BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal, responsabil de salarizare si evaluarea nivelurilor posturilorRo

Articol Original

BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal, responsabil de salarizare si evaluarea nivelurilor posturilor

BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal, responsabil de salarizare si evaluarea nivelurilor posturilor

Scopul sau atribuțiile  direcției sau departamentului: 
Gestionarea și evaluarea sistemului de salarizare. Evaluarea nivelului posturilor.

Realizarea proceselor de angajare, transfer și eliberare a angajaților; Monitorizarea aplicării legislației muncii în raporturile de muncă.

Obiectivele postului:

Asigurare a unui cadru unitar al organizării și gestiunii proceselor de management a resurselor umane, salarizare și evaluarea nivelului posturilor aliniat la obiectivele strategice ale băncii.

Cerințe minime obligatorii:

1.    Studii superioare universitare, de preferință post-universitare sau masterat, în economie, resurse umane, drept,  cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare (aplicabil pentru studiile obținute în Republica Moldova); Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în ţara şi/sau instituţiile de învăţămînt respective;

2.    Experienţă de minim 1 an în  domeniul dezvoltării și/sau gestiunii resurselor umane şi salarizării;

3.    Cunoştinţe profunde ale legislației în vigoare a Republicii Moldova aferentă ariei de activitate; standardelor, bunelor practici, metodologiilor, instrumentelor și tehnicilor de organizare și management resurse umane.

4.    cunoștințe de operare avansată a programelor computerizate: Word, Excel, Power Point, Internet.

5.    Competențe lingvistice: cunoaşterea limbii române și engleze;

6.    Competențe: integritate, responsabilitate, profesionalism, lucru în echipă, orientare către rezultate, credibilitate, capacitate de a rezolva probleme, perseverență, învățare și dezvoltare continuă.

7.    Alte abilități și atitudini:

 • organizatorice, de planificare, de a conduce activitatea în echipă, negociere, comunicare eficientă;
 • gândire ordonată și constructivă, perseverenţă, rezistenţă la efort şi stres, adaptabilitate la situaţii noi, capacitatea de comutare rapidă la diverse probleme profesionale;
 • gândire procesuală și globală;
 • capacitatea de a comunica verbal şi în scris, putere de convingere;
 •        de analiză şi formulare a concluziilor.

Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj:

1.    Experienţă specifică în:

-        implementarea unui sistem de salarizare și evaluare a posturilor

-         elaborarea actelor normative și modificărilor/ completărilor acestora;

-         calcularea și prognozarea fondului de salarizare;

-         implementarea sistemelor informaţionale ce ţin de managementul resurselor umane;

-         cunoașterea regimului de gestiune a conflictelor de interese și de declarare a averii și intereselor personale.

Principalele atribuții funcţionale:

 1. Participa la elaborarea actelor normative interne ce țin de managementul resurselor umane;
 2. Coordonează procesul de întocmire a regulamentelor de activitate a subdiviziunilor;
 3. Coordonează procesul de întocmire a fiselor de post pentru angajații BNM în conformitate cu actele normative interne;
 4. Evaluează posturile din structura de state în conformitate cu metodologia aprobată;
 5. Elaborează structura de state a BNM;
 6. Participă la elaborarea strategiilor și politicilor de salarizare ale angajaților BNM;
 7. Participa la calcularea și prognoza fondul de salarizare;
 8. Duce evidența cheltuielilor privind retribuirea personalului BNM și raportează aferent acestora.
 9. Întocmește rapoartele statistice aferente forței de muncă;
 10. Prelucrează documentele personale ale salariaţilor;
 11. Perfectează proiecte de ordine privind acordarea concediilor: de odihnă anuale, suplimentare, neplătite, de studii şi alte tipuri de ordine legate de concediile respective: rechemarea, prelungirea, suplinirea, sistarea suplinirii;
 12. Perfectează graficul concediilor anuale al salariaţilor BNM şi supraveghează respectarea lui;
 13. Verifică şi înregistrează cererile privind scutirile de impozit la sursa de venit la angajare, schimbările intervenite în domeniu pe parcursul anului de lucru;
 14. Duce evidenţa certificatelor medicale, verificarea şi înregistrarea acestora;

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 19 ianuarie 2023.

