The U.S. Embassy is hiring a Resource Coordination AssistantRo

Traducere Automata

Ambasada SUA angajează un asistent de coordonare a resurselor

Drepturi

Asistentul de coordonare a resurselor (administrativ și granturi) lucrează sub supravegherea directă a specialistului în coordonarea resurselor (RCS) și nu are responsabilități de supraveghere. Asistă RCS în asigurarea faptului că premiile și/sau acordurile de cooperare pentru diplomația publică sunt elaborate, concurate, finanțate, monitorizate și evaluate în conformitate cu reglementările USG, orientările Departamentului și că acestea se aliniază priorităților misiunii de diplomație publică. În coordonare cu RCS, elaborează și/sau clarifică elaborarea anunțurilor privind anunțurile privind oportunitățile de finanțare, urmărește punerea în aplicare și monitorizarea granturilor, ține evidența pe suport de hârtie și digitală a granturilor și asigură respectarea procedurilor adecvate de închidere și evaluare. Servește ca reprezentant al ofițerului de granturi (GOR) pentru granturi mari sau axate pe scară largă; servește ca unul dintre experții postului cu privire la responsabilitățile GOR, împreună cu RCS. Desfășoară activități de informare și formare pentru potențialii beneficiari și personalul PD.
Sub supravegherea specialistului în coordonarea resurselor, urmărește și gestionează utilizarea fluxurilor de finanțare .7 și evaluează conformitatea acestora cu toate reglementările USG relevante și legile moldovenești. Oferă sprijin administrativ pentru PAO, CAO și IO, inclusiv aranjamente de călătorie, corespondență și pregătirea voucherelor și a rambursărilor de cheltuieli. Acționează ca administrator de instrumente PD și administrator de baze de date de contact. Menține un calendar și un sistem de urmărire pentru activitățile PD din Front Office și starea de finalizare. Planifică și execută evenimente de reprezentare PD, inclusiv gestionarea listelor de oaspeți și a RSVPs. Este timekeeper-ul oficial pentru secție.

Calificări și evaluări

Cerințe:

EXPERIENȚĂ: Este necesar un minim de cinci ani de experiență responsabilă progresivă într-o organizație majoră în buget, contabilitate, administrarea afacerilor, management financiar, management organizațional, administrație publică, management de program / proiect sau lucrări de management al granturilor.

CUNOȘTINȚE DE LOCURI DE MUNCĂ:

  • Este necesară înțelegerea factorilor regionali, etnici, socio-economici, culturali și lingvistici și influența instituțiilor religioase, culturale și educaționale în modelarea percepțiilor asupra SUA.
  • Este necesară o bună cunoaștere a geografiei, infrastructurii, instituțiilor guvernamentale și practicilor comune de afaceri și bancare.
  • Este necesară cunoașterea serviciului pentru clienți în Moldova.
  • Trebuie să aibă o înțelegere a comunicațiilor în Moldova și a mediului informațional internațional, deoarece afectează Moldova și trebuie să fie familiarizați cu practicile și procedurile digitale.


Cerințe educaționale:

Este necesară o diplomă asociată sau doi ani de studii universitare cu normă întreagă în administrarea afacerilor, management financiar, management organizațional, contabilitate, administrație publică sau un domeniu echivalent local.

Evaluări:

LIMBĂ:  Nivelul IV (Fluent) vorbind / citirea / scrierea limbii engleze este necesară. Nivelul IV (Fluent) vorbind/citind/scriind limba română este
necesar (Acest lucru poate fi testat). 

ABILITĂȚI ȘI ABILITĂȚI: 

