Grants Assistant for the USAID Moldova Rural Competitiveness and Resilience Activity (RCRA)
Traducere Automata

Asistent granturi pentru activitatea USAID Moldova pentru competitivitate rurală și reziliență (RCRA)

Grants Assistant for the USAID Moldova Rural Competitiveness and Resilience Activity (RCRA)

Chemonics International Inc. caută candidați cu înaltă calificare pentru funcția de Asistent granturi pentru Activitatea de Competitivitate Rurală și Reziliență (RCRA) a USAID Moldova. Chemonics International Inc. (www.chemonics.com) este o firmă internațională de consultanță cu sediul în SUA, care oferă expertiză în țările în curs de dezvoltare și pe piețele emergente din 1975.

Fond

USAID Moldova Rural Competitiveness and Resilience Activity (RCRA) este un proiect pe cinci ani (2022-2027) finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID). Scopul RCRA este de a stimula o redresare durabilă și favorabilă incluziunii în urma crizei regionale generate de cea mai recentă invazie rusă din Ucraina și de a accelera o dezvoltare economică incluzivă și rezistentă la schimbările climatice a Moldovei rurale prin protejarea câștigurilor de dezvoltare realizate cu sprijinul USAID în ultimul deceniu și stimularea în continuare a competitivității sectoarelor economice cheie, inclusiv industria vitivinicolă, agricultura de mare valoare și turismul.

Obiectivele Activitatii sunt:

 1. Diversificarea accelerată a exporturilor și integrarea pieței occidentale în sectoarele vizate
 2. Consolidarea rezilienței economice a întreprinderilor mici și mijlocii în sectoarele vizate
 3. Îmbunătățirea sectorului, care să permită mediului să faciliteze reziliența și integrarea occidentală.

Descrierea poziției

 

Asistentul granturilor va fi responsabil pentru furnizarea de asistență echipei RCRA în gestionarea granturilor pe parcursul întregului ciclu de viață al Fondului pentru schimbări climatice, inovare și transfer de tehnologie (CCITTF).

Atribuții și responsabilități principale (funcții esențiale)

 • Intocmeste acorduri de grant si alte documentatii de grant;
 • Raspunde de monitorizarea periodica a activitatilor de finantare nerambursabila;
 • Contribuie la monitorizarea financiară a activităților de grant;
 • Contribuie la intocmirea rapoartelor periodice catre client cu privire la progresul catre rezultatele proiectului;
 • Responsabil pentru documentarea granturilor și respectarea regulilor și reglementărilor USAID. Menține fișierele de acordare actualizate (atât copii hard, cât și soft).
 • Se asigură că documentația corectă este pregătită în timp util. Asistă la construirea unei relații/parteneriate puternice cu beneficiarii.
 • Lucrează cu Specialist granturi pentru a menține documentația corespunzătoare a cererilor de plată și cumpărare. De-a lungul timpului, conduce eforturi mai mici de achiziții publice. Se asigură că plățile sunt actualizate și că achizițiile în natură sunt livrate beneficiarilor.
 • Colaborează cu managerul de monitorizare și evaluare pentru a evalua performanța beneficiarilor granturilor și pentru a informa evaluarea impactului proiectelor, după cum este necesar.
 • Desfășoară alte activități conform instrucțiunilor managerului programului de granturi, consilierului de granturi și subcontarct și altor membri ai echipei de management.

 

Competențe și calificări

 

Pentru a îndeplini acest loc de muncă cu succes, o persoană trebuie să fie în măsură să îndeplinească fiecare datorie esențială și responsabilitatea în mod satisfăcător. Calificările enumerate mai jos sunt reprezentative pentru cunoștințele, abilitățile și/sau abilitățile necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor principale.

