BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal cu funcția de organizare gestiune riscuri operaționaleRo

Articol Original

BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal cu funcția de organizare gestiune riscuri operaționale

BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal cu funcția de organizare gestiune riscuri operaționale

Scopul postului: Asigurarea procesului de gestiune a riscurilor în cadrul organizării și gestiunii unitare a BNM, aliniat la obiectivele strategice ale băncii.

Principalele atribuții ale expertului principal:

1.    Efectuează organizarea și coordonarea procesului de gestiune a riscurilor operaționale în activitatea BNM, prin participarea la:

 • dezvoltarea cadrului intern metodologic de gestiune a riscurilor operaționale aferente proceselor de activitate ale BNM;
 • organizarea ședințelor de autoevaluare a riscurilor operaționale pe procese;
 • coordonarea matricelor/fișelor de risc operațional la nivel de procese BNM;
 • elaborarea și administrarea profilului de risc operațional al băncii;
 • raportarea consolidată la nivel de bancă aferent gestiunii riscurilor operaționale;        

2.    Dezvoltă și administrează mecanismul de gestiune integrată a riscurilor;

3.    Dezvoltă cadrul aferent sistemului de control intern al BNM;

4.    Studiază continuu standardele și bunele practici de gestiune riscuri, sistem de control intern și înaintează propuneri de implementare în cadrul BNM

Cerințe faţă de candidaţi:

1.    Studii superioare în domeniu economic sau administrativ, cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare (aplicabil pentru studiile obținute în Republica Moldova); pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obținute în țara și/sau instituțiile de învățămînt respective; 

2.    Experiență în domeniul economic sau administrativ nu mai puțin de 3 ani (experienţa în domeniul financiar-bancar, gestiune riscuri, audit, control intern, conformitate va constitui un avantaj);

3.    Posedarea cunoștințelor aferente instrumentelor de gestiune a riscurilor, cunoașterea standardelor și/sau bunelor practici va fi considerată un avantaj;

4.    Cunoştinţe de operare a calculatorului la nivel de utilizator şi cunoaşterea avansată a aplicaţiilor MS Word, Excel şi Power Point;

5.    Competențe lingvistice: cunoaşterea fluentă a limbii române și cunoașterea limbii engleze la nivel intermediar.

Abilități:

 • organizatorice, de planificare, negociere,
 • lucru în echipă, comunicare eficientă;
 • gândire ordonată și constructivă, perseverenţă, rezistenţă la efort şi stres, adaptabilitate la situaţii noi, capacitatea de comutare rapidă la diverse probleme profesionale;
 • gândire procesuală și globală, putere de convingere;
 • capacitatea de a comunica verbal şi în scris, a face transfer de cunoștințe, a  comunica cu auditoriul;
 • de analiză şi formulare a concluziilor, luare a deciziilor.

Atitudini: receptivitate la idei noi, conduită morală şi profesională înaltă, spirit de inițiativă, de echipă, disponibilitate la schimbare, diplomație, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, spirit de observaţie şi tendinţă de dezvoltare profesională continuă.

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 30 ianuarie 2023.

 ! Depunerea CV-ului: Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau îl puteţi depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Recomandăm insistent să consultaţi bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografie de referință :

1. Legea cu privire la BNM nr. 548-XIII din 21.07.1995

2. Extras din Cadrul privind gestiunea riscurilor operaționale, plasat pe pagina web oficială a BNM

3. Metodologii și instrumente utilizate în gestiunea riscurilor și sistemului de control intern

4. Bunele practici în gestiunea riscurilor și sistemului de control intern (COSO, ISO, BASEL ș.a)

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

En

Traducere Automata

NBM announces a competition for the vacancy of principal expert with the position of organization of operational risk management

BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal cu funcția de organizare gestiune riscuri operaționale

The purpose of the job:  Ensuring the risk management process within the organization and unitary management of the NBM, aligned with the bank's strategic objectives.

