RfP for Comunitatea Mea Program - Promo Materials design and printingRo

Traducere Automata

Programul RfP pentru Comunitatea Mea - Proiectarea și imprimarea materialelor promoționale

RfP for Comunitatea Mea Program - Promo Materials design and printing

Subiect: RfP pentru Programul Comunitatea Mea Materiale promo - proiectare si imprimare

Nr. RFP: FY23-CM-DP (01) 

Data emiterii: 13 ianuarie 2023

Data limită de depunere a propunerii: 23 ianuarie 2023, ora 10:00 (ora locală Chișinău)

Proiect: Programul Comunitatea Mea

IREX: Consiliul internațional de cercetare și schimburi

Programul Comunitatea Mea (CM), administrat de International Research and Exchanges Board (IREX) și finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID), invită solicitanții să prezinte o propunere pentru materialele promoționale ale Programului Comunitatea Mea - proiectare și imprimare, pentru a asigura vizibilitatea activităților Programului.

SCOPUL MATERIALELOR PROMOȚIONALE - SERVICII DE PROIECTARE ȘI IMPRIMARE

Scop: Pentru o mai bună implementare a Programului Comunitatea Mea, AO IREX Moldova intenționează să subcontracteze o companie care să asigure vizibilitatea activităților sale. Compania va oferi servicii de proiectare și imprimare pentru materialele Programului Comunitatea Mea.

EXPERIENȚĂ ȘI PERFORMANȚE                       ANTERIOARE

 • Experiență în furnizarea de servicii de proiectare și imprimare a materialelor promoționale
 • Capacitatea de a livra în termene stricte
 • Experienta pozitiva anterioara in lucrul cu organizatiile internationale reprezinta un avantaj

CONȚINUTUL PROPUNERII

Pachetul de propuneri va cuprinde următoarele documente în limbile română sau engleză:

 1. Propunere tehnică
  • Portofoliu de companii cu mostre de lucrări relevante
  • Copie după Certificatul de Înregistrare sau Decizia de Înregistrare a societății (Certificat de Înregistrare eliberat de Agenția Servicii Publice sau Decizia de Înregistrare)
 2. Formular de depunere a propunerilor (anexa II)
 3. Formular de propunere financiară (anexa III)
 4. Formular de experiență și performanță anterioară (anexa IV)

METODOLOGIA ȘI CRITERIILE DE EVALUARE A PROPUNERILOR

Zonă

Ponderare procentuală

Descriere:__________

Experiență 

50

Experiență dovedită în efectuarea unor sarcini similare

Cost

50

Rezonabilitatea și adecvarea costurilor.

Aliniere clară între nivelul de efort, abordarea tehnică și rezultatele obținute.

Total

100

 

INSTRUCŢIUNI:

 1. Sunt anexate documentele necesare pentru depunerea propunerii:
  • Specificații tehnice (ST) (anexa I)
  • Formular de depunere a propunerilor (anexa II)
  • Formular de propunere financiară (anexa III)
  • Formular de experiență și performanță anterioară (anexa IV)
 2. Propunerile trebuie să fie compuse dintr-un formular de depunere a propunerilor, o propunere tehnică, un formular de propunere financiară, o experiență și un formular de performanță anterioară și toate celelalte documente necesare, astfel cum se menționează în clauza 4 CONȚINUTUL PROPUNERII din Instrucțiunile pentru solicitanți, anexa I Specificații tehnice (TS).
 3. Cerințe de trimitere:
 • Vă rugăm să scanați, să semnați și să trimiteți propunerea dumneavoastră prin e-mail la: tender.cm.md@irex.org.
 • Linia de subiect a e-mail ar trebui să citească: "RFP Nr.: FY23-CM-DP (01), Numele companiei."
 1. Numai companiile înregistrate oficial în Republica Moldova sunt eligibile pentru a depune propunerile.
 2. Propunerile trebuie să fie scrise în limba engleză sau română.
 3. Toate prețurile de propunere indicate în formularul de propunere financiară ar trebui să fie adecvate, rezonabile, cotate în lei moldovenești (mdl) și să indice fără TVA.
 4. Propunerile parțiale și sau incomplete sunt respinse ca nerepunzând.