 • Diplomă de licență preferată.
 • 2 ani de experiență responsabilă progresivă în administrație sau în gestionarea granturilor.
 • Experiență în sarcinile de administrare a proiectelor, inclusiv depunerea și bugetarea.
 • Experiență dovedită care demonstrează atenția la detalii.
 • Abilități demonstrate în managementul timpului.
 • Experiența cu proiectele finanțate de USAID preferat.
 • Este necesară competența în limba engleză, română și rusă.
 • Capacitatea dovedită de a lucra profesional și constructiv ca parte a echipei, de a respecta termenele limită. să comunice eficient și să se ocupe de diverși parteneri în medii provocatoare.
 • Procesare de text (Microsoft Word), foaie de calcul (Microsoft Excel), e-mail (Microsoft Outlook). 

Instrucțiuni de aplicare

Vă rugăm să trimiteți un e-mail cu exprimarea interesului și CV-ul atașat și "Asistent granturi RCRA" în linia de subiect pentru a MDA-RCRA-Recruit@chemonics.md până la 30 ianuarie 2023. Fără întrebări telefonice, vă rog. Cererile vor fi revizuite în mod continuu. Doar finaliștii vor fi contactați.

Chemonics este un angajator cu șanse egale și nu discriminează în practicile sale de selecție și de angajare pe baza rasei, culorii, religiei, sexului, originii naționale, afilierii politice, orientării sexuale, identității de gen, stării civile, dizabilității, informațiilor genetice, vârstei, apartenenței la o organizație angajată sau a altor factori care nu sunt de merit.

Chemonics apreciază protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal. Dacă vă aflați în Uniunea Europeană, vă rugăm să citiți Notificarea UE privind confidențialitatea datelor de recrutare pentru a afla cum prelucrăm datele cu caracter personal. Puteți accesa notificarea prin intermediul următorului link: https://chemonics.com/eu-recruiting-data-privacy-notice/.


Articol Original

Grants Assistant for the USAID Moldova Rural Competitiveness and Resilience Activity (RCRA)

Grants Assistant for the USAID Moldova Rural Competitiveness and Resilience Activity (RCRA)

Chemonics International Inc. seeks highly qualified candidates for the position of Grants Assistant for the USAID Moldova Rural Competitiveness and Resilience Activity (RCRA). Chemonics International Inc. (www.chemonics.com) is a U.S.-based international consulting firm providing expertise in developing and emerging-market countries since 1975.

Background

USAID Moldova Rural Competitiveness and Resilience Activity (RCRA) is a five-year project (2022-2027) funded by the United States Agency for International Development (USAID). The goal of RCRA is to stimulate a sustainable and inclusive recovery from the regional crisis brought on by the latest Russian invasion of Ukraine and accelerate an inclusive, climate-resilient economic development of rural Moldova by protecting the development gains made with USAID support over the past decade and further stimulate the competitiveness of key economic sectors, including the wine industry, high-value agriculture, and tourism.

The objectives of the Activity are:

 1. Accelerated export diversification and Western market integration in targeted sectors
 2. Enhanced economic resilience of small and medium enterprises in targeted sectors
 3. Improved sector enabling environment to facilitate resilience and Western integration.

Position Description

 

The Grants Assistant will be responsible for providing assistance to the RCRA team in grants management throughout the entire lifecycle of the Climate Change, Innovation, and Technology Transfer Fund (CCITTF).

Principal Duties and Responsibilities (Essential Functions)

 • Prepares grant agreements, and other grant documentation;
 • Responsible for regular monitoring of grant activities;
 • Contributes to financial monitoring of grant activities;
 • Contributes to the preparation of periodic reports to client on progress towards project results;
 • Responsible for grant documentation and compliance with USAID rules and regulations. Maintains grant files up-to-date (both hard and soft copies).
 • Ensures that proper documentation is prepared in a timely fashion. Assists with building strong relationship/partnership with grantees.
 • Works with Grants Specialist to maintain proper documentation of disbursement and purchase requests. Over time, leads smaller procurement efforts. Ensures that disbursements are up-to-date and in-kind procurements are delivered to grantees.
 • Works with the Monitoring and Evaluation Manager to assess performance of grantees and to inform impact assessment of projects, as needed.
 • Conducts other activities as directed by the Grants Program Manager, Grants and Subcontarct Advisor, and other members of the management team.