  • Abilități analitice: Trebuie să aibă abilități analitice puternice pentru a gestiona finanțarea din mai multe surse, fiecare cu cerințe diferite în ceea ce privește scopul, supravegherea și contabilitatea. Trebuie să fie în măsură să evalueze cu exactitate provocările legate de resurse, inclusiv cele care abordează provocările sensibile legate de resurse. Trebuie să fie capabil să perceapă schimbări semnificative în operațiunile PD și să ajusteze operațiunile ca răspuns. Trebuie să fie în măsură să identifice investițiile de resurse în operațiunile de PD și de a dezvolta standarde de performanță pentru a analiza această investiție împotriva rezultatelor PD.
  • Abilități de comunicare / interpersonale: Trebuie să aibă relații excelente cu clienții, abilități de comunicare interpersonală interculturală. Trebuie să aibă excelente abilități de comunicare scrisă și orală, inclusiv scrierea de rapoarte atât în limba engleză, cât și în limba română. Trebuie să fie în măsură să lucreze în mod eficient cu personalul misiunii și instituțiile moldovenești cu privire la operațiunile și resursele PD, inclusiv pe teme financiare sensibile sau litigioase. Trebuie să fie în măsură să informeze ofițerii americani și vizitatori cu privire la problemele de resurse și de finanțare care reglementează diplomația publică.
  • Abilități de management: sunt necesare abilități puternice de management, inclusiv capacitatea de a dezvolta și supraveghea bugetele proiectelor. Sunt necesare abilitati organizatorice puternice pentru a gestiona un portofoliu divers care sustine PD. Trebuie sa fie capabil sa incheie contracte cu institutiile partenere si sa gestioneze indeplinirea acestora.
  • Abilități tehnice: Sunt necesare abilități bune de tastatură și introducere a datelor; este necesară o familiarizare excelentă cu instrumentele electronice de descoperire, în special cu internetul, și cu practicile și procedurile standard de recuperare a informațiilor. Sunt necesare cunoștințe detaliate și detaliate despre și capacitatea de a utiliza diverse programe software de calculator, în special Microsoft Word, Excel și baze de date, precum și software specific PD, baze de date și instrumente de raportare. Este necesară înțelegerea autorităților de finanțare specifice PD, precum și a instrumentelor de planificare și raportare ale acestora. Trebuie să aibă abilități numerice excelente pentru a putea manipula numerele cu viteză și pentru a dezvolta, gestiona și urmări procesele financiare PD.
  • Disponibilitate: Trebuie să fie disponibil pentru a călători în întreaga Moldova.

ȘANSE EGALE DE ANGAJARE (EEO):  Misiunea SUA oferă șanse egale și tratament corect și echitabil în ceea ce privește ocuparea forței de muncă tuturor persoanelor, fără a ține seama de rasă, culoare, religie, sex, origine națională, vârstă, handicap, afiliere politică, stare civilă sau orientare sexuală.

Calificările:

Toți solicitanții în cauză vor fi obligați să treacă certificări medicale și de securitate.

Data limită pentru primirea cererilor este 13 aprilie 2022, ora 23:59, ora Chișinăului.  Vă rugăm să rețineți că singura modalitate de a aplica pentru acest post este de a utiliza aplicația noastră electronică de recrutarehttps://md.usembassy.gov/embassy/jobs/.

En

Articol Original

The U.S. Embassy is hiring a Resource Coordination Assistant

Duties

The Resource Coordination Assistant (Administrative and Grants) works under the direct supervision of the Resource Coordination Specialist (RCS) and has no supervisory responsibilities. Assists the RCS in ensuring that public diplomacy grant awards and/or cooperative agreements are developed, competed, funded, monitored, and evaluated in accordance with USG regulations, Department guidelines, and that they align with public diplomacy Mission priorities. In coordination with the RCS, develops and/or clears development of Notice of Funding Opportunity announcements, tracks implementation and monitoring of grants, maintains paper and digital records of grants, and ensures appropriate close out and evaluation procedures are followed. Serves as Grants Officer Representative (GOR) for large or broadly-focused grants; serves as one of post’s experts on GOR responsibilities along with the RCS. Conducts outreach and training for potential grantees and PD staff.
Under the supervision of the Resource Coordination Specialist, tracks and manages the use of .7 funding streams, and assesses their compliance with all relevant USG regulations and Moldovan laws. Provides administrative support to the PAO, CAO and IO, including travel arrangements, correspondence, and preparation of vouchers and expense reimbursements. Acts as the PD Tools Administrator and the Contact Database Administrator. Maintains a calendar and tracking system for PD taskings from the Front Office and completion status. Plans and executes PD representational events including managing guest lists and RSVPs. Is the official timekeeper for the section.

Qualifications and Evaluations

Requirements:

EXPERIENCE: A minimum of five years of progressively responsible experience in a major organization in budget, accounting, business administration, financial management, organizational management, public administration, program/project management, or grants management work is required.

JOB KNOWLEDGE:

  • Understanding of regional, ethnic, socio-economic, cultural and linguistic factors and the influence of religious, cultural and educational institutions in shaping perceptions of the U.S. is required.
  • Good knowledge of Moldovan geography, infrastructure, government institutions, and common business and banking practices is required.
  • Knowledge of customer service in Moldova is required.
  • Must have an understanding of communications in Moldova and the international information environment as it affects Moldova, and must be familiar with digital practices and procedures.


Education Requirements:

An associate’s degree or two years of full-time university studies in Business Administration, Financial Management, Organizational Management, Accounting, Public Administration or a local equivalent field is required.

