Centrul CONTACT angajează expert/expertă sau grup de experți în elaborarea și aplicarea metodologiei de evaluare a capacității în prestarea serviciilorContext: La data de 1 februarie 2021 a fost dat startul proiectului: ”Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economică incluzivă și durabilă în Republica Moldova”, finanțat de către Uniunea Europeană, reprezentată de către Comisia Europeană, prin intermediul Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova și cofinanțat de Suedia, implementat de Fundația Est Europeană în parteneriat cu Centrul CONTACT și Asociația Businessului European.

Scopul proiectului este de a contribui la dezvoltarea economică în Moldova prin implicarea activă a societății civile și a altor actori social-economici, în stimularea potențialului antreprenorial social. Proiectul își propune să sprijine și să dezvolte potențialul tinerilor antreprenori sociali, să promoveze incluziunea socială și implementarea politicilor naționale și locale în domeniul antreprenoriatului social. Unele din activitățile proiectului presupun:

 1. crearea a 15 întreprinderilor sociale sau dezvoltarea celor existente, în vederea sporirii oportunităților de integrare a grupurilor vulnerabile pe piața muncii și crearea soluțiilor pentru dezvoltarea pe termen lung a comunităților.
 2. susținerea a cel puțin 10 consorții de organizații ale societății civile (OSC-uri) cu scopul de a crea și dezvolta servicii de angajare incluzivă pentru grupurile vulnerabile în vederea sporirii oportunităților de integrare a acestor grupuri pe piața

Întreprinderile Sociale sunt create sau dezvoltate prin intermediul granturilor, oferite de Fundația Est-Europeană, cu sprijinul Uniunii Europene și al Suediei, în cadrul concursului de granturi pentru susținerea activităților de antreprenoriat social, în cadrul căruia sunt susținute următoarele activități:

 • Crearea întreprinderilor sociale viabile și profitabile, care vor asigura reinvestirea profitului în afacerea de antreprenorial social până la atingerea pragului optim de rentabilitate. Ulterior, profitul va fi direcționat spre susținerea directă a grupurilor defavorizate și soluționarea problemelor sociale asociate cu aceste grupuri. Ideea de afacere trebuie să răspundă unei nevoi sociale persistente în comunitate/regiune și va conduce la soluționarea acesteia sau în carul întreprinderii vor fi angajate persoane din categorii defavorizate (persoane cu necesități speciale, femei din spațiul rural, tineri șomeri, minorități etnice, persoane eliberate din instituțiile de detenție, etc.)
 • Dezvoltarea întreprinderilor sociale care aduc beneficii directe grupurilor defavorizate, ca exemplu persoane cu necesități speciale, femei din spațiul rural, tineri șomeri, minorități etnice, persoane eliberate din instituțiile de detenție, etc. sau soluționează problemele sociale asociate cu aceste grupuri.

Susținerea a cel puțin 30 de OSC-uri locale în vederea creării consorțiilor țintite să dezvolte servicii inovatoare de angajare incluzivă pentru grupurile vulnerabile și să creeze oportunități de integrare social-profesională a acestor grupuri, care va contribui ulterior la bunăstarea cetățenilor și a comunităților. Această abordare va permite OSC-urilor mai mici să coopereze și să învețe de la organizații mai mari, bine stabilite. Prin intermediul proiectelor, organizațiile vor promova incluziunea pentru dezvoltare socio-economică și vor contribui la creșterea gradului de sensibilizare cu privire la politicile de dezvoltare și cooperare, care au drept scop facilitarea accesului la serviciile de incluziune pe piața muncii și suportul grupurilor vulnerabile întru sporirea angajării acestora.

În vederea realizării de succes a proiectului, Centrul CONTACT anunță concurs de angajare a unui expert/expertă sau grup de experți în elaborarea și aplicarea metodologiei de evaluare a capacității în prestare de servicii pentru 15 OSC-uri/Întreprinderi Sociale și 10 Consorții de OSC-uri din Republica Moldova, inclusiv Găgăuzia și regiunea transnistreană.

Expertul/experta sau grupul de experți vor îndeplini următoarele sarcini:

 • Elaborarea unei metodologii de evaluare a capacității de prestare a serviciilor pentru 15 OSC/Întreprinderi Sociale și 10 Consorții de OSC-uri din Republica Moldova, inclusiv Găgăuzia și regiunea transnistreană;
 • Elaborarea de instrumente și metode de bază pentru evaluarea capacității în prestare de servicii;
 • Efectuarea evaluărilor inițiale ale capacității de prestare a serviciilor pentru 15 OSC/Întreprinderi Sociale și 10 Consorții de OSC-uri;
 • Pregătirea rapoartelor privind nivelul capacității de prestare a serviciilor conform structurilor evaluate: 15 OSC-uri/Întreprinderi Sociale și 10 consorții de OSC-uri. Rapoartele vor reflecta situația actuală și un set de recomandări pentru remedierea activității acestora.