 

Skills and Qualifications

 

To perform this job successfully, an individual must be able to perform each essential duty and responsibility satisfactorily. The qualifications listed below are representative of the required knowledge, skills and/or abilities needed to perform the principal duties.

 • Bachelor’s degree preferred.
 • 2 years of progressively responsible experience in administration or grants management.
 • Experience in project administration tasks, including filing and budgeting.
 • Proven experience demonstrating attention to details.
 • Demonstrated skills in time management.
 • Experience with USAID-funded projects preferred.
 • Proficiency in English, Romanian, and Russian required.
 • Proven ability to work professionally and constructively as part of team, meet deadlines. communicate effectively and deal with diverse partners in challenging environments.
 • Word processing (Microsoft Word), spreadsheet (Microsoft Excel), e-mail (Microsoft Outlook). 

Application instructions

Please send an email with your expression of interest and CV attached and “RCRA Grants Assistant” in the subject line to MDA-RCRA-Recruit@chemonics.md by January 30, 2023. No telephone inquiries, please. Applications will be reviewed on a rolling basis. Only finalists will be contacted.

Chemonics is an equal opportunity employer and does not discriminate in its selection and employment practices on the basis of race, color, religion, sex, national origin, political affiliation, sexual orientation, gender identity, marital status, disability, genetic information, age, membership in an employee organization, or other non-merit factors.

Chemonics values the protection of your personal data. If you are in the European Union, please read our EU Recruiting Data Privacy Notice to learn how we process personal data. You may access the notice via the following link: https://chemonics.com/eu-recruiting-data-privacy-notice/.


Traducere Automata

Assistente alle sovvenzioni per l'attività di competitività e resilienza rurale della Moldova USAID (RCRA)

Grants Assistant for the USAID Moldova Rural Competitiveness and Resilience Activity (RCRA)

Chemonics International Inc. cerca candidati altamente qualificati per la posizione di Grants Assistant per l'USAID Moldova Rural Competitiveness and Resilience Activity (RCRA). Chemonics International Inc. (www.chemonics.com) è una società di consulenza internazionale con sede negli Stati Uniti che fornisce competenze nei paesi in via di sviluppo ed emergenti dal 1975.

Sfondo

USAID Moldova Rural Competitiveness and Resilience Activity (RCRA) è un progetto quinquennale (2022-2027) finanziato dall'Agenzia degli Stati Uniti per lo Sviluppo Internazionale (USAID). L'obiettivo di RCRA è stimolare una ripresa sostenibile e inclusiva dalla crisi regionale causata dall'ultima invasione russa dell'Ucraina e accelerare uno sviluppo economico inclusivo e resiliente al clima della Moldavia rurale proteggendo i guadagni di sviluppo ottenuti con il sostegno di USAID negli ultimi dieci anni e stimolare ulteriormente la competitività dei settori economici chiave, tra cui l'industria del vino, l'agricoltura di alto valore e il turismo.

Gli obiettivi dell'attività sono:

 1. Diversificazione accelerata delle esportazioni e integrazione del mercato occidentale in settori mirati
 2. Maggiore resilienza economica delle piccole e medie imprese in settori mirati
 3. Miglioramento del settore che consente un ambiente favorevole per facilitare la resilienza e l'integrazione occidentale.

Descrizione della posizione

 

L'assistente alle sovvenzioni sarà responsabile di fornire assistenza al team RCRA nella gestione delle sovvenzioni durante l'intero ciclo di vita del Fondo per i cambiamenti climatici, l'innovazione e il trasferimento tecnologico (CCITTF).

