Alianța Asociațiilor de Băștinași din Republica Moldova anunță concurs pentru suplinirea funcției de asistent/ă administrativ/ăRo

Articol Original

Alianța Asociațiilor de Băștinași din Republica Moldova anunță concurs pentru suplinirea funcției de asistent/ă administrativ/ă

Alianța

Alianța Asociațiilor de Băștinași este o platformă națională, recent creată pentru reprezentarea și promovarea intereselor membrilor săi, precum și consolidarea capacităților Asociațiilor de Băștinași de a se implica în dezvoltarea socio-economică a comunităților în baza valorilor democrației locale și principiilor bunei guvernări.

Constituirea Alianței a avut loc la 16 septembrie 2022 prin consolidarea  a 40 de Asociații de Băștinași din Republica Moldova.

La etapa actuală, Alianța se află în proces de înregistrare ca entitate cu statut de persoană juridică, și asigură realizarea obiectivelor sale prin intermediul secretariatului și a Comitetului de Coordonare a Alianței. În acest sens, pentru asigurarea cadrului de secretariat și administrativ aferent activităților Alianței se anunță concurs pentru suplinirea funcției de asistent/ă administrativ/ă.

Obiectivele postului:

 1. Să mențină și să asigure buna comunicarea între Președinți, Secretariat și Consiliul de coordonare (CC), membrii Alianței AdB și publicul larg;
 2. Să asigure buna organizare, planificare și desfășurarea a activităților specifice de management şi administrare (ședințele secretariatului, ședințe comune cu Comitetul de Coordonare, Adunarea generală, ateliere de instruire și alte evenimente ale Alianței AdB);
 3. Să realizeze sarcini administrative și de secretariat (elaborează și menține documente, creează și menține diverse baze de date, înregistrează procese verbale etc.);
 4. Să elaboreze și să transmită demersuri, cereri, scrisori către actori relevanți pentru planificarea și realizarea activităților Alianței;
 5. Să asigure legătura cu coordonatorii departamentelor Alianței și să îndeplinească lucrările de secretariat ale acestor departamente, la necesitate;
 6. Să organizeze și să monitorizeze diseminarea informațiilor, publicațiilor către beneficiari și parteneri prin e-mail, platforme online, alte canale informaționale;
 7. Să colecteze, analizeze și sintetizeze informațiile necesare pentru întocmirea documentației de planificare, agendelor ședințelor, proceselor verbale și rapoartelor de activitate;
 8. Să asiste Managerul financiar în elaborarea rapoartelor narative și financiare; 
 9. Să exercite și alte atribuții specifice domeniului secretariatului administrativ.


Cerințe față de candidat:

Educație și experiență anterioară

 • studii superioare de licență sau echivalente în domeniile: Administrare Publică; Relații Internaționale; Management; Sociologie; Economie; 
 • experiență de lucru într-o funcție similară sau experiență relevantă în realizarea sarcinilor administrative și de secretariat de minim un an.

*Experiența de lucru în sectorul asociativ constituie un avantaj.

 

Competențe și abilități:

 • cunoașterea fluentă a limbii române; cunoașterea limbii engleze – nivel avansat, cunoașterea limbii ruse constituie un avantaj;
 • abilități avansate de utilizare a Microsoft Office (Word, Excel, Access, Power Point);
 • abilități excelente de comunicare și interacțiune cu diferite categorii de persoane;
 • abilitate de a lucra cu documente și cu respectarea termenelor limită, regulilor și procedurilor Alianței AdB;
 • abilități de a lucra independent și în echipă, într-un mediu dinamic și în termeni restrânși;
 • persoană responsabilă, atentă la detalii, punctuală, bine organizată și dedicată;
 • integritate și discreție profesională.

 

Locul de muncă:

Or. Chișinău (sediul Alianței va fi comunicat la etapa de angajare).

