BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal, pe durată determinată, responsabil de elaborarea/actualizarea cerințelor metodologice de reglementare a procesului de raportare la BNMRo

Articol Original

BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal, pe durată determinată, responsabil de elaborarea/actualizarea cerințelor metodologice de reglementare a procesului de raportare la BNM

BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal, pe durată determinată, responsabil de elaborarea/actualizarea cerințelor metodologice de reglementare a procesului de raportare la BNM

Scopul sau atribuțiile direcției:

     Gestionarea procesului de raportare la BNM, și implicit a SIRBNM, precum și dezvoltarea continuă a sistemului de raportare SIRBNM și a cadrului normativ aferente domeniului de raportare.

Obiectivele postului:

     Elaborarea/actualizarea cerințelor metodologice de reglementare a procesului de raportare la BNM și modelelor de date aferente, precum și dezvoltarea/menținerea continuă a modelului de date utilizat în procesul de raportare către BNM în conformitate cu actele normative în vigoare.

Cerințe minime obligatorii:

 1. Studii superioare în domeniul finanțelor/economic/statistic cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare; În cazul unui calificativ mai mic de nota 8, condiția se consideră a fi întrunită dacă candidatul are o experiență în domeniul solicitat de minim 3 ani. Pentru persoanele cu diplome de studii obținute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obținute în țara și/sau instituțiile de învățământ respective;
 2. Cunoștințe de operare a calculatorului la nivel de utilizator avansat, în special a aplicațiile MS Office;
 3. Experiența profesională de minim 1 an, în domeniul finanțelor/economic/statistic;
 4. Competențe lingvistice: cunoașterea limbii române - fluent și cunoașterea limbii engleze la nivel mediu (citit/scris/vorbit);
 5. Principiile de funcționare a Sistemului Informațional de Raportare către BNM (SIRBNM);
 6. Modalitatea de elaborare/actualizare a actelor normative;
 7. Competențe: integritate, responsabilitate, profesionalism, lucru în echipă, orientare către rezultate, credibilitate, capacitatea de a rezolva probleme, perseverență, învățare și dezvoltare continuă;
 8. Abilități excelente de comunicare verbală și în scris, capacitate de analiză și sinteză a informației, capacitate de însușire rapidă a metodelor noi de lucru, bine organizat, responsabil.

Cerințe suplimentare ce vor consitui un avantaj:

 1. Cunoștințe generale aferent cadrelor de reglementare aplicabile la nivelul reglementărilor Autorității Europene Bancare (EBA), inclusiv FinRep, CoRep, alte cadre similare;
 2. Cunoștințe generale aferent standardului XBRL (taxonomii, model de date etc.).

Principalele atribuții funcționale:

 1. Elaborarea și dezvoltarea cadrului normativ aferent procesului de raportare;
 2. Conlucrarea cu subdiviziune BNM în scopul identificării cerințelor informaționale ale acestora aferent domeniului de raportare FinRep și CoRep;
 3. Dezvoltarea cadrului normativ de date aferent domeniului de raportare FinRep și CoRep;
 4. Implementarea/ajustarea modelului de date în conformitate cu actele normative în vigoare.

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 07 februarie 2023.

 ! Depunerea CV-ului:  Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online , completaţi formularul CV-ului online sau îl puteţi depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condițiile concursului.

Recomandăm insistent să consultați bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografie:

 1. Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei, nr. 548-XII din 21 iulie 1995;
 2. Instrucțiunea privind modul de prezentare de către bănci a rapoartelor în formă electronică la Banca Națională a Moldovei, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de Administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.132 din 17 iulie 2008;
 3. Legea cu privire la actele normative, nr.100 din 22 decembrie 2017;
 4. Cadrul normativ de raportare EU (în special aferente FinRep și CoRep).