Main tasks of the main expert:

1.    Performs the organization and coordination of the process of operational risk management in the activity of the NBM, by participating in:

 • developing the internal methodological framework for the management of operational risks related to the NBM's activity processes;
 • organizing self-assessment meetings for operational risks by processes;
 • coordination of operational risk matrices /sheets at the level of NBM processes;
 • development and management of the operational risk profile of the bank;
 • consolidated reporting at bank level related to operational risk management;        

2.    Develops and manages the integrated risk management mechanism;

3.    Develops the framework related to the internal control system of the NBM;

4.    Continuously studies the standards and good practices of risk management, internal control system and submits implementation proposals within the NBM

Requirements for candidates:

1.    Higher education in the economic or administrative field, with the general average for the years of study 8 or higher (applicable for studies obtained in the Republic of Moldova); for persons with diplomas obtained abroad, the qualifications (e.g. GPA, etc.) obtained in the respective country and/or educational institutions will be indicated; 

2.    Experience in the economic or administrative field not less than 3 years (experience in the financial and banking field, risk management, audit, internal control, compliance will be an advantage);

3.    Knowledge of risk management tools, knowledge of standards and/or good practices will be considered an asset;

4.    Knowledge of computer operation at user level and advanced knowledge of MS Word, Excel and Power Point applications;

5.    Language skills: fluent knowledge of the Romanian language and knowledge of English at intermediate level.

Skills:

 • organizational, planning, negotiation,
 • teamwork, effective communication;
 • orderly and constructive thinking, perseverance, resistance to effort and stress, adaptability to new situations, the ability to quickly switch to various professional problems;
 • procedural and global thinking, power of persuasion;
 • the ability to communicate verbally and in writing, to transfer knowledge, to  communicate with the audience;
 • analysis and formulation of conclusions, decision-making.

Attitudes: receptivity to new ideas, high moral and professional conduct, initiative, team spirit, willingness to change, diplomacy, creativity, flexibility, discipline, responsibility, observation spirit and continuous professional development trend.

The deadline for submitting CVs is: January 30 , 2023.

 ! Submitting your CV: To participate in the contest, please access: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, fill in the online CV form or you can submit it at the NBM headquarters, at the address: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chisinau, Department of Strategy, Organization and Human Resources, specifying the position you want to apply for.

Only persons who meet the conditions of the competition will be contacted by e-mail.

We strongly recommend that you consult the bibliography below before being invited to the contest.

Reference bibliography:

1. Law on the NBM no. 548-XIII of 21.07.1995

2. Extract from the Framework on operational risk management, placed on the official website of the NBM

3. Methodologies and tools used in risk management and internal control system

4. Good practices in risk management and internal control system (COSO, ISO, BASEL, etc.)

More vacancies found on the link below

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

It

Traducere Automata

NBM bandisce un concorso per il posto vacante di esperto principale con la posizione di organizzazione della gestione dei rischi operativi

BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal cu funcția de organizare gestiune riscuri operaționale

Lo scopo del lavoro:  Assicurare il processo di gestione dei rischi all'interno dell'organizzazione e della gestione unitaria della NBM, in linea con gli obiettivi strategici della banca.

Principali compiti dell'esperto principale:

1.    Svolge l'organizzazione e il coordinamento del processo di gestione dei rischi operativi nell'attività della NBM, partecipando a:

 • sviluppare il quadro metodologico interno per la gestione dei rischi operativi connessi ai processi di attività della NBM;
 • organizzazione di riunioni di autovalutazione dei rischi operativi per processi;
 • coordinamento delle matrici/fogli di rischio operativo a livello dei processi NBM;
 • sviluppo e gestione del profilo di rischio operativo della banca;
 • reporting consolidato a livello bancario relativo alla gestione dei rischi operativi;        

2.    sviluppa e gestisce il meccanismo integrato di gestione dei rischi;

3.    sviluppa il quadro relativo al sistema di controllo interno dell'NBM;

4.    Studia continuamente gli standard e le buone pratiche di gestione del rischio, sistema di controllo interno e presenta proposte di implementazione all'interno della NBM

Requisiti per i candidati:

1.    istruzione superiore in campo economico o amministrativo, con la media generale per gli anni di studio 8 o superiore (applicabile per gli studi ottenuti nella Repubblica di Moldova); per le persone in possesso di diplomi conseguiti all'estero, saranno indicate le qualifiche (ad es. GPA, ecc.) ottenute nel rispettivo paese e/o istituti di istruzione; 

2.    Esperienza in campo economico o amministrativo non inferiore a 3 anni (esperienza in ambito finanziario e bancario, gestione dei rischi, audit, controllo interno, compliance sarà un vantaggio);

3.    La conoscenza degli strumenti di gestione del rischio, la conoscenza degli standard e/o delle buone pratiche saranno considerate una risorsa;

4.    Conoscenza del funzionamento del computer a livello utente e conoscenza avanzata delle applicazioni MS Word, Excel e Power Point;

5. Competenze linguistiche: conoscenza fluente della lingua rumena e conoscenza della lingua inglese a livello intermedio.    