Evaluations:

LANGUAGE:  Level IV (Fluent) speaking/reading/writing English is required. Level IV (Fluent) speaking/reading/writing Romanian is
required (This may be tested). 

SKILLS AND ABILITIES: 

  • Analytic skills: Must have strong analytic skills to manage funding from multiple sources, each with differing requirements for purpose, oversight and accounting. Must be able to assess resource challenges accurately, including those that address sensitive resource challenges. Must be able to perceive significant changes in PD operations and adjust operations in response. Must be able to identify resource investment in PD operations and develop performance standards to analyze that investment against PD outcomes.
  • Communication / Interpersonal skills: Must have excellent customer relations, interpersonal cross-cultural communication skills. Must have excellent written and oral communication skills, including writing reports in both English and Romanian. Must be able to work effectively with Mission personnel and Moldovan institutions on PD operations and resources, including on sensitive or contentious financial topics. Must be able to brief U.S. officers and visitors on resource and funding issues governing Public Diplomacy.
  • Management Skills: Strong management skills are required, including the ability to develop and oversee project budgets. Strong organizational skills are required to manage a diverse portfolio supporting PD. Must be able to conclude agreements with partner institutions and manage their fulfillment.
  • Technical Skills: Good keyboarding and data entry skills are required; excellent familiarity with electronic discovery tools, in particular the Internet, and standard information retrieval practices and procedures are required. Thorough, detailed knowledge of and ability to use various computer software programs, specifically Microsoft Word, Excel, and databases, as well as PD-specific software, databases, and reporting tools is required. Understanding of PD-specific funding authorities, as well as their planning and reporting tools is required. Must have excellent numerical skills to be able to manipulate numbers with speed, and to develop, manage and track PD financial processes.
  • Availability: Must be available to travel throughout Moldova.

EQUAL EMPLOYMENT OPPORTUNITY (EEO):  The U.S. Mission provides equal opportunity and fair and equitable treatment in employment to all people without regard to race, color, religion, sex, national origin, age, disability, political affiliation, marital status, or sexual orientation.

Qualifications:

All applicants under consideration will be required to pass medical and security certifications.

Closing date for receipt of applications is April 13, 2022 at 23:59 Chisinau time.  Please note that the only way to apply for this position is to use our Electronic Recruitment Application https://md.usembassy.gov/embassy/jobs/.

It

Traducere Automata

L'ambasciata degli Stati Uniti sta assumendo un assistente di coordinamento delle risorse

Doveri

L'assistente al coordinamento delle risorse (amministrative e sovvenzioni) lavora sotto la diretta supervisione dello specialista del coordinamento delle risorse (RCS) e non ha responsabilità di supervisione. Assiste l'RCS nel garantire che i premi di sovvenzione della diplomazia pubblica e / o gli accordi di cooperazione siano sviluppati, competeti, finanziati, monitorati e valutati in conformità con i regolamenti USG, le linee guida del Dipartimento e che siano in linea con le priorità della missione di diplomazia pubblica. In coordinamento con l'RCS, sviluppa e/o autorizza lo sviluppo degli annunci di Avviso di opportunità di finanziamento, tiene traccia dell'attuazione e del monitoraggio delle sovvenzioni, mantiene registri cartacei e digitali delle sovvenzioni e garantisce che vengano seguite adeguate procedure di chiusura e valutazione. Funge da Grants Officer Representative (GOR) per sovvenzioni di grandi dimensioni o ampiamente focalizzate; è uno degli esperti di post sulle responsabilità GOR insieme all'RCS. Conduce attività di sensibilizzazione e formazione per potenziali beneficiari e personale PD.
Sotto la supervisione dello specialista del coordinamento delle risorse, traccia e gestisce l'uso dei flussi di finanziamento .7 e valuta la loro conformità a tutte le normative USG pertinenti e alle leggi moldave. Fornisce supporto amministrativo a PAO, CAO e IO, compresa l'organizzazione del viaggio, la corrispondenza e la preparazione di voucher e rimborsi spese. Funge da amministratore degli strumenti PD e amministratore del database dei contatti. Mantiene un calendario e un sistema di tracciamento per le attività PD dal Front Office e lo stato di completamento. Pianifica ed esegue eventi di rappresentazione PD, inclusa la gestione di liste di ospiti e RSVP. È il cronometrista ufficiale per la sezione.

Qualifiche e valutazioni

Fabbisogno:

ESPERIENZA: È richiesto un minimo di cinque anni di esperienza progressivamente responsabile in una grande organizzazione in materia di budget, contabilità, amministrazione aziendale, gestione finanziaria, gestione organizzativa, pubblica amministrazione, gestione di programmi / progetti o lavoro di gestione delle sovvenzioni.

