Comunitatea WatchDog.MD recrutează experțiRo

Articol Original

Comunitatea WatchDog.MD recrutează experți

Comunitatea WatchDog.MD recrutează experți

Ai obosit de oameni care doar pretind că sunt experți și se dau cu părerea la televizor? Vino alături de echipa WatchDog.MD să oferim publicului explicații relevante și expertiză reală, bazată pe cunoștințe și standarde înalte de calificare! Dacă ai cunoștințe și ambiții, noi te vom face vedetă! 

Asociația Obștească Comunitatea WatchDog.MD anunță concurs public de angajare a unor experți în următoarele domenii:

 • Politică și alegeri
 • Relații internaționale
 • Comunicare strategică
 • Securitate
 • Sociologie și psihologie socială
 • Apărare și științe militare
 • Finanțe publice
 • Economie
 • Justiție și drept
 • Infrastructură și dezvoltare regională
 • Mediu

Despre organizație:

WatchDog.MD este o comunitate a societății civile de tip think-tank din Republica Moldova, fondată în anul 2017, scopul căreia este de a contribui la formarea unui mediu favorabil dezvoltării democratice a Republicii Moldova. Organizația își propune, prin analize complexe și accesibile, să contribuie la informarea obiectivă a cetățenilor cu privire la probleme complexe, cum ar fi democrația, supremația legii, guvernarea, politica, dezinformarea și propaganda, asigurarea egalității și combaterea discriminării, promovarea și protecția drepturilor omului etc.

Responsabilitățile experților:

 • Elaborarea rapoartelor, studiilor și politicilor relevante în domeniile de expertiză deținute;
 • Reprezentarea Comunității WatchDoog.MD în calitate de expert la diferite evenimente publice sau de tip închis. 
 • Participarea în cadrul emisiunilor și dezbaterilor televizate în calitate de expert al Comunității WatchDog.MD;
 • Oferirea comentariilor/expertizei în cadrul comunicării cu actori relevanți din țară și de peste hotare.

Candidații pot fi persoane cu experiență sau începători cu cunoștințe avansate în unul din domeniile menționate mai sus. Esențială este dorința de implicare și creștere în carieră. Angajarea poate fi cu un program parțial de ocupare sau full-time. Sunt eligibili pentru angajare part-time și candidații stabiliți peste hotare pentru muncă sau studii. Importantă este motivarea de implicare și creștere în carieră, dar și dorința de a participa în dezbaterea publică și informarea publicului larg pe subiecte importante de politici publice. Preferință va fi acordată candidatelor femei și celor cu experiență de muncă în sectorul public. 

Oferim salariu atractiv, instruire relevantă, regim de muncă flexibil, posibilitate de afirmare profesională și impact real asupra vieții publice din Republica Moldova. 

Candidații și candidatele interesate sunt rugate să expedieze CV-ul la adresa contact@watchdog.md, cu mențiunea „Concurs de selectare experți” până pe data de 1 februarie 2023. Persoanele preselectate vor fi invitate la interviu. 

En

Traducere Automata

The WatchDog.MD community recruits experts

Comunitatea WatchDog.MD recrutează experți

Are you tired of people who just claim to be experts and give their opinion on tv? Join the WatchDog.MD team to offer the public relevant explanations and real expertise, based on knowledge and high standards of qualification! If you have knowledge and ambitions, we will make you a star! 

The Community community association WatchDog.MD announces a public contest for the employment of experts in the following fields:

 • Politics and elections
 • International relations
 • Strategic communication
 • Security
 • Sociology and social psychology
 • Defense and military science
 • Public finances
 • Economy
 • Justice and law
 • Infrastructure and regional development
 • Medium

About the organization:

WatchDog.MD is a community of civil society of think-tank type in the Republic of Moldova, founded in 2017, the purpose of which is to contribute to the formation of an environment favorable to the democratic development of the Republic of Moldova. The organization aims, through complex and accessible analyses, to contribute to the objective information of citizens on complex issues such as democracy, the rule of law, governance, politics, disinformation and propaganda, ensuring equality and combating discrimination, promoting and protecting human rights, etc.

