Terre des hommes Moldova anunță concurs de selectare a doi consultanți naționali care să acorde suport în analiza cadrului de politici în abordarea fenomenul de bullying în școli

Distribuie prietenilor:TERMENI DE REFERINȚĂ

pentru selectarea a doi consultanți naționali care să acorde suport în analiza cadrului de politici
în vederea abordării fenomenul de bullying în școli

 • 1 consultant care posedă expertiză în analiza politicilor
 • 1 consultant care posedă expertiză în implementarea politicilor în domeniul protecției copilului și/sau educației

Denumirea proiectului: Eforturi comune pentru a combate bullying-ul în Moldova
Țara: Republica Moldova  
Tipul contractului: Consultant individual
Data începerii: 19 octombrie 2020
Durata misiunii: Până la 25 de zile de lucru pentru fiecare consultant [în perioada octombrie 2020– decembrie 2020] 


Despre organizație

Desfășurându-și activitatea în Moldova din 2004, Terre des hommes (Tdh) se dedică asigurării respectării tuturor drepturilor fundamentale ale copiilor și contribuie la îmbunătățirea sistemului de protecție a copilului din Moldova. Prin intermediul proiectelor sale, Tdh Moldova urmărește prevenirea durabilă și intervenții în caz de violență, neglijare și exploatare a copiilor la nivel comunitar, raional și național. Activitățile Tdh Moldova acoperă geografic întreaga țară. În prezent, Tdh Moldova își axează activitatea pe trei axe complementare - sisteme de protecție a copilului, copiii afectați de migrație și acces la justiție - și își propune să dezvolte sinergii între acestea, precum și cu alte domenii tematice cheie ale Fundației Terre des hommes.


Despre proiect

Violența în școli, în toate formele sale, reprezintă o încălcare a drepturilor copilului la educație, sănătate și stare de bine. Nu poate fi asigurată o educație de calitate și echitabilă, dacă adolescenții se confruntă cu violență în mediul școlar. Violența în școli se poate manifesta sub formă de acțiuni sporadice sau de intimidări regulate, tratament degradant și hărțuire (bullying).

Potrivit studiului „Bullying-ul în rândul adolescenților din Republica Moldova”, realizat de UNICEF Moldova în 2019, 86,8% din numărul total de elevi ai claselor 6-12 sunt afectați de bullying. Raportul a scos în evidență faptul că adolescenții implicați în situații de bullying ca agresori, victime sau martori, sunt mai predispuși spre absenteism, abandon școlar și au rezultate academice joase. Agresorii sau victimele bullying-ului sunt mai predispuși să se confrunte cu simptome de depresie și anxietate, au un nivel redus de stimă de sine, se simt singuratici și, în unele cazuri, își pierd interesul pentru orice activități.

Conform acestui studiu, Republica Moldova a creat un sistem de servicii de prevenire și combatere a violenței, care necesită în prezent ajustări în baza noilor realități sociale. Cele mai importante puncte slabe ale sistemului actual de servicii sunt:

 1. insuficiența psihologilor școlari;
 2. insuficiența serviciilor specializate pentru agresori și victimele abuzului (asemenea servicii practic lipsesc în toate raioanele Republicii Moldova, existând doar în municipiul Chișinău);
 3. necunoașterea caracteristicilor bullying-ului de către unii profesori, medici, asistenți sociali, etc.;
 4. lipsa unei documentații clare și a unui protocol de intervenție în situații de bullying, inclusiv neglijarea acestui fenomen din cauza stereotipurilor;
 5. lipsa informațiilor sau informare insuficientă a adolescenților despre serviciile existente, inclusiv teama lor de a accesa aceste servicii;
 6. lipsa unui sistem de atragere la răspundere și a consecințelor în caz de inacțiune;
 7. subiectul violenței școlare, în special al bullying-ului, nu este inclus în instruirea inițială și nici în formarea continuă a cadrelor didactice, etc.

