BNM anunță concurs pentru postul vacant de inginer coordonator responsabil de controlul sunetului și imaginilor videoRo

Articol Original

BNM anunță concurs pentru postul vacant de inginer coordonator responsabil de controlul sunetului și imaginilor video

BNM anunță concurs pentru postul vacant de inginer coordonator responsabil de controlul sunetului și imaginilor video

Atribuțiile de bază ale direcției pe domenii:

 • acces și calitate  gestiunea identității și asigurarea accesului securizat și autorizat la sistemul informațional al BNM, facilitarea utilizării serviciilor TIC, gestiunea relațiilor cu beneficiarii TIC, monitorizarea și raportarea acordurilor cu privire la prestarea serviciilor TIC;
 • consultanță, asistență și suport – asistență în utilizarea SI/TI, instruire utilizatori, deservire tehnică, asistență și suport IT în cadrul evenimentelor online/offline, gestiune relații cu suportul extern, gestiune și evidență echipamente TIC.

 Atribuții de bază:

 • Setarea, organizare și asigurarea controlului de sunet, lumini și imagne video în cadrul evenimentelor (întruniri, seminare, prezentări, briefing uri…) ofline cît și online;
 • Colaborarea eficientă cu Organizatorii Evenimentului, preluarea și rezolvarea solicitărilor acestora;
 • Acordarea asistenței și suportului IT necesar utilizatorilor pentru exploatarea optimă a aplicațiilor și echipamentelor pentru ședințele online și offline;
 • Înregistrarea și actualizarea în Knowledge Base a modului de interacțiune (ghiduri de exploatare) și soluțiilor la problemele cunoscute în utilizarea aplicațiilor și echipamentelor exploatate în mediille colaborative;
 • Instalarea, configurarea, optimizarea și mentenanța aplicațiilor, echipamentelor (componentelor și modulelor acestora) destinate organizării evenimentelor online/offline;
 • Asistență și servicii de instruire acordate utilizatorilor, consultare suport și soluționarea prin telefon și la distanță (Remote) a incidentelor utilizatorilor (HotLine – Help Desk) diagnosticarea și remedierea lor;
 • Efectuarea lucrărilor de înlocuire, instalare, configurare, optimizare și upgrade/downgrade a dispozitivelor și echipamentelor la solicitare autorizată;
 • Participarea, alături de echipele specializate, la instalarea și testarea echipamentelor și configurațiilor noi conform cerințelor producătorilor, cerințelor de exploatare aprobate și conform politicii de securitate a BNM;
 • Executarea eficientă și în termenii stabiliți a sarcinilor atribuite, astfel încât să contribuie la atingerea obiectivelor stabilite la nivel de direcție și sau departament;
 • implicarea activă și eficientă în toate activitățile direcției, în conformitate cu planurile de activitate aprobate cît și îndeplinirea altor sarcini la indicațiile Conducerii BNM, Directorului DTI și a șefului direcției.

 Cerințe minime obligatorii:

 • Studii superioare sau medii în domeniul tehnologiilor informaționale (în cazul deținerii studiilor medii e necesară experiență de minimum 1 an ca inginer de sunet sau domeniul TI: Soft/Hard Troubleshooting, Administrare a Sistemelor IT…);
 • Abilități de lucru în echipă; gândire ordonată și constructivă, perseverență, rezistență la efort, adaptabilitate la situații noi, capacitatea de comutare rapidă la diverse probleme profesionale; posedarea abilităților de comunicare eficientă verbală și în scris; abilități de întocmire calitativă a documentației metodologice și normative; de analiză și formulare a concluziilor;
 • Competențe lingvistice: limba română - fluent;
 • Responsabilitate, obiectivitate, receptivitate la idei noi, conduită morală și profesională înaltă, spirit de inițiativă, disponibilitate la schimbări, diplomație, creativitate, flexibilitate, disciplină, spirit de observație și tendință de dezvoltare profesională continuă.

  Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj:

 • Media pentru examenul de licență și pentru anii de studii ≥ 8;
 • Competențe lingvistice: cunoașterea limbilor engleză și rusă;
 • Experiență ca inginer de sunet;
 • Cunoștințe privind utilizarea Aplicațiilor tip  OBS Studio/Camtasia/Movavi/DaVinci/Lightstream cît și Audacity/SoundForge/Adobe Audition, aplicațiilor de meeting online MS Teams, Zoom, Webex, Skype. Experiență de lucru cu echipamentele audio: Mixere, Amplificatoare, boxe active și passive, microfoane cu fir si fără. Experiență de lucru cu echipamente video: camere și obiective, echipament de capturare video, distribuire semnal;
 • Deținerea certificatelor, sau cunoașterea metodologiilor de referință în domeniul TIC (Microsoft, Adobe, Citrix, etc.);

 ! Depunerea CV-ului: Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau îl puteţi depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi.

 Termenul limită pentru depunerea CV-urilor este: 02 februarie 2023.

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

En

Traducere Automata

NBM announces a competition for the vacancy of coordinating engineer responsible for sound and video image control

BNM anunță concurs pentru postul vacant de inginer coordonator responsabil de controlul sunetului și imaginilor video

Basic tasks of the directorate by field:

 • access and quality  to identity management and ensuring secure and authorized access to the NBM information system, facilitating the use of ICT services, managing relations with ICT beneficiaries, monitoring and reporting agreements on the provision of ICT services;
 • consultancy, assistance and support – assistance in the use of SI/TI, user training, technical service, IT assistance and support within online/offline events, external support relations management, ICT equipment management and record keeping.

 Basic tasks:

 • Setting, organizing and ensuring the control of sound, lights and video imagne within the events (meetings, seminars, presentations, briefings...) ofline as well as online;
 • Efficient collaboration with the Event Organizers, taking over and solving their requests;
 • Providing it support and support necessary for users for the optimal operation of applications and equipment for online and offline meetings;
 • Recording and updating in the Knowledge Base the interaction mode (exploitation guides) and solutions to known problems in the use of applications and equipment exploited in collaborative environments;
 • Installation, configuration, optimization and maintenance of applications, equipment (their components and modules) designed to organize online / offline events;
 • Assistance and training services provided to users, support consultation and remote and telephone (Remote) resolution of user incidents (HotLine – Help Desk) their diagnosis and remediation;
 • Performing replacement, installation, configuration, optimization and upgrade / downgrade works of devices and equipment upon authorized request;
 • Participation, together with specialized teams, in the installation and testing of new equipment and configurations according to the requirements of manufacturers, approved operating requirements and according to the security policy of the NBM;
 • Efficient and timely execution of the tasks assigned so as to contribute to the achievement of the objectives set at the level of the directorate and or department;
 • active and efficient involvement in all the activities of the Directorate, in accordance with the approved activity plans, as well as the performance of other tasks at the indications of the NBM Management, the DTI Director and the Head of the Directorate.

 Mandatory minimum requirements:

 • Higher or secondary education in the field of information technologies (in the case of holding secondary studies, at least 1 year experience is required as a sound engineer or the IT field: Soft/Hard Troubleshooting, IT Systems Administration...);
 • Teamwork skills; orderly and constructive thinking, perseverance, resistance to effort, adaptability to new situations, the ability to quickly switch to various professional problems; possessing the skills of effective verbal and written communication; skills of qualitative preparation of methodological and normative documentation; analysis and drawing of conclusions;
 • Language skills: Romanian language - fluent;
 • Responsibility, objectivity, receptivity to new ideas, high moral and professional conduct, spirit of initiative, availability to change, diplomacy, creativity, flexibility, discipline, observation spirit and tendency to continuous professional development.

  Additional requirements that will be an advantage:

 • Average score for the bachelor's exam and for the years of study ≥ 8;
 • Language skills: knowledge of English and Russian;
 • Experience as a sound engineer;
 • Knowledge of using OBS Studio/Camtasia/Movavi/DaVinci/Lightstream applications  as well as Audacity/SoundForge/Adobe Audition, MS Teams online meeting applications, Zoom, Webex, Skype. Experience working with audio equipment: Mixers, Amplifiers, active and passive speakers, wired and non-wired microphones. Experience of working with video equipment: cameras and lenses, video capture equipment, signal distribution;
 • Possession of certificates, or knowledge of ICT reference methodologies (Microsoft, Adobe, Citrix, etc.);

 ! Submitting your CV: To participate in the contest, please access: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, fill in the online CV form or you can submit it at the NBM headquarters, at the address: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chisinau, Department of Strategy, Organization and Human Resources, specifying the position you want to apply for.