CONOSCENZA DEL LAVORO:

  • È richiesta la comprensione dei fattori regionali, etnici, socio-economici, culturali e linguistici e dell'influenza delle istituzioni religiose, culturali ed educative nel plasmare le percezioni degli Stati Uniti.
  • È richiesta una buona conoscenza della geografia, delle infrastrutture, delle istituzioni governative e delle pratiche commerciali e bancarie comuni moldave.
  • È richiesta la conoscenza del servizio clienti in Moldavia.
  • Deve avere una comprensione delle comunicazioni in Moldavia e dell'ambiente informativo internazionale in quanto riguarda la Moldavia e deve avere familiarità con le pratiche e le procedure digitali.


Requisiti di formazione:

È richiesto un diploma di socio o due anni di studi universitari a tempo pieno in Business Administration, Gestione finanziaria, Gestione organizzativa, Contabilità, Pubblica Amministrazione o un campo equivalente locale.

Giudizi:

LINGUA:  È richiesto il livello IV (fluente) di parlare/leggere/scrivere inglese. Livello IV (fluente) parlare/leggere/scrivere rumeno è
obbligatorio (Questo può essere testato). 

ABILITA' E ABILITÀ: 

  • Capacità analitiche: deve avere forti capacità analitiche per gestire finanziamenti da più fonti, ognuna con requisiti diversi per scopo, supervisione e contabilità. Deve essere in grado di valutare accuratamente le sfide relative alle risorse, comprese quelle che affrontano sfide sensibili in termini di risorse. Deve essere in grado di percepire cambiamenti significativi nelle operazioni PD e regolare le operazioni in risposta. Deve essere in grado di identificare l'investimento di risorse nelle operazioni PD e sviluppare standard di prestazione per analizzare tale investimento rispetto ai risultati del PD.
  • Comunicazione / Capacità interpersonali: deve avere eccellenti relazioni con i clienti, capacità di comunicazione interpersonale interculturale. Deve avere eccellenti capacità di comunicazione scritta e orale, compresa la scrittura di relazioni sia in inglese che in rumeno. Deve essere in grado di lavorare efficacemente con il personale della missione e le istituzioni moldave sulle operazioni e le risorse del PD, anche su argomenti finanziari sensibili o controversi. Deve essere in grado di informare gli ufficiali e i visitatori statunitensi sulle questioni relative alle risorse e ai finanziamenti che regolano la diplomazia pubblica.
  • Capacità di gestione: sono richieste forti capacità di gestione, compresa la capacità di sviluppare e supervisionare i budget del progetto. Sono necessarie forti capacità organizzative per gestire un portafoglio diversificato a supporto del PD. Deve essere in grado di concludere accordi con le istituzioni partner e gestirne l'adempimento.
  • Competenze tecniche: sono richieste buone capacità di tastiera e inserimento dati; sono richieste un'eccellente familiarità con gli strumenti di scoperta elettronica, in particolare Internet, e pratiche e procedure standard di recupero delle informazioni. È richiesta una conoscenza approfondita e dettagliata e la capacità di utilizzare vari programmi software per computer, in particolare Microsoft Word, Excel e database, nonché software, database e strumenti di reporting specifici per PD. È richiesta la comprensione delle autorità di finanziamento specifiche del PD, nonché dei loro strumenti di pianificazione e rendicontazione. Deve avere ottime competenze numeriche per essere in grado di manipolare i numeri con velocità e per sviluppare, gestire e tracciare i processi finanziari PD.
  • Disponibilità: Deve essere disponibile per viaggiare in tutta la Moldavia.

PARI OPPORTUNITÀ DI LAVORO (EEO):  La Missione degli Stati Uniti fornisce pari opportunità e un trattamento giusto ed equo nell'impiego a tutte le persone indipendentemente da razza, colore, religione, sesso, origine nazionale, età, disabilità, affiliazione politica, stato civile o orientamento sessuale.

Qualifiche:

Tutti i candidati presi in considerazione saranno tenuti a superare le certificazioni mediche e di sicurezza.

Il termine ultimo per la ricezione delle domande è il 13 aprile 2022 alle 23:59 ora di Chisinau.  Si prega di notare che l'unico modo per candidarsi per questa posizione è utilizzare la nostra domanda di assunzione elettronicahttps://md.usembassy.gov/embassy/jobs/.

