Facebook, Instagram и т.д.);
 • Участвует в разработке и реализации Коммуникационной стратегии Ассоциации;
 • Разрабатывает отчеты о коммуникации и внешней видимости Ассоциации;
 • Поддерживать связь со СМИ;
 • осуществляет мониторинг освещения в прессе деятельности Ассоциации;
 • Консультирует бенефициаров грантов ассоциации по аспектам, связанным с коммуникацией и видимостью;
 • Другие соответствующие обязанности.

ФАЙЛ ПРИЛОЖЕНИЯ

Кандидаты подадут следующий файл заявки:

 • Резюме;
 • Мотивационное письмо с указанием двух референтных лиц (имя/фамилия и контактные данные);
 • Финансовое предложение в долларах США (запрашивается чистая заработная плата после удержания всех налогов).

Файл заявки должен быть отправлен по электронной почте на angajare@promolex.md  с упоминанием «За должность коммуникатора/коммуникатора».

Место работы: мун. Кишинев (штаб-квартира Ассоциации Promo-LEX).

Срок заключения договора: определяется, согласно ст.  55 Трудового кодекса (на период исполнения трудовых обязанностей работника, находящегося в отпуске, предусмотренного ст. 124 Трудового кодекса).

Крайний срок подачи заявок кандидатов: 31 января 2022 года, 18: 00 по местному времени.

Будут оцениваться только полные досье.

Оценка файлов будет проводиться в 2 этапа: на первом этапе файлы будут проанализированы с точки зрения соответствия кандидатов требованиям и условиям, предусмотренным в объявлении. Вторым шагом будет собеседование с предварительно отобранными лицами и практический тест.  

За более подробной информацией обращайтесь:
Мариана Новак, Координатор программы, Программа мониторинга демократических процессов, Promo-LEX
Моб.: 069339700; Эмаль: mariana.novac@promolex.md

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Ассоциация Promo-LEX является неправительственной, аполитичной и некоммерческой организацией, зарегистрированной в Министерстве юстиции Республики Молдова 19 июля 2002 года. Миссия Ассоциации Promo-LEX заключается в содействии развитию демократии в Республике Молдова, включая Приднестровский регион, путем продвижения и защиты прав человека, мониторинга демократических процессов и укрепления гражданского общества.

Ua

Traducere Automata

Асоціація «Промо-ЛЕКС» наймає комунікатора/комунікатора


Оригінал статті

Асоціація «Промо-ЛЕКС» наймає комунікатора/комунікатора

Asociația

ПОСИЛАННЯ: 2 від 17.01.2023

Назва посади: комунікатор/комунікатор (спеціаліст зі зв'язків з громадськістю)

Мета роботи: Комунікатор/комунікатор відповідатиме за зовнішню комунікацію та забезпечуватиме видимість діяльності та продуктів Асоціації Promo-LEX.

ВИМОГИ

 • Освіта: вища освіта в галузі журналістики / комунікації / зв'язків з громадськістю або інших відповідних галузях;
 • Професійний стаж: мінімум 2 роки на аналогічній посаді; досвід роботи в НУО або міжнародній  організації – буде перевагою;
 • Специфічні компетенції, навички та інші вимоги:
  • Навички написання та написання матеріалів;
  • Знання та навички в управлінні веб-сторінками та соціальними мережами;
  • Поглиблені навички роботи з комп'ютером (MS Office, Інтернет); знання спеціалізованих програм для фото/відеомонтажу – буде перевагою;
  • Вільне володіння румунською мовою; знання російської та англійської мов.
  • Дух ініціативи та творчості;
  • Чесність і професійна розсудливість;
  • Політична безпартійність і безпартійність.

Асоціація «Промо-ЛЕКС» пропонує:

 • Динамічна та цікава робота в команді професіоналів;
 • Конкурентна заробітна плата (заробітна плата буде обговорюватися індивідуально в залежності від кваліфікації кандидата);
 • Можливість професійного розвитку.

ОБОВ'ЯЗКИ:

 • популяризує діяльність Асоціації та продукти ззовні (онлайн та офлайн);
 • планувати, організовувати та брати участь у громадських та прес-заходах Асоціації;
 • Розробляє та просуває комунікаційні та видимі матеріали (прес-релізи, інфографіка, дописи, статті, річні звіти, відеоролики, мультимедійні продукти тощо);
 • Підтримує та оновлює контент на веб-сайті Асоціації та на існуючих сторінках соціальних мереж Асоціації (Facebook, Instagram тощо);
 • бере участь у розробці та реалізації Комунікаційної стратегії Асоціації;
 • розробляє звіти про комунікацію та зовнішню видимість Асоціації;
 • Підтримувати зв'язок зі ЗМІ;
 • Здійснює контроль за висвітленням у пресі діяльності Асоціації;
 • Консультує бенефіціарів грантів асоціації з питань, пов'язаних з комунікацією та видимістю;
 • Інші відповідні обов'язки.

ФАЙЛ ЗАЯВКИ

Кандидати подадуть наступну аплікаційну картку:

 • автобіографія;
 • мотиваційний лист із зазначенням двох референтних осіб (ім'я/прізвище та контактні дані);
 • Фінансова пропозиція в доларах США (запитується чиста заробітна плата після утримання всіх податків).

Файл заявки необхідно надіслати електронною поштою на адресу angajare@promolex.md  зі згадкою «На посаду комунікатора/комунікатора».

Робоче місце: мун. Кишинів (штаб-квартира Асоціації «Промо-ЛЕКС»).

Строк укладання договору: визначається, згідно зі ст.55 КЗпП (на період виконання трудових обов'язків працівника, який перебуває у відпустці, передбаченого ст. 124 КЗпП).

Кінцевий термін подання заявок кандидатів: 31 січня 2022 року, 18:00 за місцевим часом.

Будуть оцінюватися тільки повні досьє.

Оцінювання файлів здійснюватиметься у 2 етапи: на першому етапі файли аналізуватимуться на предмет відповідності кандидатів вимогам та умовам, передбаченим в оголошенні. Другим кроком буде інтерв'ю з попередньо відібраними особами та практичний тест. 

За більш детальною інформацією звертайтеся:
Мар'яна Новац, програмна координаторка Програми моніторингу демократичних процесів, Promo-LEX
GSM: 069339700; Емаль: mariana.novac@promolex.md

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Асоціація «Промо-ЛЕКС» - це неурядова, аполітична і некомерційна організація, зареєстрована в Міністерстві юстиції Республіки Молдова 19 липня 2002 року. Місія Асоціації «Промо-ЛЕКС» полягає у сприянні розвитку демократії в Республіці Молдова, включаючи Придністровський регіон, шляхом просування та захисту прав людини, моніторингу демократичних процесів та зміцнення громадянського суспільства.


Автоматичний переклад

Асоціація «Промо-ЛЕКС» наймає комунікатора/комунікатора

Asociația

ПОСИЛАННЯ: 2 від 17.01.2023

Назва посади: комунікатор/комунікатор (спеціаліст зі зв'язків з громадськістю)

Мета роботи: Комунікатор/комунікатор відповідатиме за зовнішню комунікацію та забезпечуватиме видимість діяльності та продуктів Асоціації Promo-LEX.

ВИМОГИ

 • Освіта: вища освіта в галузі журналістики / комунікації / зв'язків з громадськістю або інших відповідних галузях;
 • Професійний стаж: мінімум 2 роки на аналогічній посаді; досвід роботи в НУО або міжнародній  організації – буде перевагою;
 • Специфічні компетенції, навички та інші вимоги:
  • Навички написання та написання матеріалів;
  • Знання та навички в управлінні веб-сторінками та соціальними мережами;
  • Поглиблені навички роботи з комп'ютером (MS Office, Інтернет); знання спеціалізованих програм для фото/відеомонтажу – буде перевагою;
  • Вільне володіння румунською мовою; знання російської та англійської мов.
  • Дух ініціативи та творчості;
  • Чесність і професійна розсудливість;
  • Політична безпартійність і безпартійність.

Асоціація «Промо-ЛЕКС» пропонує:

 • Динамічна та цікава робота в команді професіоналів;
 • Конкурентна заробітна плата (заробітна плата буде обговорюватися індивідуально в залежності від кваліфікації кандидата);
 • Можливість професійного розвитку.

ОБОВ'ЯЗКИ:

 • популяризує діяльність Асоціації та продукти ззовні (онлайн та офлайн);
 • планувати, організовувати та брати участь у громадських та прес-заходах Асоціації;
 • Розробляє та просуває комунікаційні та видимі матеріали (прес-релізи, інфографіка, дописи, статті, річні звіти, відеоролики, мультимедійні продукти тощо);
 • Підтримує та оновлює контент на веб-сайті Асоціації та на існуючих сторінках соціальних мереж Асоціації (Facebook, Instagram тощо);
 • бере участь у розробці та реалізації Комунікаційної стратегії Асоціації;
 • розробляє звіти про комунікацію та зовнішню видимість Асоціації;
 • Підтримувати зв'язок зі ЗМІ;
 • Здійснює контроль за висвітленням у пресі діяльності Асоціації;
 • Консультує бенефіціарів грантів асоціації з питань, пов'язаних з комунікацією та видимістю;
 • Інші відповідні обов'язки.

ФАЙЛ ЗАЯВКИ

Кандидати подадуть наступну аплікаційну картку:

 • автобіографія;
 • мотиваційний лист із зазначенням двох референтних осіб (ім'я/прізвище та контактні дані);
 • Фінансова пропозиція в доларах США (запитується чиста заробітна плата після утримання всіх податків).

Файл заявки необхідно надіслати електронною поштою на адресу angajare@promolex.md  зі згадкою За посаду комунікатора/комунікатора.

Робоче місце: мун. Кишинів (штаб-квартира Асоціації «Промо-ЛЕКС»).

Строк укладання договору: визначається, згідно зі ст.55 КЗпП (на період виконання трудових обов'язків працівника, який перебуває у відпустці, передбаченого ст. 124 КЗпП).