 The deadline for submitting CVs is: February 2, 2023.

Only persons who meet the conditions of the competition will be contacted.

More vacancies found on the link below

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

It

Traducere Automata

NBM bandisce un concorso per il posto vacante di ingegnere coordinatore responsabile del controllo delle immagini audio e video

BNM anunță concurs pentru postul vacant de inginer coordonator responsabil de controlul sunetului și imaginilor video

Compiti fondamentali della direzione per settore:

 • l'accesso e la qualità  alla gestione dell'identità e garantire un accesso sicuro e autorizzato al sistema informativo NBM, facilitare l'uso dei servizi TIC, gestire le relazioni con i beneficiari delle TIC, monitorare e comunicare accordi sulla fornitura di servizi TIC;
 • consulenza, assistenza e supporto – assistenza nell'utilizzo di SI/TI, formazione utenti, servizio tecnico, assistenza e supporto IT nell'ambito di eventi online/offline, gestione delle relazioni di supporto esterno, gestione delle apparecchiature ICT e tenuta dei registri.

 Attività di base:

 • Impostare, organizzare e garantire il controllo del suono, delle luci e del video imagne all'interno degli eventi (riunioni, seminari, presentazioni, briefing...) online e online;
 • Collaborazione efficiente con gli organizzatori di eventi, prendendo in carico e risolvendo le loro richieste;
 • Fornire supporto e supporto necessario agli utenti per il funzionamento ottimale di applicazioni e apparecchiature per riunioni online e offline;
 • Registrazione e aggiornamento nella Knowledge Base delle modalità di interazione (guide di sfruttamento) e delle soluzioni a problemi noti nell'uso di applicazioni e apparecchiature sfruttate in ambienti collaborativi;
 • Installazione, configurazione, ottimizzazione e manutenzione di applicazioni, apparecchiature (loro componenti e moduli) progettate per organizzare eventi online / offline;
 • Servizi di assistenza e formazione forniti agli utenti, supporto alla consulenza e alla risoluzione remota e telefonica (da remoto) degli incidenti degli utenti (HotLine – Help Desk) la loro diagnosi e rimedio;
 • Eseguire lavori di sostituzione, installazione, configurazione, ottimizzazione e aggiornamento/downgrade di dispositivi e apparecchiature su richiesta autorizzata;
 • Partecipazione, insieme a team specializzati, all'installazione e al collaudo di nuove apparecchiature e configurazioni secondo i requisiti dei produttori, i requisiti operativi approvati e secondo la politica di sicurezza della NBM;
 • Esecuzione efficiente e tempestiva dei compiti assegnati in modo da contribuire al raggiungimento degli obiettivi fissati a livello di direzione e/o dipartimento;
 • coinvolgimento attivo ed efficiente in tutte le attività della direzione, conformemente ai piani di attività approvati, nonché allo svolgimento di altri compiti su indicazione della direzione NBM, del direttore del DTI e del capo della direzione.

 Requisiti minimi obbligatori:

 • Istruzione superiore o secondaria nel campo delle tecnologie dell'informazione (nel caso di tenere studi secondari, è richiesta almeno 1 anno di esperienza come ingegnere del suono o nel campo IT: risoluzione dei problemi soft / hard, amministrazione dei sistemi IT ...);
 • Capacità di lavorare in team; pensiero ordinato e costruttivo, perseveranza, resistenza allo sforzo, adattabilità a nuove situazioni, capacità di passare rapidamente a vari problemi professionali; possedere le capacità di comunicazione verbale e scritta efficace; capacità di preparazione qualitativa della documentazione metodologica e normativa; analisi e trazione;
 • Conoscenze linguistiche: Rumeno - fluente;
 • Responsabilità, obiettività, ricettività alle nuove idee, alta condotta morale e professionale, spirito di iniziativa, disponibilità al cambiamento, diplomazia, creatività, flessibilità, disciplina, spirito di osservazione e tendenza al continuo sviluppo professionale.