Dosarul candidatului va include:

1) CV (format EuroPass) cu fotografie;

2) Scrisoare de motivaţie;

3) Două referințe de la serviciile anterioare(indicați numărul de telefon și maillul persoanelor în mailul prin care aplicați); 

Regim de muncă și avantaje:

 • Contract de muncă pe termen determinat, cu posibilitate de extindere;
 • Activitate în cadrul unei echipe profesioniste și dinamice;
 • Timpul de muncă depinde de numărul de proiecte implementate de Alianță și, de regulă, nu pășește 40 de ore săptămânal;
 • Orar zilnic de muncă de 8 ore, de obicei între orele 9.00 - 18.00, (cu pauza de masa 12.00-13.00) de luni până vineri, dar care poate fi ajustat în funcție de necesități și activitatea curentă a Alianței.

După examinarea dosarelor recepționate la adresa alianta@cudragpentru.md, candidații admiși la concursul de selectare a asistentului administrativ vor fi invitați pentru a susține două probe: test și  interviu, urmate de oferta financiară a candidaților preselectați. 

Dosarele pot fi expediate la alianta@cudragpentru.md până în data de 19 februarie 2023, ora 17.00.

Informații suplimentare la telefonul +373 78146880 și la adresa electronică alianta@cudragpentru.md 

En

Traducere Automata

Alliance of Hometown Associations of the Republic of Moldova announces competition for the replacement of the position of administrative assistant

Alianța

The Alliance of Native Associations is a national platform, recently created for representing and promoting the interests of its members, as well as strengthening the capacities of the Native Associations to get involved in the socio-economic development of communities based on the values of local democracy and the principles of good governance.

The formation of the Alliance took place on September 16, 2022 by consolidating  40 Hometown Associations in the Republic of Moldova.

At the moment, the Alliance is in the process of registering as a legal entity, and ensures the achievement of its objectives through the Secretariat and the Coordination Committee of the Alliance. In this regard, in order to ensure the logistical framework related to the Alliance's activities, a competition for the replacement of the position of administrative assistant is announced.

The objectives of the job:

 1. To maintain and ensure good communication between the Presidents, the Secretariat and the Coordination Council (CC), the members of the AdB Alliance and the general public;
 2. To ensure the good organization, planning and development of specific management and administration activities (secretariat meetings, joint meetings with the Coordination Committee, General Assembly, training workshops and other events of the AdB Alliance);
 3. To carry out administrative and secretarial tasks (elaborates and maintains documents, creates and maintains various databases, records minutes, etc.);
 4. Develop and submit approaches, requests, letters to actors relevant to the planning and implementation of the Alliance's activities;
 5. To liaise with the coordinators of the Alliance's departments and to carry out the secretarial work of these departments, if necessary;
 6. To organize and monitor the dissemination of information, publications to beneficiaries and partners through e-mail, online platforms, other information channels;
 7. To collect, analyze and synthesize the information necessary for the preparation of the planning documentation, meeting agendas, minutes and activity reports;
 8. To assist the Financial Manager in compiling data for reports for funders, in accordance with their requirements;
 9. To exercise other tasks specific to the field of the administrative secretariat.


Requirements for the candidate:

Previous education and experience

 • Bachelor's degree or equivalent in the fields of Public Administration / International Relations / Management / Sociology / Economics.
 • work experience in a similar function or experience relevant to the performance of administrative and secretarial tasks of at least one year.

*Work experience in the associative sector is an advantage.

 

Skills and competences:

 • fluent knowledge of the Romanian language; knowledge of English – advanced level, knowledge of Russian is an advantage;
 • advanced skills to use Microsoft Office (Word, Excel, Access, Power Point);
 • excellent communication skills and interaction with different categories of people;
 • ability to work with documents and in compliance with the deadlines, rules and procedures of the AdB Alliance;
 • skills to work independently and in a team, in a dynamic environment and in limited terms;
 • responsible person, attentive to details, punctual, well organized and dedicated;
 • integrity and professional discretion.