Responsibilities of the experts:

 • Elaboration of reports, studies and relevant policies in the areas of expertise held;
 • Community representation WatchDoog.MD as an expert at various public or closed-type events. 
 • Participation in television broadcasts and debates as an expert of the WatchDog.MD Community;
 • Providing comments/expertise in communicating with relevant actors in the country and abroad.

Candidates can be experienced individuals or beginners with advanced knowledge in one of the fields mentioned above. Essential is the desire for involvement and growth in the career. Hiring can be with a partial busy schedule or full-time. Candidates established abroad for work or studies are also eligible for part-time employment. Important is the motivation of involvement and growth in the career, but also the desire to participate in the public debate and the information of the general public on important topics of public policies. Preference will be given to female candidates and those with work experience in the public sector. 

We offer attractive salary, relevant training, flexible working regime, possibility of professional affirmation and real impact on public life in the Republic of Moldova. 

Interested candidates and candidates are asked to send their CV to the address contact@watchdog.md, with the mention "Expert selection contest" by February 1, 2023. Pre-selected persons will be invited to the interview. 

It

Traducere Automata

La comunità WatchDog.MD recluta esperti

Comunitatea WatchDog.MD recrutează experți

Sei stanco di persone che affermano solo di essere esperti e danno la loro opinione in tv? Unisciti al team di WatchDog.MD per offrire al pubblico spiegazioni pertinenti e competenze reali, basate su conoscenze e alti standard di qualificazione! Se hai conoscenze e ambizioni, ti faremo diventare una star! 

L'associazione comunitaria della comunità WatchDog.MD bandisce un concorso pubblico per l'assunzione di esperti nei seguenti settori:

 • Politica ed elezioni
 • Relazioni internazionali
 • Comunicazione strategica
 • Sicurezza
 • Sociologia e psicologia sociale
 • Difesa e scienza militare
 • Finanze pubbliche
 • Economia
 • Giustizia e diritto
 • Infrastrutture e sviluppo regionale
 • Medio

Informazioni sull'organizzazione:

WatchDog.MD è una comunità della società civile di tipo think-tank nella Repubblica di Moldova, fondata nel 2017, il cui scopo è contribuire alla formazione di un ambiente favorevole allo sviluppo democratico della Repubblica di Moldova. L'organizzazione si propone, attraverso analisi complesse e accessibili, di contribuire all'informazione obiettiva dei cittadini su questioni complesse come la democrazia, lo stato di diritto, la governance, la politica, la disinformazione e la propaganda, garantendo l'uguaglianza e combattendo la discriminazione, promuovendo e proteggendo i diritti umani, ecc.

Responsabilità degli esperti:

 • Elaborazione di relazioni, studi e politiche rilevanti nelle aree di competenza detenute;
 • La rappresentanza della comunità WatchDoog.MD come esperto in varie manifestazioni pubbliche o di tipo chiuso. 
 • Partecipazione a trasmissioni televisive e dibattiti in qualità di esperto della Comunità WatchDog.MD;
 • Fornire commenti / competenze nella comunicazione con gli attori pertinenti nel paese e all'estero.

I candidati possono essere individui esperti o principianti con conoscenze avanzate in uno dei campi sopra menzionati. Fondamentale è la voglia di coinvolgimento e crescita nella carriera. L'assunzione può essere con un programma parziale occupato o a tempo pieno. Anche i candidati stabiliti all'estero per lavoro o studi possono beneficiare di un impiego a tempo parziale. Importante è la motivazione del coinvolgimento e della crescita nella carriera, ma anche il desiderio di partecipare al dibattito pubblico e all'informazione del grande pubblico su temi importanti delle politiche pubbliche. Sarà data preferenza alle candidate di sesso femminile e a quelle con esperienza lavorativa nel settore pubblico. 

Offriamo salari interessanti, formazione pertinente, regime di lavoro flessibile, possibilità di affermazione professionale e impatto reale sulla vita pubblica nella Repubblica di Moldova. 

I candidati interessati e i candidati sono pregati di inviare il proprio CV all'indirizzo contact@watchdog.md, con la menzione "Concorso di selezione esperti" entro il 1° febbraio 2023. Le persone preselezionate saranno invitate al colloquio. 