 ! Depunerea CV-ului: Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau îl puteţi depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Recomandăm insistent să consultaţi bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografie:

1.    Codul muncii al Republicii Moldova;

2.    Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei;

3.    Legea privind declararea averii şi a intereselor personale nr. 133  din  17.06.2016;

4.    Legea salarizării nr. 847-XV din  14.02.2002.

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

En

Traducere Automata

NBM announces competition for the vacancy of principal expert, responsible for payroll and evaluation of job levels

BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal, responsabil de salarizare si evaluarea nivelurilor posturilor

Purpose(s) of the  directorate or department: 
Management and evaluation of the payroll system . Assessment of the level of posts.

Carrying out the processes of hiring, transferring and releasing employees; Monitoring the application of labour law in employment relationships.

The objectives of the job:

Ensuring a unitary framework of organization and management of human resources management processes, payroll and evaluation of the level of positions aligned with the bank's strategic objectives.

Mandatory minimum requirements:

1.    University higher education, preferably post-graduate or master's degree, in economics, human resources, law,  with the general average for the years of study 8 or higher (applicable for studies obtained in the Republic of Moldova); For persons with diplomas obtained abroad, the qualifications (e.g. GPA, etc.) obtained in the respective country and/or educational institutions shall be indicated;

2.    Minimum 1 year experience in the  field of human resources development and/or management and payroll;

3.    Deep knowledge of the legislation in force of the Republic of Moldova related to the area of activity; standards, good practices, methodologies, tools and techniques for organizing and managing human resources.

4.    Knowledge of advanced operation of computer programs: Word, Excel, Power Point, Internet.

5.    Language skills: knowledge of Romanian and English;

6.    Competencies: integrity, responsibility, professionalism, teamwork, result orientation, credibility, ability to solve problems, perseverance, learning and continuous development.

7.    Other skills and attitudes:

 • organizational, planning, to lead teamwork, negotiation, effective communication;
 • orderly and constructive thinking, perseverance, resistance to effort and stress, adaptability to new situations, the ability to quickly switch to various professional problems;
 • processual and global thinking;
 • the ability to communicate verbally and in writing, the power of persuasion;
 •        analysis and formulation of conclusions.

Additional requirements that will be an advantage:

1.    Specific experience in:

-        implementation of a salary and job evaluation system

-         elaboration of normative acts and their modifications/ completions;

-         calculation and forecasting of the salary fund;

-         implementation of information systems related to the management of human resources;

-         knowledge of the regime for managing conflicts of interest and declaring personal assets and interests.

Main functional tasks:

 1. Participates in the elaboration of internal normative acts related to the management of human resources;
 2. Coordinates the process of drawing up the regulations for the activity of the subdivisions;
 3. Coordinates the process of drawing up job descriptions for nbm employees in accordance with internal normative acts;
 4. Evaluates the posts in the state structure according to the approved methodology;
 5. Elaborates the state structure of the NBM;
 6. Participates in the elaboration of payroll strategies and policies of nbm employees;
 7. Participate in the calculation and forecast of the payroll fund;
 8. It records the expenses related to the remuneration of the NBM staff and reports on them.
 9. Prepares statistical reports related to the labor force;
 10. Processes the personal documents of the employees;
 11. Prepares draft orders regarding the granting of holidays: annual, additional, unpaid, studies and other types of orders related to the respective leaves: recall, extension, replacement, cessation of replacement;
 12. Draws up the schedule of annual leave of nbm employees and supervises its observance;
 13. Verifies and registers the requests regarding the tax exemptions at the source of income at employment, the changes occurred in the field during the working year;
 14. Leads to the record of medical certificates, their verification and registration;

The deadline for submitting CVs is: January 19, 2023.

 ! Submitting your CV: To participate in the contest, please access: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, fill in the online CV form or you can submit it at the NBM headquarters, at the address: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chisinau, Department of Strategy, Organization and Human Resources, specifying the position you want to apply for.

Only persons who meet the conditions of the competition will be contacted by e-mail.