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

En

Traducere Automata

NBM announces a competition for the vacancy of principal, fixed-term expert, responsible for developing/updating the methodological requirements for regulating the reporting process to the NBM

BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal, pe durată determinată, responsabil de elaborarea/actualizarea cerințelor metodologice de reglementare a procesului de raportare la BNM

Purpose(s) of the directorate:

     The management of the reporting process to the NBM, and implicitly of the NBM's CRS, as well as the continuous development of the reporting system of the NBM's CRS and of the regulatory framework related to the reporting field.

The objectives of the job:

     Elaboration/updating of the methodological requirements for regulating the reporting process to the NBM and the related data models, as well as the continuous development/maintenance of the data model used in the process of reporting to the NBM in accordance with the normative acts in force.

Mandatory minimum requirements:

 1. Higher education in the field of finance / economics / statistics with the general average for the years of study 8 or higher; In the case of a rating lower than a grade of 8, the condition is considered to be met if the candidate has at least 3 years' experience in the field requested. For persons with diplomas obtained abroad, the qualifications (e.g. GPA, etc.) obtained in the respective country and/or educational institutions will be indicated;
 2. Knowledge of computer operation at the advanced user level, especially MS Office applications;
 3. Professional experience of at least 1 year, in the field of finance / economic / statistical;
 4. Language skills: knowledge of Romanian language - fluent and knowledge of English at medium level (read / written / spoken);
 5. The principles for the functioning of the Information System for Reporting to the NBM (CRS OF THE NBM);
 6. The method of elaboration/updating of the normative acts;
 7. Skills: integrity, responsibility, professionalism, teamwork, result orientation, credibility, ability to solve problems, perseverance, learning and continuous development;
 8. Excellent verbal and written communication skills, ability to analyze and synthesize information, ability to quickly learn new, well-organized, responsible working methods.

Additional requirements that will be an advantage:

 1. General knowledge of the regulatory frameworks applicable at the level of the European Banking Authority (EBA), including FinRep, CoRep, other similar frameworks;
 2. General knowledge of the XBRL standard (taxonomies, data model, etc.).

The main functional tasks:

 1. Elaboration and development of the regulatory framework related to the reporting process;
 2. Cooperation with the NBM subdivision in order to identify their information requirements related to the FinRep and CoRep reporting field;
 3. Development of the data regulatory framework related to the FinRep and CoRep reporting field;
 4. Implementation / adjustment of the data model in accordance with the normative acts in force.

The deadline for submitting CVs is: February 7, 2023.

 ! Submitting your CV:  To participate in the contest, please access: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online , fill in the online CV form or you can submit it at the NBM headquarters, at the address: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chisinau, Department of Strategy, Organization and Human Resources, specifying the position you want to apply for.

Only persons who meet the conditions of the contest will be contacted by e-mail.

We strongly recommend that you consult the bibliography below before being invited to the contest.

Bibliography:

 1. Law on the National Bank of Moldova, no. 548-XII of 21 July 1995;
 2. Instruction on how banks submit reports in electronic form to the National Bank of Moldova, approved by the Decision of the Board of Directors of the National Bank of Moldova no.132 of July 17, 2008;
 3. Law on normative acts, no.100 of December 22, 2017;
 4. Eu regulatory reporting framework (in particular for FinRep and CoRep).

More vacancies found on the link below

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

It

Traducere Automata

NBM bandisce un concorso per il posto vacante di principal esperto, a tempo determinato, responsabile dello sviluppo/aggiornamento dei requisiti metodologici per la regolamentazione del processo di reporting alla NBM

BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal, pe durată determinată, responsabil de elaborarea/actualizarea cerințelor metodologice de reglementare a procesului de raportare la BNM

Scopo o scopi della direzione:

     La gestione del processo di reporting alla NBM, e implicitamente del CRS della NBM, nonché il continuo sviluppo del sistema di reporting del CRS della NBM e del quadro normativo relativo al campo di segnalazione.

Gli obiettivi del lavoro:

     Elaborazione/aggiornamento dei requisiti metodologici per la regolamentazione del processo di reporting alla NBM e dei relativi modelli di dati, nonché il continuo sviluppo/mantenimento del modello dati utilizzato nel processo di reporting alla NBM in conformità con gli atti normativi vigenti.