Principali doveri e responsabilità (funzioni essenziali)

 • prepara le convenzioni di sovvenzione e altri documenti di sovvenzione;
 • Responsabile del monitoraggio regolare delle attività di sovvenzione;
 • Contribuisce al monitoraggio finanziario delle attività di sovvenzione;
 • Contribuisce alla preparazione di report periodici al cliente sullo stato di avanzamento verso i risultati del progetto;
 • Responsabile della documentazione di sovvenzione e del rispetto delle norme e dei regolamenti USAID. Mantiene aggiornati i file di concessione (sia copie cartacee che digitali).
 • Assicura che la documentazione adeguata sia preparata in modo tempestivo. Aiuta a costruire una forte relazione / partnership con i beneficiari.
 • Collabora con Grants Specialist per mantenere una documentazione adeguata delle richieste di esborso e acquisto. Nel corso del tempo, porta a minori sforzi di approvvigionamento. Assicura che gli esborsi siano aggiornati e che gli appalti in natura siano consegnati ai beneficiari.
 • Collabora con il responsabile del monitoraggio e della valutazione per valutare le prestazioni dei beneficiari e per informare la valutazione dell'impatto dei progetti, se necessario.
 • Svolge altre attività come indicato dal responsabile del programma di sovvenzioni, dal consulente per le sovvenzioni e il subcontatto e da altri membri del team di gestione.

 

Competenze e qualifiche

 

Per svolgere questo lavoro con successo, un individuo deve essere in grado di svolgere ogni dovere e responsabilità essenziali in modo soddisfacente. Le qualifiche elencate di seguito sono rappresentative delle conoscenze, abilità e/o abilità richieste per svolgere i compiti principali.

 • Laurea triennale preferita.
 • 2 anni di esperienza progressivamente responsabile nell'amministrazione o nella gestione delle sovvenzioni.
 • Esperienza in attività di amministrazione di progetti, tra cui archiviazione e budgeting.
 • Comprovata esperienza dimostrando attenzione ai dettagli.
 • Competenze dimostrate nella gestione del tempo.
 • Preferibile esperienza con progetti finanziati da USAID.
 • È richiesta la conoscenza di inglese, rumeno e russo.
 • Comprovata capacità di lavorare in modo professionale e costruttivo come parte del team, rispettare le scadenze. comunicare in modo efficace e trattare con partner diversi in ambienti difficili.
 • Elaborazione testi (Microsoft Word), foglio di calcolo (Microsoft Excel), posta elettronica (Microsoft Outlook). 

Istruzioni per l'applicazione

Si prega di inviare un'e-mail con la propria manifestazione di interesse e CV allegato e "RCRA Grants Assistant" nella riga dell'oggetto a MDA-RCRA-Recruit@chemonics.md entro il 30 gennaio 2023. Nessuna richiesta telefonica, per favore. Le domande saranno esaminate su base continuativa. Saranno contattati solo i finalisti.

Chemonics è un datore di lavoro per le pari opportunità e non discrimina nelle sue pratiche di selezione e impiego sulla base di razza, colore, religione, sesso, origine nazionale, affiliazione politica, orientamento sessuale, identità di genere, stato civile, disabilità, informazioni genetiche, età, appartenenza a un'organizzazione di dipendenti o altri fattori non di merito.

Chemonics apprezza la protezione dei vostri dati personali. Se ti trovi nell'Unione Europea, leggi la nostra Informativa sulla privacy dei dati di reclutamento dell'UE per sapere come trattiamo i dati personali. È possibile accedere all'informativa tramite il seguente link: https://chemonics.com/eu-recruiting-data-privacy-notice/.