 

Workplace:

Chisinau (the headquarters of the Alliance will be communicated at the employment stage).

The candidate's file will include:

1) CV (EuroPass format) with photo;

2) Motivation letter;

3) Financial offer (MDL) (financial offer model

4) Two references from previous services.

Work regime and advantages:

 • Fixed-term employment contract, with the possibility of extension;
 • Activity within a professional and dynamic team;
 • The working time depends on the number of projects implemented by the Association and, as a rule, does not walk 40 hours weekly;
 • Daily working hours of 8 hours, usually between 9.00 - 18.00, (with lunch break 12.00-13.00) from Monday to Friday, but which can be adjusted according to the needs and the current activity of the Alliance.

After examining the files received at the address alianta@cudragpentru.md, the candidates admitted to the contest for the selection of the administrative assistant will be invited to take two tests: test and  interview.

The files can be sent to alianta@cudragpentru.md until January 29, 2023, at 17.00.

More information on the phone +373 78146880.

It

Traducere Automata

L'Alleanza delle associazioni della città natale della Repubblica di Moldova annuncia il concorso per la sostituzione della posizione di assistente amministrativo

Alianța

L'Alliance of Native Associations è una piattaforma nazionale, recentemente creata per rappresentare e promuovere gli interessi dei suoi membri, nonché per rafforzare le capacità delle associazioni native di essere coinvolte nello sviluppo socio-economico delle comunità basate sui valori della democrazia locale e sui principi del buon governo.

La formazione dell'Alleanza è avvenuta il 16 settembre 2022 consolidando  40 associazioni della città natale nella Repubblica di Moldova.

Al momento, l'Alleanza è in procinto di registrarsi come entità legale e garantisce il raggiungimento dei suoi obiettivi attraverso il Segretariato e il Comitato di Coordinamento dell'Alleanza. A questo proposito, al fine di garantire il quadro logistico relativo alle attività dell'Alleanza, viene indetto un concorso per la sostituzione della posizione di assistente amministrativo.

Gli obiettivi del lavoro:

 1. Mantenere e garantire una buona comunicazione tra i Presidenti, il Segretariato e il Consiglio di Coordinamento (CC), i membri dell'Alleanza AdB e il pubblico in generale;
 2. Assicurare la buona organizzazione, pianificazione e sviluppo di specifiche attività di gestione e amministrazione (riunioni di segreteria, riunioni congiunte con il Comitato di coordinamento, Assemblea generale, workshop di formazione e altri eventi dell'Alleanza AdB);
 3. Svolgere compiti amministrativi e di segreteria (elabora e mantiene documenti, crea e mantiene vari database, registra verbali, ecc.);
 4. Sviluppare e presentare approcci, richieste, lettere agli attori rilevanti per la pianificazione e l'attuazione delle attività dell'Alleanza;
 5. Mantenere i contatti con i coordinatori dei dipartimenti dell'Alleanza e svolgere il lavoro di segreteria di questi dipartimenti, se necessario;
 6. Organizzare e monitorare la diffusione di informazioni, pubblicazioni ai beneficiari e ai partner attraverso e-mail, piattaforme online, altri canali di informazione;
 7. Raccogliere, analizzare e sintetizzare le informazioni necessarie per la preparazione della documentazione di pianificazione, degli ordini del giorno delle riunioni, dei verbali e delle relazioni di attività;
 8. Assistere il Gestore Finanziario nella compilazione dei dati per i report per i finanziatori, in conformità con le loro esigenze;
 9. Per svolgere altri compiti specifici del settore del segretariato amministrativo.


Requisiti per il candidato:

Formazione ed esperienza precedenti

 • Laurea triennale o equivalente nei settori della Pubblica Amministrazione / Relazioni Internazionali / Management / Sociologia / Economia.
 • esperienza lavorativa in una funzione analoga o esperienza pertinente allo svolgimento di compiti amministrativi e di segreteria di almeno un anno.