În cazul în care solicitanții au întrebări sau clarificări, vă rugăm să le trimiteți la tender.cm.md@irex.org. Subiectul ar trebui să aibă: "Întrebări pentru RFP nr. FY23-CM-PS (01)" în titlul subiectului. 

Întrebările/clarificările trebuie transmise în scris. Apelurile telefonice nu vor fi acceptate. IREX va răspunde în scris oricărei solicitări de clarificări.  

RfP este emis în limba engleză.

IREX Moldova nu discriminează niciun Solicitant sau potențial Solicitant, cum ar fi, dar fără a se limita la, prin reținerea, impactul negativ sau refuzul accesului echitabil la beneficii sau servicii pe baza oricărui factor non-merit. Un factor non-merit include rasa, culoarea, religia, sexul, originea națională, dizabilitatea, vârsta, orientarea sexuală, informațiile genetice, starea civilă, statutul parental, afilierea politică sau statutul de veteran.

Documente disponibile pentru descărcare:

Cerere de propunere FY23-CM-DP (01)

En

Articol Original

RfP for Comunitatea Mea Program - Promo Materials design and printing

RfP for Comunitatea Mea Program - Promo Materials design and printing

Subject: RfP for Comunitatea Mea Program Promo Materials - design and printing

RFP No.: FY23-CM-DP (01) 

Date of Issuance: January 13, 2023

Closing Date for Submission of Proposal: January 23, 2023, 10:00 (Chisinau local time)

Project: Comunitatea Mea Program

IREX: International Research and Exchanges Board

The Comunitatea Mea (CM) Program, administered by the International Research and Exchanges Board (IREX) and funded by United States Agency for International Development (USAID), invites applicants to submit a proposal for the Comunitatea Mea Program Promo materials - design and printing, to ensure the visibility of the Program activities.

PURPOSE OF THE PROMO MATERIALS - DESIGN AND PRINTING SERVICES

Purpose: For a better implementation of the Comunitatea Mea Program AO IREX Moldova intends to subcontract a company that will ensure the visibility of its activities. The company will provide design and printing services for the Comunitatea Mea Program materials.

EXPERIENCE AND PAST PERFORMANCE                       

 • Experience in providing design and printing services of promo materials
 • Capacity to deliver under tight deadlines
 • Previous positive experience in working with international Organizations is an advantage

PROPOSAL CONTENT

The proposal package will comprise the following documents in Romanian or English:

 1. Technical Proposal
  • Company Portfolio with samples of relevant works
  • Copy of the Registration Certificate or Decision of the Registration of the company (Certificat de Înregistrare eliberat de Agenția Servicii Publice sau Decizia de Înregistrare)
 2. Proposal Submission Form (Annex II)
 3. Financial Proposal Form (Annex III)
 4. Experience and Past Performance Form (Annex IV)

PROPOSAL EVALUATION METHODOLOGY AND CRITERIA

Area

Percentage weighting

Description

Experience 

50

Proven experience in conducting similar assignments

Cost

50

Reasonableness and appropriateness of cost.

Clear alignment between level of effort, technical approach, and deliverables.

Total

100

 

INSTRUCTIONS:

 1. Attached are the documents required for proposal submission:
  • Technical Specifications (TS) (Annex I)
  • Proposal Submission Form (Annex II)
  • Financial Proposal Form (Annex III)
  • Experience and Past Performance Form (Annex IV)
 2. Proposals must be comprised of a proposal submission form, a technical proposal, a financial proposal form, experience and past performance form and all other required documents as stated in the clause 4 PROPOSAL CONTENT from the Instructions for Applicants, Annex I Technical Specifications (TS).
 3. Submittal requirements:
 • Please scan, sign, and submit your proposal via e-mail to: tender.cm.md@irex.org.
 • The Subject line of the email should read: “RFP No.: FY23-CM-DP (01), Company Name.”
 1. Only officially registered companies in the Republic of Moldova are eligible to submit the proposals.
 2. Proposals must be written in English or Romanian.
 3. All proposal prices indicated in the financial proposal form should be appropriate, reasonable, quoted in Moldovan lei (MDL), and should indicate VAT excluded.
 4. Partial and or incomplete proposals shall be rejected as non-responsive.