Кінцевий термін подання заявок кандидатів: 31 січня 2022 року, 18:00 за місцевим часом.

Будуть оцінюватися тільки повні досьє.

Оцінювання файлів здійснюватиметься у 2 етапи: на першому етапі файли аналізуватимуться на предмет відповідності кандидатів вимогам та умовам, передбаченим в оголошенні. Другим кроком буде інтерв'ю з попередньо відібраними особами та практичний тест.  

За більш детальною інформацією звертайтеся:
Мар'яна Новац, програмна координаторка Програми моніторингу демократичних процесів, Promo-LEX
GSM: 069339700; Емаль: mariana.novac@promolex.md

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Асоціація «Промо-ЛЕКС» - це неурядова, аполітична і некомерційна організація, зареєстрована в Міністерстві юстиції Республіки Молдова 19 липня 2002 року. Місія Асоціації «Промо-ЛЕКС» полягає у сприянні розвитку демократії в Республіці Молдова, включаючи Придністровський регіон, шляхом просування та захисту прав людини, моніторингу демократичних процесів та зміцнення громадянського суспільства.


Автоматичний переклад

L'Associazione Promo-LEX припускають комунікатор/комунікатор

Asociația

РІФ: 2 так 17.01.2023

Titolo di lavoro: Communicatore / Communicatore (specialista di pubbliche relazioni)

Lo scopo del lavoro: Il comunicatore/comunicatore sarà responsabile della comunicazione esterna e garantirà la visibilità dell'attività e dei prodotti dell'Associazione Promo-LEX.

ФАББІСОГНО

 • Istruzione: istruzione superiore in giornalismo / comunicazione / pubbliche relazioni o altri campi pertinenti;
 • Esperienza professionale: minimo 2 anni in una posizione simile; esperienza in una ONG o in un'organizzazione internazionale  – sarà una risorsa;
 • Competenze, abilità e altri requisiti specifici:
  • Abilità nella scrittura e nella scrittura di materiali;
  • Conoscenze e competenze nella gestione di pagine web e social network;
  • Competenze informatiche avanzate (MS Office, Інтернет); Conoscenza di programmi specializzati di editing foto / video - sarà un vantaggio;
  • Ottima conoscenza della lingua rumena; Conoscenza del Russo e dell'inglese.
  • Spirito di iniziativa e creatività;
  • Integrità e discrezione professionale;
  • Non affiliazione politics e apartitica.

L'Associazione Promo-LEX offre:

 • Lavoro dinamico e interessante all'interno di un team di professionisti;
 • Stipendio competitivo (lo stipendio sarà negoziato individualmente a seconda della qualifica del candidato);
 • Possibilità di sviluppo professionale.

ОБОВ'ЯЗКИ:

 • Promuove l'attività e i prodotti dell'Associazione all'esterno (online e offline);
 • Pianificare, organizzare e partecipare agli eventi pubblici e stampa dell'Associazione;
 • Sviluppa e promuove materiali di comunicazione e visibilità (comunicati stampa, infografiche, post, articoli, relazioni annuali, spot video, prodotti multimediali, ecc.);
 • Mantiene e aggiorna i contenuti sul sito web dell'Associazione e sulle pagine esistenti dei social network dell'Associazione (Facebook, Instagram, ecc.);
 • Partecipa allo sviluppo e all'attuazione della Strategia di Comunicazione dell'Associazione;
 • Elabora report sulla comunicazione e visibilità esterna dell'Associazione;
 • Тенерсі в contatto con i media;
 • Monitora la copertura sulla stampa delle attività dell'Associazione;
 • Consulta i beneficiari delle sovvenzioni dell'associazione sugli aspetti legati alla comunicazione e alla visibilità;
 • Інші обов'язки рілеванті.

FILE DI APPLICAZIONE

I candidati dovranno presentare il seguente dossier:

 • Автобіографія;
 • Lettera di motivazione, indicando due referenti (nome/cognome e recapiti);
 • Offerta finanziaria in USD (stipendio netto richiesto, dopo aver trattenuto tutte le tasse).

Il file di domanda deve essere inviato via e-mail a angajare@promolex.md  con la menzione Per la posizione di Communicator/Communicator.

Luogo di lavoro: mun. Кишинів (la sede dell'Associazione Promo-LEX).

Periodo contrattuale: determinato, ai sensi dell'articolo 55 del Codice del lavoro (per il periodo di adempimento degli obblighi lavorativi del dipendente che è in congedo previsto dall'articolo 124 del Codice del lavoro).

Finish ultimo per la presentazione delle кандидатура: 31 gennaio 2022, години 18: 00 за місцевим часом.

Saranno valutati solo i dossier completi.

La valutazione dei file sarà effettuata in 2 fasi: nella prima fase, i file saranno analizzati in termini di conformità dei candidati ai requisiti e alle condizioni stipulati nel bando. Il secondo passo sarà il colloquio con le persone preselezionate e la prova pratica.  

Per maggiori dettagli contattare:
Мар'яна Новац, Coordinatrice del programma, Programma di monitoraggio dei processi democratici, Promo-LEX
GSM: 069339700; Смальто: mariana.novac@promolex.md

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Promo-LEX Association è un'organizzazione non governativa, apolitica e senza scopo di lucro, registrata presso il Ministero della Giustizia della Repubblica di Moldova il 19 luglio 2002. La missione dell'Associazione Promo-LEX è contribuire allo sviluppo della democrazia nella Repubblica di Moldova, compressa la regione della Transnistria, promuovendo e difendendo i diritti umani, monitorando i processi democratici e rafforzando la società civile.


Автоматичний переклад

Асоціація «Промо-ЛЕКС» наймає комунікатора/комунікатора

Asociația

ПОСИЛАННЯ: 2 від 17.01.2023

Назва посади: комунікатор/комунікатор (спеціаліст зі зв'язків з громадськістю)

Мета роботи: Комунікатор/комунікатор відповідатиме за зовнішню комунікацію та забезпечуватиме видимість діяльності та продуктів Асоціації Promo-LEX.

ВИМОГИ

 • Освіта: вища освіта в галузі журналістики / комунікації / зв'язків з громадськістю або інших відповідних галузях;
 • Професійний стаж: мінімум 2 роки на аналогічній посаді; досвід роботи в НУО або міжнародній  організації – буде перевагою;
 • Специфічні компетенції, навички та інші вимоги:
  • Навички написання та написання матеріалів;
  • Знання та навички в управлінні веб-сторінками та соціальними мережами;
  • Поглиблені навички роботи з комп'ютером (MS Office, Інтернет); знання спеціалізованих програм для фото/відеомонтажу – буде перевагою;
  • Вільне володіння румунською мовою; знання російської та англійської мов.
  • Дух ініціативи та творчості;
  • Чесність і професійна розсудливість;
  • Політична безпартійність і безпартійність.

Асоціація «Промо-ЛЕКС» пропонує:

 • Динамічна та цікава робота в команді професіоналів;
 • Конкурентна заробітна плата (заробітна плата буде обговорюватися індивідуально в залежності від кваліфікації кандидата);
 • Можливість професійного розвитку.

ОБОВ'ЯЗКИ:

 • популяризує діяльність Асоціації та продукти ззовні (онлайн та офлайн);
 • планувати, організовувати та брати участь у громадських та прес-заходах Асоціації;
 • Розробляє та просуває комунікаційні та видимі матеріали (прес-релізи, інфографіка, дописи, статті, річні звіти, відеоролики, мультимедійні продукти тощо);
 • Підтримує та оновлює контент на веб-сайті Асоціації та на існуючих сторінках соціальних мереж Асоціації (Facebook, Instagram тощо);
 • бере участь у розробці та реалізації Комунікаційної стратегії Асоціації;
 • розробляє звіти про комунікацію та зовнішню видимість Асоціації;
 • Підтримувати зв'язок зі ЗМІ;
 • Здійснює контроль за висвітленням у пресі діяльності Асоціації;
 • Консультує бенефіціарів грантів асоціації з питань, пов'язаних з комунікацією та видимістю;
 • Інші відповідні обов'язки.

ФАЙЛ ЗАЯВКИ

Кандидати подадуть наступну аплікаційну картку:

 • автобіографія;
 • мотиваційний лист із зазначенням двох референтних осіб (ім'я/прізвище та контактні дані);
 • Фінансова пропозиція в доларах США (запитується чиста заробітна плата після утримання всіх податків).

Файл заявки необхідно надіслати електронною поштою на адресу angajare@promolex.md  зі згадкою «На посаду комунікатора/комунікатора».

Робоче місце: мун. Кишинів (штаб-квартира Асоціації «Промо-ЛЕКС»).

Строк укладання договору: визначається, згідно зі ст.55 КЗпП (на період виконання трудових обов'язків працівника, який перебуває у відпустці, передбаченого ст. 124 КЗпП).

Кінцевий термін подання заявок кандидатів: 31 січня 2022 року, 18:00 за місцевим часом.

Будуть оцінюватися тільки повні досьє.

Оцінювання файлів здійснюватиметься у 2 етапи: на першому етапі файли аналізуватимуться на предмет відповідності кандидатів вимогам та умовам, передбаченим в оголошенні. Другим кроком буде інтерв'ю з попередньо відібраними особами та практичний тест.  

За більш детальною інформацією звертайтеся:
Мар'яна Новац, програмна координаторка Програми моніторингу демократичних процесів, Promo-LEX
GSM: 069339700; Емаль: mariana.novac@promolex.md

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Асоціація «Промо-ЛЕКС» - це неурядова, аполітична і некомерційна організація, зареєстрована в Міністерстві юстиції Республіки Молдова 19 липня 2002 року. Місія Асоціації «Промо-ЛЕКС» полягає у сприянні розвитку демократії в Республіці Молдова, включаючи Придністровський регіон, шляхом просування та захисту прав людини, моніторингу демократичних процесів та зміцнення громадянського суспільства.