Requisiti minimi obbligatori:

 1. Istruzione superiore nel campo della finanza / economia / statistica con la media generale per gli anni di studio 8 o superiore; Nel caso di una valutazione inferiore a un voto di 8, la condizione è considerata soddisfatta se il candidato ha almeno 3 anni di esperienza nel campo richiesto. Per le persone in possesso di diplomi conseguiti all'estero, saranno indicate le qualifiche (ad es. GPA, ecc.) ottenute nel rispettivo paese e/o istituti di istruzione;
 2. Conoscenza del funzionamento del computer a livello utente avanzato, in particolare applicazioni MS Office;
 3. Esperienza professionale di almeno 1 anno, in ambito finanziario/economico/statistico;
 4. Conoscenze linguistiche: conoscenza della lingua rumena - fluente e conoscenza della lingua inglese a livello medio (letto / scritto / parlato);
 5. I principi per il funzionamento del Sistema Informativo per la Segnalazione alla NBM (CRS DELLA NBM);
 6. Le modalità di elaborazione/aggiornamento degli atti normativi;
 7. Competenze: integrità, responsabilità, professionalità, lavoro di squadra, orientamento al risultato, credibilità, capacità di risolvere i problemi, perseveranza, apprendimento e sviluppo continuo;
 8. Ottime capacità di comunicazione verbale e scritta, capacità di analizzare e sintetizzare informazioni, capacità di apprendere rapidamente metodi di lavoro nuovi, ben organizzati e responsabili.

Requisiti aggiuntivi che saranno un vantaggio:

 1. Conoscenza generale dei quadri normativi applicabili a livello dell'Autorità bancaria europea (ABE), compresi FinRep, CoRep e altri quadri analoghi;
 2. Conoscenza generale dello standard XBRL (tassonomie, modello dati, ecc.).

I principali compiti funzionali:

 1. Elaborazione e sviluppo del quadro normativo relativo al processo di segnalazione;
 2. Cooperazione con la suddivisione NBM al fine di identificare i loro requisiti di informazione relativi al campo di segnalazione FinRep e CoRep;
 3. Sviluppo del quadro normativo dei dati relativo al settore della reportistica FinRep e CoRep;
 4. Implementazione / adeguamento del modello di dati in conformità con gli atti normativi in vigore.

La scadenza per l'invio dei CV è: 7 febbraio 2023.

 ! Invio del proprio CV: Per partecipare al concorso, accedere:   https://www.bnm.md/ro/content/cv-online , compila il modulo CV online o puoi inviarlo presso la sede NBM, all'indirizzo: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chisinau, Dipartimento di strategia, organizzazione e risorse umane, specificando la posizione per cui si desidera candidarsi.

Solo le persone che soddisfano le condizioni del concorso saranno contattate via e-mail.

Si consiglia vivamente di consultare la bibliografia qui sotto prima di essere invitati al concorso.

Bibliografia:

 1. Legge sulla Banca Nazionale della Moldavia, no. 548-XII del 21 luglio 1995;
 2. Istruzioni su come le banche presentano i rapporti in formato elettronico alla Banca Nazionale della Moldavia, approvati con decisione del Consiglio di amministrazione della Banca nazionale della Moldova n. 132 del 17 luglio 2008;
 3. Legge sugli atti normativi, n. 100 del 22 dicembre 2017;
 4. Quadro normativo dell'UE in materia di relazioni (in particolare per FinRep e CoRep).

Altre offerte di lavoro trovate sul link sottostante

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

Ua

Traducere Automata

НБМ оголошує конкурс на заміщення вакансії принципала, строкового експерта, відповідального за розробку/оновлення методичних вимог щодо регулювання процесу звітності до НБМ

BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal, pe durată determinată, responsabil de elaborarea/actualizarea cerințelor metodologice de reglementare a procesului de raportare la BNM

Мета(и) дирекції:

     Управління процесом звітності для NBM, і неявно CRS NBM, а також постійний розвиток системи звітності CRS NBM і нормативної бази, пов'язаної з сферою звітності.