We strongly recommend that you consult the bibliography below before being invited to the contest.

Bibliography:

1.    Labour Code of the Republic of Moldova;

2.    Law on the National Bank of Moldova;

3.    Law on declaration of property and personal interests no. 133  from  17.06.2016;

4.    Salary Law no. 847-XV from  14.02.2002.

More vacancies found on the link below

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

It

Traducere Automata

NBM annuncia un concorso per il posto vacante di esperto principale, responsabile del libro paga e della valutazione dei livelli di lavoro

BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal, responsabil de salarizare si evaluarea nivelurilor posturilor

Scopo della direzione o del  dipartimento: 
Gestione e valutazione del sistema paghe. Valutazione del livello dei posti.

Esecuzione dei processi di assunzione, trasferimento e rilascio dei dipendenti; Monitoraggio dell'applicazione del diritto del lavoro nei rapporti di lavoro.

Gli obiettivi del lavoro:

Assicurare un quadro unitario di organizzazione e gestione dei processi di gestione delle risorse umane, paghe e valutazione del livello delle posizioni allineate con gli obiettivi strategici della banca.

Requisiti minimi obbligatori:

1. istruzione superiore universitaria, preferibilmente post-laurea o master, in economia, risorse umane, diritto, con la media generale per gli anni di studio 8 o superiore (applicabile per gli studi ottenuti nella Repubblica di Moldova); Per le persone in possesso di diplomi conseguiti all'estero, devono essere indicate le qualifiche (ad es.    GPA,  ecc.) ottenute nel rispettivo paese e/o istituti di istruzione;

2.    Minimo 1 anni di esperienza nel campo dello  sviluppo e/o gestione delle risorse umane e delle buste paga;

3.    Profonda conoscenza della legislazione in vigore della Repubblica di Moldova relativa all'area di attività; standard, buone pratiche, metodologie, strumenti e tecniche per l'organizzazione e la gestione delle risorse umane.

4. Conoscenza del funzionamento avanzato di programmi per computer: Word, Excel, Power Point, Internet.    

5.    Competenze linguistiche: conoscenza del rumeno e dell'inglese;

6. Competenze: integrità, responsabilità, professionalità, lavoro di squadra, orientamento al risultato, credibilità, capacità di risolvere i problemi, perseveranza, apprendimento e sviluppo continuo.    

7.    Altre abilità e attitudini:

 • organizzativo, pianificazione, per condurre il lavoro di squadra, la negoziazione, la comunicazione efficace;
 • pensiero ordinato e costruttivo, perseveranza, resistenza allo sforzo e allo stress, adattabilità a nuove situazioni, capacità di passare rapidamente a vari problemi professionali;
 • pensiero processuale e globale;
 • la capacità di comunicare verbalmente e per iscritto, il potere della persuasione;
 •        analisi e formulazione delle conclusioni.

Requisiti aggiuntivi che saranno un vantaggio:

1.    Esperienza specifica in:

-        implementazione di un sistema di valutazione salariale e del lavoro

-         elaborazione di atti normativi e loro modifiche/completamenti;

-         calcolo e previsione del fondo salariale;

-         implementazione di sistemi informativi relativi alla gestione delle risorse umane;

-         conoscenza del regime per la gestione dei conflitti di interesse e la dichiarazione di beni e interessi personali.

Principali compiti funzionali:

 1. Partecipa all'elaborazione di atti normativi interni relativi alla gestione delle risorse umane;
 2. Coordina il processo di redazione dei regolamenti per l'attività delle suddivisioni;
 3. Coordina il processo di elaborazione delle descrizioni delle mansioni per i dipendenti nbm in conformità con gli atti normativi interni;
 4. Valuta i posti nella struttura statale secondo la metodologia approvata;
 5. Elabora la struttura statale della NBM;
 6. Partecipa all'elaborazione delle strategie e delle politiche salariali dei dipendenti NBM;
 7. Partecipare al calcolo e alla previsione del fondo paghe;
 8. Registra le spese relative alla retribuzione del personale NBM e riferisce su di esse.
 9. Prepara report statistici relativi alla forza lavoro;
 10. Elabora i documenti personali dei dipendenti;
 11. Predispone progetti di ordini relativi alla concessione di ferie: annuali, aggiuntivi, non retribuiti, studi e altri tipi di ordini relativi ai rispettivi congedi: richiamo, proroga, sostituzione, cessazione della sostituzione;
 12. Redige il calendario delle ferie annuali dei dipendenti nbm e ne vigila sull'osservanza;
 13. verifica e registra le richieste riguardanti le esenzioni fiscali alla fonte dei redditi da lavoro dipendente, le variazioni avvenute in materia nel corso dell'anno lavorativo;
 14. Porta al registro dei certificati medici, alla loro verifica e registrazione;