Автоматичний переклад

Сдружение Промо-ЛЕКС наема Комуникатор/Комуникатор

Asociația

Посилання: 2 від 17.01.2023 г.

Наименование на длъжността: Комуникатор/Комуникатор (Специалист връзки с обществеността)

Цел на работата: Комуникаторът/комуникаторът ще отговаря за външната комуникация и ще осигурява видимостта на дейността и продуктите на Сдружение Promo-LEX.

ИЗИСКВАНИЯ

 • Образование: висше образование по журналистика / комуникация / връзки с обществеността или други съответни области;
 • Професионален опит: минимум 2 години на подобна длъжност; опит в НПО или международна  организация – ще бъде предимство;
 • Специфични компетенции, умения и други изисквания:
  • Умения за писане и писане на материали;
  • Знания и умения за управление на уеб страници и социални мрежи;
  • Разширени компютърни умения (MS Office, Интернет); познаване на специализирани програми за редактиране на снимки/видео – ще бъде предимство;
  • Владеене на румънски език; Владеене на руски и английски език.
  • Дух на инициативност и творчество;
  • Почтеност и професионална дискретност;
  • Политическа необвързаност и надпартийност.

Сдружение Промо-ЛЕКС предлага:

 • Динамична и интересна работа в екип от професионалисти;
 • Конкурентна заплата (заплатата ще се договаря индивидуално в зависимост от квалификацията на кандидата);
 • Възможност за професионално развитие.

ОТГОВОРНОСТИ:

 • Популяризира дейността и продуктите на Сдружението външно (онлайн и офлайн);
 • Планира, организира и участва в публичните и прес-мероприятия на Сдружението;
 • Разработва и популяризира материали за комуникация и видимост (прессъобщения, инфографики, публикации, статии, годишни доклади, видео спотове, мултимедийни продукти и др.);
 • Поддържа и актуализира съдържанието на интернет страницата на Сдружението и на съществуващите страници на социалните мрежи на Сдружението (Facebook, Instagram и др.);
 • Участва в разработването и изпълнението на Комуникационната стратегия на Сдружението;
 • Разработва доклади за комуникацията и външната видимост на Сдружението;
 • Поддържайте връзка с медиите;
 • Следи за отразяването в пресата на дейността на Сдружението;
 • Консултира бенефициентите на безвъзмездна финансова помощ на сдружението по аспекти, свързани с комуникацията и видимостта;
 • Други съответни отговорности.

ДОСИЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО

Кандидатите ще подадат следното досие за кандидатстване:

 • автобиография;
 • Мотивационно писмо, в което се посочват две референтни лица (име/фамилия и данни за контакт);
 • Финансова оферта в щатски долари (изисква се нетна заплата, след удържане на всички данъци).

Досието за кандидатстване трябва да бъде изпратено по имейл на angajare@promolex.md  със споменаването За позицията на Комуникатор/Комуникатор.

Работно място: мун. Кишинев (седалището на Асоциацията Promo-LEX).

Срок на договаряне: определя, съгласно чл. 55 от Кодекса на труда (за периода на изпълнение на трудовите задължения на работника или служителя, който е в отпуск, предвиден в чл. 124 от Кодекса на труда).

Краен срок за подаване на кандидатурите на кандидатите: 31 януари 2022 г., 18: 00 часа местно време.

Ще бъдат оценявани само пълните досиета.

Оценката на досиетата ще се извърши на 2 етапа: на първия етап досиетата ще бъдат анализирани по отношение на спазването от страна на кандидатите на изискванията и условията, предвидени в съобщението. Втората стъпка ще бъде да се интервюират предварително избраните лица и практическият тест.  

За повече подробности се свържете с:
Мариана Новац, програмен координатор, Програма за мониторинг на демократичния процес, Promo-LEX
GSM: 069339700; Емайл: mariana.novac@promolex.md

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Сдружение ПРОМО-ЛЕКС е неправителствена, аполитична и нестопанска организация, регистрирана в Министерството на правосъдието на Република Молдова на 19 юли 2002 г. Мисията на Асоциация Promo-LEX е да допринася за развитието на демокрацията в Република Молдова, включително в региона на Приднестровието, чрез насърчаване и защита на правата на човека, наблюдение на демократичните процеси и укрепване на гражданското общество.


Автоматичний переклад

Ассоциация Promo-LEX нанимает Коммуникатора/Коммуникатора

Asociația

РЕФ: 2 от 17.01.2023

Должность: Коммуникатор/Коммуникатор (Специалист по связям с общественностью)

Цель работы: Коммуникатор/коммуникатор будет отвечать за внешнюю коммуникацию и обеспечит видимость деятельности и продуктов Ассоциации Promo-LEX.

ТРЕБОВАНИЯ

 • Образование: высшее образование в области журналистики / коммуникации / связей с общественностью или других соответствующих областей;
 • Профессиональный опыт: минимум 2 года на аналогичной должности; опыт работы в НПО или международной  организации – будет активом;
 • Конкретные компетенции, навыки и другие требования:
  • Навыки письма и написания материалов;
  • Знания и навыки в управлении веб-страницами и социальными сетями;
  • Продвинутые навыки работы с компьютером (MS Office, Интернет); знание специализированных программ для редактирования фото/видео – будет преимуществом;
  • Свободное владение румынским языком; знание русского и английского языков.
  • Дух инициативы и творчества;
  • Честность и профессиональная осмотрительность;
  • Политическая непринадлежность и беспартийность.

Ассоциация Промо-ЛЕКС предлагает:

 • Динамичная и интересная работа в команде профессионалов;
 • Конкурентоспособная заработная плата (зарплата будет оговариваться индивидуально в зависимости от квалификации кандидата);
 • Возможность профессионального развития.

ОБЯЗАННОСТИ:

 • Продвигает деятельность и продукцию Ассоциации извне (онлайн и оффлайн);
 • Планировать, организовывать и участвовать в общественных и пресс-мероприятиях Ассоциации;
 • Разрабатывает и продвигает коммуникационные и наглядные материалы (пресс-релизы, инфографику, посты, статьи, годовые отчеты, видеоролики, мультимедийные продукты и т.д.);
 • Поддерживает и обновляет контент на сайте Ассоциации и на существующих страницах социальных сетей Ассоциации (Facebook, Instagram и т.д.);
 • Участвует в разработке и реализации Коммуникационной стратегии Ассоциации;
 • Разрабатывает отчеты о коммуникации и внешней видимости Ассоциации;
 • Поддерживать связь со СМИ;
 • осуществляет мониторинг освещения в прессе деятельности Ассоциации;
 • Консультирует бенефициаров грантов ассоциации по аспектам, связанным с коммуникацией и видимостью;
 • Другие соответствующие обязанности.

ФАЙЛ ПРИЛОЖЕНИЯ

Кандидаты подадут следующий файл заявки:

 • Резюме;
 • Мотивационное письмо с указанием двух референтных лиц (имя/фамилия и контактные данные);
 • Финансовое предложение в долларах США (запрашивается чистая заработная плата после удержания всех налогов).

Файл заявки должен быть отправлен по электронной почте на angajare@promolex.md  с упоминанием «За должность коммуникатора/коммуникатора».

Место работы: мун. Кишинев (штаб-квартира Ассоциации Promo-LEX).

Срок заключения договора: определяется, согласно ст. 55 Трудового кодекса (на период исполнения трудовых обязанностей работника, находящегося в отпуске, предусмотренного ст. 124 Трудового кодекса).

Крайний срок подачи заявок кандидатов: 31 января 2022 года, 18: 00 по местному времени.

Будут оцениваться только полные досье.

Оценка файлов будет проводиться в 2 этапа: на первом этапе файлы будут проанализированы с точки зрения соответствия кандидатов требованиям и условиям, предусмотренным в объявлении. Вторым шагом будет собеседование с предварительно отобранными лицами и практический тест.  

За более подробной информацией обращайтесь:
Мариана Новак, Координатор программы, Программа мониторинга демократических процессов, Promo-LEX
Моб.: 069339700; Эмаль: mariana.novac@promolex.md

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Ассоциация Promo-LEX является неправительственной, аполитичной и некоммерческой организацией, зарегистрированной в Министерстве юстиции Республики Молдова 19 июля 2002 года. Миссия Ассоциации Promo-LEX заключается в содействии развитию демократии в Республике Молдова, включая Приднестровский регион, путем продвижения и защиты прав человека, мониторинга демократических процессов и укрепления гражданского общества.

Bg

Traducere Automata

Сдружение Промо-ЛЕКС наема Комуникатор/Комуникатор


Оригинална статия

Сдружение Промо-ЛЕКС наема Комуникатор/Комуникатор

Asociația

Ref: 2 от 17.01.2023 г.

Наименование на длъжността: Комуникатор/Комуникатор (Специалист връзки с обществеността)

Цел на работата: Комуникаторът/комуникаторът ще отговаря за външната комуникация и ще осигурява видимостта на дейността и продуктите на Сдружение Promo-LEX.

ИЗИСКВАНИЯ

 • Образование: висше образование по журналистика / комуникация / връзки с обществеността или други съответни области;
 • Професионален опит: минимум 2 години на подобна длъжност; опит в НПО или международна  организация – ще бъде предимство;
 • Специфични компетенции, умения и други изисквания:
  • Умения за писане и писане на материали;
  • Знания и умения за управление на уеб страници и социални мрежи;
  • Разширени компютърни умения (MS Office, Интернет); познаване на специализирани програми за редактиране на снимки/видео – ще бъде предимство;
  • Владеене на румънски език; Владеене на руски и английски език.
  • Дух на инициативност и творчество;
  • Почтеност и професионална дискретност;
  • Политическа необвързаност и надпартийност.

Сдружение Промо-ЛЕКС предлага:

 • Динамична и интересна работа в екип от професионалисти;
 • Конкурентна заплата (заплатата ще се договаря индивидуално в зависимост от квалификацията на кандидата);
 • Възможност за професионално развитие.