Traducere Automata

Асистент з надання грантів для діяльності USAID «Конкурентоспроможність та стійкість сільських територій» (RCRA)

Grants Assistant for the USAID Moldova Rural Competitiveness and Resilience Activity (RCRA)

«Кімонікс Інтернешнл Інк.» шукає висококваліфікованих кандидатів на посаду грантового помічника USAID «Молдова» з питань конкурентоспроможності та стійкості сільських територій (RCRA). «Кімонікс Інтернешнл Інк.» (www.chemonics.com) – американська міжнародна консалтингова фірма, що надає досвід роботи в країнах, що розвиваються та країнах, що розвиваються, з 1975 року.

Тло

USAID «Конкурентоспроможність та стійкість сільських територій Молдови» (RCRA) – це п'ятирічний проєкт (2022-2027 рр.), що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Метою RCRA є стимулювання стійкого та всеохоплюючого відновлення після регіональної кризи, спричиненої останнім російським вторгненням в Україну, та прискорення інклюзивного, стійкого до клімату економічного розвитку сільської Молдови шляхом захисту досягнень розвитку, досягнутих за підтримки USAID за останнє десятиліття, та подальшого стимулювання конкурентоспроможності ключових секторів економіки, включаючи виноробну промисловість, високовартісне сільське господарство та туризм.

Завданнями Діяльності є:

 1. Прискорена диверсифікація експорту та інтеграція західного ринку в цільові сектори
 2. Підвищення економічної стійкості малих та середніх підприємств цільових секторів
 3. Покращення сприятливих умов для розвитку сектору для сприяння стійкості та інтеграції із Заходом.

Опис посади

 

Асистент грантів відповідатиме за надання допомоги команді RCRA в управлінні грантами протягом усього життєвого циклу Фонду зміни клімату, інновацій та передачі технологій (CCITTF).

Основні обов'язки та відповідальність (основні функції)

 • Готує грантові угоди та іншу грантову документацію;
 • Відповідає за регулярний моніторинг грантової діяльності;
 • Сприяє фінансовому моніторингу грантової діяльності;
 • Сприяє підготовці періодичних звітів клієнту про хід виконання проекту;
 • Відповідає за грантову документацію та дотримання норм і правил USAID. Підтримує файли грантів в актуальному стані (як тверді, так і м'які копії).
 • Забезпечує своєчасну підготовку належної документації. Допомагає у побудові міцних відносин/партнерства з грантоотримувачами.
 • Працює зі спеціалістом з грантів, щоб підтримувати належну документацію запитів на виплату та покупку. З часом призводить до менших закупівельних зусиль. Гарантує, що виплати є актуальними, а закупівлі в натуральній формі доставляються грантоотримувачам.
 • Працює з менеджером з моніторингу та оцінки для оцінки ефективності грантоотримувачів та інформування про оцінку впливу проектів, якщо це необхідно.
 • Здійснює іншу діяльність за вказівкою менеджера програми грантів, радника з грантів та субконтаркту та інших членів управлінської команди.

 

Навички та кваліфікація

 

Щоб успішно виконувати цю роботу, людина повинна мати можливість задовільно виконувати кожен найважливіший обов'язок і відповідальність. Кваліфікація, перелічена нижче, відображає необхідні знання, навички та / або вміння, необхідні для виконання основних обов'язків.

 • Бажаний ступінь бакалавра.
 • 2 роки прогресивно відповідального досвіду в адмініструванні або управлінні грантами.
 • Досвід виконання завдань з адміністрування проектів, включаючи подачу документів та складання бюджету.
 • Перевірений досвід демонстрації уваги до деталей.
 • Продемонстровані навички тайм-менеджменту.
 • Перевага надається досвіду роботи з проектами, що фінансуються USAID.
 • Потрібне володіння англійською, румунською та російською мовами.
 • Доведена здатність професійно і конструктивно працювати в складі колективу, дотримуватися термінів. ефективно спілкуватися та мати справу з різними партнерами у складних умовах.
 • Обробка текстів (Microsoft Word), електронна таблиця (Microsoft Excel), електронна пошта (Microsoft Outlook). 