*L'esperienza lavorativa nel settore associativo è un vantaggio.

 

Capacità e competenze:

 • conoscenza fluente della lingua rumena; conoscenza della lingua inglese – livello avanzato, la conoscenza del russo è un vantaggio;
 • competenze avanzate per l'utilizzo di Microsoft Office (Word, Excel, Access, Power Point);
 • ottime capacità comunicative e di interazione con diverse categorie di persone;
 • capacità di lavorare con i documenti e nel rispetto delle scadenze, delle regole e delle procedure di AdB Alliance;
 • capacità di lavorare in modo indipendente e in team, in un ambiente dinamico e in termini limitati;
 • persona responsabile, attenta ai dettagli, puntuale, ben organizzata e dedicata;
 • integrità e discrezione professionale.

 

Luogo di lavoro:

Chisinau (la sede dell'Alleanza sarà comunicata nella fase di assunzione).

Il file del candidato includerà:

1) CV (formato EuroPass) con foto;

2) Lettera di motivazione;

3) Offerta finanziaria (MDL) (modello di offerta finanziaria

4) Due riferimenti da servizi precedenti.

Regime di lavoro e vantaggi:

 • Contratto di lavoro a tempo determinato, con possibilità di proroga;
 • Attività all'interno di un team professionale e dinamico;
 • L'orario di lavoro dipende dal numero di progetti attuati dall'Associazione e, di norma, non cammina 40 ore settimanali;
 • Orario di lavoro giornaliero di 8 ore, di solito tra le 9.00 e le 18.00, (con pausa pranzo 12.00-13.00) dal lunedì al venerdì, ma che può essere regolato in base alle esigenze e all'attività corrente dell'Alleanza.

Dopo aver esaminato i file ricevuti all'indirizzo alianta@cudragpentru.md, i candidati ammessi al concorso per la selezione dell'assistente amministrativo saranno invitati a sostenere due prove: prova e  colloquio.

I file possono essere inviati a alianta@cudragpentru.mdfino al 29 gennaio 2023, ore 17.00.

Maggiori informazioni al telefono +373 78146880.

Ua

Traducere Automata

Альянс асоціацій рідного міста Республіки Молдова оголошує конкурс на заміщення посади адміністративного помічника

Alianța

Альянс національних асоціацій – це національна платформа, нещодавно створена для представлення та просування інтересів своїх членів, а також зміцнення спроможностей Вітчизняних асоціацій долучатися до соціально-економічного розвитку громад на основі цінностей місцевої демократії та принципів належного врядування.

Формування Альянсу відбулося 16 вересня 2022 року шляхом об'єднання  40 асоціацій рідного міста в Республіці Молдова.

На даний момент Альянс знаходиться в процесі реєстрації як юридична особа, і забезпечує досягнення своїх цілей через Секретаріат і Координаційний комітет Альянсу. У зв'язку з цим з метою забезпечення матеріально-технічного забезпечення, пов'язаного з діяльністю Альянсу, оголошується конкурс на заміщення посади адміністративного помічника.

Завдання роботи:

 1. Підтримувати та забезпечувати належну комунікацію між Президентами, Секретаріатом та Координаційною радою (CC), членами Альянсу AdB та широкою громадськістю;
 2. Забезпечити належну організацію, планування та розвиток конкретних управлінських та адміністративних заходів (засідання секретаріату, спільні зустрічі з Координаційним комітетом, Генеральною Асамблеєю, навчальні семінари та інші заходи Альянсу AdB);
 3. Виконувати адміністративні та секретарські завдання (розробляє та веде документи, створює та веде різні бази даних, записує протоколи тощо);
 4. Розробляти та подавати підходи, запити, листи дійовим особам, що мають відношення до планування та реалізації діяльності Альянсу;
 5. Підтримувати зв'язок з координаторами підрозділів Альянсу і в разі потреби здійснювати секретарську роботу цих відділів;
 6. Організовувати та контролювати поширення інформації, публікації бенефіціарам та партнерам через електронну пошту, онлайн-платформи, інші інформаційні канали;
 7. Збирати, аналізувати та синтезувати інформацію, необхідну для підготовки планової документації, порядку денного засідань, протоколів та звітів про діяльність;
 8. Допомагати фінансовому менеджеру у складанні даних для звітів для фундаторів, відповідно до їх вимог;
 9. Здійснювати інші завдання, характерні для сфери діяльності адміністративного секретаріату.


