Devino susținător al portalului
Become a Patron!

Agenția de Guvernare Electronică angajează specialist/ă în achiziții publiceInstituția publică „Agenția de Guvernare Electronică”
anunță concurs de angajare pentru suplinirea postului vacant de
SPECIALIST ACHIZIȚII PUBLICE

Context general:
Agenția de Guvernare Electronică (AGE) este autoritatea publică care activează la nivel central și este responsabilă de implementarea politicilor statului în următoarele domenii de competență: modernizarea serviciilor guvernamentale, e-Transformarea guvernării, schimbul de date și interoperabilitatea sistemelor informatice, auditul de securitate cibernetică a autorităților statului la nivel central, coordonarea achizițiilor în domeniul TIC în vederea asigurării eficienței, corectitudinii, transparenței și demonopolizării achizițiilor statului în acest sector.
AGE (2018) activează la nivel central din 2010 (CGE) și a fost creată în scopul stabilirii unui cadru instituțional, legal coerent și predictibil pentru dezvoltarea societății informaționale, prestării către cetățeni a unor servicii publice de calitate, precum şi asigurării implementării serviciilor electronice în diverse sectoare.
Obiectivul postului:
Asigurarea desfășurării eficiente a procedurilor de achiziții publice a bunurilor, lucrărilor și serviciilor pentru necesitățile Agenției, precum și achizițiilor publice de valoare mica.
Responsabilitățile de bază ale funcției:
- organizează și desfășoară achiziții publice a bunurilor, lucrărilor și serviciilor pentru necesitățile Agenției, precum și achizițiilor publice de valoare mică;
- organizează convocarea grupului de lucru privind achizițiile publice;
- identifică necesitățile tuturor subdiviziunilor din cadrul AGE în baza Referatelor de necesitate transmise către serviciul achiziții și logistică. Întocmește lista centralizatoare a necesarului valoric și cantitativ de achiziții, atribuie codurile CPV, selectează procedura de atribuire;
elaborează, modifică și publică Planul anual al achizițiilor publice (PAAP) corelat cu bugetul anual aprobat al Agenției;
- asigură publicarea, pe pagina web a Agenției de Guvernare Electronică, planul provizoriu/anual de achiziții, în termen de 15 zile de la aprobarea acestuia sau în 5 zile de la modificarea acestuia;
- asigură implementarea PAAP în termeni utili și propune ajustări/modificări la el;
- asigură transmiterea spre publicare Agenției Achiziții Publice a anunțurilor cu privire la desfășurarea achiziției publice în termenii prevăzuți de legislație (anunț de intenție, anunț de participare, anunț de atribuire);
- asigură participarea pe scară largă a operatorilor economici la procedurile de achiziții, în scopul asigurării concurenței și combaterii concurenței neloiale în domeniul achizițiilor publice;
- inițiază și desfășoară procedura de achiziție corespunzătoare, prevăzută de legislație (prin SIA RSAP);
- elaborează documentația de atribuire și alte documente aplicabile în cadrul procedurilor de achiziție publică;
- răspunde la orice demers al operatorului economic asupra documentației de atribuire, în termenul prevăzut de legislație sau în cel prevăzut în documentele utilizate la procedura de achiziție publică;
- asigură legalitatea și conformitatea cu legislația a documentelor prezentate de ofertanți pe parcursul derulării procesului de achiziție;
- examinează, evaluează și compară ofertele operatorilor economici prezentate în cadrul procedurilor de achiziție publică;
- întocmește procesul-verbal de deschidere a ofertelor (dacă procedura nu are loc în SIA RSAP) și Decizia de atribuire a contractului/ de anulare procedurii;
- în caz de necesitate, își expune obiecțiile privind stabilirea ofertei câștigătoare prin aplicarea criteriului de atribuire a contractelor de achiziție publică;
- elaborează proiectul contractelor de achiziții publice care sunt încheiate de către Agenție cu operatorii economici, asigură semnarea acestora;
- asigură atribuirea contractelor de achiziții publice de valoare mică prin minimalizarea riscurilor pentru AGE, eficiența achiziției, dar și tratamentul egal, imparțial și nediscriminatoriu în privința tuturor ofertanților și operatorilor economici;
- în comun cu subdiviziunea structurală solicitantă a Agenției, urmărește executarea conformă a clauzelor contractuale, sesizând, după caz, operatorii economici asupra nerespectării termenelor sau altor obligații contractuale și propune măsuri pentru recuperarea eventualelor prejudicii;
întocmește rapoarte semestriale/anuale cu privire la monitorizarea executării contractelor, asigură publicarea Raportului pe pagina web a AGE;
- întocmește documentele necesare pentru sancționarea operatorului economic în cazul îndeplinirii necorespunzătoare a clauzelor contractuale;
- acordă asistență informațională și metodologică conducătorilor de subdiviziuni și angajaților AGE în probleme ce țin de aplicarea prevederilor legislației și procedurile de achiziții publice.
- întocmește rapoarte privind procedurile de achiziție sau modificarea contractului de achiziție care se prezintă spre examinare și publicare în BAP la Agenția Achiziții Publice, în termenii stabiliți de legislație;
- întocmește și păstrează dosarele de achiziții publice pe un termen de 5 ani de la inițierea procedurii de achiziție publică;
- elaborează propuneri de îmbunătățire a procedurilor și instrumentelor de lucru în scopul optimizării procedurilor de achiziții și logistică;
- întocmește și prezintă anual, până la data de 1 februarie a anului următor, inclusiv în variantă electronică, Agenției Achiziții Publice, darea de seamă privind contractele de achiziții publice de valoare mică semnate în perioada de referință. Contrapune PAAP cu darea de seamă în scopul de a reflecta realizarea achizițiilor și planificarea acestora;
- participă la Comisiile de inventariere a patrimoniului AGE.