Ua

Traducere Automata

Посольство США наймає помічника з координації ресурсів

Обов'язки

Помічник з координації ресурсів (адміністративний та грантовий) працює під безпосереднім наглядом спеціаліста з координації ресурсів (RCS) і не має наглядових обов'язків. Допомагає RCS у забезпеченні того, щоб гранти публічної дипломатії та/або угоди про співпрацю розроблялися, конкурували, фінансувалися, контролювалися та оцінювалися відповідно до правил Уряду США, керівних принципів Департаменту, а також щоб вони відповідали пріоритетам Місії публічної дипломатії. У координації з RCS, розробляє та/або розчищає розробку оголошень про можливості фінансування, відстежує впровадження та моніторинг грантів, веде паперовий та цифровий облік грантів, а також забезпечує дотримання відповідних процедур закриття та оцінки. Служить представником грантового офіцера (GOR) для отримання великих або широко орієнтованих грантів; служить одним з експертів поста з обов'язків GOR поряд з RCS. Проводить інформаційно-роз'яснювальну роботу та тренінги для потенційних грантоотримувачів та співробітників ПД.
Під наглядом спеціаліста з координації ресурсів відстежує та керує використанням потоків фінансування .7, а також оцінює їх відповідність усім відповідним правилам Уряду США та молдовським законам. Надає адміністративну підтримку PAO, CAO та IO, включаючи організацію поїздок, листування, а також підготовку ваучерів та відшкодування витрат. Виконує функції адміністратора інструментів ПД та адміністратора бази даних контактів. Веде календар і систему відстеження завдань ПД з фронт-офісу і стану завершення. Планує та виконує репрезентативні заходи PD, включаючи керування списками гостей та RSVP. Є офіційним хронометристом розділу.

Кваліфікації та оцінки

Вимоги:

ДОСВІД: Необхідний мінімум п'ять років прогресивно відповідального досвіду роботи у великій організації у сфері бюджету, бухгалтерського обліку, ділового адміністрування, фінансового менеджменту, організаційного менеджменту, державного управління, управління програмами / проектами або роботи з управління грантами.

ЗНАННЯ РОБОТИ:

  • Потрібне розуміння регіональних, етнічних, соціально-економічних, культурних і мовних факторів, впливу релігійних, культурно-освітніх установ на формування уявлень про США.
  • Необхідні хороші знання молдовської географії, інфраструктури, державних установ, а також спільної ділової та банківської практики.
  • Знання обслуговування клієнтів в Молдові обов'язкове.
  • Повинен мати розуміння комунікацій у Молдові та міжнародного інформаційного середовища, як це впливає на Молдову, і повинен бути знайомий з цифровими практиками та процедурами.


Вимоги до освіти:

Необхідний ступінь молодшого спеціаліста або два роки денної форми навчання в університеті в галузі ділового адміністрування, фінансового менеджменту, організаційного менеджменту, бухгалтерського обліку, державного управління або місцевого еквівалентного поля.

Оцінки:

МОВА:  Рівень IV (вільно) розмовляє/читає/пише англійською мовою. IV рівень (вільно) говоріння/читання/письмо румунською мовою є
обов'язково (Це може бути перевірено). 

НАВИЧКИ ТА ВМІННЯ: 

  • Аналітичні навички: Повинен мати сильні аналітичні навички для управління фінансуванням з кількох джерел, кожен з яких має різні вимоги до мети, нагляду та бухгалтерського обліку. Повинен бути в змозі точно оцінювати проблеми з ресурсами, включаючи ті, які вирішують делікатні проблеми з ресурсами. Повинен вміти сприймати істотні зміни в операціях ПД і коригувати операції у відповідь. Повинен бути в змозі визначити інвестиції в ресурси в операції ПД і розробити стандарти ефективності для аналізу цих інвестицій проти результатів ПД.
  • Комунікативні / міжособистісні навички: Повинен мати відмінні відносини з клієнтами, міжособистісні навички міжкультурного спілкування. Повинен мати відмінні навички письмового та усного спілкування, включаючи написання доповідей як англійською, так і румунською мовами. Повинні бути в змозі ефективно співпрацювати з персоналом Місії та молдовськими установами над операціями та ресурсами ПД, у тому числі над чутливими або спірними фінансовими темами. Повинні мати можливість інформувати американських офіцерів та відвідувачів з питань ресурсів та фінансування, що регулюють питання публічної дипломатії.
  • Навички управління: Необхідні сильні управлінські навички, включаючи здатність розробляти та контролювати бюджети проектів. Для управління різноманітним портфелем, що підтримує ПД, необхідні сильні організаторські здібності. Повинен вміти укладати угоди з партнерськими установами і управляти їх виконанням.
  • Технічні навички: потрібні хороші навички роботи з клавіатурою та введенням даних; відмінне знайомство з електронними засобами виявлення, зокрема Інтернетом, і необхідні стандартні практики і процедури пошуку інформації. Потрібні ретельні, детальні знання та вміння використовувати різні комп'ютерні програми, зокрема Microsoft Word, Excel та бази даних, а також програмне забезпечення, бази даних та засоби звітності, специфічні для ПД. Необхідне розуміння специфічних для ПД органів фінансування, а також інструментів їх планування та звітності. Повинен володіти відмінними числовими навичками, щоб вміти маніпулювати цифрами зі швидкістю, а також розробляти, керувати і відстежувати фінансові процеси ПД.
  • Доступність: Повинен бути доступний для подорожей по всій Молдові.

