Ministerul Muncii și Protecţiei Sociale anunţă concurs pentru suplinirea funcţiei de consultant principal, (pe perioadă determinată), Direcția politici de protecție a drepturilor copilului și familiilor cu copii

Scopul general al funcției: Contribuirea la elaborarea, promovarea şi implementarea politicii statului în domeniul protecţiei drepturilor copilului și a familiilor cu copii.

Sarcinile de bază:

 1. Elaborarea politicilor în domeniile: adopţiei naționale și internaționale, prevenirii şi combaterii violenţei asupra copilului;
 2. Elaborarea cadrului normativ în domeniile: adopţiei naționale și internaționale, prevenirii şi combaterii violenţei asupra copilului;
 3. Colectarea, sistematizarea, analiza datelor și elaborarea rapoartelor de monitorizare a implementării politicii și cadrului normativ în domeniile: adopţiei naționale și internaționale, prevenirii şi combaterii violenţei asupra copilului;
 4. Elaborarea recomandărilor de îmbunătățire a politicii și de eficientizare a cadrului normativ în domeniile: adopţiei naționale și internaționale, prevenirii şi combaterii violenţei asupra copilului;
 5. Colectarea, analizarea și actualizarea informației pentru Registrul de stat al adopției;
 6. Realizarea procedurilor în domeniul adopțiilor internaționale conform prevederilor Convenţiei de la Haga din 29 mai 1993 privind protecţia copilului şi cooperarea în materia adopţiei internaţionale.
 7. Realizarea sarcinilor specifice atribuite Direcției.

 

Cerințele specifice:

Cerințe speciale:

Studii: Superioare de licenţă sau echivalente în domeniul asistență socială sau alte domenii conexe.

Experienţă profesională: 2 ani de experienţă profesională în domeniu.

Cunoștințe:

Cunoaşterea politicilor și legislaţiei în domeniul protecției familiei și copilului;

Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B1).

 

Bibliografie:

Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului din 20.11.1989.

Protocolul facultativ la Convenţia cu privire la drepturile copilului, referitor la vînzarea de copii, prostituţia copiilor şi pornografia infantilă.

Convenţia de la Haga din 25 octombrie 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii.

Convenţia de la Haga privind protecţia copiilor şi cooperarea în materia de adopţie internaţională din 29 mai 1993.

Codul Familiei nr. 1316/2000.

Codul Civil nr. 1107/2002.

Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr. 158/2008.

Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public.

Legea nr.140/2013 privind protecția specială a copiilor în situație de risc și a copiilor separați de părinți.

Legea nr. 315/2016 privind prestațiile sociale pentru copii.

Legea nr. 99/2010 privind regimul juridic al adopției.

Legea nr.133/2008 cu privire la ajutorul social.

Legea nr. 123/2010 cu privire la serviciile sociale.

Legea nr. 338/1994 cu privire la drepturile copilului.

Hotărârea Guvernului nr. 948/2008 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind procedura de repatriere a copiilor și adulților – victime ale traficului de ființe umane, a persoanelor aflate în situație de dificultate, precum și a copiilor neînsoțiți.

Hotărârea Guvernului nr. 550/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de acreditare şi modul de funcţionare a organizaţiilor străine cu atribuţii în domeniul adopţiei internaţionale în Republica Moldova
şi a listei serviciilor şi activităţilor pe care le pot desfăşura în domeniul adopţiei internaţionale.

Hotărârea Guvernului nr. 560/2011 pentru instituirea Consiliului Consultativ pentru Adopţii şi aprobarea Regulamentului de activitate al acestuia.

Hotărîrea Guvernului nr. 270/2014 cu privire la aprobarea Instrucţiunilor privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale violenţei, neglijării, exploatării şi traficului.

Hotărîrea Guvernului nr. 7/2016, cu privire la aprobarea Regulamentului–cadru privind organizarea și funcționarea Comisiei pentru protecţia copilului aflat în dificultate.

Hotărîrea Guvernului nr. 1182/2010, pentru aprobarea Regulamentului privind mecanismul de colaborare intersectorială în domeniul medico-social în vederea prevenirii şi reducerii ratei mortalităţii infantile şi a copiilor cu vîrsta de pînă la 5 ani la domiciliu.

Hotărîrea Guvernului nr. 1478/2002, cu privire la indemnizaţiile adresate familiilor cu copii.

Hotărîrea Guvernului nr. 889/2013 pentru aprobarea Regulamentului – cadru cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii.

Hotărîrea Guvernului nr. 143/2018 pentru aprobarea Instrucţiunii cu privire la mecanismul de cooperare intersectorială pentru prevenirea primară a riscurilor privind bunăstarea copilului.

Hotărârea Guvernului nr. 760/2014 pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la organizarea şi funcţionarea Serviciului de asistenţă parentală profesionistă şi a standardelor minime de calitate.

Hotărârea Guvernului nr. 441/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social Centrul de zi pentru copii în situaţie de risc şi a standardelor minime de calitate.

Hotărârea Guvernului nr. 51/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului social „Casă de copii de tip familial” şi a Standardelor minime de calitate.

Hotărârea Guvernului nr. 730/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea Serviciului social Centrul de zi pentru îngrijirea copiilor cu vîrsta de 4 luni–3 ani.

Hotărârea Guvernului nr. 708/2019 pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire  la organizarea și funcționarea Centrului regional  de asistență integrată a copiilor victime/martori ai infracțiunilor și a Standardelor minime de calitate.

Hotărârea Guvernului nr. 132/2020 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a indemnizațiilor pentru unele categorii de copii și tineri.

Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:

 • CV-ul;
 • formularul de participare (Hotărârea Guvernului nr. 201/2009, Anexa nr. 1);
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
 • documente ce confirmă experiența în muncă (copia carnetului de muncă sau o adeverință ce atestă vechimea în muncă);
 • certificatul medical;
 • cazierul judiciar;
 • documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar.

Notă: Certificatul medical și cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declarații pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

- Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii depun documentele personal, prin poştă sau e-mail (cu condiţia că candidaţii, care au depus dosarul prin poştă sau e-mail vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare, în caz contrar dosarul de concurs se respinge).

 

Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs:

 • Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs este de până la 26 octombrie 2021, inclusiv. Dosarele se vor depune personal sau prin e-mail, la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, (str. V. Alecsandri 2, et. 1, bir.127, telefon de contact: 022-26-21-72, 022-26-21-43 e-mail: daniela.martin@social.gov.md).

Cerinţe generale faţă de candidaţi:

1. Deține cetăţenia Republicii Moldova;

2. Cunoaşterea limbii de stat;

3. Are capacitate deplină de exerciţiu;

4. Nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;

5. Studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;

6. În ultimii 5 ani nu a fost destituit dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

7. Nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

8. Este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;

9. Nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;

10. Nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Abilități: de organizare, elaborare a documentelor, analiză şi sinteză, comunicare eficientă, inițiativă, previziune, lucru în echipă, planificare şi implementare a activităţilor şi deciziilor în domeniu (organizarea, coordonarea, monitorizarea, evaluarea şi control).

Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, profesionalism, responsabilitate, corectitudine, imparţialitate, disciplină, tendinţă de perfecţionare profesională continuă, receptivitate la noi idei, rezistență la stres și efort.

Posedarea cunoştinţelor de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet.

 


Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.

Become a Patron!Descopera ONG

Descopera Finanțatori

Active în ultima săptămănă