Condiții de participare la concurs
Cerințe obligatorii
Cetățenia Republicii Moldova și domiciliul permanent în Republica Moldova;
Studii de licență în unul din următoarele domenii: economie, finanțe sau drept.
Minimum 5 ani de experiență generală de muncă în unul din domeniile menționate.
Minim 2 ani de experiență de muncă în domeniul achizițiilor publice;
Cunoașterea și vorbirea fluentă a limbii Române, cunoașterea limbii ruse și limbii engleze va constitui un avantaj.
Calități și competențe
Viziune strategică, abilități analitice, gândire creativă;
Spirit de inițiativă și angajament față de valorile instituției;
Spirit de echipă, abilitatea de a negocia și de a identifica soluții;
Nivel înalt de responsabilitate și disciplină;
Capacitatea de a lucra calitativ, concomitent la mai multe sarcini;
Abilități de planificare și auto-organizare, prioritizarea independentă a sarcinilor și respectarea termenelor-limită;
Abilități de întreținere a dialogurilor la nivel multi-cultural, respectând principiile de bază ale incluziunii sociale, echității sociale și diversității pe bază de gen, religie, grup etnic.
Abilități excelente de scriere și raportare.


Pentru participare la concurs se depune următorul dosar:
Scrisoare de intenție prin intermediul căreia se va explica interesul față de funcție și contribuția profesională care poate fi adusă de către candidat la suplinirea postului vacant;
Curriculum Vitae după modelul EUROPASS care poate fi accesat la acest link (https://europass.cedefop.europa.eu/ro/documents/curriculum-vitae) și care va include obligatoriu următoarea declarație: „Datele înscrise în CV sunt veridice, accept verificarea acestora”.

Dosarul urmează a fi depus până la data de 28 mai 2021, ora 17:00, la adresa de email hr@egov.md. Tot la această adresă pot fi transmise și mesaje de clarificare cu referință la concursul de angajare.

Bibliografie
Mai multe detalii despre activitatea AGE pot fi accesate pe pagina web www.egov.md
Bibliografia domeniului achiziții publice:
LEGE 131/2015 - Legea privind achizițiile publice;
HG 760/2010 - Hotărârea Guvernului cu privire la Instituția publică „Agenția de Guvernare Electronică”;
HG 10/2021 - Hotărârea Guvernului privind aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice;
HG 665/2016 - Hotărârea Guvernului privind aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice de valoare mică;
HG 987/2018 - Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind achiziția bunurilor și serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri;
HG 1419/2016 - Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de planificare a contractelor de achiziții publice;
HG 1418/2016 - Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de întocmire a Listei de interdicție a operatorilor economici;
HG 599/2020 - Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere;
HG 694/2020 - Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acordul-cadru ca modalitate specială de atribuire a contractelor de achiziții publice;
HG 778/2020 - Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la întocmirea și păstrarea dosarului achiziției publice;
HG 986/2018 - Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a Registrului de stat al achizițiilor publice format de Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender);
HG 705/2018 - Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender);
OMF 72/2020 - Ordinul cu privire la aprobarea formularului standard al Documentului unic de achiziții european;
OMF 82/2020 - Ordinul privind modificarea Ordinului Nr.193/2018 cu privire la înregistrarea contractelor de achiziții publice de către trezoreriile regionale;
OMF 105/2020 - Ordinul cu privire la aprobarea instrucțiunii privind modalitatea, condițiile și procedura de organizare și desfășurare a consultării pieței în vederea pregătirii achiziției publice;
OMF 157/2018 - Ordinul cu privire la Programul de utilizare experimentală a Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice”;
OMF 173/2018 - Ordinul cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri;
OMF 174/2018 - Ordinul cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de servicii;
OMF 175/2018 - Ordinul cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii prin cererea ofertelor de prețuri;
OMF 176/2018 - Ordinul cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări.

 

 


Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.
Become a Patron!
Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

Susținătorii Portalului:

Ada Dulman | Constantin Curca | Marina Grosu | AO Principii Sanatoase | Vasile Vasiliev | Liliana Samcov | Elena Spinu | Anastasia Vrancean | Olga Melnic | Maria Barbalat | Georgiana Finaru | Irina Cojocaru | Aliona Turcan