  Requisiti aggiuntivi che saranno un vantaggio:

 • Punteggio medio per l'esame di laurea triennale e per gli anni di studio ≥ 8;
 • Conoscenze linguistiche: conoscenza della lingua inglese e russa;
 • Esperienza come tecnico del suono;
 • Conoscenza dell'utilizzo delle applicazioni OBS Studio / Camtasia / Movavi / DaVinci / Lightstream e Audacity / SoundForge / Adobe Audition, applicazioni  di riunione online MS Teams, Zoom, Webex, Skype. Esperienza di lavoro con apparecchiature audio: mixer, amplificatori, altoparlanti attivi e passivi, microfoni cablati e non cablati. Esperienza di lavoro con apparecchiature video: telecamere e obiettivi, apparecchiature di acquisizione video, distribuzione del segnale;
 • Possesso di certificati, o conoscenza delle metodologie ICT di riferimento (Microsoft, Adobe, Citrix, ecc.);

 ! Invio del proprio CV: Per partecipare al concorso, accedere:  https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, compila il modulo CV online o puoi inviarlo presso la sede NBM, all'indirizzo: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chisinau, Dipartimento di strategia, organizzazione e risorse umane, specificando la posizione per cui si desidera candidarsi.

 La scadenza per l'invio dei CV è: 2 febbraio 2023.

Saranno contattate solo le persone che soddisfano le condizioni del concorso.

Altre offerte di lavoro trovate sul link sottostante

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

Ua

Traducere Automata

NBM оголошує конкурс на вакансію інженера-координатора, відповідального за управління звуком і відеозображеннями

BNM anunță concurs pentru postul vacant de inginer coordonator responsabil de controlul sunetului și imaginilor video

Основні завдання дирекції за напрямками:

 • доступ та якість  до управління ідентифікацією та забезпечення безпечного та авторизованого доступу до інформаційної системи НБМ, полегшення використання ІКТ-послуг, управління відносинами з бенефіціарами ІКТ, договорів моніторингу та звітності про надання ІКТ-послуг;
 • консультації, допомога та підтримка – допомога у використанні SI/TI, навчання користувачів, технічне обслуговування, ІТ-допомога та підтримка в рамках онлайн/офлайн заходів, управління зовнішніми зв'язками з підтримкою, управління ІКТ-обладнанням та ведення документації.

 Основні завдання:

 • Налаштування, організація та забезпечення контролю звуку, світла та відеоімагнітету в рамках заходів (нарад, семінарів, презентацій, брифінгів...) як в режимі онлайн, так і в режимі онлайн;
 • Ефективна співпраця з Організаторами Заходу, прийняття та вирішення їх запитів;
 • Надання іт-підтримки та підтримки, необхідної користувачам для оптимальної роботи додатків та обладнання для онлайн та офлайн зустрічей;
 • Запис та оновлення в Базі знань режиму взаємодії (посібників з експлуатації) та рішень відомих проблем у використанні додатків та обладнання, що експлуатуються у спільних середовищах;
 • Установка, настройка, оптимізація і обслуговування додатків, обладнання (їх компонентів і модулів), призначених для організації онлайн / оффлайн заходів;
 • Надання користувачам послуг з надання допомоги та навчання, консультації з питань підтримки та дистанційного та телефонного (дистанційного) вирішення інцидентів користувачів (HotLine – Help Desk) їх діагностики та виправлення;
 • Виконання робіт із заміни, монтажу, налаштування, оптимізації та модернізації/пониження версії пристроїв та обладнання за авторизованим запитом;
 • Участь разом зі спеціалізованими бригадами в установці і тестуванні нового обладнання і конфігурацій відповідно до вимог виробників, затверджених експлуатаційних вимог і відповідно до політики безпеки НБМ;
 • Оперативне і своєчасне виконання поставлених завдань таким чином, щоб сприяти досягненню поставлених цілей на рівні дирекції та/або відділу;
 • активне та ефективне залучення до всієї діяльності дирекції, відповідно до затверджених планів діяльності, а також виконання інших завдань за показаннями керівництва НБМ, директора ДТІ та начальника дирекції.