Вимоги до кандидата:

Попередня освіта і досвід

 • Ступінь бакалавра або еквівалент у сферах державного управління / Міжнародні відносини / Менеджмент / Соціологія / Економіка.
 • стаж роботи за аналогічною функцією або стаж, що має відношення до виконання адміністративних і секретарських завдань, не менше одного року.

*Досвід роботи в асоціативній сфері є перевагою.

 

Навички та компетенції:

 • вільне володіння румунською мовою; знання англійської мови – просунутий рівень, знання російської мови є перевагою;
 • розширені навички використання Microsoft Office (Word, Excel, Access, Power Point);
 • відмінні комунікативні навички і взаємодія з різними категоріями людей;
 • вміння працювати з документами і з дотриманням термінів, правил і процедур AdB Alliance;
 • навички роботи самостійно і в команді, в динамічному середовищі і в обмежені терміни;
 • відповідальна людина, уважний до деталей, пунктуальний, добре організований і відданий своїй справі;
 • чесність і професійна обачність.

 

Робоче місце:

Кишинів (штаб-квартира Альянсу буде повідомлена на етапі працевлаштування).

У файлі кандидата будуть вказані:

1) резюме (формат EuroPass) з фотографією;

2) мотиваційний лист;

3) Фінансова пропозиція (MDL) (модель фінансової пропозиції

4) Два посилання з попередніх служб.

Режим роботи і переваги:

 • Строковий трудовий договір, з можливістю продовження;
 • Діяльність у професійній та динамічній команді;
 • Робочий час залежить від кількості реалізованих Асоціацією проектів і, як правило, не становить 40 годин щотижня;
 • Щоденний робочий час тривалістю 8 годин, як правило, з 9.00 до 18.00, (з обідньою перервою 12.00-13.00) з понеділка по п'ятницю, але який може бути скоригований відповідно до потреб і поточної діяльності Альянсу.

Після вивчення файлів, отриманих за адресою alianta@cudragpentru.md, кандидатам, допущеним до конкурсу з відбору адміністративного помічника, буде запропоновано пройти два тести: тест та  співбесіду.

Файли можна надіслати до alianta@cudragpentru.mdдо 29 січня 2023 року о 17.00.

Більше інформації за телефоном +373 78146880.

Bg

Traducere Automata

Алиансът на асоциациите на родния град на Република Молдова обявява конкурс за замяна на длъжността административен сътрудник

Alianța

Алиансът на родните сдружения е национална платформа, създадена наскоро за представителство и популяризиране на интересите на своите членове, както и за укрепване на капацитета на родните сдружения за включване в социално-икономическото развитие на общностите, основано на ценностите на местната демокрация и принципите на доброто управление.

Формирането на Алианса се състоя на 16 септември 2022 г. чрез консолидиране  на 40 асоциации на родния град в Република Молдова.

В момента Алиансът е в процес на регистрация като юридическо лице и осигурява постигането на целите си чрез Секретариата и Координационния комитет на Алианса. В тази връзка, за да се осигури логистичната рамка, свързана с дейността на Алианса, се обявява конкурс за замяна на длъжността административен сътрудник.