ОТГОВОРНОСТИ:

 • Популяризира дейността и продуктите на Сдружението външно (онлайн и офлайн);
 • Планира, организира и участва в публичните и прес-мероприятия на Сдружението;
 • Разработва и популяризира материали за комуникация и видимост (прессъобщения, инфографики, публикации, статии, годишни доклади, видео спотове, мултимедийни продукти и др.);
 • Поддържа и актуализира съдържанието на интернет страницата на Сдружението и на съществуващите страници на социалните мрежи на Сдружението (Facebook, Instagram и др.);
 • Участва в разработването и изпълнението на Комуникационната стратегия на Сдружението;
 • Разработва доклади за комуникацията и външната видимост на Сдружението;
 • Поддържайте връзка с медиите;
 • Следи за отразяването в пресата на дейността на Сдружението;
 • Консултира бенефициентите на безвъзмездна финансова помощ на сдружението по аспекти, свързани с комуникацията и видимостта;
 • Други съответни отговорности.

ДОСИЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО

Кандидатите ще подадат следното досие за кандидатстване:

 • автобиография;
 • Мотивационно писмо, в което се посочват две референтни лица (име/фамилия и данни за контакт);
 • Финансова оферта в щатски долари (изисква се нетна заплата, след удържане на всички данъци).

Досието за кандидатстване трябва да бъде изпратено по имейл на angajare@promolex.md  със споменаването "За позицията на Комуникатор/Комуникатор".

Работно място: мун. Кишинев (седалището на Асоциацията Promo-LEX).

Срок на договаряне: определя, съгласно чл. 55 от Кодекса на труда (за периода на изпълнение на трудовите задължения на работника или служителя, който е в отпуск, предвиден в чл. 124 от Кодекса на труда).

Краен срок за подаване на кандидатурите на кандидатите: 31 януари 2022 г., 18: 00 часа местно време.

Ще бъдат оценявани само пълните досиета.

Оценката на досиетата ще се извърши на 2 етапа: на първия етап досиетата ще бъдат анализирани по отношение на спазването от страна на кандидатите на изискванията и условията, предвидени в съобщението. Втората стъпка ще бъде да се интервюират предварително избраните лица и практическият тест. 

За повече подробности се свържете с:
Мариана Новац, програмен координатор, Програма за мониторинг на демократичния процес, Promo-LEX
GSM: 069339700; Емайл: mariana.novac@promolex.md

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Сдружение ПРОМО-ЛЕКС е неправителствена, аполитична и нестопанска организация, регистрирана в Министерството на правосъдието на Република Молдова на 19 юли 2002 г. Мисията на Асоциация Promo-LEX е да допринася за развитието на демокрацията в Република Молдова, включително в региона на Приднестровието, чрез насърчаване и защита на правата на човека, наблюдение на демократичните процеси и укрепване на гражданското общество.


Автоматичен превод

Сдружение Промо-ЛЕКС наема Комуникатор/Комуникатор

Asociația

Ref: 2 от 17.01.2023 г.

Наименование на длъжността: Комуникатор/Комуникатор (Специалист връзки с обществеността)

Цел на работата: Комуникаторът/комуникаторът ще отговаря за външната комуникация и ще осигурява видимостта на дейността и продуктите на Сдружение Promo-LEX.

ИЗИСКВАНИЯ

 • Образование: висше образование по журналистика / комуникация / връзки с обществеността или други съответни области;
 • Професионален опит: минимум 2 години на подобна длъжност; опит в НПО или международна  организация – ще бъде предимство;
 • Специфични компетенции, умения и други изисквания:
  • Умения за писане и писане на материали;
  • Знания и умения за управление на уеб страници и социални мрежи;
  • Разширени компютърни умения (MS Office, Интернет); познаване на специализирани програми за редактиране на снимки/видео – ще бъде предимство;
  • Владеене на румънски език; Владеене на руски и английски език.
  • Дух на инициативност и творчество;
  • Почтеност и професионална дискретност;
  • Политическа необвързаност и надпартийност.

Сдружение Промо-ЛЕКС предлага:

 • Динамична и интересна работа в екип от професионалисти;
 • Конкурентна заплата (заплатата ще се договаря индивидуално в зависимост от квалификацията на кандидата);
 • Възможност за професионално развитие.

ОТГОВОРНОСТИ:

 • Популяризира дейността и продуктите на Сдружението външно (онлайн и офлайн);
 • Планира, организира и участва в публичните и прес-мероприятия на Сдружението;
 • Разработва и популяризира материали за комуникация и видимост (прессъобщения, инфографики, публикации, статии, годишни доклади, видео спотове, мултимедийни продукти и др.);
 • Поддържа и актуализира съдържанието на интернет страницата на Сдружението и на съществуващите страници на социалните мрежи на Сдружението (Facebook, Instagram и др.);
 • Участва в разработването и изпълнението на Комуникационната стратегия на Сдружението;
 • Разработва доклади за комуникацията и външната видимост на Сдружението;
 • Поддържайте връзка с медиите;
 • Следи за отразяването в пресата на дейността на Сдружението;
 • Консултира бенефициентите на безвъзмездна финансова помощ на сдружението по аспекти, свързани с комуникацията и видимостта;
 • Други съответни отговорности.

ДОСИЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО

Кандидатите ще подадат следното досие за кандидатстване:

 • автобиография;
 • Мотивационно писмо, в което се посочват две референтни лица (име/фамилия и данни за контакт);
 • Финансова оферта в щатски долари (изисква се нетна заплата, след удържане на всички данъци).

Досието за кандидатстване трябва да бъде изпратено по имейл на angajare@promolex.md  с споменаването За позицията на Комуникатор/Комуникатор.

Работно място: мун. Кишинев (седалището на Асоциацията Promo-LEX).

Срок на договаряне: определя, съгласно чл. 55 от Кодекса на труда (за периода на изпълнение на трудовите задължения на работника или служителя, който е в отпуск, предвиден в чл. 124 от Кодекса на труда).

Краен срок за подаване на кандидатурите на кандидатите: 31 януари 2022 г., 18: 00 часа местно време.

Ще бъдат оценявани само пълните досиета.

Оценката на досиетата ще се извърши на 2 етапа: на първия етап досиетата ще бъдат анализирани по отношение на спазването от страна на кандидатите на изискванията и условията, предвидени в съобщението. Втората стъпка ще бъде да се интервюират предварително избраните лица и практическият тест.  

За повече подробности се свържете с:
Мариана Новац, програмен координатор, Програма за мониторинг на демократичния процес, Promo-LEX
GSM: 069339700; Емайл: mariana.novac@promolex.md

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Сдружение ПРОМО-ЛЕКС е неправителствена, аполитична и нестопанска организация, регистрирана в Министерството на правосъдието на Република Молдова на 19 юли 2002 г. Мисията на Асоциация Promo-LEX е да допринася за развитието на демокрацията в Република Молдова, включително в региона на Приднестровието, чрез насърчаване и защита на правата на човека, наблюдение на демократичните процеси и укрепване на гражданското общество.


Автоматичен превод

L'Associazione Promo-LEX предполагат комуникатор/комуникатор

Asociația

RIF: 2 да 17.01.2023

Titolo di lavoro: Communicatore / Communicatore (specialista di pubbliche relazioni)

Lo scopo del lavoro: Il comunicatore/comunicatore sarà responsabile della comunicazione esterna e garantirà la visibilità dell'attività e dei prodotti dell'Associazione Promo-LEX.

ФАБИСОНЬО

 • Istruzione: istruzione superiore in giornalismo / comunicazione / pubbliche relazioni o altri campi pertinenti;
 • Esperienza professionale: minimo 2 anni in una posizione simile; esperienza in una ONG o in un'organizzazione internazionale  – sarà una risorsa;
 • Competenze, abilità e altri requisiti specifici:
  • Abilità nella scrittura e nella scrittura di materiali;
  • Conoscenze e competenze nella gestione di pagine web e social network;
  • Competenze informatiche avanzate (MS Office, Internet); Conoscenza di programmi specializzati di editing foto / video - sarà un vantaggio;
  • Ottima conoscenza della lingua rumena; Conoscenza del russo e dell'inglese.
  • Spirito di iniziativa e creatività;
  • Integrità e discrezione professionale;
  • Non affiliazione politics e apartitica.

L'Associazione Promo-LEX offre:

 • Lavoro dinamico e interessante all'interno di un team di professionisti;
 • Stipendio competitivo (lo stipendio sarà negoziato individualmente a seconda della qualifica del candidato);
 • Possibilità di sviluppo professionale.

ОТГОВОРНОСТИ:

 • Promuove l'attività e i prodotti dell'Associazione all'esterno (online e offline);
 • Pianificare, organizzare e partecipare agli eventi pubblici e stampa dell'Associazione;
 • Sviluppa e promuove materiali di comunicazione e visibilità (comunicati stampa, infografiche, post, articoli, relazioni annuali, spot video, prodotti multimediali, ecc.);
 • Mantiene e aggiorna i contenuti sul sito web dell'Associazione e sulle pagine esistenti dei social network dell'Associazione (Facebook, Instagram, ecc.);
 • Partecipa allo sviluppo e all'attuazione della Strategia di Comunicazione dell'Associazione;
 • Elabora report sulla comunicazione e visibilità esterna dell'Associazione;
 • Tenersi in contatto con i media;
 • Monitora la copertura sulla stampa delle attività dell'Associazione;
 • Consulta i beneficiari delle sovvenzioni dell'associazione sugli aspetti legati alla comunicazione e alla visibilità;
 • Други отговорности rilevanti.

FILE DI APPLICAZIONE

I candidati dovranno presentare il seguente dossier:

 • Автобиография;
 • Lettera di motivazione, indicando due referenti (nome/cognome e recapiti);
 • Offerta finanziaria in USD (stipendio netto richiesto, dopo aver trattenuto tutte le tasse).

Il file di domanda deve essere inviato via e-mail a angajare@promolex.md  con la menzione Per la posizione di Communicator/Communicator.

Luogo di lavoro: mun. Chisinau (la sede dell'Associazione Promo-LEX).