If the Applicants have questions or clarifications, please send them to tender.cm.md@irex.org. The subject line should have: “Questions for RFP No. FY23-CM-PS (01)” in the subject title. 

Questions/clarifications must be submitted in writing. Phone calls will not be accepted. IREX will respond in writing to any request for clarifications.  

The RfP is issued in the English language.

IREX Moldova does not discriminate against any Applicant or potential Applicant, such as, but not limited to, by withholding, adversely impacting, or denying equitable access to benefits or services on the basis of any non-merit factor. A non-merit factor includes race, colour, religion, gender, national origin, disability, age, sexual orientation, genetic information, marital status, parental status, political affiliation, or veteran’s status.

Documents available for download:

Request for Proposal FY23-CM-DP (01)

It

Traducere Automata

RfP per Comunitatea Mea Program - Promo Progettazione e stampa materiali

RfP for Comunitatea Mea Program - Promo Materials design and printing

Oggetto: RfP for Comunitatea Mea Program Promo Materials - design and printing

RFP nr.: FY23-CM-DP (01) 

Data di emissione: 13 gennaio 2023

Termine ultimo per la presentazione della proposta: 23 gennaio 2023, 10:00 (ora locale di Chisinau)

Progetto: Programma Comunitatea Mea

IREX: International Research and Exchanges Board

Il programma Comunitatea Mea (CM), amministrato dall'International Research and Exchanges Board (IREX) e finanziato dall'Agenzia degli Stati Uniti per lo Sviluppo Internazionale (USAID), invita i candidati a presentare una proposta per i materiali promozionali del programma Comunitatea Mea - progettazione e stampa, per garantire la visibilità delle attività del programma.

SCOPO DEI MATERIALI PROMOZIONALI - SERVIZI DI PROGETTAZIONE E STAMPA

Scopo: Per una migliore attuazione del programma Comunitatea Mea AO IREX Moldova intende subappaltare una società che garantirà la visibilità delle sue attività. L'azienda fornirà servizi di progettazione e stampa per i materiali del Programma Mea di Comunitatea.

ESPERIENZA E PERFORMANCE                       PASSATE

 • Esperienza nella fornitura di servizi di progettazione e stampa di materiali promozionali
 • Capacità di consegnare in tempi stretti
 • Una precedente esperienza positiva nel lavorare con organizzazioni internazionali è un vantaggio

CONTENUTO DELLA PROPOSTA

Il pacchetto di proposte comprenderà i seguenti documenti in rumeno o in inglese:

 1. Proposta tecnica
  • Portfolio aziendale con campioni di opere rilevanti
  • Copia del certificato di registrazione o decisione di registrazione della società (Certificat de Înregistrare eliberat de Agenția Servicii Publice sau Decizia de Înregistrare)
 2. Modulo di presentazione delle proposte (allegato II)
 3. Modulo di proposta finanziaria (allegato III)
 4. Modulo dell'esperienza e delle prestazioni passate (allegato IV)

METODOLOGIA E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE

Area

Ponderazione percentuale

Descrizione

Esperienza 

50

Comprovata esperienza nello svolgimento di incarichi simili

Costo

50

Ragionevolezza e adeguatezza dei costi.

Chiaro allineamento tra livello di impegno, approccio tecnico e risultati finali.