Cerințe față de metodologia elaborată:

 1. Conținutul metodologiei va fi prezentat în formă de text, fiind aplicabil celor 2 structuri: 

(1) 15 OSC-uri/Întreprinderi Sociale și (2)10 consorții de OSC-uri;

 1. Metodologia se va baza atât pe autoevaluare, cât și pe metode și instrumente de evaluare externă;
 2. Metodologia va conține criterii de apreciere clare și concise, măsurabile, precum și baremul de apreciere detaliat;
 3. Conținutul metodologiei (chestionare/formulare/anchete de evaluare) elaborate vor fi accesibile, cu exemple; trimiteri la cadrul legal, legislația în vigoare și alte informații care să ajute aplicarea acestei metodologii;
 4. În procesul de realizare a metodologiei se vor lua în considerare nevoile individuale ale organizațiilor conform specificului acesteia, cât și nevoile comune ale tuturor organizațiilor;
 5. Structura și conținutul metodologiei se va realiza în strânsă colaborare cu echipa Centrului CONTACT.

Livrabile și termeni de realizare:

Nr

Livrabil

Cantitatea și Conținut

Termen de livrare

1.      

Draftul metodologiei de evaluare a capacității de prestare a serviciilor

1 metodologie draft cu prezentarea  instrumente de evaluare.

30 Aprilie 2022

2.      

Metodologia de evaluare a capacității în prestare de servicii, prezentarea documentului final

1 metodologie prezentată;

05 mai 2022

3.      

Evaluarea inițială a capacității de prestare a serviciilor pentru: 15 OSC/Întreprinderi Sociale și 10 Consorții de OSC-uri;

Chestionarele de evaluare

10 mai – 15 iunie 2022

4.      

Rapoarte în baza rezultatelor evaluării capacității de prestare a serviciilor pentru: 15 OSC/Întreprinderi Sociale și 10 Consorții de OSC-uri;

2 rapoarte de evaluare finale

20 iunie 2022

Cerințe față de expert/expertă sau grup de experți:

 • Studii superioare în domeniile economic, de drept, politici publice, sau alte domenii relevante;
 • Experiență de lucru în cadrul unui OSC-urilor prestatoare de servicii cel puțin de 2 ani;
 • Experiență în cercetare, analiza datelor și elaborarea rapoartelor;
 • Abilitatea de a prezenta produsele conform orarului prestabilit;
 • Abilități bune de comunicare și interacțiune cu reprezentanții societății civile.

Dosarele aplicate vor fi evaluate luând în considerație următoarele criterii:

 1. Experiența solicitantului în domeniul de prestare a serviciilor:
 • experiență și cunoștințe în domeniul prestării serviciilor incluzive pentru grupurile vulnerabile;
 • calitatea materialelor elaborate anterior estimată în baza link-urilor sau produselor prezentate;
 • schița cuprinsului metodologiei propuse.
 1. Oferta financiară propusă:

Oferta financiară per zi în raport cu numărul zilelor de lucru propuse.

Procedura de aplicare și de selectare:

Persoanele interesate sunt încurajate să depună personal sau prin e-mail dosarul, care va conține:

 1. Prezentarea succintă a metodologiei propuse;
 2. Oferta financiară (în EUR, net) per zi (se va indica numărul total al zilelor de lucru).
 3. CV-ul/urile experților implicați în proces.
 4. Link-uri către unele materiale elaborate (opțional);

Notă: Persoanele juridice vor indicat prețul TVA0 și vor atașa la dosar extrasul din registrul de stat;

Dosarul va fi expediat la adresa de email: info.ong.contact@gmail.com cu mențiune la subiect: Expert/expertă în evaluarea capacității în prestare de servicii.

Termenul limită de prezentare a dosarului este 20 Aprilie 2022.

Pentru informații suplimentare: Liliana Porumb, Coordonatoare de proiect sau Ana Bezărău, asistentă de proiect. Tel: 22233947, 068386664.

Notă: În procesul de selecție, Centrul CONTACT nu discriminează direct sau indirect candidatul/candidata pe criterii de sex, vârstă, apartenență națională, rasă, etnie, religie, viziuni politice, orientare sexuală, origine/statut social, etc. Se va ține cont doar de competențele profesionale ale candidaților/candidatelor. Centrul CONTACT oferă șanse egale tuturor, dosarele fiind analizate obiectiv și cu asigurarea deplinei confidențialități.