La scadenza per l'invio dei CV è: 19 gennaio 2023.

 ! Invio del proprio CV: Per partecipare al concorso, accedere:  https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, compila il modulo CV online o puoi inviarlo presso la sede NBM, all'indirizzo: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chisinau, Dipartimento di strategia, organizzazione e risorse umane, specificando la posizione per cui si desidera candidarsi.

Solo le persone che soddisfano le condizioni del concorso saranno contattate via e-mail.

Si consiglia vivamente di consultare la bibliografia qui sotto prima di essere invitati al concorso.

Bibliografia:

1.    Codice del lavoro della Repubblica di Moldova;

2.    Legge sulla Banca nazionale della Moldova;

3. Legge sulla dichiarazione di proprietà e interessi personali n.     133  dal  17.06.2016;

4. Legge salariale n.     847-XV dal  14.02.2002.

Altre offerte di lavoro trovate sul link sottostante

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

Ua

Traducere Automata

NBM оголошує конкурс на вакансію головного експерта, відповідального за нарахування заробітної плати та оцінку рівнів роботи

BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal, responsabil de salarizare si evaluarea nivelurilor posturilor

Призначення(и)  дирекції або відділу: 
Управління та оцінка системи нарахування заробітної плати . Оцінка рівня посад.

Проведення процесів найму, переведення та звільнення співробітників; Контроль за застосуванням трудового законодавства у трудових відносинах.

Завдання роботи:

Забезпечення унітарних рамок організації та управління процесами управління людськими ресурсами, нарахування заробітної плати та оцінки рівня посад, узгоджених зі стратегічними цілями банку.

Обов'язкові мінімальні вимоги:

1.    Вища освіта університету, бажано післядипломна або магістерська, з економіки, людських ресурсів, права, із загальним середнім показником за роки навчання 8 і вище (застосовується для навчання, отриманого в Республіці Молдова); Для осіб з дипломами, отриманими за кордоном,  зазначаються кваліфікації (наприклад, середній бал тощо), отримані у відповідній країні та/або навчальних закладах;

2.    Мінімум 1 рок досвіду роботи у  сфері розвитку людських ресурсів та/або управління та нарахування заробітної плати;

3.    Глибоке знання чинного законодавства Республіки Молдова, пов'язаного зі сферою діяльності; стандарти, передовий досвід, методології, інструменти та методи організації та управління людськими ресурсами.

4. Знання передової роботи комп'ютерних програм: Word, Excel, Power Point, Internet.    

5.    Володіння мовами: знання румунської та англійської мов;

6. Компетенції: доброчесність, відповідальність, професіоналізм, командна робота, орієнтація на результат, авторитет, здатність вирішувати проблеми, наполегливість, навчання та постійний розвиток.    

7.    Інші навички та ставлення:

 • організаційні, планувальні, вести командну роботу, ведення переговорів, ефективну комунікацію;
 • впорядковане і конструктивне мислення, наполегливість, стійкість до зусиль і стресів, пристосованість до нових ситуацій, вміння швидко перемикатися на різні професійні завдання;
 • процесне і глобальне мислення;
 • вміння спілкуватися усно і письмово, сила переконання;
 •        аналіз і формулювання висновків.

Додаткові вимоги, які будуть перевагою:

1.    Конкретний досвід у:

-        впровадження системи оцінки заробітної плати та зайнятості

-         розроблення нормативних актів та їх змін/доповнень;

-         розрахунок і прогнозування фонду оплати праці;

-         впровадження інформаційних систем, пов'язаних з управлінням людськими ресурсами;

-         знання режиму управління конфліктом інтересів та декларування особистих активів та інтересів.