Завдання роботи:

     Розробка/оновлення методичних вимог щодо регулювання процесу звітності до НБМ та пов'язаних з ними моделей даних, а також постійна розробка/підтримка моделі даних, що використовується в процесі звітності перед НБМ, відповідно до чинних нормативних актів.

Обов'язкові мінімальні вимоги:

 1. Вища освіта в галузі фінансів / економіки / статистики із загальним середнім показником за роки навчання 8 і вище; У разі рейтингу, нижчого за оцінку 8, умова вважається виконаною, якщо кандидат має досвід роботи в запитуваній сфері не менше 3 років. Для осіб з дипломами, отриманими за кордоном, буде вказана кваліфікація (наприклад, середній бал тощо), отримана у відповідній країні та/або навчальних закладах;
 2. Знання роботи комп'ютера на просунутому рівні користувача, особливо додатків MS Office;
 3. Досвід роботи за фахом не менше 1 року, в сфері фінансів / економічних / статистичних;
 4. Володіння мовою: знання румунської мови - вільне володіння і знання англійської мови на середньому рівні (read / written / talk);
 5. Принципи функціонування Інформаційної системи звітності до НБМ (CRS NBM);
 6. Спосіб розробки/оновлення нормативних актів;
 7. Навички: доброчесність, відповідальність, професіоналізм, командна робота, орієнтація на результат, авторитетність, здатність вирішувати проблеми, наполегливість, навчання та постійний розвиток;
 8. Відмінні навички усного та письмового спілкування, вміння аналізувати і синтезувати інформацію, вміння швидко освоювати нові, добре організовані, відповідальні методи роботи.

Додаткові вимоги, які будуть перевагою:

 1. Загальні знання нормативно-правової бази, що застосовується на рівні Європейського банківського органу (EBA), включаючи FinRep, CoRep, інші подібні рамки;
 2. Загальні знання стандарту XBRL (таксономії, моделі даних і т.д.).

Основні функціональні завдання:

 1. Розробка та розробка нормативно-правової бази, пов'язаної з процесом звітності;
 2. Співпраця з підрозділом НБМ з метою визначення їх інформаційних вимог, пов'язаних зі сферою звітності FinRep та CoRep;
 3. Розробка нормативно-правової бази даних, пов'язаної зі сферою звітності FinRep та CoRep;
 4. Впровадження/коригування моделі даних відповідно до чинних нормативних актів.

Кінцевий термін подання резюме : 7 лютого 2023 року.

 ! Подання резюме:  Для участі в конкурсі, будь ласка, перейдіть до: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online , заповніть онлайн-форму резюме або ви можете подати її в штаб-квартирі НБМ, за адресою: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Кишинів, департамент стратегії, організації та людських ресурсів, вказавши посаду, на яку ви хочете претендувати.

Електронною поштою зв'яжуться лише особи, які відповідають умовам конкурсу.

Ми настійно рекомендуємо ознайомитися з наведеною нижче бібліографією перед запрошенням на конкурс.

Бібліографія:

 1. Закон про Національний банк Молдови, немає. 548-XII від 21 липня 1995 року;
 2. Інструкція про порядок подання банками звітності в електронному вигляді Національному банку Молдови, затверджена Рішенням Ради директорів Національного банку Молдови No132 від 17 липня 2008 року;
 3. Закон про нормативні акти, No100 від 22 грудня 2017 року;
 4. Нормативна база звітності ЄС (зокрема для FinRep та CoRep).