Ua

Traducere Automata

Спільнота WatchDog.MD набирає експертів

Comunitatea WatchDog.MD recrutează experți

Вам набридли люди, які просто претендують на звання експертів і висловлюють свою думку по телевізору? Приєднуйтесь до команди WatchDog.MD, щоб запропонувати громадськості актуальні пояснення та реальну експертизу, засновану на знаннях та високих стандартах кваліфікації! Якщо у вас є знання та амбіції, ми зробимо вас зіркою! 

Громадське об'єднання WatchDog.MD оголошує публічний конкурс на працевлаштування експертів у таких галузях:

 • Політика і вибори
 • Міжнародні зв'язки
 • Стратегічні комунікації
 • Безпека
 • Соціологія і соціальна психологія
 • Оборона і військова наука
 • Державні фінанси
 • Економіка
 • Справедливість і закон
 • Інфраструктура та регіональний розвиток
 • Середнє

Про організацію:

WatchDog.MD – спільнота громадянського суспільства аналітичного типу в Республіці Молдова, заснована у 2017 році, метою якої є сприяння формуванню середовища, сприятливого для демократичного розвитку Республіки Молдова. Організація має на меті шляхом комплексного та доступного аналізу сприяти об'єктивній інформації громадян зі складних питань, таких як демократія, верховенство права, врядування, політика, дезінформація та пропаганда, забезпечення рівності та боротьба з дискримінацією, заохочення та захист прав людини тощо.

Обов'язки експертів:

 • Розробка звітів, досліджень та відповідних політик у сферах експертизи, що проводяться;
 • Представництво спільноти WatchDoog.MD в якості експерта на різних публічних або закритих заходах. 
 • Участь у телевізійних трансляціях та дебатах в якості експерта WatchDog.MD Спільноти;
 • Надання коментарів/досвіду у спілкуванні з відповідними суб'єктами в країні та за кордоном.

Кандидати можуть бути досвідченими особами або новачками з передовими знаннями в одній із згаданих вище областей. Істотне значення має прагнення до залученості і зростання в кар'єрі. Прийом на роботу може бути з частковим напруженим графіком або повним робочим днем. Кандидати, створені за кордоном для роботи або навчання, також мають право на неповну зайнятість. Важливою є мотивація залучення та зростання в кар'єрі, а також бажання брати участь у публічних дебатах та інформування широкої громадськості на важливі теми державної політики. Перевага надаватиметься кандидаткам-жінкам та тим, хто має досвід роботи в державному секторі. 

Ми пропонуємо привабливу заробітну плату, відповідне навчання, гнучкий режим роботи, можливість професійної афірмації та реальний вплив на суспільне життя в Республіці Молдова. 

Зацікавлених кандидатів та кандидатів просять надіслати своє резюме на адресу contact@watchdog.md, із зазначенням «Конкурс відбору експертів» до 1 лютого 2023 року. На співбесіду будуть запрошені попередньо відібрані особи. 

Bg

Traducere Automata

Общността на WatchDog.MD набира експерти

Comunitatea WatchDog.MD recrutează experți

Омръзна ли ви от хора, които просто твърдят, че са експерти и дават мнението си по телевизията? Присъединете се към екипа на WatchDog.MD, за да предложите на обществеността актуални обяснения и реална експертиза, базирани на знания и високи стандарти на квалификация! Ако имате знания и амбиции, ние ще ви направим звезда! 

Общностното сдружение WatchDog.MD обявява публичен конкурс за наемане на експерти в следните области:

 • Политика и избори
 • Международни отношения
 • Стратегическа комуникация
 • Безопасност
 • Социология и социална психология
 • Отбрана и военна наука
 • Публични финанси
 • Икономика
 • Правосъдие и право
 • Инфраструктура и регионално развитие
 • Средно

За организацията:

WatchDog.MD е общност на гражданското общество от мозъчен тръст тип в Република Молдова, основана през 2017 г., чиято цел е да допринесе за формирането на благоприятна среда за демократичното развитие на Република Молдова. Организацията има за цел чрез комплексни и достъпни анализи да допринесе за обективната информация на гражданите по сложни въпроси като демокрацията, върховенството на закона, управлението, политиката, дезинформацията и пропагандата, осигуряването на равенство и борбата с дискриминацията, насърчаването и защитата на правата на човека и др.