Periodo contrattuale: determinato, ai sensi dell'articolo 55 del Codice del lavoro (per il periodo di adempimento degli obblighi lavorativi del dipendente che è in congedo previsto dall'articolo 124 del Codice del lavoro).

Finish ultimo per la presentazione delle candidature: 31 gennaio 2022, hours 18: 00 местно време.

Saranno valutati solo i dossier completi.

La valutazione dei file sarà effettuata in 2 fasi: nella prima fase, i file saranno analizzati in termini di conformità dei candidati ai requisiti e alle condizioni stipulati nel bando. Il secondo passo sarà il colloquio con le persone preselezionate e la prova pratica.  

Per maggiori dettagli contattare:
Mariana Novac, Coordinatrice del programma, Programma di monitoraggio dei processi democratici, Promo-LEX
GSM: 069339700; Смалто: mariana.novac@promolex.md

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Promo-LEX Association è un'organizzazione non governativa, apolitica e senza scopo di lucro, registrata presso il Ministero della Giustizia della Repubblica di Moldova il 19 luglio 2002. La missione dell'Associazione Promo-LEX è contribuire allo sviluppo della democrazia nella Repubblica di Moldova, compressa la regione della Transnistria, promuovendo e difendendo i diritti umani, monitorando i processi democratici e rafforzando la società civile.


Автоматичен превод

Асоціація «Промо-ЛЕКС» наймає комунікатора/комунікатора

Asociația

ПОСИЛАННЯ: 2 від 17.01.2023

Назва посади: комунікатор/комунікатор (спеціаліст зі зв'язків з громадськістю)

Мета роботи: Комунікатор/комунікатор відповідатиме за зовнішню комунікацію та забезпечуватиме видимість діяльності та продуктів Асоціацііії Promo-LEX.

ВИМОГИ

 • Освіта: вища освіта в галузі журналістики / комунікації / зв'язків з громадськістю або інших відповідних галузях;
 • Професійний стаж: мінімум 2 роки на аналогічній посаді; досвід роботи в НУО або міжнародній  організації – буде перевагою;
 • Специфічні компетенції, навички та інші вимоги:
  • Навички написання та написання матеріалів;
  • Знання та навички в управлінні веб-сторінками та соціальними мережами;
  • Поглиблені навички роботи з комп'ютером (MS Office, Інтернет); знання спеціалізованих програм для фото/відеомонтажу – буде перевагою;
  • Вільне володіння румунською мовою; знання російської та англійської мов.
  • Дух ініціативи та творчості;
  • Чесність і професійна розсудливість;
  • Політична безпартійність і безпартійність.

Асоціація «Промо-ЛЕКС» пропонує:

 • Динамічна та цікава робота в команді професіоналів;
 • Конкурентна заробітна плата (заробітна плата буде обговорюватися індивідуально в залежності від кваліфікації кандидата);
 • Можливість професійного розвитку.

ОБОВ'ЯЗКИ:

 • популяризує діяльність Асоціації та продукти ззовні (онлайн та офлайн);
 • планувати, організовувати та брати участь у громадських та прес-заходах Асоціації;
 • Розробляє та просуває комунікаційні та видимі матеріали (прес-релізи, інфографіка, дописи, статті, річні звіти, відеоролики, мультимедійні продукти тощо);
 • Підтримує та оновлює контент на веб-сайті Асоціації та на існуючих сторінках соціальних мереж Асоціації (Facebook, Instagram тощо);
 • бере участь у розробці та реалізації Комунікаційної стратегії Асоціації;
 • розробляє звіти про комунікацію та зовнішню видимість Асоціації;
 • Підтримувати зв'язок зі ЗМІ;
 • Здійснює контроль за висвітленням у пресі діяльності Асоціації;
 • Консультує бенефіціарів грантів асоціації з питань, пов'язаних з комунікацією та видимістю;
 • Інші відповідні обов'язки.

ФАЙЛ ЗАЯВКИ

Кандидати подадуть наступну аплікаційну картку:

 • автобіографія;
 • мотиваційний лист із зазначенням двох референтних осіб (ім'я/прізвище та контактні дані);
 • Фінансова пропозиція в доларах США (запитується чиста заробітна плата після утримання всіх податків).

Файл заявки необхідно надіслати електронною поштою на адресу angajare@promolex.md  зі згадкою «На посаду комунікатора/комунікатора».

Робоче місце: мун. Кишинів (штаб-квартира Асоціації «Промо-ЛЕКС»).

Строк укладання договору: визначається, згідно зі ст.55 КЗпП (на період виконання трудових обов'язків працівника, який перебуває у відпустці, передбаченого ст. 124 КЗпП).

Кінцевий термін подання заявок кандидатів: 31 січня 2022 року, 18:00 за місцевим часом.

Будуть оцінюватися тільки повні досьє.

Оцінювання файлів здійснюватиметься у 2 етапи: на першому етапі файли аналізуватимуться на предмет відповідності кандидатів вимогам та умовам, передбаченим в оголошенні. Другим кроком буде інтерв'ю з попередньо відібраними особами та практичний тест.  

За більш детальною інформацією звертайтеся:
Мар'яна Новац, програмна координаторка Програми моніторингу демократичних процесів, Promo-LEX
GSM: 069339700; Емаль: mariana.novac@promolex.md

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Асоціація «Промо-ЛЕКС» - це неурядова, аполітична і некомерційна організація, зареєстрована в Міністерстві юстиції Республіки Молдова 19 липня 2002 року. Місія Асоціації «Промо-ЛЕКС» полягає у сприянні розвитку демократії в Республіці Молдова, включаючи Придністровський регіон, шляхом просування та захисту прав людини, моніторингу демократичних процесів та зміцнення громадянського суспільства.


Автоматичен превод

Сдружение Промо-ЛЕКС наема Комуникатор/Комуникатор

Asociația

Ref: 2 от 17.01.2023 г.

Наименование на длъжността: Комуникатор/Комуникатор (Специалист връзки с обществеността)

Цел на работата: Комуникаторът/комуникаторът ще отговаря за външната комуникация и ще осигурява видимостта на дейността и продуктите на Сдружение Promo-LEX.

ИЗИСКВАНИЯ

 • Образование: висше образование по журналистика / комуникация / връзки с обществеността или други съответни области;
 • Професионален опит: минимум 2 години на подобна длъжност; опит в НПО или международна  организация – ще бъде предимство;
 • Специфични компетенции, умения и други изисквания:
  • Умения за писане и писане на материали;
  • Знания и умения за управление на уеб страници и социални мрежи;
  • Разширени компютърни умения (MS Office, Интернет); познаване на специализирани програми за редактиране на снимки/видео – ще бъде предимство;
  • Владеене на румънски език; Владеене на руски и английски език.
  • Дух на инициативност и творчество;
  • Почтеност и професионална дискретност;
  • Политическа необвързаност и надпартийност.

Сдружение Промо-ЛЕКС предлага:

 • Динамична и интересна работа в екип от професионалисти;
 • Конкурентна заплата (заплатата ще се договаря индивидуално в зависимост от квалификацията на кандидата);
 • Възможност за професионално развитие.

ОТГОВОРНОСТИ:

 • Популяризира дейността и продуктите на Сдружението външно (онлайн и офлайн);
 • Планира, организира и участва в публичните и прес-мероприятия на Сдружението;
 • Разработва и популяризира материали за комуникация и видимост (прессъобщения, инфографики, публикации, статии, годишни доклади, видео спотове, мултимедийни продукти и др.);
 • Поддържа и актуализира съдържанието на интернет страницата на Сдружението и на съществуващите страници на социалните мрежи на Сдружението (Facebook, Instagram и др.);
 • Участва в разработването и изпълнението на Комуникационната стратегия на Сдружението;
 • Разработва доклади за комуникацията и външната видимост на Сдружението;
 • Поддържайте връзка с медиите;
 • Следи за отразяването в пресата на дейността на Сдружението;
 • Консултира бенефициентите на безвъзмездна финансова помощ на сдружението по аспекти, свързани с комуникацията и видимостта;
 • Други съответни отговорности.

ДОСИЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО

Кандидатите ще подадат следното досие за кандидатстване:

 • автобиография;
 • Мотивационно писмо, в което се посочват две референтни лица (име/фамилия и данни за контакт);
 • Финансова оферта в щатски долари (изисква се нетна заплата, след удържане на всички данъци).

Досието за кандидатстване трябва да бъде изпратено по имейл на angajare@promolex.md  със споменаването За позицията на Комуникатор/Комуникатор.

Работно място: мун. Кишинев (седалището на Асоциацията Promo-LEX).

Срок на договаряне: определя, съгласно чл. 55 от Кодекса на труда (за периода на изпълнение на трудовите задължения на работника или служителя, който е в отпуск, предвиден в чл. 124 от Кодекса на труда).

Краен срок за подаване на кандидатурите на кандидатите: 31 януари 2022 г., 18: 00 часа местно време.

Ще бъдат оценявани само пълните досиета.

Оценката на досиетата ще се извърши на 2 етапа: на първия етап досиетата ще бъдат анализирани по отношение на спазването от страна на кандидатите на изискванията и условията, предвидени в съобщението. Втората стъпка ще бъде да се интервюират предварително избраните лица и практическият тест.  

За повече подробности се свържете с:
Мариана Новац, програмен координатор, Програма за мониторинг на демократичния процес, Promo-LEX
GSM: 069339700; Емайл: mariana.novac@promolex.md

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Сдружение ПРОМО-ЛЕКС е неправителствена, аполитична и нестопанска организация, регистрирана в Министерството на правосъдието на Република Молдова на 19 юли 2002 г. Мисията на Асоциация Promo-LEX е да допринася за развитието на демокрацията в Република Молдова, включително в региона на Приднестровието, чрез насърчаване и защита на правата на човека, наблюдение на демократичните процеси и укрепване на гражданското общество.