Інструкція по застосуванню

Будь ласка, надішліть електронний лист із висловленням зацікавленості та доданим резюме та «Помічником з грантів RCRA» у темі листа, щоб MDA-RCRA-Recruit@chemonics.md до 30 січня 2023 року. Ніяких телефонних запитів, будь ласка. Заявки будуть розглядатися на постійній основі. Зв'яжуться лише з фіналістами.

«Кімонікс» є роботодавцем з рівними можливостями і не дискримінує у своєму виборі та практиці працевлаштування за ознакою раси, кольору шкіри, релігії, статі, національного походження, політичної приналежності, сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності, сімейного стану, інвалідності, генетичної інформації, віку, членства в організації працівників або інших факторів, що не мають заслуг.

«Кімонікс» цінує захист ваших персональних даних. Якщо ви перебуваєте в Європейському Союзі, будь ласка, прочитайте наше Повідомлення про конфіденційність даних рекрутингу в ЄС, щоб дізнатися, як ми обробляємо персональні дані. Ви можете отримати доступ до повідомлення за наступним посиланням: https://chemonics.com/eu-recruiting-data-privacy-notice/.


Traducere Automata

Асистент на USAID Moldova Rural Competitiveness and Resilience Activity (RCRA)

Grants Assistant for the USAID Moldova Rural Competitiveness and Resilience Activity (RCRA)

Chemonics International Inc. търси висококвалифицирани кандидати за позицията на асистент по безвъзмездна помощ за USAID Moldova Rural Competitiveness and Resilience Activity (RCRA). Chemonics International Inc. (www.chemonics.com) е базирана в САЩ международна консултантска фирма, предоставяща опит в развиващите се страни и страните с нововъзникващи пазари от 1975 г. насам.

Фон

USAID Moldova Rural Competitiveness and Resilience Activity (RCRA) е петгодишен проект (2022-2027), финансиран от Американската агенция за международно развитие (USAID). Целта на RCRA е да стимулира устойчиво и приобщаващо възстановяване от регионалната криза, предизвикана от последната руска инвазия в Украйна, и да ускори приобщаващото, устойчиво на климата икономическо развитие на селските райони на Молдова чрез защита на ползите от развитието, постигнати с подкрепата на USAID през последното десетилетие и допълнително да стимулира конкурентоспособността на ключови икономически сектори, включително лозаро-винарската промишленост, селското стопанство с висока стойност и туризма.

Целите на Дейността са:

 1. Ускорена диверсификация на износа и интеграция на западния пазар в целевите сектори
 2. Повишена икономическа устойчивост на малките и средните предприятия в целевите сектори
 3. Подобрена благоприятна за сектора среда за улесняване на устойчивостта и западната интеграция.

Описание на позицията

 

Асистентът по безвъзмездните средства ще отговаря за предоставянето на помощ на екипа на RCRA при управлението на безвъзмездните средства през целия жизнен цикъл на Фонда за изменение на климата, иновации и трансфер на технологии (CCITTF).

Основни задължения и отговорности (основни функции)

 • Изготвя договори за отпускане на безвъзмездни средства и друга документация за отпускане на безвъзмездни средства;
 • Отговаря за редовния мониторинг на дейностите по отпускане на безвъзмездни средства;
 • Допринася за финансовия мониторинг на дейностите по отпускане на безвъзмездни средства;
 • Допринася за изготвянето на периодични отчети до клиента за напредъка към резултатите от проекта;
 • Отговаря за документацията за отпускане на безвъзмездни средства и спазването на правилата и разпоредбите на USAID. Поддържа файловете за отпускане на безвъзмездни средства актуални (както твърди, така и меки копия).
 • Гарантира, че правилната документация се изготвя своевременно. Подпомага изграждането на силни взаимоотношения / партньорство с бенефициентите.
 • Работи със специалист по безвъзмездните средства, за да поддържа подходяща документация за исканията за изплащане и покупка. С течение на времето води до по-малки усилия за възлагане на обществени поръчки. Гарантира, че плащанията са актуални и поръчките в натура се доставят на получателите на безвъзмездни средства.
 • Работи с мениджъра за мониторинг и оценка за оценка на изпълнението на получателите на безвъзмездни средства и за информиране на оценката на въздействието на проектите, ако е необходимо.
 • Провежда други дейности, както е указано от мениджъра на програмата за безвъзмездни средства, гранта и съветника по субконтаркта и други членове на управленския екип.