Більше вакансій можна знайти за посиланням нижче

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

Bg

Traducere Automata

НБМ обявява конкурс за свободна длъжност на принципал, срочен експерт, отговарящ за разработването/актуализирането на методологическите изисквания за регулиране на процеса на отчитане към НБМ

BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal, pe durată determinată, responsabil de elaborarea/actualizarea cerințelor metodologice de reglementare a procesului de raportare la BNM

Цел(ища) на дирекцията:

     Управлението на процеса на докладване пред NBM и имплицитно на CRS на NBM, както и непрекъснатото развитие на системата за отчитане на CRS на NBM и на регулаторната рамка, свързана с областта на отчитане.

Целите на работата:

     Разработване/актуализиране на методологическите изисквания за регулиране на процеса на докладване пред НБМ и свързаните с него модели на данни, както и непрекъснатото разработване/поддържане на модела на данните, използван в процеса на докладване пред НБМ в съответствие с действащите нормативни актове.

Задължителни минимални изисквания:

 1. Висше образование в областта на финансите /икономиката/статистиката с обща средна стойност за годините на обучение 8 или по-висока; В случай на рейтинг, по-нисък от степен 8, условието се счита за изпълнено, ако кандидатът има най-малко 3 години опит в исканата област. За лица с дипломи, получени в чужбина, ще бъдат посочени квалификациите (напр. СДП и др.), получени в съответната държава и/или образователни институции;
 2. Познания за работата на компютъра на напреднало потребителско ниво, особено приложенията на MS Office;
 3. Професионален опит най-малко 1 година, в областта на финансите/икономиката/статистиката;
 4. Езикови умения: владеене на румънски език - владеене и владеене на английски език на средно ниво (четене / писмено / говоримо);
 5. Принципите за функциониране на Информационната система за докладване пред НБМ (КСР НА НБМ);
 6. Начинът на изработване/актуализиране на нормативните актове;
 7. Умения: почтеност, отговорност, професионализъм, работа в екип, ориентация към резултатите, надеждност, способност за решаване на проблеми, постоянство, учене и непрекъснато развитие;
 8. Отлични устни и писмени комуникативни умения, способност за анализ и синтезиране на информация, способност за бързо усвояване на нови, добре организирани, отговорни методи на работа.

Допълнителни изисквания, които ще бъдат предимство:

 1. Общи познания за регулаторните рамки, приложими на равнището на Европейския банков орган (ЕБО), включително FinRep, CoRep, други подобни рамки;
 2. Общи познания за стандарта XBRL (таксономии, модел на данни и др.).

Основните функционални задачи:

 1. Разработване и развитие на нормативната уредба, свързана с процеса на докладване;
 2. Сътрудничество с подразделението на NBM с цел определяне на техните изисквания за информация, свързани с областта на докладване FinRep и CoRep;
 3. Разработване на регулаторната рамка за данни, свързана с областта на докладване FinRep и CoRep;
 4. Внедряване/адаптиране на модела на данните в съответствие с действащите нормативни актове.

Крайният срок за подаване на автобиографии е: 7 февруари 2023 г.

 ! Изпращане на Вашата автобиография: За да участвате в конкурса, моля влезте в:   https://www.bnm.md/ro/content/cv-online , попълнете онлайн формуляра за автобиография или можете да го изпратите в централата на НБМ, на адрес: бд. Григоре Виеру nr.1, mun. Кишинев, отдел "Стратегия, организация и човешки ресурси", уточнявайки позицията, за която искате да кандидатствате.

Само лица, които отговарят на условията на конкурса, ще бъдат потърсени по електронна поща.

Силно препоръчваме да се консултирате с библиографията по-долу, преди да бъдете поканени на конкурса.

Библиография:

 1. Закон за Националната банка на Молдова, не. 548-XII от 21 юли 1995 г.;
 2. Инструкция за начина, по който банките подават отчети в електронен вид до Националната банка на Молдова, одобрена с Решение на Съвета на директорите на Националната банка на Молдова No 132 от 17 юли 2008 г.;
 3. Закон за нормативните актове, No 100 от 22 декември 2017 г.;
 4. Регулаторна рамка на ЕС за докладване (по-специално за FinRep и CoRep).

