DCPDC angajează asistent social/asistentă socială (2 unități) al Serviciului Casă de copii de tip familialDirecția Generală pentru Protecția Drepturilor Copilului  anunță concurs pentru ocuparea funcției de asistent social/asistentă socială (2 unități) în cadrul  Serviciului Casă de copii de tip familial

Scopul general al funcției:

Asigurarea îngrijirii copilului și facilitarea (re)integrării familiale și sociale a acestuia, ținând cont de necesitățile individuale de asistență și de dezvoltare ale copilului.

Sarcinile de bază:

 1. Evaluează necesitățile de asistență și dezvoltare ale copilului în colaborare cu psihologul, autoritatea tutelară locală, specialistul în protecția drepturilor copilului și/sau cu asistentul social comunitar din localitatea unde se află copilul, precum și cu alți specialiști și familia copilului;
 2. Colectează informația pentru evaluarea necesităților de asistență și dezvoltare ale copilului prin vizite la domiciliu, interviul cu copilul și cu membrii familiei acestuia, prin observație;
 3. Elaborează planul individual de asistență a copilului înainte de plasarea acestuia în casa de copii de tip familial conform rezultatelor evaluării necesităților de asistență și dezvoltare ale copilului;
 4. După elaborarea planului individual de asistență a copilului, realizează potrivirea competențelor profesionale, a termenelor și condițiilor în care a fost aprobat părintele-educator cu necesitățile de asistență și dezvoltare ale copilului în baza analizei raportului de evaluare a necesităților copilului și a raportului de evaluare a părintelui-educator, precum și a rezultatelor întrevederilor dintre părintele-educator și copil;
 5. Monitorizează situația copilului în casa de copii de tip familial prin efectuarea vizitelor planificate în familia părintelui-educator și la solicitarea copilului, părintelui-educator, familiei sau a autorității tutelare teritoriale și locale, în conformitate cu standardele minime de calitate și cu planul individual de asistență;
 6. Cooperează cu autoritatea tutelară teritorială și cu alți specialiști relevanți în procesul de pregătire a ieșirii copilului din casa de copii de tip familial prin asigurarea realizării activităților corespunzătoare din planul individual de asistență și punerea la dispoziția autorității tutelare teritoriale a raportului privind oportunitatea încetării plasamentului și a altor informații relevante pentru emiterea dispoziției privind încetarea plasamentului copilului;
 7. Completează Dosarul copilului cu informația necesară și asigură accesul copilului la toată informația din el, cu excepțiile prevăzute de legislație;
 8. Asigură confidențialitatea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile legale.

Salariul funcției: Conform prevederilor Legii nr. 270 din 23 noiembrie 2018 privind sistemul de unitar de salarizare în sectorul bugetar.

Locul de muncă: mun. Chișinău, str. Romană, nr. 4/1.

Tip de angajare: Perioadă nedeterminată.

Condițiile de participare la concurs

Condiții de bază:

 • deține cetățenia Republicii Moldova;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție.

Cerințe specifice:

Studii: superioare de licență sau echivalente în domeniul pedagogiei, asistenței sociale sau psihologiei.

Vechimea în muncă: 3 ani de experiență profesională în domeniul aferent funcției solicitate.

Cunoștințe:

 • Cunoașterea legislației în domeniul protecției drepturilor copilului și administrației publice locale;
 • Cunoștințe teoretice și practice în domeniul protecției drepturilor copilului și administrației publice;
 • Cunoașterea metodologiilor și standardelor internaționale în domeniu;
 • Cunoștințe IT la nivel de utilizator: Microsoft Word, Excel, PowerPoint, etc.

Abilități: lucru cu informația, analiză și sinteză, gândire ordonată, perseverență, rezistență la efort și stres, adaptabilitate la situații noi, capacitatea de comutare rapidă la diverse probleme profesionale, dezvoltare foarte bună, capacitatea de a comunica verbal și în scris, de a fi în măsură să expună clar și concis constatările, concluziile și recomandările.

Atitudini/Comportamente: responsabilitate, imparțialitate, conduită morală și profesională desăvârșită, spirit de inițiativă, lucrul în echipă, tact și pricepere în munca cu oamenii, disponibilitate la  schimbare, diplomație, creativitate, flexibilitate, disciplină, spirit de observație, tendință spre dezvoltare profesională continuă.

Persoanele interesate urmează să depună personal/prin poștă la adresamun. Chișinău, str. Alexandru Vlăhuță, nr. 3, sau la adresa de email veronica.procopii@pmc.md, Dosarul de concurs care conține:

1.   CV-ul;

2.  Scrisoare de motivare explicând interesul manifestat față de poziția dată.

Termenul limită de depunere a Dosarului de concurs: 28.11.2022, ora 17:00.

Pentru informații suplimentare privind condițiile de desfășurare a concursului puteți contacta Direcția resurse umane la numerele de telefon: 022226098 sau 067443351, sau la adresa de e-mail: veronica.procopii@pmc.md, persoana responsabilă – Dna Veronica Procopii.

Doar candidații preselectați vor fi contactați și invitați la interviu.