 

Умения и квалификации

 

За да изпълнява успешно тази работа, индивидът трябва да може да изпълнява задоволително всяко съществено задължение и отговорност. Квалификациите, изброени по-долу, са представителни за необходимите знания, умения и / или способности, необходими за изпълнение на основните задължения.

 • Предпочита се бакалавърска степен.
 • 2 години прогресивно отговорен опит в администрацията или управлението на безвъзмездни средства.
 • Опит в задачите за администриране на проекти, включително подаване и бюджетиране.
 • Доказан опит, демонстриращ внимание към детайлите.
 • Демонстрирани умения в управлението на времето.
 • Предпочитан е опит с проекти, финансирани от USAID.
 • Изисква се владеене на английски, румънски и руски език.
 • Доказана способност за работа професионално и конструктивно като част от екип, спазване на сроковете. Комуникирайте ефективно и се справяйте с различни партньори в предизвикателна среда.
 • Текстообработка (Microsoft Word), електронна таблица (Microsoft Excel), електронна поща (Microsoft Outlook). 

Инструкции за приложение

Моля, изпратете имейл с приложено Вашето заявление за интерес и автобиография и "RCRA Grants Assistant" в темата до MDA-RCRA-Recruit@chemonics.md до 30 януари 2023 г. Без телефонни запитвания, моля. Заявленията ще бъдат преглеждани на подвижен принцип. Ще бъде осъществен контакт само с финалистите.

Химониката е работодател с равни възможности и не дискриминира в своите практики за подбор и заетост въз основа на раса, цвят, религия, пол, национален произход, политическа принадлежност, сексуална ориентация, полова идентичност, семейно положение, увреждане, генетична информация, възраст, членство в организация на служителите или други фактори, които не заслужават заслуги.

Chemonics цени защитата на Вашите лични данни. Ако сте в Европейския съюз, моля, прочетете нашето Уведомление за поверителност на данните за набиране на персонал в ЕС, за да научите как обработваме лични данни. Можете да получите достъп до известието чрез следната връзка: https://chemonics.com/eu-recruiting-data-privacy-notice/.


Traducere Automata

Ассистент по грантам USAID по деятельности USAID по повышению конкурентоспособности и устойчивости сельских районов Молдовы (RCRA)

Grants Assistant for the USAID Moldova Rural Competitiveness and Resilience Activity (RCRA)

Chemonics International Inc. ищет высококвалифицированных кандидатов на должность помощника по грантам для USAID Moldova Rural Competitiveness and Resilience Activity (RCRA). Chemonics International Inc. (www.chemonics.com) является американской международной консалтинговой фирмой, предоставляющей опыт работы в развивающихся странах и странах с формирующимся рынком с 1975 года.

Фон

USAID Moldova Rural Competitiveness and Resilience Activity (RCRA) – это пятилетний проект (2022-2027 гг.), финансируемый Агентством США по международному развитию (USAID). Целью RCRA является стимулирование устойчивого и инклюзивного восстановления после регионального кризиса, вызванного последним российским вторжением в Украину, и ускорение инклюзивного, климатически устойчивого экономического развития сельской Молдовы путем защиты достижений в области развития, достигнутых при поддержке USAID за последнее десятилетие, и дальнейшего стимулирования конкурентоспособности ключевых секторов экономики, включая винодельческую промышленность, высокоценное сельское хозяйство и туризм.