Целите на работата:

 1. Да поддържа и осигурява добра комуникация между председателите, Секретариата и Координационния съвет (КС), членовете на Алианса ADB и широката общественост;
 2. Да осигури добра организация, планиране и развитие на специфични управленски и административни дейности (заседания на секретариата, съвместни срещи с Координационния комитет, Общо събрание, обучителни семинари и други събития на Алианса АДБ);
 3. Да изпълнява административни и секретарски задачи (разработва и поддържа документи, създава и поддържа различни бази данни, протоколи от записи и др.);
 4. Разработва и представя подходи, искания, писма до участниците, свързани с планирането и изпълнението на дейностите на Алианса;
 5. Да осъществява връзка с координаторите на отделите на Алианса и да осъществява секретарската работа на тези отдели, ако е необходимо;
 6. Да организира и наблюдава разпространението на информация, публикации до бенефициенти и партньори чрез електронна поща, онлайн платформи, други информационни канали;
 7. Да събира, анализира и синтезира информацията, необходима за изготвяне на планова документация, дневен ред на заседанията, протоколи и отчети за дейността;
 8. Да съдейства на финансовия мениджър при съставянето на данни за отчети за финансиращите организации, в съответствие с техните изисквания;
 9. Да изпълнява други задачи, специфични за областта на административния секретариат.


Изисквания към кандидата:

Предишно образование и опит

 • Бакалавърска степен или еквивалент в областта на публичната администрация / международните отношения / управлението / социологията / икономиката.
 • трудов стаж на подобна длъжност или опит, свързани с изпълнението на административни и секретарски задачи с продължителност най-малко една година.

*Трудовият стаж в асоциативния сектор е предимство.

 

Умения и компетентности:

 • свободно владеене на румънски език; владеене на английски език – напреднало ниво, владеенето на руски език е предимство;
 • усъвършенствани умения за използване на Microsoft Office (Word, Excel, Access, Power Point);
 • отлични комуникативни умения и взаимодействие с различни категории хора;
 • способност за работа с документи и при спазване на сроковете, правилата и процедурите на Алианса АДБ;
 • умения за самостоятелна работа и в екип, в динамична среда и в ограничени срокове;
 • отговорно лице, внимателно към детайлите, точно, добре организирано и всеотдайно;
 • почтеност и професионална дискретност.

 

Работно място:

Кишинев (седалището на Алианса ще бъде съобщено на етапа на заетост).

Досието на кандидата ще включва:

1) CV (формат EuroPass) със снимка;

2) Мотивационно писмо;

3) Финансово предложение (MDL) (модел на финансова оферта

4) Две референции от предишни услуги.

Режим на работа и предимства:

 • Срочен трудов договор, с възможност за удължаване;
 • Дейност в рамките на професионален и динамичен екип;
 • Работното време зависи от броя на проектите, изпълнявани от Сдружението и по правило не ходи 40 часа седмично;
 • Дневно работно време от 8 часа, обикновено между 9.00 - 18.00 часа, (с обедна почивка 12.00-13.00 часа) от понеделник до петък, но което може да се коригира според нуждите и текущата дейност на Алианса.

След разглеждане на файловете, получени на адреса alianta@cudragpentru.md, кандидатите, допуснати до конкурса за избор на административен асистент, ще бъдат поканени да вземат два теста: тест и  интервю.

Файловете могат да бъдат изпратени на alianta@cudragpentru.mdдо 29 януари 2023 г., от 17.00 часа.

Повече информация на телефон +373 78146880.

Ru

Traducere Automata

Альянс Ассоциаций Родных Городов Республики Молдова объявляет конкурс на замещение должности административного помощника

Alianța

Альянс ассоциаций коренных народов является национальной платформой, недавно созданной для представления и продвижения интересов своих членов, а также укрепления потенциала ассоциаций коренных народов для участия в социально-экономическом развитии общин на основе ценностей местной демократии и принципов благого управления.

Формирование Альянса состоялось 16 сентября 2022 года путем консолидации  40 Ассоциаций Родных Городов в Республике Молдова.