РІВНІ МОЖЛИВОСТІ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ (EEO):  Місія США надає рівні можливості та справедливе та справедливе ставлення до працевлаштування всім людям незалежно від раси, кольору шкіри, релігії, статі, національного походження, віку, інвалідності, політичної приналежності, сімейного стану чи сексуальної орієнтації.

Кваліфікації:

Всі розглянуті заявники повинні будуть пройти медичні та безпекові сертифікати.

Кінцевий термін прийому заявок – 13 квітня 2022 року о 23:59 за кишинівським часом.  Зверніть увагу, що єдиний спосіб подати заявку на цю посаду - скористатися нашою електронною заявкою на підбір персоналуhttps://md.usembassy.gov/embassy/jobs/.

Bg

Traducere Automata

Посолството на САЩ наема асистент за координация на ресурсите

Задължения

Асистентът за координация на ресурсите (административни и безвъзмездни средства) работи под прякото наблюдение на специалиста по координация на ресурсите (RCS) и няма надзорни отговорности. Подпомага RCS да гарантира, че наградите за отпускане на безвъзмездни средства за публична дипломация и / или споразуменията за сътрудничество се разработват, конкурират, финансират, наблюдават и оценяват в съответствие с регламентите на USG, насоките на отдела и че те се привеждат в съответствие с приоритетите на мисията за публична дипломация. В координация с RCS разработва и/или изчиства разработването на съобщения за възможностите за финансиране, проследява изпълнението и мониторинга на безвъзмездните средства, поддържа хартиени и цифрови записи на безвъзмездните средства и осигурява спазването на подходящи процедури за приключване и оценка. Служи като представител на служителя по безвъзмездните средства (GOR) за големи или широкообхватни безвъзмездни средства; служи като един от експертите на поста по отговорностите на GOR заедно с RCS. Провежда информационни кампании и обучения за потенциални стипендианти и служители на PD.
Под надзора на специалиста по координация на ресурсите, проследява и управлява използването на .7 потоци за финансиране и оценява тяхното съответствие с всички съответни разпоредби на USG и молдовските закони. Осигурява административна подкрепа на ПАО, CAO и IO, включително организиране на пътуване, кореспонденция и изготвяне на ваучери и възстановяване на разходи. Действа като администратор на PD инструменти и администратор на базата данни за контакти. Поддържа календар и система за проследяване на PD задачи от фронт офиса и статус на завършване. Планира и изпълнява PD представителни събития, включително управление на списъци с гости и RSVP. Това е официалният хронометър за секцията.

Квалификации и оценки

Изисквания:

ОПИТ: Необходими са минимум пет години прогресивно отговорен опит в голяма организация в областта на бюджета, счетоводството, бизнес администрацията, финансовото управление, организационното управление, публичната администрация, управлението на програми / проекти или работата по управление на безвъзмездни средства.

ПОЗНАНИЯ ЗА РАБОТА:

  • Необходимо е разбиране на регионалните, етническите, социално-икономическите, културните и езиковите фактори и влиянието на религиозните, културните и образователните институции при формирането на възприятията за САЩ.
  • Необходими са добри познания по молдовска география, инфраструктура, държавни институции и общи бизнес и банкови практики.
  • Необходими са познания за обслужване на клиенти в Молдова.
  • Трябва да има разбиране за комуникациите в Молдова и международната информационна среда, тъй като тя засяга Молдова, и трябва да е запознат с цифровите практики и процедури.


Образователни изисквания:

Изисква се асоциирана степен или две години редовно университетско обучение по бизнес администрация, финансово управление, организационно управление, счетоводство, публична администрация или местна еквивалентна област.