 Обов'язкові мінімальні вимоги:

 • Вища або середня освіта в галузі інформаційних технологій (у разі проведення середньої освіти необхідний досвід роботи звукорежисером не менше 1 року або в сфері ІТ: Soft/Hard Troubleshooting, Адміністрування ІТ-систем...);
 • Навички роботи в команді; впорядковане і конструктивне мислення, наполегливість, стійкість до зусиль, пристосованість до нових ситуацій, вміння швидко перемикатися на різні професійні завдання; володіння навичками ефективного усного та письмового спілкування; навички якісного складання методичної та нормативної документації; аналіз і складання висновків;
 • Володіння мовами: румунська мова - вільно;
 • Відповідальність, об'єктивність, сприйнятливість до нових ідей, висока моральна і професійна поведінка, дух ініціативи, доступність до змін, дипломатичність, креативність, гнучкість, дисциплінованість, спостережливість і схильність до постійного професійного розвитку.

  Додаткові вимоги, які будуть перевагою:

 • Середній бал за іспит бакалавра і за роки навчання ≥ 8;
 • Володіння мовами: знання англійської та російської;
 • Досвід роботи звукорежисером;
 • Знання використання додатків OBS Studio/Camtasia/Movavi/DaVinci/Lightstream, а також Audacity/SoundForge/Adobe Audition, додатків  для онлайн-зустрічей MS Teams, Zoom, Webex, Skype. Досвід роботи з аудіоапаратурою: мікшери, підсилювачі, активні і пасивні колонки, провідні і безпровідні мікрофони. Досвід роботи з відеотехнікою: фотоапаратами та об'єктивами, відеофіксатором, розподілом сигналу;
 • Володіння сертифікатами або знаннями еталонних методологій ІКТ (Microsoft, Adobe, Citrix і т.д.);

 ! Подання резюме: Для участі в конкурсі, будь ласка, перейдіть до: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, заповніть онлайн-форму резюме або ви можете подати її в штаб-квартирі НБМ, за адресою: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Кишинів, департамент стратегії, організації та людських ресурсів, вказавши посаду, на яку ви хочете претендувати.

 Кінцевий термін подання резюме : 2 лютого 2023 року.

Зв'язуватися будуть тільки особи, які відповідають умовам конкурсу.

Більше вакансій можна знайти за посиланням нижче

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

Bg

Traducere Automata

НБМ обявява конкурс за вакантно място на координиращ инженер, отговарящ за контрола на звука и видеоизображението

BNM anunță concurs pentru postul vacant de inginer coordonator responsabil de controlul sunetului și imaginilor video

Основни задачи на дирекцията по области:

 • достъп и качество  до управление на идентичността и осигуряване на сигурен и оторизиран достъп до информационната система на НБМ, улесняване използването на ИКТ услуги, управление на отношенията с бенефициентите на ИКТ, споразумения за мониторинг и докладване относно предоставянето на ИКТ услуги;
 • консултации, помощ и поддръжка – съдействие при използване на SI/TI, обучение на потребители, техническо обслужване, ИТ помощ и поддръжка в рамките на онлайн/офлайн събития, управление на отношенията с външната поддръжка , управление на ИКТ оборудване и водене на отчетност.

 Основни задачи:

 • Настройка, организиране и осигуряване на контрол на звука, светлините и видео имагнето в рамките на събитията (срещи, семинари, презентации, брифинги ...), както и онлайн;
 • Ефективно сътрудничество с организаторите на събития, поемане и решаване на техните заявки;
 • Осигуряване на ИТ поддръжка и поддръжка, необходими на потребителите за оптимална работа на приложения и оборудване за онлайн и офлайн срещи;
 • Записване и актуализиране в базата знания на режима на взаимодействие (ръководства за експлоатация) и решения на известни проблеми при използването на приложения и оборудване, използвани в среда за сътрудничество;
 • Инсталиране, конфигуриране, оптимизация и поддръжка на приложения, оборудване (техните компоненти и модули), предназначени за организиране на онлайн / офлайн събития;
 • Услуги за съдействие и обучение, предоставяни на потребителите, консултации за поддръжка и дистанционно и телефонно (дистанционно) разрешаване на потребителски инциденти (HotLine – Help Desk) тяхната диагностика и отстраняване;
 • Извършване на подмяна, монтаж, конфигуриране, оптимизация и надграждане/понижаване на работата на устройства и съоръжения при оторизирано поискване;
 • Участие, съвместно със специализирани екипи, в инсталирането и тестването на ново оборудване и конфигурации съгласно изискванията на производителите, утвърдените експлоатационни изисквания и съгласно политиката за сигурност на НБМ;
 • Ефикасно и навременно изпълнение на възложените задачи, така че да допринесе за постигане на целите, поставени на ниво дирекция и/или отдел;
 • активно и ефективно включване във всички дейности на дирекцията, в съответствие с утвърдените планове за дейност, както и изпълнението на други задачи по указание на ръководството на НБМ, директора на ДТИ и ръководителя на дирекцията.

 Задължителни минимални изисквания:

 • Висше или средно образование в областта на информационните технологии (в случай на провеждане на средно образование се изисква най-малко 1 година опит като звуков инженер или ИТ сферата: Soft/Hard Troubleshooting, IT Systems Administration...);
 • Умения за работа в екип; подредено и конструктивно мислене, постоянство, устойчивост на усилия, адаптивност към нови ситуации, способност за бързо преминаване към различни професионални проблеми; притежаващи умения за ефективна вербална и писмена комуникация; умения за качествено изготвяне на методическа и нормативна документация; анализ и изготвяне на заключения;
 • Езикови умения: румънски език - свободно;
 • Отговорност, обективност, възприемчивост към нови идеи, високо морално и професионално поведение, инициативен дух, достъпност към промяна, дипломация, креативност, гъвкавост, дисциплина, наблюдателен дух и склонност към непрекъснато професионално развитие.

  Допълнителни изисквания, които ще бъдат предимство:

 • Средна оценка за изпита за бакалавър и за годините на обучение ≥ 8;
 • Езикови умения: владеене на английски и руски език;
 • Опит като звуков инженер;
 • Познаване на използването на OBS Studio/Camtasia/Movavi/DaVinci/Lightstream приложения, както и Audacity/SoundForge/Adobe Audition, приложения  за онлайн срещи на MS Teams, Zoom, Webex, Skype. Опит в работата с аудио оборудване: миксери, усилватели, активни и пасивни високоговорители, жични и нежични микрофони. Опит в работата с видео техника: камери и обективи, оборудване за видеозаснемане, разпространение на сигнали;
 • Притежаване на сертификати или познаване на референтни методологии в областта на ИКТ (Microsoft, Adobe, Citrix и др.);

 ! Изпращане на Вашата автобиография: За да участвате в конкурса, моля влезте в:  https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, попълнете онлайн формуляра за автобиография или можете да го изпратите в централата на НБМ, на адрес: бд. Григоре Виеру nr.1, mun. Кишинев, отдел "Стратегия, организация и човешки ресурси", уточнявайки позицията, за която искате да кандидатствате.

 Крайният срок за подаване на автобиографии е: 2 февруари 2023 г.

Ще бъде осъществен контакт само с лица, които отговарят на условията на конкурса.

Още свободни работни места, намерени на линка по-долу

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

Ru

Traducere Automata

НБМ объявляет конкурс на вакансию инженера-координатора, отвечающего за контроль звукового и видеоизображения

BNM anunță concurs pentru postul vacant de inginer coordonator responsabil de controlul sunetului și imaginilor video

Основные задачи дирекции по отраслям:

 • доступ и качество  управления идентификацией и обеспечение безопасного и авторизованного доступа к информационной системе НБМ, содействие использованию услуг ИКТ, управление отношениями с бенефициарами ИКТ, соглашения о мониторинге и отчетности о предоставлении услуг ИКТ;
 • консультирование, содействие и поддержка – помощь в использовании SI/TI, обучение пользователей, техническое обслуживание, ИТ-помощь и поддержка в рамках онлайн/оффлайн мероприятий, управление внешними связями поддержки, управление оборудованием ИКТ и ведение учета.