În prezent, nici în școli și nici în instituțiile care prestează servicii victimelor, agresorilor și familiilor acestora nu există un sistem de înregistrare și documentare a situațiilor de bullying. Un număr considerabil de instituții de învățământ nu sunt pregătite să prevină sau să lupte împotriva bullying-ului. Marea majoritate a coordonatorilor ANET (abuz, neglijare, exploatare și trafic al copilului) au declarat că nu dispun de un protocol clar cu privire la măsurile care trebuie întreprinse în caz de bullying, nici de resurse umane și metodologice pentru a preveni acest fenomen, în special bullying-ul online.

Studiul oferă o serie de recomandări, inclusiv:

 • Delimitarea clară a particularităților violenței în școală și a bullying-ului în documentele normative, inclusiv a actorilor vizați responsabili;
 • Asigurarea unei abordări multidisciplinare și complexe a fenomenului de bullying;
 • Crearea unui sistem de colectare a datelor holistice privind violența împotriva copiilor, inclusiv elaborarea indicatorilor specifici pentru monitorizarea fenomenului de bullying;
 • Promovarea și sporirea siguranței în școli prin:
 • Implementarea multiplelor metode confidențiale și sigure pe care le-ar putea folosi copiii pentru a raporta bullying către adulții pe care îi consideră de încredere;
 • Capacitarea și implicarea copiilor și tinerilor în planificarea și implementarea activităților de reducere a violenței și a bullying-ului în școli.

Conștientizând provocările existente, Terre des hommes Moldova implementează, cu suportul UNICEF Moldova, proiectul Eforturi comune pentru a combate bullying-ul în Moldova, care își asumă să prevină și să intervină în caz de violență între semeni în școli.


Rezumatul proiectului

Proiectul Eforturi comune pentru a combate bullying-ul în Moldova se bazează pe recomandările Studiului „Bullying-ul în rândul adolescenților din Republica Moldova”, realizat de UNICEF în 2019 și pe Foaia de parcurs pentru accelerarea stopării violenței împotriva copiilor în Republica Moldova 2019-2025 și își propune să consolideze un program mai amplu de prevenire a violenței față de copii, implementat de Tdh în Moldova.

Pentru a-și atinge obiectivele, Proiectul va realiza o combinație de activități de analiză a politicilor, consolidare a capacităților specialiștilor, capacitare a tinerilor și sensibilizare cu privire la prevenirea și intervențiile în caz de bullying. Specialiștii din școli, serviciile psihologice, serviciile de asistență psiho-pedagogică, departamentele de educație, centrele de sănătate prietenoase tinerilor, precum și tinerii din Cluburile de tineret „ALEG” (Adolescenți Lideri pentru Egalitate de Gen), susținute de TdH, inclusiv tinerii înregistrați pe Platforma U-report Moldova, vor fi capacitați și implicați în inițiative de prevenire, intervenție și sensibilizare cu privire la bullying. Combinate, aceste eforturi au menirea de a preveni violența față de copii, îmbunătăți normele sociale și genera un model bazat pe dovezi și specific contextului pentru eforturile de prevenire primară în Moldova.


Sfera de activitate

În acest context, Tdh Moldova intenționează să contracteze doi consultanți naționali pentru:

 1. A efectua o analiză situațională a politicilor, practicilor curente și a instrumentelor existente în domeniul prevenirii, identificării și intervenției în caz de violență, cu un accent special pe bullying; și a serviciilor existente, obstacolelor și recomandărilor de politici în vederea depășirii acestor obstacole;
 2. A analiza, ajusta și extinde un set amplu de instrumente de prevenire, identificare și intervenție în caz de bullying și a formula îndrumări privind implementarea acestora.