Оценки:

ЕЗИК:  Изисква се ниво IV (свободно) говорене / четене / писане на английски език. Ниво IV (Fluent) говорене / четене / писане Румънски е
изисква (Това може да бъде тествано). 

УМЕНИЯ И СПОСОБНОСТИ: 

  • Аналитични умения: Трябва да има силни аналитични умения за управление на финансирането от множество източници, всеки с различни изисквания за цел, надзор и счетоводство. Трябва да могат да оценяват точно предизвикателствата, свързани с ресурсите, включително тези, които са насочени към чувствителни предизвикателства, свързани с ресурсите. Трябва да може да възприема значителни промени в PD операциите и да коригира операциите в отговор. Трябва да е в състояние да идентифицира инвестициите в ресурси в PD операции и да разработи стандарти за изпълнение, за да анализира тази инвестиция спрямо резултатите от PD.
  • Комуникационни / междуличностни умения: Трябва да имат отлични отношения с клиентите, междуличностни междукултурни комуникационни умения. Трябва да има отлични писмени и устни комуникационни умения, включително писане на доклади както на английски, така и на румънски език. Трябва да може да работи ефективно с персонала на мисията и молдовските институции по операции и ресурси на ПД, включително по чувствителни или спорни финансови теми. Трябва да може да информира американските офицери и посетители по въпросите на ресурсите и финансирането, регулиращи публичната дипломация.
  • Управленски умения: Необходими са силни управленски умения, включително способност за разработване и надзор на бюджетите на проектите. Необходими са силни организационни умения, за да се управлява разнообразно портфолио, поддържащо PD. Трябва да може да сключва споразумения с партньорски институции и да управлява тяхното изпълнение.
  • Технически умения: Необходими са добри умения за клавиатура и въвеждане на данни; отлично познаване на инструментите за електронно откриване, по-специално интернет, и се изискват стандартни практики и процедури за извличане на информация. Необходими са задълбочени, подробни познания и способност за използване на различни компютърни софтуерни програми, по-специално Microsoft Word, Excel и бази данни, както и специфичен за PD софтуер, бази данни и инструменти за отчитане. Необходимо е разбиране на специфичните за PD финансиращи органи, както и на техните инструменти за планиране и докладване. Трябва да има отлични числени умения, за да може да манипулира числата със скорост и да разработва, управлява и проследява финансовите процеси на PD.
  • Наличност: Трябва да е на разположение за пътуване в цяла Молдова.

РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЗАЕТОСТ (EEO):  Мисията на САЩ предоставя равни възможности и справедливо и справедливо третиране в заетостта на всички хора без оглед на раса, цвят, религия, пол, национален произход, възраст, увреждане, политическа принадлежност, семейно положение или сексуална ориентация.

Квалификация:

Всички кандидати, които се разглеждат, ще трябва да преминат медицински сертификати и сертификати за сигурност.

Крайният срок за получаване на кандидатури е 13 април 2022 г. в 23:59 ч. кишиневско време.  Моля, имайте предвид, че единственият начин да кандидатствате за тази позиция е да използвате нашата електронна кандидатура за набиране на персоналhttps://md.usembassy.gov/embassy/jobs/.

Ru

Traducere Automata

Посольство США нанимает помощника по координации ресурсов

Обязанности

Помощник по координации ресурсов (административные и грантовые) работает под непосредственным руководством специалиста по координации ресурсов (RCS) и не имеет надзорных обязанностей. Помогает RCS в обеспечении того, чтобы гранты на публичную дипломатию и / или соглашения о сотрудничестве разрабатывались, конкурировали, финансировались, контролировались и оценивались в соответствии с правилами USG, руководящими принципами Департамента и чтобы они соответствовали приоритетам Миссии в области общественной дипломатии. В координации с RCS разрабатывает и/или согласовывает разработку объявлений о возможностях финансирования, отслеживает реализацию и мониторинг грантов, ведет бумажные и цифровые записи о грантах и обеспечивает соблюдение соответствующих процедур закрытия и оценки. Выступает в качестве представителя сотрудника по грантам (GOR) для крупных или широко ориентированных грантов; выступает в качестве одного из экспертов поста по обязанностям GOR наряду с RCS. Проводит информационно-разъяснительную работу и обучение потенциальных грантополучателей и сотрудников ДР.
Под наблюдением специалиста по координации ресурсов отслеживает и управляет использованием потоков финансирования .7 и оценивает их соответствие всем соответствующим правилам USG и молдавским законам. Оказывает административную поддержку ПАО, САО и МО, включая организацию поездок, корреспонденцию и подготовку ваучеров и возмещения расходов. Выступает в качестве администратора инструментов PD и администратора базы данных контактов. Поддерживает календарь и систему отслеживания заданий по ПДн из Фронт-офиса и статуса завершения. Планирует и выполняет репрезентативные события PD, включая управление списками гостей и RSVP. Является официальным хронометристом для раздела.