Abilità:

 • organizzativo, pianificazione, negoziazione, 
 • lavoro di squadra, comunicazione efficace;
 • pensiero ordinato e costruttivo, perseveranza, resistenza allo sforzo e allo stress, adattabilità a nuove situazioni, capacità di passare rapidamente a vari problemi professionali;
 • pensiero procedurale e globale, potere di persuasione;
 • la capacità di comunicare verbalmente e per iscritto, di trasferire conoscenze, di  comunicare con il pubblico;
 • analisi e formulazione delle conclusioni, processo decisionale.

Atteggiamenti: ricettività alle nuove idee, alta condotta morale e professionale, iniziativa, spirito di squadra, disponibilità al cambiamento, diplomazia, creatività, flessibilità, disciplina, responsabilità, spirito di osservazione e tendenza allo sviluppo professionale continuo.

La scadenza per l'invio dei CV è: 30 gennaio 2023.

 ! Invio del proprio CV : Per partecipare al concorso, accedere: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, compila il modulo CV online o puoi inviarlo presso la sede NBM, all'indirizzo: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chisinau, Dipartimento di strategia, organizzazione e risorse umane, specificando la posizione per cui si desidera candidarsi.

Solo le persone che soddisfano le condizioni del concorso saranno contattate via e-mail.

Si consiglia vivamente di consultare la bibliografia qui sotto prima di essere invitati al concorso.

Bibliografia di riferimento:

1. Legge sulla NBM n. 548-XIII del 21.07.1995

2. Estratto del quadro sulla gestione dei rischi operativi, pubblicato sul sito ufficiale della NBM

3. Metodologie e strumenti utilizzati nella gestione dei rischi e nel sistema di controllo interno

4. Buone pratiche nella gestione dei rischi e nel sistema di controllo interno (COSO, ISO, BASILEA, ecc.)

Altre offerte di lavoro trovate sul link sottostante

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

Ua

Traducere Automata

НБМ оголошує конкурс на заміщення посади головного експерта з посади організації управління операційними ризиками

BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal cu funcția de organizare gestiune riscuri operaționale

Мета роботи:  Забезпечення процесу управління ризиками в рамках організації та унітарного управління НБМ, узгодженого зі стратегічними цілями банку.

Основні завдання головного експерта:

1.    Здійснює організацію та координацію процесу управління операційними ризиками в діяльності НБМ, шляхом участі в:

 • розробка внутрішньої методологічної бази управління операційними ризиками, пов'язаними з процесами діяльності НБМ;
 • організація нарад з самооцінки операційних ризиків за процесами;
 • координація матриць/листів операційних ризиків на рівні процесів НБМ;
 • розробка та управління профілем операційного ризику банку;
 • консолідована звітність на рівні банку, пов'язана з управлінням операційними ризиками;        

2.    Розробляє та управляє інтегрованим механізмом управління ризиками;

3.    Розробляє структуру, пов'язану з системою внутрішнього контролю НБМ;

4.    Постійно вивчає стандарти та передовий досвід управління ризиками, системи внутрішнього контролю та подає пропозиції щодо впровадження в рамках НБМ

Вимоги до кандидатів:

1.    Вища освіта в економічній або адміністративній сфері, із загальним середнім показником за роки навчання 8 і вище (застосовується для навчання, отриманого в Республіці Молдова); для осіб з дипломами, отриманими за кордоном, будуть вказані кваліфікації (наприклад, середній бал тощо), отримані у відповідній країні та/або навчальних закладах; 

2.    Досвід роботи в економічній або адміністративній сфері не менше 3 років (досвід роботи у фінансово-банківській сфері, ризик-менеджменті, аудиті, внутрішньому контролі, комплаєнсі буде перевагою);

3.    Знання інструментів управління ризиками, знання стандартів та/або належної практики буде вважатися активом;

4.    Знання роботи комп'ютера на рівні користувача і поглиблені знання додатків MS Word, Excel і Power Point;

5. Володіння мовою: вільне володіння румунською мовою та знання англійської мови на середньому рівні.    

Навички:

 • організаційні, планувальні, переговорні, 
 • командна робота, ефективна комунікація;
 • впорядковане і конструктивне мислення, наполегливість, стійкість до зусиль і стресів, пристосованість до нових ситуацій, вміння швидко перемикатися на різні професійні завдання;
 • процесуальне і глобальне мислення, сила переконання;
 • вміння спілкуватися усно і письмово, передавати знання,   спілкуватися з аудиторією;
 • аналіз і формулювання висновків, прийняття рішень.