Sarcini și  volum estimat de lucru

Pentru a atinge obiectivele enunțate, consultanții vor lucra în echipă pentru a îndeplini următoarele sarcini:

Sarcina 1. Analiza politicilor și practicilor curente de prevenire, identificare și intervenție în caz de violență, cu un accent special pe bullying, și a serviciilor existente, obstacolelor și recomandărilor  de politici în vederea depășirii acestor obstacole;

Consultantul va:

 • Efectua un studiu documentar, analiza cadrul juridic/documentația existentă privind prevenirea, identificarea și intervenția în caz de violență, cu un accent special pe bullying;
 • Analiza politicile de protecție a copilului în școli și modul în care este integrat fenomenul de bullying;
 • Evalua serviciile/actorii existenți în domeniul prevenirii, identificării și intervenției în caz de bullying în școli;
 • Identifica și înregistra practicile existente și potențialele bune practici, precum și eșecurile și lacunele specifice în abordarea bullying-ului în școli;
 • Efectua interviuri aprofundate (dacă va fi relevant);
 • Organiza întâlniri de consultare cu actorii vizați relevanți de la nivel central și local, din organizațiile societății civile, inclusiv copii;
 • Elabora un raport amplu privind politicile, practicile și instrumentele curente de prevenire, identificare și intervenție în caz de violență, cu un accent special pe bullying, și serviciile, obstacolele/provocările existente;
 • Prezenta concluziile în ședințe de validare.

Livrabile preconizate pentru Sarcina 1:

 1. Un amplu raport de analiză situațională a politicilor, practicilor și instrumentelor curente de prevenire, identificare și intervenție în caz de violență, cu un accent special pe bullying, și a serviciilor, obstacolelor/provocărilor și recomandărilor existente;
 2. Un rezumat executiv al raportului, în limbile română și engleză;
 3. Cel puțin o întâlnire de consultare cu actorii vizați relevanți;
 4. Cel puțin o întâlnire de validare cu actorii vizați relevanți;
 5. Cel puțin o întâlnire de consultare și validare cu copiii.

Sarcina 2: Elaborarea unui amplu set de instrumente de prevenire, identificare și intervenție în caz de bullying și formularea îndrumărilor pentru implementarea acestora

În baza rezultatelor raportului care urmează a fi elaborat în cadrul Sarcinii 1, consultanții vor analiza, ajusta și/sau elabora un set de instrumente de prevenire, identificare și intervenție în caz de violență, inclusiv bullying, și vor formula îndrumări pentru implementarea acestora. În acest context consultanții vor:

 • Elabora un set de instrumente/proceduri de operare standard (POS) pentru prevenire, identificare și intervenție în caz de bullying, în limba română;
 • Formula îndrumări pentru implementarea setului de instrumente/POS-urilor;
 • Organiza întâlniri de consultare cu actorii vizați relevanți, inclusiv copii;
 • Participa la întâlniri de validare;
 • Efectua ajustările necesare pentru a îmbunătăți instrumentele/POS-urile în baza feedbackului primit.

Livrabile preconizate pentru Sarcina 2:

 1. Un set de instrumente/POS-uri de identificare și abordare a bullying-ului;
 2. Ghiduri clare pentru implementarea instrumentelor/POS-urilor;
 3. Cel puțin o întâlnire de consultare cu actorii vizați relevanți;
 4. Cel puțin o întâlnire de validare cu actorii vizați relevanți.

Sarcina 3: Participarea la prezentări publice ale analizei, instrumentelor/POS-urilor elaborate

Consultanții vor participa la evenimente publice, vor face prezentări ale produselor elaborare, vor contribui la materialele de comunicare și la eforturile de promovare a instrumentelor/POS-urilor în rândul beneficiarilor țintă.

Livrabile preconizate pentru Sarcina 3:

 1. Facilitarea cel puțin a unui eveniment public online;
 2. Facilitarea cel puțin a unui webinar pentru actorii vizați relevanți.


Livrabile și interval de timp:

Misiunea urmează a fi realizată în decursul unei perioade de 3 luni, fără a depăși 25 de zile de lucru pentru fiecare consultant.

Sarcini și activități

Volumul de lucru estimat și intervalul de timp

(zile/consultant)

Livrabile preconizate pentru Sarcina 1:

1. O amplă analiză situațională a politicilor și practicilor curente de prevenire, identificare și abordare a violenței, cu un accent        special pe bullying, și a serviciilor, obstacolelor/provocărilor și opțiunilor/recomandărilor de politici existente, în limba română;
2. Un rezumat executiv al raportului, în limbile română și engleză;
3. Cel puțin o întâlnire de consultare cu actorii vizați relevanți;
4. Cel puțin o întâlnire de validare cu actorii vizați relevanți;
5. Cel puțin o întâlnire de consultare și validare cu copiii.

