Agenția Naţională pentru Soluționarea Contestațiilor anunță concurs pentru funcția publică vacantă consultant principal, Direcția juridică (perioadă determinată)Articol adaugat de: ANSC

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Asigurarea asistenței juridice a Completelor de Soluționare a Contestațiilor precum și formularea proiectelor de acte normative înaintate Agenției.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Formularea avizelor la proiectele de acte normative înaintate Agenției.
 2. Asigurarea asistenței juridice a Completelor de Soluționare a Contestațiilor, precum și participarea la procesul elaborării proiectelor deciziilor privind soluționarea contestațiilor.
 3. Întocmirea proiectelor de acte administrative sau a demersurilor pentru asigurarea exercitării atribuțiilor Completelor de Soluționare a Contestațiilor.
 4. Participarea la elaborarea rapoartelor anuale de performanță ale Agenției cu privire la cazurile de soluționare a contestațiilor.
 5. Acordarea consultanței și informarea permanentă a conducerii Agenției cu privire la modificarea actelor legislative aferente domeniului de soluționare a contestațiilor și achiziții publice.

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

 1. Studii superioare finisate în drept;
 2. Studii de masterat/doctorat în drept vor servi un avantaj;
 3. Experiență profesională în domeniul juridic - 2 ani;
 4. Cunoașterea cadrului legal din domeniul civil, administrativ, comercial și al muncii;
 5. Cunoașterea cadrului legal în domeniul achizițiilor publice;
 6. Cunoașterea cadrului legal în domeniul achizițiilor din sectorul utilităților și concesiunilor de lucrări și servicii va constitui un avantaj;
 7. Experiența în domeniul achizițiilor publice și formularea/soluționarea contestațiilor va constitui un avantaj;
 8. Experiență în reprezentarea intereselor instituției/entității în instanță de judecată privind aspectele legate de achiziții publice și/sau soluționarea contestațiilor va constitui un avantaj;
 9. Experiența în examinarea petițiilor și pregătirea răspunsurilor la petiții;
 10. Experiență de lucru în sectorul public va servi un avantaj;
 11. Cunoașterea unei limbi de circulație internațională;
 12. Abilități de utilizare a computerului și a programelor de prelucrare a datelor și informațiilor;
 13. Abilități dovedite de comunicare eficientă (verbal/scris), planificare, lucru în echipă, instruire.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar
 • Scrisoare de recomandare de la angajatorii anteriori (opțional).

  NOTĂ: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, originalele actelor vor fi prezentate la  începutul desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.

  Bibliografia concursului:

  1. Legea 131/2015 privind achiziţiile publice;
  2. Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale;
  3. Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
  4. Legea nr. 121/2018 cu privire la concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii;
  5. Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225/2003;
  6. Codul Administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018;
  7. Codul Muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003;
  8. Codul Civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002;
  9. Codul contravenţional al Republicii Moldova adoptat prin Legea nr. 218/2008;
  10. Hotărârea Parlamentului nr. 271/2016 cu privire la instituirea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor;
  11. Hotărârea Guvernului nr. 10/2021 privind aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru în domeniul achiziţiilor publice;
  12. Hotărârea Guvernului nr. 59/2020 privind aprobarea Regulamentului cu privire la achiziţiile publice folosind procedura de negociere;
  13. Hotărârea Guvernului nr. 638/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări;
  14. Hotărârea Guvernului nr. 694/2020 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acordul-cadru ca modalitate specială de atribuire a contractelor de achiziții publice;
  15. Hotărârea Guvernului nr. 987/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind achiziția bunurilor și serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri;
  16. Hotărârea Guvernului nr. 1418/2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de întocmire a Listei de interdicţie a operatorilor economici.
  17. Hotărârea Guvernului nr. 1419/2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de planificare a contractelor de achiziții publice;
  18. Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 72/2020 cu privire la aprobarea formularului standard al Documentului unic de achiziții European;
  19. Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 105/2020 cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind modalitatea, condițiile și procedura de organizare și desfășurare a consultării pieței în vederea pregătirii achiziției publice;
  20. Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 173/2018 cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri;
  21. Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 07.05.2021 cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări;

  Data-limită de depunere a documentelor: 18.12.2022, ora 17:00;

   

           Salariul de bază (treapta I): 8930 lei.

 

           Modalitatea de depunere a documentelor: Documentele urmează a fi depuse prin:

 • e-mail: resurse.umane@ansc.md, sau
 • poștă sau personal la sediul Agenţiei, la adresa bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 124, et. 4, bir. 401.

           Persoana responsabilă de recepționarea dosarelor și datele de contact: Sobețchi – Cebotari Ruxanda, consultant principal, Serviciul resurse umane, tel: (022) 820 653, e-mail: resurse.umane@ansc.md.

telegram