Totale

100

 

DISPOSIZIONI:

 1. In allegato i documenti richiesti per la presentazione della proposta:
  • Specifiche tecniche (TS) (allegato I)
  • Modulo di presentazione delle proposte (allegato II)
  • Modulo di proposta finanziaria (allegato III)
  • Modulo dell'esperienza e delle prestazioni passate (allegato IV)
 2. Le proposte devono essere composte da un modulo di presentazione delle proposte, una proposta tecnica, un modulo di proposta finanziaria, un modulo di esperienza e prestazioni passate e tutti gli altri documenti richiesti come indicato nella clausola 4 CONTENUTO DELLA PROPOSTA dalle Istruzioni per i richiedenti, Allegato I Specifiche tecniche (TS).
 3. Requisiti per la presentazione:
 • Si prega di scansionare, firmare e inviare la proposta via e-mail a: tender.cm.md@irex.org.
 • La riga dell'oggetto dell'e-mail dovrebbe essere: "RFP No.: FY23-CM-DP (01), Nome dell'azienda".
 1. Solo le società ufficialmente registrate nella Repubblica di Moldova possono presentare le proposte.
 2. Le proposte devono essere scritte in inglese o rumeno.
 3. Tutti i prezzi delle proposte indicati nel modulo di proposta finanziaria devono essere appropriati, ragionevoli, espressi in lei moldavi (MDL) e devono indicare l'IVA esclusa.
 4. Le proposte parziali e/o incomplete sono respinte in quanto non rispondenti.

Se i candidati hanno domande o chiarimenti, si prega di inviarli a tender.cm.md@irex.org. La riga dell'oggetto dovrebbe avere: "Domande per RFP No. FY23-CM-PS (01)" nel titolo dell'oggetto. 

Domande/chiarimenti devono essere presentati per iscritto. Non si accettano telefonate. IREX risponderà per iscritto a qualsiasi richiesta di chiarimenti.  

La RfP è pubblicata in lingua inglese.

IREX Moldova non discrimina alcun richiedente o potenziale richiedente, ad esempio, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, trattenendo, influenzando negativamente o negando un accesso equo a benefici o servizi sulla base di qualsiasi fattore non meritocratico. Un fattore non di merito include razza, colore, religione, sesso, origine nazionale, disabilità, età, orientamento sessuale, informazioni genetiche, stato civile, stato parentale, affiliazione politica o stato di veterano.

Documenti disponibili per il download:

Richiesta di proposta FY23-CM-DP (01)

Ua

Traducere Automata

RfP для програми Comunitatea Mea - Дизайн та друк промо-матеріалів

RfP for Comunitatea Mea Program - Promo Materials design and printing

Тема: RfP для промо-матеріалів програми Comunitatea Mea - дизайн та друк

Номер ЗНП: FY23-CM-DP (01) 

Дата видачі: 13 січня 2023 року

Кінцевий термін подання пропозицій: 23 січня 2023 року, 10:00 (м. Кишинів за місцевим часом)

Проект: Програма Comunitatea Mea

IREX: Рада міжнародних досліджень та обмінів

Програма Comunitatea Mea (CM), що адмініструється Радою з міжнародних досліджень та обмінів (IREX) та фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID), запрошує заявників подати пропозицію щодо промо-матеріалів програми Comunitatea Mea - дизайну та друку, щоб забезпечити видимість діяльності Програми.

ПРИЗНАЧЕННЯ ПРОМО-МАТЕРІАЛІВ - ДИЗАЙНЕРСЬКІ ТА ПОЛІГРАФІЧНІ ПОСЛУГИ

Мета: Для кращої реалізації програми Comunitatea Mea АТ IREX Moldova має намір укласти субпідрядний договір з компанією, яка забезпечить видимість її діяльності. Компанія надаватиме послуги з дизайну та друку матеріалів програми Comunitatea Mea.

ДОСВІД І МИНУЛІ ПОКАЗНИКИ                       

 • Досвід надання дизайнерських та поліграфічних послуг промо-матеріалів
 • Здатність доставляти в стислі терміни
 • Попередній позитивний досвід роботи з міжнародними організаціями є перевагою

ЗМІСТ ПРОПОЗИЦІЇ

Пакет пропозицій складатиметься з наступних документів румунською або англійською мовами:

 1. Технічна пропозиція
  • Портфоліо компанії зі зразками відповідних робіт
  • Копія реєстраційного посвідчення або рішення про реєстрацію компанії (Certificat de Înregistrare eliberat de Agenția Servicii Publice sau Decizia de Înregistrare)
 2. Форма подання пропозицій (Додаток II)
 3. Форма фінансової пропозиції (Додаток III)
 4. Досвід та форма минулого виконання (Додаток IV)

МЕТОДОЛОГІЯ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ПРОПОЗИЦІЙ

Площа

Зважування у відсотках

Опис: __________

Досвід 

50

Підтверджений досвід виконання подібних завдань

Вартість

50

Обґрунтованість і доцільність вартості.