Până la 23 de zile de lucru per consultant

Livrabile preconizate pentru Sarcina 2:

1.  Un set de instrumente/POS-uri de identificare și abordare a bullying-ului, în limba română;
2.  Ghiduri clare pentru implementarea instrumentelor/POS-urilor;
3.  Cel puțin o întâlnire de consultare cu actorii vizați relevanți;
4.  Cel puțin o întâlnire de validare cu actorii vizați relevanți;
5.  Cel puțin o întâlnire de consultare și validare cu copiii.

Până la 23 de zile de lucru per consultant

 

Livrabile preconizate pentru Sarcina 3:

1.  Facilitarea cel puțin a unui eveniment public online;
2.  Facilitarea cel puțin a unui webinar pentru actorii vizați relevanți.                      

2 zile de lucru per consultant

 

Numărul total de zile de lucru

25 de zile de lucru per consultant

 Notă: Plățile vor fi efectuate numai după aprobarea livrabilelor prezentate.

EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ ȘI ABILITĂȚI NECESARE

Candidații trebuie să aibă:

 • Studii academice relevante și, cel puțin, 5 ani de experiență relevantă în domeniul educației, protecției sociale, dreptului;
 • O bună înțelegere a politicilor/practicilor existente de prevenire, identificare și intervenție în caz de violență, cu un accent special pe bullying;
 • O cunoaștere aprofundată a problemei protecției copilului, a sistemului educațional și a procesului de elaborare a politicilor în domeniul violenței în rândul copiilor;
 • Experiență demonstrată în desfășurarea cercetărilor calitative;
 • Expertiză în lucrul și consultarea diferitor actori vizați, inclusiv copii, în cercetări similare sau activitate directă;
 • Capacitate de a elabora materiale și de a desfășura activități la distanță;
 • Abilități excelente de analiză și de elaborare a rapoartelor;
 • Abilitatea de a fi creativi și deschiși;
 • Abilitatea de a lucra în condiții de timp limitat;
 • Foarte bune abilități de planificare și de gestionare a timpului;
 • Cunoașterea fluentă a limbilor română și rusă. Cunoașterea limbii engleze va fi considerată un avantaj.

 
PREZENTAREA OFERTELOR: 

Experții interesați sunt invitați să-și prezinte ofertele, care vor include:

 1. CV-ul candidatului;
 2. Scrisoarea de intenție;
 3. Oferta financiară, exprimată ca onorariu/zi;
 4. Documente / linkuri care confirmă experiența anterioară relevantă.


MODALITATEA DE PREZENTARE A DOSARULUI:

Dosarele vor fi expediate la adresa: mda.office@tdh.ch

Dosarele vor fi formulate în limba engleză și urmează a fi expediate nu mai târziu de 11 octombrie 2020. Vă rugăm să indicați în titlul mesajului funcția care vă interesează.

Notă importantă: Solicitanții trebuie să indice clar funcția pentru care candidează:

Funcția 1: Consultant cu expertiză în analiza politicilor

Funcția 2: Consultant cu expertiză în implementarea politicilor în domeniul protecției copilului și/sau educației

Candidații pot aplica pentru una sau pentru ambele funcții, fapt care urmează a fi specificat clar în scrisoarea de candidatură, cu posibilitatea de a fi selectați pentru doar o funcție.

Vă rugăm să rețineți că doar candidații selectați vor fi contactați. Dosarele recepționate după termenul limită nu vor fi luate în considerare.

Consultanții urmează să accepte și să respecte Codul de conduită și Standardele de protecție a copilului ale Tdh, precum și regulamentele și procedurile administrative și logistice ale Tdh.


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet

Logati-va cu una din retelele sociale pentru a crea un cont nou. Puteti modifica datele de acces si alege o parola dupa crearea contului.