Автоматичен превод

Ассоциация Promo-LEX нанимает Коммуникатора/Коммуникатора

Asociația

РЕФ: 2 от 17.01.2023

Должность: Коммуникатор/Коммуникатор (Специалист по связям с общественностью)

Цель работы: Коммуникатор/коммуникатор будет отвечать за внешнюю коммуникацию и обеспечит видимость деятельности и продуктов Ассоциации Promo-LEX.

ТРЕБОВАНИЯ

 • Образование: высшее образование в области журналистики / коммуникации / связей с общественностью или других соответствующих областей;
 • Профессиональный опыт: минимум 2 года на аналогичной должности; опыт работы в НПО или международной  организации – будет активом;
 • Конкретные компетенции, навыки и другие требования:
  • Навыки письма и написания материалов;
  • Знания и навыки в управлении веб-страницами и социальными сетями;
  • Продвинутые навыки работы с компьютером (MS Office, Интернет); знание специализированных программ для редактирования фото/видео – будет преимуществом;
  • Свободное владение румынским языком; знание русского и английского языков.
  • Дух инициативы и творчества;
  • Честность и профессиональная осмотрительность;
  • Политическая непринадлежность и беспартийность.

Ассоциация Промо-ЛЕКС предлагает:

 • Динамичная и интересная работа в команде профессионалов;
 • Конкурентоспособная заработная плата (зарплата будет оговариваться индивидуально в зависимости от квалификации кандидата);
 • Возможность профессионального развития.

ОБЯЗАННОСТИ:

 • Продвигает деятельность и продукцию Ассоциации извне (онлайн и оффлайн);
 • Планировать, организовывать и участвовать в общественных и пресс-мероприятиях Ассоциации;
 • Разрабатывает и продвигает коммуникационные и наглядные материалы (пресс-релизы, инфографику, посты, статьи, годовые отчеты, видеоролики, мультимедийные продукты и т.д.);
 • Поддерживает и обновляет контент на сайте Ассоциации и на существующих страницах социальных сетей Ассоциации (Facebook, Instagram и т.д.);
 • Участвует в разработке и реализации Коммуникационной стратегии Ассоциации;
 • Разрабатывает отчеты о коммуникации и внешней видимости Ассоциации;
 • Поддерживать связь со СМИ;
 • осуществляет мониторинг освещения в прессе деятельности Ассоциации;
 • Консультирует бенефициаров грантов ассоциации по аспектам, связанным с коммуникацией и видимостью;
 • Другие соответствующие обязанности.

ФАЙЛ ПРИЛОЖЕНИЯ

Кандидаты подадут следующий файл заявки:

 • Резюме;
 • Мотивационное письмо с указанием двух референтных лиц (имя/фамилия и контактные данные);
 • Финансовое предложение в долларах США (запрашивается чистая заработная плата после удержания всех налогов).

Файл заявки должен быть отправлен по электронной почте на angajare@promolex.md  с упоминанием «За должность коммуникатора/коммуникатора».

Место работы: мун. Кишинев (штаб-квартира Ассоциации Promo-LEX).

Срок заключения договора: определяется, согласно ст. 55 Трудового кодекса (на период исполнения трудовых обязанностей работника, находящегося в отпуске, предусмотренного ст. 124 Трудового кодекса).

Крайний срок подачи заявок кандидатов: 31 января 2022 года, 18: 00 по местному времени.

Будут оцениваться только полные досье.

Оценка файлов будет проводиться в 2 этапа: на первом этапе файлы будут проанализированы с точки зрения соответствия кандидатов требованиям и условиям, предусмотренным в объявлении. Вторым шагом будет собеседование с предварительно отобранными лицами и практический тест.  

За более подробной информацией обращайтесь:
Мариана Новак, Координатор программы, Программа мониторинга демократических процессов, Promo-LEX
Моб.: 069339700; Эмаль: mariana.novac@promolex.md

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Ассоциация Promo-LEX является неправительственной, аполитичной и некоммерческой организацией, зарегистрированной в Министерстве юстиции Республики Молдова 19 июля 2002 года. Миссия Ассоциации Promo-LEX заключается в содействии развитию демократии в Республике Молдова, включая Приднестровский регион, путем продвижения и защиты прав человека, мониторинга демократических процессов и укрепления гражданского общества.

Ru

Traducere Automata

Ассоциация Promo-LEX нанимает Коммуникатора/Коммуникатора


Оригинал статьи

Ассоциация Promo-LEX нанимает Коммуникатора/Коммуникатора

Asociația

РЕФ: 2 от 17.01.2023

Должность: Коммуникатор/Коммуникатор (Специалист по связям с общественностью)

Цель работы: Коммуникатор/коммуникатор будет отвечать за внешнюю коммуникацию и обеспечит видимость деятельности и продуктов Ассоциации Promo-LEX.

ТРЕБОВАНИЯ

 • Образование: высшее образование в области журналистики / коммуникации / связей с общественностью или других соответствующих областей;
 • Профессиональный опыт: минимум 2 года на аналогичной должности; опыт работы в НПО или международной  организации – будет активом;
 • Конкретные компетенции, навыки и другие требования:
  • Навыки письма и написания материалов;
  • Знания и навыки в управлении веб-страницами и социальными сетями;
  • Продвинутые навыки работы с компьютером (MS Office, Интернет); знание специализированных программ для редактирования фото/видео – будет преимуществом;
  • Свободное владение румынским языком; знание русского и английского языков.
  • Дух инициативы и творчества;
  • Честность и профессиональная осмотрительность;
  • Политическая непринадлежность и беспартийность.

Ассоциация Промо-ЛЕКС предлагает:

 • Динамичная и интересная работа в команде профессионалов;
 • Конкурентоспособная заработная плата (зарплата будет оговариваться индивидуально в зависимости от квалификации кандидата);
 • Возможность профессионального развития.

ОБЯЗАННОСТИ:

 • Продвигает деятельность и продукцию Ассоциации извне (онлайн и оффлайн);
 • Планировать, организовывать и участвовать в общественных и пресс-мероприятиях Ассоциации;
 • Разрабатывает и продвигает коммуникационные и наглядные материалы (пресс-релизы, инфографику, посты, статьи, годовые отчеты, видеоролики, мультимедийные продукты и т.д.);
 • Поддерживает и обновляет контент на сайте Ассоциации и на существующих страницах социальных сетей Ассоциации (Facebook, Instagram и т.д.);
 • Участвует в разработке и реализации Коммуникационной стратегии Ассоциации;
 • Разрабатывает отчеты о коммуникации и внешней видимости Ассоциации;
 • Поддерживать связь со СМИ;
 • осуществляет мониторинг освещения в прессе деятельности Ассоциации;
 • Консультирует бенефициаров грантов ассоциации по аспектам, связанным с коммуникацией и видимостью;
 • Другие соответствующие обязанности.

ФАЙЛ ПРИЛОЖЕНИЯ

Кандидаты подадут следующий файл заявки:

 • Резюме;
 • Мотивационное письмо с указанием двух референтных лиц (имя/фамилия и контактные данные);
 • Финансовое предложение в долларах США (запрашивается чистая заработная плата после удержания всех налогов).

Файл заявки должен быть отправлен по электронной почте на angajare@promolex.md  с упоминанием «За должность коммуникатора/коммуникатора».

Место работы: мун. Кишинев (штаб-квартира Ассоциации Promo-LEX).

Срок заключения договора: определяется, согласно ст. 55 Трудового кодекса (на период исполнения трудовых обязанностей работника, находящегося в отпуске, предусмотренного ст. 124 Трудового кодекса).

Крайний срок подачи заявок кандидатов: 31 января 2022 года, 18:00 по местному времени.

Будут оцениваться только полные досье.

Оценка файлов будет проводиться в 2 этапа: на первом этапе файлы будут проанализированы с точки зрения соответствия кандидатов требованиям и условиям, предусмотренным в объявлении. Вторым шагом будет собеседование с предварительно отобранными лицами и практический тест. 

За более подробной информацией обращайтесь:
Мариана Новак, Координатор программы, Программа мониторинга демократических процессов, Promo-LEX
Моб.: 069339700; Эмаль: mariana.novac@promolex.md

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Ассоциация Promo-LEX является неправительственной, аполитичной и некоммерческой организацией, зарегистрированной в Министерстве юстиции Республики Молдова 19 июля 2002 года. Миссия Ассоциации Promo-LEX заключается в содействии развитию демократии в Республике Молдова, включая Приднестровский регион, путем продвижения и защиты прав человека, мониторинга демократических процессов и укрепления гражданского общества.


Автоматический перевод

Ассоциация Promo-LEX нанимает Коммуникатора/Коммуникатора

Asociația

РЕФ: 2 от 17.01.2023

Должность: Коммуникатор/Коммуникатор (Специалист по связям с общественностью)

Цель работы: Коммуникатор/коммуникатор будет отвечать за внешнюю коммуникацию и обеспечит видимость деятельности и продуктов Ассоциации Promo-LEX.

ТРЕБОВАНИЯ

 • Образование: высшее образование в области журналистики / коммуникации / связей с общественностью или других соответствующих областей;
 • Профессиональный опыт: минимум 2 года на аналогичной должности; опыт работы в НПО или международной  организации – будет активом;
 • Конкретные компетенции, навыки и другие требования:
  • Навыки письма и написания материалов;
  • Знания и навыки в управлении веб-страницами и социальными сетями;
  • Продвинутые навыки работы с компьютером (MS Office, Интернет); знание специализированных программ для редактирования фото/видео – будет преимуществом;
  • Свободное владение румынским языком; знание русского и английского языков.
  • Дух инициативы и творчества;
  • Честность и профессиональная осмотрительность;
  • Политическая непринадлежность и беспартийность.

Ассоциация Промо-ЛЕКС предлагает:

 • Динамичная и интересная работа в команде профессионалов;
 • Конкурентоспособная заработная плата (зарплата будет оговариваться индивидуально в зависимости от квалификации кандидата);
 • Возможность профессионального развития.