 Основные задачи:

 • Настройка, организация и обеспечение контроля звука, освещения и видео в рамках мероприятий (встреч, семинаров, презентаций, брифингов...) как в режиме онлайн, так и в режиме онлайн;
 • Эффективное сотрудничество с Организаторами Мероприятий, принятие на себя и решение их запросов;
 • Обеспечение его поддержки и поддержки, необходимой пользователям для оптимальной работы приложений и оборудования для онлайн и оффлайн встреч;
 • Запись и обновление в Базе знаний режима взаимодействия (руководства по эксплуатации) и решения известных проблем при использовании приложений и оборудования, эксплуатируемых в средах совместной работы;
 • Установка, настройка, оптимизация и сопровождение приложений, оборудования (их компонентов и модулей), предназначенных для организации онлайн/оффлайн мероприятий;
 • Помощь и обучение, предоставляемые пользователям, консультации по поддержке и удаленному и телефонному (удаленному) разрешению инцидентов пользователей (HotLine – Help Desk), их диагностике и устранению;
 • Выполнение работ по замене, монтажу, настройке, оптимизации и модернизации/понижению конструкции приборов и оборудования по авторизованному запросу;
 • Участие совместно со специализированными командами в монтаже и испытаниях нового оборудования и конфигураций в соответствии с требованиями производителей, утвержденными эксплуатационными требованиями и в соответствии с политикой безопасности НБМ;
 • Эффективное и своевременное выполнение поставленных задач в целях содействия достижению целей, поставленных на уровне дирекции и/или ведомства;
 • активное и эффективное участие во всей деятельности Дирекции, в соответствии с утвержденными планами деятельности, а также выполнение других задач по указанию Руководства НБМ, Директора ДТИ и Начальника Дирекции.

 Обязательные минимальные требования:

 • Высшее или среднее образование в области информационных технологий (в случае проведения средней школы требуется опыт работы звукорежиссером или IT-специалистом не менее 1 года: Soft/Hard Troubleshooting, IT Systems Administration...);
 • Умение работать в команде; упорядоченное и конструктивное мышление, настойчивость, сопротивляемость усилиям, приспособляемость к новым ситуациям, умение быстро переключаться на различные профессиональные задачи; обладание навыками эффективного устного и письменного общения; навыки качественной подготовки методической и нормативной документации; анализ и составление выводов;
 • Знание иностранных языков: Румынский язык - свободно;
 • Ответственность, объективность, восприимчивость к новым идеям, высокое моральное и профессиональное поведение, дух инициативы, готовность к переменам, дипломатия, креативность, гибкость, дисциплинированность, дух наблюдательности и склонность к непрерывному профессиональному развитию.

  Дополнительные требования, которые будут преимуществом:

 • Средний балл на экзамене бакалавра и за годы обучения ≥ 8;
 • Знание языков: знание английского и русского языков;
 • Опыт работы звукорежиссером;
 • Знание использования приложений OBS Studio/Camtasia/Movavi/DaVinci/Lightstream, а также Audacity  /SoundForge/Adobe Audition, приложений для онлайн-встреч MS Teams, Zoom, Webex, Skype. Опыт работы с аудиоаппаратурой: микшерами, усилителями, активными и пассивными динамиками, проводными и непривязанными микрофонами. Опыт работы с видеоаппаратурой: камеры и объективы, оборудование для видеозахвата, распределение сигнала;
 • Владение сертификатами или знание справочных методологий ИКТ (Microsoft, Adobe, Citrix и т.д.);

 ! Отправка резюме: Для участия в конкурсе, пожалуйста, получите доступ: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, заполните онлайн-форму резюме или вы можете отправить ее в штаб-квартиру НБМ, по адресу: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Кишинев, Департамент стратегии, организации и человеческих ресурсов, указав должность, на которую вы хотите претендовать.

 Крайний срок подачи резюме: 2 февраля 2023 года.

Свяжутся только с лицами, которые соответствуют условиям конкурса.

Больше вакансий, найденных по ссылке ниже

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0