Основні функціональні завдання:

 1. Бере участь у розробці внутрішніх нормативних актів, пов'язаних з управлінням людськими ресурсами;
 2. Координує процес складання регламентів діяльності підрозділів;
 3. Координує процес складання посадових інструкцій для працівників НБМ відповідно до внутрішніх нормативних актів;
 4. Оцінює посади в державній структурі за затвердженою методикою;
 5. Розробляє державну структуру НБМ;
 6. Бере участь у розробці стратегій нарахування заробітної плати та політики працівників НБМ;
 7. Брати участь у розрахунку і прогнозі фонду оплати праці;
 8. У ньому фіксуються витрати, пов'язані з оплатою праці співробітників НБМ, і звітуються по ним.
 9. Готує статистичні звіти, пов'язані з робочою силою;
 10. Обробляє особисті документи співробітників;
 11. Готує проекти наказів щодо надання відпусток: річних, додаткових, неоплачуваних, навчальних та інших видів наказів, пов'язаних з відповідними відпустками: відкликання, продовження, заміна, припинення заміни;
 12. Складає графік щорічної відпустки працівників НБМ і контролює його дотримання;
 13. Перевіряє та реєструє запити щодо звільнення від оподаткування джерела доходу при працевлаштуванні, змін, що відбулися у сфері протягом робочого року;
 14. Веде до запису медичних довідок, їх верифікації та оформлення;

Кінцевий термін подання резюме : 19 січня 2023 року.

 ! Подання резюме: Для участі в конкурсі, будь ласка, перейдіть до: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, заповніть онлайн-форму резюме або ви можете подати її в штаб-квартирі НБМ, за адресою: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Кишинів, департамент стратегії, організації та людських ресурсів, вказавши посаду, на яку ви хочете претендувати.

Електронною поштою зв'яжуться лише особи, які відповідають умовам конкурсу.

Ми настійно рекомендуємо ознайомитися з наведеною нижче бібліографією перед запрошенням на конкурс.

Бібліографія:

1.    Кодекс законів про працю Республіки Молдова;

2.    Закон про Національний банк Молдови;

3.    Закону про декларування майна та особистих інтересів No 133  від  17.06.2016;

4.    Закон про заробітну плату No 847-XV від  14.02.2002р.

Більше вакансій можна знайти за посиланням нижче

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

Bg

Traducere Automata

НБМ обявява конкурс за вакантно място на главен експерт, отговарящ за заплатите и оценка на нивата на работа

BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal, responsabil de salarizare si evaluarea nivelurilor posturilor

Цел(ища) на дирекцията или отдела : 
Управление и оценка на системата за заплати. Оценка на нивото на длъжностите.

Извършване на процесите по наемане, прехвърляне и освобождаване на служители; Мониторинг на прилагането на трудовото законодателство в трудовите правоотношения.

Целите на работата:

Осигуряване на единна рамка за организация и управление на процесите по управление на човешките ресурси, заплати и оценка на нивото на позициите, съобразени със стратегическите цели на банката.

Задължителни минимални изисквания:

1. Университетско висше образование, за предпочитане следдипломна или магистърска степен, по икономика, човешки ресурси, право, с общата средна стойност за годините на обучение 8 или по-висока (приложима за обучение, получено в Република Молдова); За лицата с дипломи, получени в чужбина,  се посочват квалификациите (напр.    СДП и др.), получени в съответната държава и/или учебни заведения;

2.    Минимум 1 год опит в  областта на развитието и/или управлението на човешките ресурси и ведомостите за заплати;

3.    Задълбочено познаване на действащото законодателство на Република Молдова, свързано с предмета на дейност; стандарти, добри практики, методологии, инструменти и техники за организиране и управление на човешките ресурси.

4. Познаване на усъвършенстваната работа на компютърните програми: Word, Excel, Power Point, Internet.    

5.    Езикови умения: владеене на румънски и английски език;

6. Компетенции: почтеност, отговорност, професионализъм, работа в екип, ориентация към резултатите, доверие, способност за решаване на проблеми, постоянство, учене и непрекъснато развитие.    