Ставлення: сприйнятливість до нових ідей, висока моральна і професійна поведінка, ініціативність, командний дух, готовність до змін, дипломатичність, креативність, гнучкість, дисциплінованість, відповідальність, спостережливість і тенденція безперервного професійного розвитку.

Кінцевий термін подання резюме : 30 січня 2023 року.

 ! Подання резюме: Для участі в конкурсі, будь ласка, перейдіть до: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, заповніть онлайн-форму резюме або ви можете подати її в штаб-квартирі НБМ, за адресою: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Кишинів, департамент стратегії, організації та людських ресурсів, вказавши посаду, на яку ви хочете претендувати.

Електронною поштою зв'яжуться лише особи, які відповідають умовам конкурсу.

Ми настійно рекомендуємо ознайомитися з наведеною нижче бібліографією перед запрошенням на конкурс.

Довідкова бібліографія:

1. Закону про НБМ немає. 548-XIII від 21.07.1995р.

2. Виписка з Рамкової угоди про управління операційними ризиками, розміщена на офіційному веб-сайті НБМ

3. Методології та інструменти, що використовуються в системі управління ризиками та внутрішнього контролю

4. Передовий досвід управління ризиками та системи внутрішнього контролю (COSO, ISO, BASEL тощо)

Більше вакансій можна знайти за посиланням нижче

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

Bg

Traducere Automata

НБМ обявява конкурс за вакантно място на главен експерт с позицията на организация за управление на операционния риск

BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal cu funcția de organizare gestiune riscuri operaționale

Целта на работата:  Осигуряване на процеса на управление на риска в рамките на организацията и единното управление на НБМ, съобразено със стратегическите цели на банката.

Основни задачи на основния експерт:

1.    Осъществява организацията и координацията на процеса на управление на операционния риск в дейността на НБМ, като участва в:

 • разработване на вътрешна методологична рамка за управление на операционните рискове, свързани с процесите на дейност на НБМ;
 • организиране на срещи за самооценка на оперативните рискове по процеси;
 • координиране на матриците/листовете за операционен риск на ниво процеси на НБМ;
 • разработване и управление на профила на операционния риск на банката;
 • консолидирано отчитане на банково ниво, свързано с управлението на операционния риск;        

2.    Разработва и управлява интегрирания механизъм за управление на риска;

3.    Разработва рамката, свързана със системата за вътрешен контрол на НБМ;

4.    Непрекъснато проучва стандартите и добрите практики за управление на риска, системата за вътрешен контрол и представя предложения за изпълнение в рамките на НБМ

Изисквания към кандидатите:

1.    Висше образование в икономическата или административната област, с общата средна стойност за годините на обучение 8 или по-висока (приложима за проучвания, получени в Република Молдова); за лица с дипломи, получени в чужбина, ще бъдат посочени квалификациите (напр. СДП и др.), получени в съответната държава и/или образователни институции; 

2.    Опит в икономическата или административната област не по-малко от 3 години (опит във финансовата и банковата сфера, управление на риска, одит, вътрешен контрол, съответствие ще бъде предимство);

3.    Познаването на инструментите за управление на риска, познаването на стандартите и/или добрите практики ще се считат за актив;

4.    Познаване на работата на компютъра на потребителско ниво и напреднали познания за приложенията MS Word, Excel и Power Point;

5. Езикови умения: владеене на румънски език и владеене на английски език на средно ниво.    

Умения:

 • организационни, планиращи, преговори, 
 • работа в екип, ефективна комуникация;
 • подредено и конструктивно мислене, постоянство, устойчивост на усилия и стрес, адаптивност към нови ситуации, способност за бързо преминаване към различни професионални проблеми;
 • процедурно и глобално мислене, сила на убеждаването;
 • способността да общуват устно и писмено, да предават знания, да  общуват с аудиторията;
 • анализ и формулиране на заключения, вземане на решения.

Нагласи: възприемчивост към нови идеи, високо морално и професионално поведение, инициативност, екипен дух, желание за промяна, дипломация, креативност, гъвкавост, дисциплина, отговорност, наблюдателен дух и непрекъснат тренд на професионално развитие.

Крайният срок за подаване на автобиографии е: 30 януари 2023 г.

 ! Изпращане на Вашата автобиография : За да участвате в конкурса, моля влезте в: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, попълнете онлайн формуляра за автобиография или можете да го изпратите в централата на НБМ, на адрес: бд. Григоре Виеру nr.1, mun. Кишинев, отдел "Стратегия, организация и човешки ресурси", уточнявайки позицията, за която искате да кандидатствате.

