BNM anunță concurs pentru postul vacant de economist principal al Direcției administrarea patrimoniului și servicii socialeScopul general al funcției:

 1. Studierea pieței de furnizarea, selectarea și testarea credibilității furnizorilor, elaborarea strategiilor în cumpărarea de bunuri, lucrări și servicii respectând principiul preț vis-a-vis calitate.

Obiectivele postului (dacă acestea există)

 1. Respectarea termenelor în realizarea atribuțiilor sale;
 2. Asigurarea completa si complexa a unitățiilor BNM cu resurse materiale si tehnice calitative, în termenul solicitat și cu un cost minim;
 3. Capacitatea de a lucra singur, fără supervizare în procesul de utilizare a resurselor BNM.

Cerințe minime obligatorii:

 1. Studii superioare cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare. În cazul unui calificativ mai mic de 8, condiția se consideră a fi întrunita dacă candidatul are o experiență în domeniul solicitat de minim 4 ani în domeniu. Pentru persoanele cu diplome de studii obținute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obținute în țara şi/sau instituțiile de învățământ respective.
 2. Experienţă de minim 2 ani în domeniu;
 3. Cunoștințe în domeniul desfășurării achizițiilor publice (actualizate cu regularitate);
 4. Cunoașterea procedurilor de achiziționare, livrare și depozitare a bunurilor materiale în BNM;
 5. Cunoștințe în domeniul elaborării contractelor;
 6. Cunoașterea actelor normative în domeniul funcționării unităților de alimentație publică;
 7. Cunoştinţe de operare a programelor computerizate; Word, Excel și Power Point.

Principalele atribuții funcţionale:

            1. Studierea zilnică a pieței de mărfuri și analizarea economică a rentabilității a procurărilor în scopul aprovizionării BNM cu bunuri lucrări și servicii conform solicitărilor subdiviziunilor de sine stătătoare ale acesteia;

            2. Informarea zilnică a șefului de direcție privind necesitățile de aprovizionare cu bunuri, necesitățile în transport;

             3. Participarea la elaborarea planurilor anuale ale direcției şi Departamentului privind  aprovizionarea BNM cu bunuri materiale necesare pentru activitate şi de constituire a stocurilor în conformitate cu plafonul de cheltuieli aprobat și propunerea de noi amendamente în interesul BNM;

             4. Întocmirea graficelor, tabelelor în privința evidenței executării contractuale;

             5. Aprovizionarea BNM cu bunuri, lucrări și servicii conform necesităților BNM;

             6. Încheierea și executarea contractelor încheiate cu operatorii economici (comanda, examinarea, recepţia bunurilor, serviciilor şi lucrărilor) urmărind realizarea lor în termen, atît calitativ cît și cantitativ;

             7. Coordonarea activităţii de distribuire a bunurilor materiale;

             8. Aprovizionarea cantinei edificiului BNM cu produsele necesare;

             9. Participarea în cadrul procesului de elaborare a devizului de cheltuieli, planului de achiziţii al  Departamentului;

           10. Elaborarea normelor de consum al bunurilor materiale şi controlul eliberării bunurilor materiale conform acestor norme;

           11. Participarea la îndeplinirea solicitărilor subdiviziunilor conform necesităţilor acestora;

           12. Elaborarea şi implementarea măsurilor privind perfecţionarea activităţii în domeniu;

           13. Eliberarea şi evidenţa foilor de odihnă la baza de odihnă “La Nistru”;

           14. Întocmirea şi prezentarea dărilor de seamă statistice anuale şi trimestriale ce ţin de activitatea  Departamentului la Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova;

           15. Participarea la elaborarea şi prezentarea trimestrială a Programului de activitate şi a Dării de seamă privind activitatea direcției;

           16. Reprezintă departamentul, direcția în negocierile cu agenţii economici;

           17.  Participă la întocmirea dării de seamă lunare și anuale privind executarea Planului de achiziții pe BNM;

           18. Elaborarea calculației și a altor documente ce țin de cantina BNM;

          19.   Participă la organizarea achiziţiilor publice în conformitate cu Instrucţiunea privind modul de organizare a achiziţiilor publice în BNM şi Legii cu privire la achiziţiile publice;

          20.  Elaborarea calculației și a altor documente ce țin de cantina BNM;

          21.  Elaborarea dării de seamă privind mișcarea valorilor mărfurilor (produselor) pentru cantina BNM;

          22.   Prezentarea (în caz de necesitate) către Departamentul Buget Finanţe şi Contabilitate (DBFC) a următoarelor documente:

a) Fișa zilnică de ridicare și lista de bucate (în cazul realizării bucatelor și altor produse în cantina BNM);

b) Actul și Factura internă (pentru produsele alimentare utilizate la pregătirea zarzavatului) sau Cererea și Dispoziția de eliberare a bunurilor materiale (în cazul utilizării zarzavatului la pregătirea bucatelor);

c) Documentele primare cu privire la recepționarea produselor alimentare de către șeful de producție;

          23.  Întocmirea contractelor cu privire la serviciile de dezinfecție pentru cantină, servicii de laborator şi altor contracte la necesitate;

          24.  Perfectează la timp şi prezintă spre aprobare tabelul de evidenţă a timpului de lucru al direcției, Departamentului;

          25.  Execută şi alte atribuţii indicate de către şeful ierarhic superior.

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 14 decembrie 2022.

Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau îl puteţi depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Recomandăm insistent să consultaţi bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografie:

 1. Legea cu privire la Banca Naționala a Moldovei, nr.548-XII din 21 iulie 1995;
 2. Actele normative ce țin de sfera de activitate a Direcției.