7.    Други умения и нагласи:

 • организационна, планираща, да води екипна работа, преговори, ефективна комуникация;
 • подредено и конструктивно мислене, постоянство, устойчивост на усилия и стрес, адаптивност към нови ситуации, способност за бързо преминаване към различни професионални проблеми;
 • процесуално и глобално мислене;
 • способността да общуват устно и писмено, силата на убеждаването;
 •        анализ и формулиране на заключенията.

Допълнителни изисквания, които ще бъдат предимство:

1.    Специфичен опит в:

-        прилагане на система за оценка на заплатите и работните места

-         изработване на нормативни актове и техните изменения/завършвания;

-         изчисляване и прогнозиране на фонда за заплати;

-         внедряване на информационни системи, свързани с управлението на човешките ресурси;

-         познаване на режима за управление на конфликти на интереси и деклариране на лични активи и интереси.

Основни функционални задачи:

 1. Участва в изработването на вътрешни нормативни актове, свързани с управлението на човешките ресурси;
 2. Координира процеса по изготвяне на правилника за дейността на подразделенията;
 3. Координира процеса на изготвяне на длъжностни характеристики за служителите на НБМ в съответствие с вътрешните нормативни актове;
 4. Оценява длъжностите в държавната структура по утвърдената методика;
 5. Разработва държавната структура на НБМ;
 6. Участва в разработването на стратегии и политики за заплати на служителите на НБМ;
 7. Участва в изчисляването и прогнозата на ТРЗ фонда;
 8. В него се записват разходите, свързани с възнагражденията на персонала на НБМ, и се отчита за тях.
 9. Изготвя статистически отчети, свързани с работната сила;
 10. Обработва личните документи на служителите;
 11. Изготвя проекти на заповеди за предоставяне на отпуски: годишни, допълнителни, неплатени, учебни и други видове поръчки, свързани със съответните отпуски: отзоваване, удължаване, заместване, прекратяване на заместването;
 12. Изготвя графика на годишния отпуск на служителите на НБМ и контролира спазването му;
 13. Проверява и регистрира исканията относно данъчните облекчения при източника на доходи при наемане на работа, настъпилите промени в областта през работната година;
 14. Води до вписване на медицинските свидетелства, тяхната проверка и регистрация;

Крайният срок за подаване на автобиографии е: 19 януари 2023 г.

 ! Изпращане на Вашата автобиография: За да участвате в конкурса, моля влезте в:  https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, попълнете онлайн формуляра за автобиография или можете да го изпратите в централата на НБМ, на адрес: бд. Григоре Виеру nr.1, mun. Кишинев, отдел "Стратегия, организация и човешки ресурси", уточнявайки позицията, за която искате да кандидатствате.

Само лица, които отговарят на условията на конкурса, ще бъдат потърсени по електронна поща.

Силно препоръчваме да се консултирате с библиографията по-долу, преди да бъдете поканени на конкурса.

Библиография:

1.    Кодекс на труда на Република Молдова;

2.    Закон за Националната банка на Молдова;

3. Закон за деклариране на имуществени и лични интереси бр.     133  от 17.06.2016 г .;

4. Закон за заплатите бр.     847-XV от  14.02.2002г.

Още свободни работни места, намерени на линка по-долу

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

Ru

Traducere Automata

НБМ объявляет конкурс на вакансию главного эксперта, отвечающего за начисление заработной платы и оценку уровня должностей

BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal, responsabil de salarizare si evaluarea nivelurilor posturilor

Цель (цели) дирекции  или отдела: 
Управление и оценка системы начисления заработной платы. Оценка уровня должностей.

Проведение процессов найма, перевода и освобождения сотрудников; Контроль за применением трудового законодательства в трудовых отношениях.

Цели работы:

Обеспечение единых рамок организации и управления процессами управления человеческими ресурсами, начисления заработной платы и оценки уровня должностей в соответствии со стратегическими целями банка.