Отговорности на експертите:

 • Изготвяне на доклади, проучвания и съответни политики в областите на експертиза;
 • Представителството на общността WatchDoog.MD като експерт на различни публични събития или събития от затворен тип. 
 • Участие в телевизионни предавания и дебати като експерт на WatchDog.MD общност;
 • Предоставяне на коментари/експертиза в комуникацията със съответните участници в страната и чужбина.

Кандидатите могат да бъдат опитни лица или начинаещи с напреднали познания в една от областите, споменати по-горе. От съществено значение е желанието за участие и израстване в кариерата. Наемането може да бъде с частичен натоварен график или на пълен работен ден. Кандидатите, установени в чужбина за работа или обучение, също имат право на работа на непълно работно време. Важна е мотивацията за включване и израстване в кариерата, но и желанието за участие в обществения дебат и информирането на широката общественост по важни теми от публичните политики. Предимство ще се дава на жените кандидати и тези с трудов стаж в публичния сектор. 

Ние предлагаме атрактивно заплащане, подходящо обучение, гъвкав режим на работа, възможност за професионално утвърждаване и реално въздействие върху обществения живот в Република Молдова. 

Заинтересованите кандидати и кандидати се приканват да изпратят автобиографията си на адрес contact@watchdog.md, като до 1 февруари 2023 г. се споменава "Конкурс за подбор на експерти". На интервюто ще бъдат поканени предварително подбрани лица. 

Ru

Traducere Automata

Сообщество WatchDog.MD набирает экспертов

Comunitatea WatchDog.MD recrutează experți

Вы устали от людей, которые просто претендуют на звание экспертов и высказывают свое мнение по телевизору? Присоединяйтесь к команде WatchDog.MD, чтобы предложить общественности соответствующие объяснения и реальную экспертизу, основанную на знаниях и высоких стандартах квалификации! Если у вас есть знания и амбиции, мы сделаем из вас звезду! 

Общинное общественное объединение WatchDog.MD объявляет публичный конкурс на трудоустройство специалистов в следующих областях:

 • Политика и выборы
 • Международные отношения
 • Стратегическая коммуникация
 • Безопасность
 • Социология и социальная психология
 • Оборона и военная наука
 • Государственные финансы
 • Экономика
 • Правосудие и право
 • Инфраструктура и региональное развитие
 • Терпимая

Об организации:

WatchDog.MD - это сообщество гражданского общества типа мозгового центра в Республике Молдова, основанное в 2017 году, целью которого является содействие формированию среды, благоприятной для демократического развития Республики Молдова. Организация стремится посредством комплексного и доступного анализа содействовать объективной информации граждан по таким сложным вопросам, как демократия, верховенство права, управление, политика, дезинформация и пропаганда, обеспечение равенства и борьба с дискриминацией, поощрение и защита прав человека и т.д.

Обязанности экспертов:

 • Разработка докладов, исследований и соответствующей политики в областях экспертизы;
 • Представительство сообщества WatchDoog.MD в качестве эксперта на различных публичных или закрытых мероприятиях. 
 • Участие в телевизионных передачах и дебатах в качестве эксперта сообщества WatchDog.MD;
 • Предоставление комментариев/экспертных знаний в общении с соответствующими субъектами в стране и за рубежом.

Кандидаты могут быть опытными людьми или новичками с передовыми знаниями в одной из областей, упомянутых выше. Существенным является стремление к вовлеченности и росту в карьере. Найм может быть с частичным напряженным графиком или полный рабочий день. Кандидаты, работающие за границей для работы или учебы, также имеют право на частичную занятость. Важна мотивация вовлеченности и роста в карьере, а также желание участвовать в общественных дебатах и информировании широкой общественности по важным темам государственной политики. Предпочтение будет отдаваться кандидатам-женщинам и кандидатам, имеющим опыт работы в государственном секторе. 

Мы предлагаем привлекательную заработную плату, соответствующее обучение, гибкий режим работы, возможность профессионального утверждения и реальное влияние на общественную жизнь в Республике Молдова. 

Заинтересованным кандидатам и кандидатам предлагается до 1 февраля 2023 года прислать свое резюме по адресу contact@watchdog.md, с упоминанием «Конкурс по отбору экспертов». На собеседование будут приглашены предварительно отобранные лица. 

Articol adaugat de: Comunitatea WatchDog