Чітке узгодження між рівнем зусиль, технічним підходом та результатами.

Підсумок

100

 

ІНСТРУКЦІЇ:

 1. Додаються документи, необхідні для подання пропозицій:
  • Технічні умови (ТУ) (Додаток I)
  • Форма подання пропозицій (Додаток II)
  • Форма фінансової пропозиції (Додаток III)
  • Досвід та форма минулого виконання (Додаток IV)
 2. Пропозиції повинні складатися з форми подання пропозицій, технічної пропозиції, форми фінансової пропозиції, досвіду та форми минулих результатів діяльності, а також усіх інших необхідних документів, як зазначено в пункті 4 ЗМІСТ ПРОПОЗИЦІЇ з Інструкції для заявників, Додатку I Технічних специфікацій (TS).
 3. Вимоги до подання:
 • Будь ласка, відскануйте, підпишіть та надішліть свою пропозицію електронною поштою на адресу: tender.cm.md@irex.org.
 • У темі листа має бути написано: "Номер ЗНП: FY23-CM-DP (01), назва компанії".
 1. Тільки офіційно зареєстровані компанії в Республіці Молдова мають право подавати пропозиції.
 2. Пропозиції повинні бути написані англійською або румунською мовами.
 3. Всі ціни пропозицій, зазначені у формі фінансової пропозиції, повинні бути відповідними, обґрунтованими, зазначеними в молдавських леях (MDL), і повинні вказувати без ПДВ.
 4. Часткові та або неповні пропозиції відхиляються як такі, що не відповідають вимогам.

Якщо у Заявників є питання або роз'яснення, будь ласка, надішліть їх tender.cm.md@irex.org. Тема листа повинна мати: «Питання до ЗНП No. FY23-CM-PS (01)" у назві теми. 

Питання/роз'яснення подаються у письмовій формі. Телефонні дзвінки не приймаються. IREX відповість в письмовій формі на будь-який запит про надання роз'яснень.  

Радіо Свобода видається англійською мовою.

IREX Moldova не дискримінує жодного Заявника або потенційного Заявника, наприклад, але не обмежуючись цим, утримуючи, негативно впливаючи або відмовляючи в рівному доступі до пільг або послуг на підставі будь-якого фактора, що не заслуговує на заслуги. Фактор, що не має заслуг, включає расу, колір шкіри, релігію, стать, національне походження, інвалідність, вік, сексуальну орієнтацію, генетичну інформацію, сімейний стан, батьківський статус, політичну приналежність або статус ветерана.

Документи, доступні для скачування:

Запит на пропозицію FY23-CM-DP (01)

Bg

Traducere Automata

RfP за Comunitatea Mea Program - Дизайн и печат на промо материали

RfP for Comunitatea Mea Program - Promo Materials design and printing

Относно: RfP за Comunitatea Mea Program Промо материали - дизайн и печат

RFP No: FY23-CM-DP (01) 

Дата на издаване: 13 януари 2023 г.

Краен срок за подаване на предложение: 23 януари 2023 г., 10:00 ч. (местно време в Кишинев)

Проект: Програма Comunitatea Mea

IREX: Международен съвет за изследвания и обмен

Програмата Comunitatea Mea (CM), администрирана от Международния съвет за изследвания и обмен (IREX) и финансирана от Американската агенция за международно развитие (USAID), кани кандидатите да представят предложение за промоционалните материали на програмата Comunitatea Mea - дизайн и печат, за да се гарантира видимостта на дейностите на програмата.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОМО МАТЕРИАЛИТЕ - УСЛУГИ ПО ДИЗАЙН И ПЕЧАТ

Цел: За по-добро изпълнение на програмата Comunitatea Mea AO IREX Молдова възнамерява да възложи на подизпълнител компания, която ще осигури видимостта на нейните дейности. Компанията ще предоставя услуги по дизайн и печат на материалите от програмата Comunitatea Mea.