Обязательные минимальные требования:

1.    Высшее университетское образование, предпочтительно последипломное или магистерское, в области экономики, людских ресурсов, права,  с общей средней за годы обучения 8 или выше (применимо для обучения, полученного в Республике Молдова); для лиц с дипломами, полученными за рубежом, должны быть указаны квалификации (например, GPA и т.д.), полученные в соответствующей стране и/или учебных заведениях;

2.    Минимум 1 год опыта работы в  области развития и/или управления человеческими ресурсами и начисления заработной платы;

3.    Глубокое знание действующего законодательства Республики Молдова, относящегося к сфере деятельности; стандарты, передовая практика, методологии, инструменты и методы организации людских ресурсов и управления ими.

4.    Знание продвинутой работы компьютерных программ: Word, Excel, Power Point, Internet.

5.    Языковые навыки: знание румынского и английского языков;

6.    Компетенции: честность, ответственность, профессионализм, командная работа, нацеленность на результат, авторитет, умение решать проблемы, настойчивость, обучение и постоянное развитие.

7.    Другие навыки и отношения:

 • организационные, планирующие, ведущие командную работу, переговоры, эффективную коммуникацию;
 • упорядоченное и конструктивное мышление, настойчивость, устойчивость к усилиям и стрессам, адаптивность к новым ситуациям, умение быстро переключаться на различные профессиональные задачи;
 • процессное и глобальное мышление;
 • умение общаться устно и письменно, сила убеждения;
 •        анализ и формулирование выводов.

Дополнительные требования, которые будут преимуществом:

1.    Конкретный опыт в:

-        внедрение системы оплаты труда и оценки должностей

-         разработка нормативных актов и их внесение изменений/дополнений;

-         расчет и прогнозирование фонда оплаты труда;

-         внедрение информационных систем, связанных с управлением человеческими ресурсами;

-         знание режима управления конфликтами интересов и декларирования личных активов и интересов.

Основные функциональные задачи:

 1. Участвует в разработке внутренних нормативных актов, связанных с управлением человеческими ресурсами;
 2. Координирует процесс составления регламента деятельности подразделений;
 3. Координирует процесс составления должностных инструкций для сотрудников НБМ в соответствии с внутренними нормативными актами;
 4. Оценивает должности в государственном устройстве по утвержденной методике;
 5. Разрабатывает государственную структуру НБМ;
 6. Участвует в разработке зарплатных стратегий и политик сотрудников НБМ;
 7. Участвовать в расчете и прогнозе фонда оплаты труда;
 8. Он регистрирует расходы, связанные с оплатой труда сотрудников НБМ, и отчитывается о них.
 9. Готовит статистические отчеты, связанные с рабочей силой;
 10. Обрабатывает личные документы сотрудников;
 11. Готовит проекты распоряжений о предоставлении отпусков: ежегодных, дополнительных, неоплачиваемых, учебных и других видов распоряжений, связанных с соответствующими отпусками: отзыв, продление, замена, прекращение замены;
 12. Составляет график ежегодного отпуска сотрудников НБМ и контролирует его соблюдение;
 13. Проверяет и регистрирует запросы относительно налоговых льгот у источника дохода при трудоустройстве, изменений, произошедших на местах в течение рабочего года;
 14. Приводит к записи медицинских справок, их проверке и оформлению;

Крайний срок подачи резюме: 19 января 2023 года.

 ! Отправка резюме: Для участия в конкурсе, пожалуйста, получите доступ: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, заполните онлайн-форму резюме или вы можете отправить ее в штаб-квартиру НБМ, по адресу: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Кишинев, Департамент стратегии, организации и человеческих ресурсов, указав должность, на которую вы хотите претендовать.

По электронной почте свяжутся только лица, отвечающие условиям конкурса.

Мы настоятельно рекомендуем вам ознакомиться с библиографией ниже, прежде чем быть приглашенным на конкурс.

Библиография:

1.    Трудовой кодекс Республики Молдова;

2.    Закон о Национальном банке Молдовы;

3.    Закона о декларировании имущественных и личных интересов нет. 133  от  17.06.2016;

4.    Закон о заработной плате No 847-XV от  14.02.2002г.

Больше вакансий, найденных по ссылке ниже

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

telegram