Квалификация и оценки

Требования:

ОПЫТ: Требуется минимум пять лет прогрессивно ответственного опыта работы в крупной организации в области бюджета, бухгалтерского учета, делового администрирования, финансового управления, организационного управления, государственного управления, управления программами / проектами или грантами.

ЗНАНИЕ РАБОТЫ:

  • Требуется понимание региональных, этнических, социально-экономических, культурных и языковых факторов и влияния религиозных, культурных и образовательных учреждений на формирование восприятия США.
  • Требуется хорошее знание географии Молдовы, инфраструктуры, государственных учреждений, а также общей деловой и банковской практики.
  • Требуется знание обслуживания клиентов в Молдове.
  • Должен иметь представление о коммуникациях в Молдове и международной информационной среде, как это влияет на Молдову, и должен быть знаком с цифровыми практиками и процедурами.


Требования к образованию:

Требуется степень младшего специалиста или два года очного университетского обучения в области делового администрирования, финансового менеджмента, организационного управления, бухгалтерского учета, государственного управления или местной эквивалентной области.

Оценки:

ЯЗЫК:  Требуется уровень IV (Свободное владение) разговорным/читающим/пишущим английским языком. Уровень IV (Свободное владение) говорение/чтение/письмо на румынском языке - это
обязательно (Это может быть проверено). 

НАВЫКИ И УМЕНИЯ: 

  • Аналитические навыки: Должны обладать сильными аналитическими навыками для управления финансированием из нескольких источников, каждый из которых имеет различные требования к целям, надзору и бухгалтерскому учету. Должен уметь точно оценивать проблемы с ресурсами, в том числе те, которые касаются чувствительных проблем с ресурсами. Должен уметь воспринимать значительные изменения в операциях с ПДн и корректировать операции в ответ. Должен быть в состоянии определить инвестиции ресурсов в операции с ПДн и разработать стандарты эффективности для анализа этих инвестиций по результатам ПДн.
  • Коммуникативные / межличностные навыки: Должны иметь отличные отношения с клиентами, межличностные межкультурные навыки общения. Должен обладать отличными письменными и устными навыками общения, включая написание отчетов на английском и румынском языках. Должен быть в состоянии эффективно работать с персоналом Миссии и молдавскими учреждениями по операциям и ресурсам в области ДР, в том числе по чувствительным или спорным финансовым темам. Должен быть в состоянии информировать американских офицеров и посетителей по вопросам ресурсов и финансирования, регулирующим общественную дипломатию.
  • Управленческие навыки: Требуются сильные управленческие навыки, в том числе способность разрабатывать и контролировать бюджеты проектов. Сильные организационные навыки необходимы для управления разнообразным портфелем, поддерживающим ПДн. Должен уметь заключать соглашения с партнерскими учреждениями и управлять их выполнением.
  • Технические навыки: Требуются хорошие навыки клавиатуры и ввода данных; требуется отличное знакомство с электронными средствами обнаружения, в частности с Интернетом, и стандартными методами и процедурами поиска информации. Требуются тщательные, подробные знания и умение использовать различные компьютерные программы, в частности Microsoft Word, Excel и базы данных, а также программное обеспечение, базы данных и инструменты отчетности, специфичные для PD. Требуется понимание органов финансирования, специфичных для ДР, а также их инструментов планирования и отчетности. Должен обладать отличными числовыми навыками, чтобы уметь быстро манипулировать числами, а также разрабатывать, управлять и отслеживать финансовые процессы ПДн.
  • Доступность: Должен быть доступен для путешествий по всей Молдове.

РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В ОБЛАСТИ ЗАНЯТОСТИ (РВЗ):  Миссия США предоставляет равные возможности и справедливое и равноправное отношение в сфере занятости всем людям независимо от расы, цвета кожи, религии, пола, национального происхождения, возраста, инвалидности, политической принадлежности, семейного положения или сексуальной ориентации.

Квалификации:

Все рассматриваемые заявители должны будут пройти медицинские и охранные сертификаты.

Последний день приема заявок - 13 апреля 2022 года в 23:59 по кишиневскому времени. Обратите внимание, что единственный способ подать заявку на эту должность - использовать нашу электронную заявку на набор персонала . https://md.usembassy.gov/embassy/jobs/.

Articol adaugat de: Gaitus Alexandru