Ministerul Muncii și Protecţiei Sociale anunţă concurs pentru suplinirea funcţiei de consultant principal, Serviciul probleme speciale

Scopul general al funcției: Contribuirea la realizarea obiectivelor strategice ale ministerului prin asigurarea regimului secret, a integrității profesionale și instituționale.

 

Sarcinile de bază:

 • Organizarea și realizarea activităților de asigurare a regimului secret și a controlului permanent asupra respectării masurilor de protecție a informațiilor atribuite la secretul de stat;
 • Coordonarea activităților de executare a prevederilor legislației și implementarea acesteia în domeniul integrității, fraudei și corupției;
 • Realizarea activităților de asigurare a regimului secret și a măsurilor de protecție a informațiilor atribuite la secret de stat;
 • Asigurarea evidenței necesare pentru realizarea măsurilor de protecție a secretului de stat și a prevederilor în domeniul integrității;
 • Acordarea suportului subdiviziunilor privind secretul de stat, integritatea profesională si instituțională;
 • Analiza și monitorizarea complexă a soluționării problemelor abordate în petiții;
 • Asigurarea managementului serviciului și dezvoltării sistemului de control intern managerial în cadrul subdiviziunii și în cadrul Ministerului.

Cerințele specifice:

Studii: superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul juridic sau alte domenii conexe.

Experienţă profesională:  2 ani de experiență profesională în domeniu.

Cunoștințe:

           Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B1);

            Aptitudini de utilizare a pachetului microsoft office, email, browser.

 

Bibliografie:

Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018;

Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr. 158/2008;

Legea privind Codul de conduită a funcționarului public  nr. 25/2008;

Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale;

Legea integrităţii nr. 82  din  25.05.2017;

Legea nr.239-XVI/2008 privind transparenţa în procesul decizional;

Legea nr. 325/2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale;

Hotărârea Guvernului nr. 149/2021 cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii și Protecţiei Sociale;

Legea nr. 245-XVI/ 2008 cu privire la secretul de stat;

Legea nr. 229/2010 privind controlul financiar public intern;

Hotărârea Guvernului nr. 1176 /2010 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la asigurarea regimului secret în cadrul autorităţilor publice şi al altor persoane juridice.

Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:

 • CV-ul;
 • formularul de participare (Hotărârea Guvernului nr. 201/2009, Anexa nr. 1);
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
 • documente ce confirmă experiența în muncă (copia carnetului de muncă sau o adeverință ce atestă vechimea în muncă);
 • certificatul medical;
 • cazierul judiciar;
 • documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar.

Notă: Certificatul medical și cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declarații pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

- Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii depun documentele personal, prin poştă sau e-mail (cu condiţia că candidaţii, care au depus dosarul prin poştă sau e-mail vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare, în caz contrar dosarul de concurs se respinge).

 

Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs:

 • Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs este de până la 26 octombrie 2021, inclusiv. Dosarele se vor depune personal sau prin e-mail, la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, (str. V. Alecsandri 2, et. 1, bir.127, telefon de contact: 022-26-21-72, 022-26-21-43 e-mail: daniela.martin@social.gov.md).

Cerinţe generale faţă de candidaţi:

1. Deține cetăţenia Republicii Moldova;

2. Cunoaşterea limbii de stat;

3. Are capacitate deplină de exerciţiu;

4. Nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;

5. Studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;

6. În ultimii 5 ani nu a fost destituit dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

7. Nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

8. Este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;

9. Nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;

10. Nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Abilități: de organizare, elaborare a documentelor, analiză şi sinteză, comunicare eficientă, inițiativă, previziune, lucru în echipă, planificare şi implementare a activităţilor şi deciziilor în domeniu (organizarea, coordonarea, monitorizarea, evaluarea şi control).

Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, profesionalism, responsabilitate, corectitudine, imparţialitate, disciplină, tendinţă de perfecţionare profesională continuă, receptivitate la noi idei, rezistență la stres și efort.

Posedarea cunoştinţelor de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet.


Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.

Become a Patron!Descopera ONG

Descopera Finanțatori

Active în ultima săptămănă