ОПИТ И МИНАЛО ПРЕДСТАВЯНЕ                       

 • Опит в предоставянето на услуги по дизайн и печат на промо материали
 • Капацитет за изпълнение в кратки срокове
 • Предишен положителен опит в работата с международни организации е предимство

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

Пакетът от предложения ще включва следните документи на румънски или английски език:

 1. Техническо предложение
  • Фирмено портфолио с образци на съответните произведения
  • Копие от удостоверението за регистрация или решението за регистрация на дружеството (Certificat de Înregistrare eliberat de Agenția Servicii Publice sau Decizia de Înregistrare)
 2. Формуляр за подаване на предложения (приложение II)
 3. Формуляр за финансово предложение (приложение III)
 4. Формуляр за опит и минало изпълнение (приложение IV)

МЕТОДОЛОГИЯ И КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

Област

Процентно тегло

Описание: __________

Опит 

50

Доказан опит в провеждането на подобни задачи

Струвам

50

Разумност и целесъобразност на разходите.

Ясно съответствие между нивото на усилията, техническия подход и резултатите.

Възлизам

100

 

ИНСТРУКЦИИ:

 1. Приложени са документите, необходими за подаване на предложението:
  • Технически спецификации (TS) (приложение I)
  • Формуляр за подаване на предложения (приложение II)
  • Формуляр за финансово предложение (приложение III)
  • Формуляр за опит и минало изпълнение (приложение IV)
 2. Предложенията трябва да се състоят от формуляр за подаване на предложения, техническо предложение, формуляр за финансово предложение, формуляр за опит и минали резултати и всички други необходими документи, както е посочено в клауза 4 СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО от инструкциите за кандидатите, Приложение I Технически спецификации (TS).
 3. Изисквания за подаване:
 • Моля, сканирайте, подпишете и изпратете предложението си по електронна поща на: tender.cm.md@irex.org.
 • Темата на имейла трябва да гласи: "RFP No.: FY23-CM-DP (01), Име на фирмата."
 1. Само официално регистрирани дружества в Република Молдова имат право да представят предложенията.
 2. Предложенията трябва да бъдат написани на английски или румънски език.
 3. Всички цени на предложенията, посочени във формуляра за финансово предложение, следва да бъдат подходящи, разумни, цитирани в молдовски lei (MDL), и следва да посочват без ДДС.
 4. Частични и/или непълни предложения се отхвърлят като несъответстващи.

Ако кандидатите имат въпроси или разяснения, моля, изпратете ги на tender.cm.md@irex.org. Темата трябва да има: "Въпроси за RFP No. FY23-CM-PS (01)" в заглавието на темата. 

Въпросите/разясненията трябва да бъдат представени в писмена форма. Телефонни обаждания няма да се приемат. IREX ще отговори писмено на всяко искане за разяснения.  

RfP се издава на английски език.

IREX Молдова не дискриминира който и да е кандидат или потенциален кандидат, като например, но не само, като задържа, оказва неблагоприятно въздействие или отказва справедлив достъп до ползи или услуги въз основа на фактор, който не е основателен. Факторът, който не заслужава заслуги, включва раса, цвят, религия, пол, национален произход, увреждане, възраст, сексуална ориентация, генетична информация, семейно положение, родителско положение, политическа принадлежност или статут на ветеран.

Документи, достъпни за изтегляне:

Искане за предложение FY23-CM-DP (01)

Ru

Traducere Automata

Программа RfP для Comunitatea Mea - Промо-дизайн материалов и печать

RfP for Comunitatea Mea Program - Promo Materials design and printing

Тема: RfP для программы Comunitatea Mea Промо Материалы - дизайн и печать

Номер rfp: FY23-CM-DP (01) 

Дата выпуска: 13 января 2023 г.