Само лица, които отговарят на условията на конкурса, ще бъдат потърсени по електронна поща.

Силно препоръчваме да се консултирате с библиографията по-долу, преди да бъдете поканени на конкурса.

Справочна библиография:

1. Закон за НБМ бр. 548-XIII от 21.07.1995 г.

2. Извлечение от Рамката за управление на операционния риск, поставена на официалния уебсайт на НБМ

3. Методологии и инструменти, използвани в системата за управление на риска и вътрешен контрол

4. Добри практики в системата за управление на риска и вътрешен контрол (COSO, ISO, BASEL и др.)

Още свободни работни места, намерени на линка по-долу

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

Ru

Traducere Automata

НБМ объявляет конкурс на вакансию главного эксперта с позицией организации управления операционными рисками

BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal cu funcția de organizare gestiune riscuri operaționale

Цель работы:  Обеспечение процесса управления рисками в рамках организации и унитарного управления НБМ, согласованного со стратегическими целями банка.

Основные задачи главного эксперта:

1.    Осуществляет организацию и координацию процесса управления операционными рисками в деятельности НБМ, участвуя в:

 • разработка внутренней методологической базы управления операционными рисками, связанными с процессами деятельности НБМ;
 • организация совещаний по самооценке операционных рисков с разбивкой по процессам;
 • координация матриц/листов операционных рисков на уровне процессов НБМ;
 • разработка и управление профилем операционных рисков банка;
 • консолидированная отчетность на банковском уровне, связанная с управлением операционными рисками;        

2.    Разрабатывает и управляет интегрированным механизмом управления рисками;

3.    Разрабатывает структуру, связанную с системой внутреннего контроля НБМ;

4.    Постоянно изучает стандарты и передовую практику управления рисками, системы внутреннего контроля и представляет предложения по внедрению в рамках НБМ

Требования к кандидатам:

1.    Высшее образование в экономической или административной сфере, с общей аварией за годы обучения 8 или выше (применимо для обучения, полученного в Республике Молдова); для лиц с дипломами, полученными за рубежом, будут указаны квалификации (например, GPA и т.д.), полученные в соответствующей стране и/или учебных заведениях; 

2.    Опыт работы в экономической или административной сфере не менее 3 лет (опыт работы в финансово-банковской сфере, риск-менеджменте, аудите, внутреннем контроле, комплаенсе будет преимуществом);

3.    Знание инструментов управления рисками , знание стандартов и/или передовой практики будут считаться активом;

4.    Знание работы компьютера на уровне пользователя и продвинутые знания приложений MS Word, Excel и Power Point;

5.    Языковые навыки: свободное владение румынским языком и знание английского языка на среднем уровне.

Навыки:

 • организационные, плановые, переговорные,
 • командная работа, эффективная коммуникация;
 • упорядоченное и конструктивное мышление, настойчивость, устойчивость к усилиям и стрессам, адаптивность к новым ситуациям, умение быстро переключаться на различные профессиональные задачи;
 • процедурное и глобальное мышление, сила убеждения;
 • умение общаться устно и письменно, передавать знания,  общаться с аудиторией;
 • анализ и формулирование выводов, принятие решений.

Отношения: восприимчивость к новым идеям, высокое моральное и профессиональное поведение, инициатива, командный дух, готовность к изменениям, дипломатия, креативность, гибкость, дисциплина, ответственность, дух наблюдательности и непрерывная тенденция профессионального развития.

Крайний срок подачи резюме: 30 января 2023 года.

 ! Отправка резюме: Для участия в конкурсе, пожалуйста, получите доступ: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, заполните онлайн-форму резюме или вы можете отправить ее в штаб-квартиру НБМ, по адресу: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Кишинев, Департамент стратегии, организации и человеческих ресурсов, указав должность, на которую вы хотите претендовать.

По электронной почте свяжутся только лица, отвечающие условиям конкурса.

Мы настоятельно рекомендуем вам ознакомиться с библиографией ниже, прежде чем быть приглашенным на конкурс.

Справочная библиография:

1. Закона о НБМ Нет. 548-XIII от 21.07.1995

2. Выписка из Рамочной программы по управлению операционными рисками, размещенная на официальном сайте НБМ

3. Методологии и инструменты, используемые в системе управления рисками и внутреннего контроля

4. Надлежащая практика в области управления рисками и системы внутреннего контроля (COSO, ISO, BASEL и др.)

Больше вакансий, найденных по ссылке ниже

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

telegram