На данный момент Альянс находится в процессе регистрации в качестве юридического лица, и обеспечивает достижение своих целей через Секретариат и Координационный комитет Альянса. В этой связи в целях обеспечения материально-технической базы, связанной с деятельностью Альянса, объявляется конкурс на замещение должности помощника по административным вопросам.

Цели работы:

 1. Поддерживать и обеспечивать хорошую связь между Президентами, Секретариатом и Координационным советом (КС), членами Альянса АдБ и широкой общественностью;
 2. Обеспечение надлежащей организации, планирования и развития конкретных управленческих и административных мероприятий (заседания секретариата, совместные заседания с Координационным комитетом, Генеральной Ассамблеей, учебные семинары и другие мероприятия Альянса АдБ);
 3. Выполнять административные и секретарские задачи (разрабатывает и ведет документы, создает и ведет различные базы данных, протоколы учета и т.д.);
 4. разрабатывать и представлять подходы, просьбы, письма субъектам, имеющим отношение к планированию и осуществлению деятельности Североатлантического союза;
 5. Поддерживать связь с координаторами департаментов Альянса и при необходимости выполнять секретарскую работу этих департаментов;
 6. Организовывать и контролировать распространение информации, публикаций среди бенефициаров и партнеров через электронную почту, онлайн-платформы, другие информационные каналы;
 7. Собирать, анализировать и синтезировать информацию, необходимую для подготовки плановой документации, повесток дня заседаний, протоколов и отчетов о деятельности;
 8. Оказание помощи Финансовому управляющему в сборе данных для отчетов для спонсоров в соответствии с их требованиями;
 9. Выполнение других задач, характерных для сферы деятельности административного секретариата.


Требования к кандидату:

Предыдущее образование и опыт

 • Степень бакалавра или эквивалент в области государственного управления / международных отношений / менеджмента / социологии / экономики.
 • опыт работы в аналогичной функции или опыт, относящийся к выполнению административных и секретарских задач, не менее одного года.

*Опыт работы в ассоциативном секторе является преимуществом.

 

Навыки и компетенции:

 • свободное владение румынским языком; знание английского языка – продвинутый уровень, знание русского языка является преимуществом;
 • продвинутые навыки использования Microsoft Office (Word, Excel, Access, Power Point);
 • отличные коммуникативные навыки и взаимодействие с разными категориями людей;
 • умение работать с документами и соблюдать сроки, правила и процедуры AdB Alliance;
 • навыки работы самостоятельно и в команде, в динамичной среде и в ограниченные сроки;
 • ответственный человек, внимательный к деталям, пунктуальный, хорошо организованный и целеустремленный;
 • честность и профессиональная осмотрительность.

 

Рабочее место:

Кишинев (штаб-квартира Альянса будет сообщена на этапе трудоустройства).

В досье кандидата будут входить:

1) РЕЗЮМЕ (формат EuroPass) с фото;

2) Мотивационное письмо;

3) Финансовое предложение (MDL) (модель финансового предложения

4) Две ссылки из предыдущих служб.

Режим работы и преимущества:

 • Срочный трудовой договор, с возможностью продления;
 • Деятельность в профессиональной и динамичной команде;
 • Рабочее время зависит от количества проектов, реализуемых Ассоциацией и, как правило, не ходит по 40 часов в неделю;
 • Ежедневное рабочее время 8 часов, обычно между 9.00 - 18.00, (с обеденным перерывом 12.00-13.00) с понедельника по пятницу, но которое может быть скорректировано в соответствии с потребностями и текущей деятельностью Альянса.

После изучения файлов, полученных по адресу alianta@cudragpentru.md, кандидатам, допущенным к конкурсу по отбору административного помощника, будет предложено сдать два теста: тест и  собеседование.

Файлы могут быть отправлены в alianta@cudragpentru.md до 12 февраля 2023 года в 17.00.

Более подробная информация по телефону +373 78146880.

telegram