Последний день подачи предложения: 23 января 2023 года, 10:00 (по местному времени Кишинева)

Проект: Программа Comunitatea Mea

IREX: Совет по международным исследованиям и обменам

Программа Comunitatea Mea (CM), администрируемая Международным советом по исследованиям и обменам (IREX) и финансируемая Агентством США по международному развитию (USAID), приглашает заявителей представить предложение по промо-материалам программы Comunitatea Mea - дизайн и печать, чтобы обеспечить видимость деятельности Программы.

ЦЕЛЬ ПРОМО МАТЕРИАЛОВ - УСЛУГИ ДИЗАЙНА И ПОЛИГРАФИИ

Цель: Для лучшей реализации Программы Comunitatea Mea АО IREX Moldova намерена заключить субподряд с компанией, которая обеспечит видимость ее деятельности. Компания будет предоставлять услуги по дизайну и печати материалов программы Comunitatea Mea.

ОПЫТ И ПРОШЛЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ                       

 • Опыт предоставления услуг по дизайну и полиграфии промо-материалов
 • Способность поставлять в сжатые сроки
 • Предыдущий положительный опыт работы с международными организациями является преимуществом

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Пакет предложений будет включать следующие документы на румынском или английском языках:

 1. Техническое предложение
  • Портфолио компании с образцами соответствующих работ
  • Копия свидетельства о регистрации или решения о регистрации компании (Certificat de Înregistrare eliberat de Agenția Servicii Publice sau Decizia de Înregistrare)
 2. Форма представления заявки (Приложение II)
 3. Форма финансового предложения (Приложение III)
 4. Форма "Опыт и прошлые результаты работы " (Приложение IV)

МЕТОДОЛОГИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Площадь

Процентное взвешивание

Приметы:__________

Опыт 

50

Подтвержденный опыт выполнения подобных заданий

Стоить

50

Разумность и целесообразность стоимости.

Четкое соответствие между уровнем усилий, техническим подходом и результатами.

Итог

100

 

РЕЗОЛЮЦИЯ:

 1. Прилагаются документы, необходимые для подачи предложения:
  • Технические спецификации (TS) (Приложение I)
  • Форма представления заявки (Приложение II)
  • Форма финансового предложения (Приложение III)
  • Форма "Опыт и прошлые результаты работы" (Приложение IV)
 2. Предложения должны состоять из формы подачи предложения, технического предложения, формы финансового предложения, формы опыта и прошлых результатов и всех других необходимых документов, как указано в пункте 4 СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ из Инструкции для заявителей, Приложение I Технические спецификации (TS).
 3. Требования к подаче заявки:
 • Пожалуйста, отсканируйте, подпишите и отправьте свое предложение по электронной почте по адресу: tender.cm.md@irex.org.
 • Строка темы электронного письма должна гласить: «Номер RFP: FY23-CM-DP (01), название компании».
 1. Только официально зарегистрированные компании в Республике Молдова имеют право подавать заявки.
 2. Предложения должны быть написаны на английском или румынском языке.
 3. Все цены предложений, указанные в форме финансового предложения, должны быть надлежащими, разумными, указаны в молдавских леях (MDL) и должны указывать без НДС.
 4. Частичные и/или неполные предложения отклоняются как не отвечающие формальным требованиям.

Если у Заявителей есть вопросы или разъяснения, пожалуйста, отправьте их в tender.cm.md@irex.org. В строке темы должно быть: «Вопросы для RFP No. FY23-CM-PS (01)" в названии темы. 

Вопросы/разъяснения должны быть представлены в письменном виде. Телефонные звонки не принимаются. IREX ответит в письменном виде на любой запрос о разъяснениях.  

RfP выдается на английском языке.

IREX Moldova не дискриминирует какого-либо Заявителя или потенциального Заявителя, например, но не ограничиваясь этим, путем удержания, неблагоприятного воздействия или отказа в справедливом доступе к льготам или услугам на основе любого фактора отсутствия заслуг. Фактор отсутствия заслуг включает расу, цвет кожи, религию, пол, национальное происхождение, инвалидность, возраст, сексуальную ориентацию, генетическую информацию, семейное положение, родительский статус, политическую принадлежность или статус ветерана.

Документы, доступные для скачивания:

Запрос предложений FY23-CM-DP (01)