Anunț de lansare a licitației publice privind proiectarea, instalarea și conectarea la rețea 5 sisteme fotovoltaiceAnunț de lansare a licitației publice privind proiectarea, instalarea și conectarea la rețea 5 sisteme fotovoltaice

AXA Management Consulting invită agenții economici interesați să depună documentația pentru participarea la licitația publică privind achiziționarea bunurilor și serviciilor în cadrul Programului „Comunități rezistente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor”, implementat de PNUD Moldova și finanțat de Suedia.

 • Denumirea autorității contractante: AXA Management Consulting SRL în calitate de Administrator al Finanțării;
 • Obiectul achiziției: ”Proiectarea, instalarea și conectarea la rețea 5 (cinci) centrale Fotovoltaice (în continuare sistem fotovoltaic) cu putere instalată de 6 kW (LOT 01, Anenii Noi), 6 kW (LOT 02, Anenii Noi), 5 kW (LOT 03, Rezina), 5 kW (LOT 04, Rezina) si 5 kW (LOT 05, Comrat) pe acoperișul unor imobile existente”.
 • Sursa finanțării: Programul de granturi al PNUD în cadrul Programului „Comunități rezistente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor”, finanțat de Suedia.
 • Termenii și condițiile de livrare solicitați:
  • Proiectarea și expertizarea sistemului fotovoltaic - max. 20 zile din  momentul semnării contractului de prestări servicii; 
  • Livrarea și instalarea sistemului fotovoltaic - max. 30 zile din momentul expertizării proiectului; 
  • Darea în exploatare a sistemului fotovoltaic - max. 20 zile din data finisării lucrărilor.
 • Locația livrării bunurilor și serviciilor: LOT 01, Anenii Noi, LOT 02, Anenii Noi, LOT 03, Rezina, LOT 04, Rezina si LOT 05, Comrat
 • Modul de formare a prețului: scutire de TVA cu drept de deducere (cota 0%).
 • Oferta de preț urmează a fi formulată: în MDL;
 • Modalități de plată: prin transfer în baza facturii
 • Termenul de garanție:
  • Panouri fotovoltaice - minim 120 luni; 
  • Invertor - minim 60 luni; 
  • Contor - minim 60 luni;
 • Criteriul de evaluare: Calitatea bunului ofertat și cel mai mic preț specific per kW instalat (lei/kW), care va fi calculat prin împărțirea costului total al ofertei la puterea totală a sistemului fotovoltaic propusă în cadrul acesteia. În cadrul procedurii de evaluare se vor accepta doar sistemele fotovoltaice cu o deviere nu mai mare de + 5 kW de la puterea totală propusă în cadrul ofertelor.
 • Ofertantul va pune la dispoziție cărțile tehnice cu instrucțiunile de funcționare traduse în limba română și/sau rusă, va asigura punerea în funcțiune precum și instruirea personalului operativ al beneficiarului.
 • Oferta va conține specificațiile tehnice depline solicitate conform caietului de sarcini.
 • Pentru a participa la concursul de achiziție, agenții economici trebuie să depună dosarele de participare care vor conține următoarele documente:
  • Oferta de preț confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului, cu indicarea caracteristicilor produselor propuse, cantitatea, prețul unitar și suma totală a ofertei cu scutire de TVA cu drept de deducere (cota TVA   0%), conform: Formularul ofertei (F1.1), Specificații tehnice (F2.1) și Specificații preț (F2.2);
  • Copia certificatului/deciziei de înregistrare a întreprinderii și extras din registrul de stat al persoanelor juridice;
  • Datele de identificare ale companiei și rechizitele bancare confirmate prin ștampila organizației și semnătura persoanei împuternicite cu administrarea entității economice;
  • Declarația aplicantului privind lipsa datoriilor la bugetul de stat în momentul depunerii documentației de participare la licitație.
  • Calendarul de implementare a proiectului, cu menționarea termenelor limită pentru fiecare etapă, confirmat prin ștampila organizației și semnătura persoanei împuternicite cu administrarea entității economice;
  • Fise tehnice și certificate de conformitate pentru bunurile ofertate: panouri fotovoltaice, invertor, contor;
  • Informații despre participant și lista principalelor contracte din aceeași categorie finalizate, confirmat prin ștampila organizației și semnătura persoanei împuternicite cu administrarea entității economice;
  • Alte documente care să demonstreze capacitatea ofertantului de executare a lucrărilor, ex: ultimul raport financiar, certificare ISO, etc.

Informații suplimentare legate de procedura de achiziție pot fi obținute la următoarele date de contact: Telefon - 079-403-227, E-mail: websites@axa.md, numele și prenumele persoanei responsabile: Stela Popa.

Modalitatea de depunere a ofertelor:

 • Termenul de depunere a ofertelor: 03 aprilie 2023, ora 17:00.
 • Ofertele se depun Electronic la adresa: websites@axa.md, indicându-se în subiectul mesajului „Ofertă pentru sistem fotovoltaic regiunea CENTRU-SUD, Denumirea ofertantului”.
 • Modalitatea de redactare a ofertelor: Oferta și documentele solicitate urmează a fi întocmite pe calculator, în clar, fără corectări, având număr și data de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile și aplicată ștampila companiei.
 • Modalitatea de salvare a documentației de concurs: Documentele aferente dosarului se vor transmite în format PDF (Nu se acceptă, documente în format Word, Jpg, etc.).
 • Ofertele recepționate după data și ora limită comunicată vor fi respinse și nu vor fi analizate în procesul de evaluare.
 • Termenul de valabilitate a ofertei: 30 zile.

Documentația de concurs poate fi descărcată AICI!

 

Articol adaugat de: Vitalie Popa