ОБЯЗАННОСТИ:

 • Продвигает деятельность и продукцию Ассоциации извне (онлайн и оффлайн);
 • Планировать, организовывать и участвовать в общественных и пресс-мероприятиях Ассоциации;
 • Разрабатывает и продвигает коммуникационные и наглядные материалы (пресс-релизы, инфографику, посты, статьи, годовые отчеты, видеоролики, мультимедийные продукты и т.д.);
 • Поддерживает и обновляет контент на сайте Ассоциации и на существующих страницах социальных сетей Ассоциации (Facebook, Instagram и т.д.);
 • Участвует в разработке и реализации Коммуникационной стратегии Ассоциации;
 • Разрабатывает отчеты о коммуникации и внешней видимости Ассоциации;
 • Поддерживать связь со СМИ;
 • осуществляет мониторинг освещения в прессе деятельности Ассоциации;
 • Консультирует бенефициаров грантов ассоциации по аспектам, связанным с коммуникацией и видимостью;
 • Другие соответствующие обязанности.

ФАЙЛ ПРИЛОЖЕНИЯ

Кандидаты подадут следующий файл заявки:

 • Резюме;
 • Мотивационное письмо с указанием двух референтных лиц (имя/фамилия и контактные данные);
 • Финансовое предложение в долларах США (запрашивается чистая заработная плата после удержания всех налогов).

Файл заявки должен быть отправлен по электронной почте на angajare@promolex.md  с упоминанием За должность Коммуникатора/Коммуникатора.

Место работы: мун. Кишинев (штаб-квартира Ассоциации Promo-LEX).

Срок заключения договора: определяется, согласно ст. 55 Трудового кодекса (на период исполнения трудовых обязанностей работника, находящегося в отпуске, предусмотренного ст. 124 Трудового кодекса).

Крайний срок подачи заявок кандидатов: 31 января 2022 года, 18:00 по местному времени.

Будут оцениваться только полные досье.

Оценка файлов будет проводиться в 2 этапа: на первом этапе файлы будут проанализированы с точки зрения соответствия кандидатов требованиям и условиям, предусмотренным в объявлении. Вторым шагом будет собеседование с предварительно отобранными лицами и практический тест.  

За более подробной информацией обращайтесь:
Мариана Новак, Координатор программы, Программа мониторинга демократических процессов, Promo-LEX
Моб.: 069339700; Эмаль: mariana.novac@promolex.md

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Ассоциация Promo-LEX является неправительственной, аполитичной и некоммерческой организацией, зарегистрированной в Министерстве юстиции Республики Молдова 19 июля 2002 года. Миссия Ассоциации Promo-LEX заключается в содействии развитию демократии в Республике Молдова, включая Приднестровский регион, путем продвижения и защиты прав человека, мониторинга демократических процессов и укрепления гражданского общества.


Автоматический перевод

L'Associazione Promo-LEX предполагают Коммуникатор/Коммуникатор

Asociația

РИФ: 2 да 17.01.2023

Titolo di lavoro: Communicatore / Communicatore (specialista di pubbliche relazioni)

Lo scopo del lavoro: Il comunicatore/comunicatore sarà responsabile della comunicazione esterna e garantirà la visibilità dell'attività e dei prodotti dell'Associazione Promo-LEX.

ФАББИСОНЬО

 • Istruzione: istruzione superiore in giornalismo / comunicazione / pubbliche relazioni o altri campi pertinenti;
 • Esperienza professionale: minimo 2 anni in una posizione simile; esperienza in una ONG o in un'organizzazione internazionale  – sarà una risorsa;
 • Competenze, abilità e altri requisiti specifici:
  • Abilità nella scrittura e nella scrittura di materiali;
  • Conoscenze e competenze nella gestione di pagine web e social network;
  • Competenze informatiche avanzate (MS Office, Internet); conoscenza di programmi specializzati di editing foto / video - sarà un vantaggio;
  • Ottima conoscenza della lingua rumena; conoscenza del russo e dell'inglese.
  • Spirito di iniziativa e creatività;
  • Integrità e discrezione professionale;
  • Non affiliazione politics e apartitica.

L'Associazione Promo-LEX offre:

 • Lavoro dinamico e interessante all'interno di un team di professionisti;
 • Stipendio competitivo (lo stipendio sarà negoziato individualmente a seconda della qualifica del candidato);
 • Possibilità di sviluppo professionale.

ОБЯЗАННОСТИ:

 • Promuove l'attività e i prodotti dell'Associazione all'esterno (online e offline);
 • Pianificare, organizzare e partecipare agli eventi pubblici e stampa dell'Associazione;
 • Sviluppa e promuove materiali di comunicazione e visibilità (comunicati stampa, infografiche, post, articoli, relazioni annuali, spot video, prodotti multimediali, ecc.);
 • Mantiene e aggiorna i contenuti sul sito web dell'Associazione e sulle pagine esistenti dei social network dell'Associazione (Facebook, Instagram, ecc.);
 • Partecipa allo sviluppo e all'attuazione della Strategia di Comunicazione dell'Associazione;
 • Elabora report sulla comunicazione e visibilità esterna dell'Associazione;
 • Tenersi in contatto con i media;
 • Monitora la copertura sulla stampa delle attività dell'Associazione;
 • Consulta i beneficiari delle sovvenzioni dell'associazione sugli aspetti legati alla comunicazione e alla visibilità;
 • Другие обязанности rilevanti.

FILE DI APPLICAZIONE

I candidati dovranno presentare il seguente dossier:

 • Резюме;
 • Lettera di motivazione, indicando due referenti (nome/cognome e recapiti);
 • Offerta finanziaria in USD (stipendio netto richiesto, dopo aver trattenuto tutte le tasse).

Il file di domanda deve essere inviato via e-mail a angajare@promolex.md  con la menzione Per la posizione di Communicator/Communicator.

Луого ди Лаворо: мун. Кишинев (la sede dell'Associazione Promo-LEX).

Periodo contrattuale: determinato, ai sensi dell'articolo 55 del Codice del lavoro (per il periodo di adempimento degli obblighi lavorativi del dipendente che è in congedo previsto dall'articolo 124 del Codice del lavoro).

Финиш ultimo per la presentazione delle кандидатура: 31 gennaio 2022, часы 18: 00 по местному времени.

Saranno valutati solo i dossier completi.

La valutazione dei file sarà effettuata in 2 fasi: nella prima fase, i file saranno analizzati in termini di conformità dei candidati ai requisiti e alle condizioni stipulati nel bando. Il secondo passo sarà il colloquio con le persone preselezionate e la prova pratica.  

Per maggiori dettagli contattare:
Мариана Новак, Координатор программ, Программа мониторинга демократических процессов, Promo-LEX
Моб.: 069339700; Смальто: mariana.novac@promolex.md

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Promo-LEX Association è un'organizzazione non governativa, apolitica e senza scopo di lucro, registrata presso il Ministero della Giustizia della Repubblica di Moldova il 19 luglio 2002. La missione dell'Associazione Promo-LEX è contribuire allo sviluppo della democrazia nella Repubblica di Moldova, compressa la regione della Transnistria, promuovendo e difendendo i diritti umani, monitorando i processi democratici e rafforzando la società civile.


Автоматический перевод

Асоціація «Промо-ЛЕКС» наймає комунікатора/комунікатора

Asociația

ПОСИЛАННЯ: 2 від 17.01.2023

Назва посади: комунікатор/комунікатор (спеціаліст зі зв'язків з громадськістю)

Мета роботи: Комунікатор/комунікатор відповідатиме за зовнішню комунікацію та забезпечуватиме видимість діяльності та продуктів Асоціації Promo-LEX.

ВИМОГИ

 • Освіта: вища освіта в галузі журналістики / комунікації / зв'язків з громадськістю або інших відповідних галузях;
 • Професійний стаж: мінімум 2 роки на аналогічній посаді; досвід роботи в НУО або міжнародній  організації – буде перевагою;
 • Специфічні компетенції, навички та інші вимоги:
  • Навички написання та написання матеріалів;
  • Знання та навички в управлінні веб-сторінками та соціальними мережами;
  • Поглиблені навички роботи з комп'ютером (MS Office, Інтернет); знання спеціалізованих програм для фото/відеомонтажу – буде перевагою;
  • Вільне володіння румунською мовою; знання російської та англійської мов.
  • Дух ініціативи та творчості;
  • Чесність і професійна розсудливість;
  • Політична безпартійність і безпартійність.

Асоціація «Промо-ЛЕКС» пропонує:

 • Динамічна та цікава робота в команді професіоналів;
 • Конкурентна заробітна плата (заробітна плата буде обговорюватися індивідуально в залежності від кваліфікації кандидата);
 • Можливість професійного розвитку.

ОБОВ'ЯЗКИ:

 • популяризує діяльність Асоціації та продукти ззовні (онлайн та офлайн);
 • планувати, організовувати та брати участь у громадських та прес-заходах Асоціації;
 • Розробляє та просуває комунікаційні та видимі матеріали (прес-релізи, інфографіка, дописи, статті, річні звіти, відеоролики, мультимедійні продукти тощо);
 • Підтримує та оновлює контент на веб-сайті Асоціації та на існуючих сторінках соціальних мереж Асоціації (Facebook, Instagram тощо);
 • бере участь у розробці та реалізації Комунікаційної стратегії Асоціації;
 • розробляє звіти про комунікацію та зовнішню видимість Асоціації;
 • Підтримувати зв'язок зі ЗМІ;
 • Здійснює контроль за висвітленням у пресі діяльності Асоціації;
 • Консультує бенефіціарів грантів асоціації з питань, пов'язаних з комунікацією та видимістю;
 • Інші відповідні обов'язки.

ФАЙЛ ЗАЯВКИ

Кандидати подадуть наступну аплікаційну картку:

 • автобіографія;
 • мотиваційний лист із зазначенням двох референтних осіб (ім'я/прізвище та контактні дані);
 • Фінансова пропозиція в доларах США (запитується чиста заробітна плата після утримання всіх податків).