Още свободни работни места, намерени на линка по-долу

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

Ru

Traducere Automata

НБМ объявляет конкурс на вакансию основного, срочного эксперта, ответственного за разработку/актуализацию методологических требований к регулированию процесса отчетности перед НБМ

BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal, pe durată determinată, responsabil de elaborarea/actualizarea cerințelor metodologice de reglementare a procesului de raportare la BNM

Цель (цели) дирекции:

     Управление процессом отчетности перед НБМ и косвенно CRS НБМ, а также непрерывное развитие системы отчетности CRS НБМ и нормативной базы, связанной с областью отчетности.

Цели работы:

     Разработка/актуализация методологических требований к регулированию процесса отчетности в НБМ и связанных с ним моделей данных, а также постоянное развитие/сопровождение модели данных, используемой в процессе отчетности перед НБМ в соответствии с действующими нормативными актами.

Обязательные минимальные требования:

 1. Высшее образование в области финансов/экономики/статистики с общей средней за годы обучения 8 и выше; В случае оценки ниже 8 баллов условие считается выполненным, если кандидат имеет не менее 3 лет опыта работы в запрашиваемой области. Для лиц с дипломами, полученными за рубежом, будут указаны квалификации (например, GPA и т. Д.), Полученные в соответствующей стране и / или учебных заведениях;
 2. Знание работы компьютеров на продвинутом уровне пользователей, особенно приложений MS Office;
 3. Профессиональный опыт работы не менее 1 года, в сфере финансов/экономики/статистики;
 4. Языковые навыки: знание румынского языка - свободное владение и знание английского языка на среднем уровне (чтение / письмо / разговорная);
 5. Принципы функционирования Информационной системы отчетности перед НБМ (CRS НБМ);
 6. Методика разработки/актуализации нормативных актов;
 7. Навыки: честность, ответственность, профессионализм, командная работа, нацеленность на результат, авторитет, умение решать проблемы, настойчивость, обучение и постоянное развитие;
 8. Отличные устные и письменные коммуникативные навыки, умение анализировать и синтезировать информацию, умение быстро осваивать новые, хорошо организованные, ответственные методы работы.

Дополнительные требования, которые будут преимуществом:

 1. Общее знание нормативно-правовой базы, применимой на уровне Европейского банковского органа (EBA), включая FinRep, CoRep, другие подобные структуры;
 2. Общие знания стандарта XBRL (таксономия, модель данных и т.д.).

Основные функциональные задачи:

 1. Разработка и развитие нормативно-правовой базы, связанной с процессом отчетности;
 2. Сотрудничество с подразделением НБМ с целью определения их информационных требований, связанных с областью отчетности FinRep и CoRep;
 3. Разработка нормативной базы данных, связанной с областью отчетности FinRep и CoRep;
 4. Внедрение/корректировка модели данных в соответствии с действующими нормативными актами.

Крайний срок подачи резюме: 7 февраля 2023 года.

 ! Отправка резюме:  Для участия в конкурсе, пожалуйста, получите доступ: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online , заполните онлайн-форму резюме или вы можете отправить ее в штаб-квартиру НБМ, по адресу: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Кишинев, Департамент стратегии, организации и человеческих ресурсов, указав должность, на которую вы хотите претендовать.

По электронной почте свяжутся только лица, отвечающие условиям конкурса.

Мы настоятельно рекомендуем вам ознакомиться с библиографией ниже, прежде чем быть приглашенным на конкурс.

Библиография:

 1. Закон о Национальном банке Молдовы, нет. 548-XII от 21 июля 1995 года;
 2. Инструкция о том, как банки представляют отчеты в электронном виде в Национальный банк Молдовы, утвержденная Решением Совета директоров Национального банка Молдовы No132 от 17 июля 2008 года;
 3. Закон о нормативных актах No100 от 22 декабря 2017 года;
 4. Система нормативной отчетности ЕС (в частности, для FinRep и CoRep).

Больше вакансий, найденных по ссылке ниже

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

telegram