Целями Деятельности являются:

 1. Ускоренная диверсификация экспорта и интеграция западного рынка в целевых секторах
 2. Повышение экономической устойчивости малых и средних предприятий в целевых секторах
 3. Улучшение благоприятной отраслевой среды для содействия устойчивости и западной интеграции.

Описание должности

 

Помощник по грантам будет отвечать за оказание помощи команде RCRA в управлении грантами на протяжении всего жизненного цикла Фонда изменения климата, инноваций и передачи технологий (CCITTF).

Основные обязанности и ответственность (основные функции)

 • Готовит грантовые соглашения и другую грантовую документацию;
 • Отвечает за регулярный мониторинг грантовой деятельности;
 • Участвует в финансовом мониторинге грантовой деятельности;
 • Участвует в подготовке периодических отчетов клиенту о прогрессе в достижении результатов проекта;
 • Отвечает за грантовую документацию и соблюдение правил и положений USAID. Поддерживает файлы грантов в актуальном состоянии (как бумажные, так и электронные копии).
 • Обеспечивает своевременную подготовку надлежащей документации. Помогает в построении прочных отношений /партнерства с грантополучателями.
 • Работает со специалистом по грантам для ведения надлежащей документации о выплатах и заявках на покупку. Со временем это приводит к меньшим закупочным усилиям. Обеспечивает актуализацию выплат и предоставление субсидируемым лицам закупок в натуральной форме.
 • Работает с менеджером по мониторингу и оценке для оценки эффективности грантополучателей и информирования об оценке воздействия проектов, по мере необходимости.
 • Проводит другие мероприятия по указанию менеджера программы грантов, советника по грантам и субконтакту, а также других членов управленческой команды.

 

Навыки и квалификация

 

Чтобы успешно выполнять эту работу, человек должен быть в состоянии удовлетворительно выполнять каждую важную обязанность и ответственность. Квалификация, перечисленная ниже, является репрезентативной для требуемых знаний, навыков и/или способностей, необходимых для выполнения основных обязанностей.

 • Степень бакалавра предпочтительнее.
 • 2 года прогрессивно ответственного опыта в администрировании или управлении грантами.
 • Опыт работы в задачах администрирования проектов, включая подачу документов и бюджетирование.
 • Проверенный опыт, демонстрирующий внимание к деталям.
 • Продемонстрированные навыки в тайм-менеджменте.
 • Предпочтение отдается опыту работы с проектами, финансируемыми USAID.
 • Требуется знание английского, румынского и русского языков.
 • Доказанная способность работать профессионально и конструктивно в составе команды, укладываться в сроки. эффективно общаться и иметь дело с различными партнерами в сложных условиях.
 • Обработка текстов (Microsoft Word), электронная таблица (Microsoft Excel), электронная почта (Microsoft Outlook). 

Инструкция по применению

Пожалуйста, отправьте электронное письмо с вашим выражением заинтересованности и резюме и «RCRA Grants Assistant» в строке темы, чтобы MDA-RCRA-Recruit@chemonics.md до 30 января 2023 года. Никаких телефонных запросов, пожалуйста. Заявки будут рассматриваться на скользящей основе. Свяжутся только с финалистами.

Chemonics является работодателем с равными возможностями и не дискриминирует при выборе и практике трудоустройства по признаку расы, цвета кожи, религии, пола, национального происхождения, политической принадлежности, сексуальной ориентации, гендерной идентичности, семейного положения, инвалидности, генетической информации, возраста, членства в организации работников или других факторов, не связанных с заслугами.

Chemonics ценит защиту ваших персональных данных. Если вы находитесь в Европейском Союзе, пожалуйста, прочитайте наше Уведомление о конфиденциальности рекрутинговых данных ЕС, чтобы узнать, как мы обрабатываем персональные данные. Вы можете получить доступ к уведомлению по следующей ссылке: https://chemonics.com/eu-recruiting-data-privacy-notice/.