Файл заявки необхідно надіслати електронною поштою на адресу angajare@promolex.md  зі згадкою «На посаду комунікатора/комунікатора».

Робоче місце: мун. Кишинів (штаб-квартира Асоціації «Промо-ЛЕКС»).

Строк укладання договору: визначається, згідно зі ст.55 КЗпП (на період виконання трудових обов'язків працівника, який перебуває у відпустці, передбаченого ст. 124 КЗпП).

Кінцевий термін подання заявок кандидатів: 31 січня 2022 року, 18:00 за місцевим часом.

Будуть оцінюватися тільки повні досьє.

Оцінювання файлів здійснюватиметься у 2 етапи: на першому етапі файли аналізуватимуться на предмет відповідності кандидатів вимогам та умовам, передбаченим в оголошенні. Другим кроком буде інтерв'ю з попередньо відібраними особами та практичний тест.  

За більш детальною інформацією звертайтеся:
Мар'яна Новац, програмна координаторка Програми моніторингу демократичних процесів, Promo-LEX
Моб.: 069339700; Емаль: mariana.novac@promolex.md

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Асоціація «Промо-ЛЕКС» - це неурядова, аполітична і некомерційна організація, зареєстрована в Міністерстві юстиції Республіки Молдова 19 липня 2002 року. Місія Асоціації «Промо-ЛЕКС» полягає у сприянні розвитку демократії в Республіці Молдова, включаючи Придністровський регіон, шляхом просування та захисту прав людини, моніторингу демократичних процесів та зміцнення громадянського суспільства.


Автоматический перевод

Сдружение Промо-ЛЕКС наема Комуникатор/Комуникатор

Asociația

Ссылка: 2 от 17.01.2023 г.

Наименование на длъжността: Комуникатор/Комуникатор (Специалист връзки с обществеността)

Цел на работата: Комуникаторът/комуникаторът ще отговаря за външната комуникация и ще осигурява видимостта на дейността и продуктите на Сдружение Promo-LEX.

ИЗИСКВАНИЯ

 • Образование: висше образование по журналистика / комуникация / връзки с обществеността или други съответни области;
 • Професионален опит: минимум 2 години на подобна длъжност; опит в НПО или международна  организация – ще бъде предимство;
 • Специфични компетенции, умения и други изисквания:
  • Умения за писане и писане на материали;
  • Знания и умения за управление на уеб страници и социални мрежи;
  • Разширени компютърни умения (MS Office, Интернет); познаване на специализирани програми за редактиране на снимки/видео – ще бъде предимство;
  • Владеене на румънски език; Владеене на руски и английски език.
  • Дух на инициативност и творчество;
  • Почтеност и професионална дискретност;
  • Политическа необвързаност и надпартийност.

Сдружение Промо-ЛЕКС предлага:

 • Динамична и интересна работа в екип от професионалисти;
 • Конкурентна заплата (заплатата ще се договаря индивидуално в зависимост от квалификацията на кандидата);
 • Възможност за професионално развитие.

ОТГОВОРНОСТИ:

 • Популяризира дейността и продуктите на Сдружението външно (онлайн и офлайн);
 • Планира, организира и участва в публичните и прес-мероприятия на Сдружението;
 • Разработва и популяризира материали за комуникация и видимост (прессъобщения, инфографики, публикации, статии, годишни доклади, видео спотове, мултимедийни продукти и др.);
 • Поддържа и актуализира съдържанието на интернет страницата на Сдружението и на съществуващите страници на социалните мрежи на Сдружението (Facebook, Instagram и др.);
 • Участва в разработването и изпълнението на Комуникационната стратегия на Сдружението;
 • Разработва доклади за комуникацията и външната видимост на Сдружението;
 • Поддържайте връзка с медиите;
 • Следи за отразяването в пресата на дейността на Сдружението;
 • Консултира бенефициентите на безвъзмездна финансова помощ на сдружението по аспекти, свързани с комуникацията и видимостта;
 • Други съответни отговорности.

ДОСИЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО

Кандидатите ще подадат следното досие за кандидатстване:

 • автобиография;
 • Мотивационно писмо, в което се посочват две референтни лица (име/фамилия и данни за контакт);
 • Финансова оферта в щатски долари (изисква се нетна заплата, след удържане на всички данъци).

Досието за кандидатстване трябва да бъде изпратено по имейл на angajare@promolex.md  със споменаването За позицията на Комуникатор/Комуникатор.

Работно място: мун. Кишинев (седалището на Асоциацията Promo-LEX).

Срок на договаряне: определя, съгласно чл. 55 от Кодекса на труда (за периода на изпълнение на трудовите задължения на работника или служителя, който е в отпуск, предвиден в чл. 124 от Кодекса на труда).

Краен срок за подаване на кандидатурите на кандидатите: 31 януари 2022 г., 18: 00 часа местно време.

Ще бъдат оценявани само пълните досиета.

Оценката на досиетата ще се извърши на 2 етапа: на първия етап досиетата ще бъдат анализирани по отношение на спазването от страна на кандидатите на изискванията и условията, предвидени в съобщението. Втората стъпка ще бъде да се интервюират предварително избраните лица и практическият тест.  

За повече подробности се свържете с:
Мариана Новац, програмен координатор, Програма за мониторинг на демократичния процес, Promo-LEX
Моб.: 069339700; Емайл: mariana.novac@promolex.md

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Сдружение ПРОМО-ЛЕКС е неправителствена, аполитична и нестопанска организация, регистрирана в Министерството на правосъдието на Република Молдова на 19 юли 2002 г. Мисията на Асоциация Promo-LEX е да допринася за развитието на демокрацията в Република Молдова, включително в региона на Приднестровието, чрез насърчаване и защита на правата на човека, наблюдение на демократичните процеси и укрепване на гражданското общество.


Автоматический перевод

Ассоциация Promo-LEX нанимает Коммуникатора/Коммуникатора

Asociația

РЕФ: 2 от 17.01.2023

Должность: Коммуникатор/Коммуникатор (Специалист по связям с общественностью)

Цель работы: Коммуникатор/коммуникатор будет отвечать за внешнюю коммуникацию и обеспечит видимость деятельности и продуктов Ассоциации Promo-LEX.

ТРЕБОВАНИЯ

 • Образование: высшее образование в области журналистики / коммуникации / связей с общественностью или других соответствующих областей;
 • Профессиональный опыт: минимум 2 года на аналогичной должности; опыт работы в НПО или международной  организации – будет активом;
 • Конкретные компетенции, навыки и другие требования:
  • Навыки письма и написания материалов;
  • Знания и навыки в управлении веб-страницами и социальными сетями;
  • Продвинутые навыки работы с компьютером (MS Office, Интернет); знание специализированных программ для редактирования фото/видео – будет преимуществом;
  • Свободное владение румынским языком; знание русского и английского языков.
  • Дух инициативы и творчества;
  • Честность и профессиональная осмотрительность;
  • Политическая непринадлежность и беспартийность.

Ассоциация Промо-ЛЕКС предлагает:

 • Динамичная и интересная работа в команде профессионалов;
 • Конкурентоспособная заработная плата (зарплата будет оговариваться индивидуально в зависимости от квалификации кандидата);
 • Возможность профессионального развития.

ОБЯЗАННОСТИ:

 • Продвигает деятельность и продукцию Ассоциации извне (онлайн и оффлайн);
 • Планировать, организовывать и участвовать в общественных и пресс-мероприятиях Ассоциации;
 • Разрабатывает и продвигает коммуникационные и наглядные материалы (пресс-релизы, инфографику, посты, статьи, годовые отчеты, видеоролики, мультимедийные продукты и т.д.);
 • Поддерживает и обновляет контент на сайте Ассоциации и на существующих страницах социальных сетей Ассоциации (Facebook, Instagram и т.д.);
 • Участвует в разработке и реализации Коммуникационной стратегии Ассоциации;
 • Разрабатывает отчеты о коммуникации и внешней видимости Ассоциации;
 • Поддерживать связь со СМИ;
 • осуществляет мониторинг освещения в прессе деятельности Ассоциации;
 • Консультирует бенефициаров грантов ассоциации по аспектам, связанным с коммуникацией и видимостью;
 • Другие соответствующие обязанности.

ФАЙЛ ПРИЛОЖЕНИЯ

Кандидаты подадут следующий файл заявки:

 • Резюме;
 • Мотивационное письмо с указанием двух референтных лиц (имя/фамилия и контактные данные);
 • Финансовое предложение в долларах США (запрашивается чистая заработная плата после удержания всех налогов).

Файл заявки должен быть отправлен по электронной почте на angajare@promolex.md  с упоминанием «За должность коммуникатора/коммуникатора».

Место работы: мун. Кишинев (штаб-квартира Ассоциации Промо-ЛЕКС).

Срок заключения договора: определяется, согласно ст. 55 Трудового кодекса (на период исполнения трудовых обязанностей работника, находящегося в отпуске, предусмотренного ст. 124 Трудового кодекса).

Крайний срок подачи заявок кандидатов: 31 января 2022 года, 18:00 по местному времени.

Будут оцениваться только полные досье.

Оценка файлов будет проводиться в 2 этапа: на первом этапе файлы будут проанализированы с точки зрения соответствия кандидатов требованиям и условиям, предусмотренным в объявлении. Вторым шагом будет собеседование с предварительно отобранными лицами и практический тест.  

За более подробной информацией обращайтесь:
Мариана Новак, Координатор программы, Программа мониторинга демократических процессов, Promo-LEX
Моб.: 069339700; Эмаль: mariana.novac@promolex.md

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Ассоциация Promo-LEX является неправительственной, аполитичной и некоммерческой организацией, зарегистрированной в Министерстве юстиции Республики Молдова 19 июля 2002 года. Миссия Ассоциации Promo-LEX заключается в содействии развитию демократии в Республике Молдова, включая Приднестровский регион, путем продвижения и защиты прав человека, мониторинга демократических процессов и укрепления гражданского общества.

telegram