RfP for Comunitatea Mea Program - Catering/Food deliveryRo

Traducere Automata

Programul RfP pentru Comunitatea Mea - Catering/Livrare mancare

RfP for Comunitatea Mea Program - Catering/Food delivery

Subiect: RfP pentru Comunitatea Mea Program Catering/Food delivery

Nr. RFP: FY23-CM-FS (01) 

Data emiterii: 13 ianuarie 2023

Data limită de depunere a propunerii: 23 ianuarie 2023, ora 10:00 (ora locală Chișinău)

Proiect: Programul Comunitatea Mea

IREX: Consiliul internațional de cercetare și schimburi

Programul Comunitatea Mea (CM), administrat de International Research and Exchanges Board (IREX) și finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID), invită solicitanții să prezinte o propunere pentru Programul Comunitatea Mea Food Services pentru furnizarea de servicii de catering și livrare de alimente pentru activitățile și evenimentele Programului.

SCOPUL SERVICIILOR DE CATERING/LIVRARE DE ALIMENTE

Scop: Pentru o mai bună implementare a activităților Programului Comunitatea Mea, AO IREX Moldova intenționează să subcontracteze o companie care va furniza servicii alimentare. Compania va oferi servicii de catering/livrare de alimente în cadrul evenimentelor programului Comunitatea Mea.

CONȚINUTUL PROPUNERII

Pachetul de propuneri va cuprinde următoarele documente în limbile română sau engleză:

 1. Propunere tehnică
  • Portofoliul companiei cu exemple de clienți relevanți
  • Copie după Certificatul de Înregistrare sau Decizia de Înregistrare a societății (Certificat de Înregistrare eliberat de Agenția Servicii Publice sau Decizia de Înregistrare)
 2. Formular de depunere a propunerilor (anexa II)
 3. Formular de propunere financiară (anexa III)
 4. Formular de experiență și performanță anterioară (anexa IV)

METODOLOGIA ȘI CRITERIILE DE EVALUARE A PROPUNERILOR

Zonă

Ponderare procentuală

Descriere:__________

Experiență 

50

Experiență dovedită în furnizarea de servicii similare altor ONG-uri.

Cost

50

Rezonabilitatea și adecvarea costurilor.

Total

100

 

Instrucţiuni:

 1. Sunt anexate documentele necesare pentru depunerea propunerii:
  • Specificații tehnice (ST) (anexa I)
  • Formular de depunere a propunerilor (anexa II)
  • Formular de propunere financiară (anexa III)
  • Formular de experiență și performanță anterioară (anexa IV)
 2. Propunerile trebuie să fie compuse dintr-un formular de depunere a propunerilor, o propunere tehnică, un formular de propunere financiară, o experiență și un formular de performanță anterioară și toate celelalte documente necesare, astfel cum se menționează în clauza 4 CONȚINUTUL PROPUNERII din Instrucțiunile pentru solicitanți, anexa I Specificații tehnice (TS).
 3. Cerințe de trimitere:
 • Vă rugăm să scanați, să semnați și să trimiteți propunerea dumneavoastră prin e-mail la: tender.cm.md@irex.org.
 • Linia subiectului e-mailului ar trebui să citească: "RFP Nr.: FY23-CM-FS (01), Numele companiei."
 1. Numai companiile înregistrate oficial în Republica Moldova sunt eligibile pentru a depune propunerile.
 2. Propunerile trebuie să fie scrise în limba engleză sau română.
 3. Toate prețurile de propunere indicate în formularul de propunere financiară ar trebui să fie adecvate, rezonabile, cotate în lei moldovenești (mdl) și să indice fără TVA.
 4. Propunerile parțiale și sau incomplete sunt respinse ca nerepunzând.

În cazul în care solicitanții au întrebări sau clarificări, vă rugăm să le trimiteți la tender.cm.md@irex.org. Subiectul ar trebui să aibă: "Întrebări pentru RFP nr. FY23-CM-FS (01)" în titlul subiectului.

Întrebările/clarificările trebuie transmise în scris. Apelurile telefonice nu vor fi acceptate. IREX va răspunde în scris oricărei solicitări de clarificări.

RfP este emis în limba engleză.

IREX Moldova nu discriminează niciun Solicitant sau potențial Solicitant, cum ar fi, dar fără a se limita la, prin reținerea, impactul negativ sau refuzul accesului echitabil la beneficii sau servicii pe baza oricărui factor non-merit. Un factor non-merit include rasa, culoarea, religia, sexul, originea națională, dizabilitatea, vârsta, orientarea sexuală, informațiile genetice, starea civilă, statutul parental, afilierea politică sau statutul de veteran.

Documente disponibile pentru descărcare:

Cerere de propunere FY23-CM-FS (01)

En

Articol Original

RfP for Comunitatea Mea Program - Catering/Food delivery

RfP for Comunitatea Mea Program - Catering/Food delivery

Subject: RfP for Comunitatea Mea Program Catering/Food delivery

RFP No.: FY23-CM-FS (01) 

Date of Issuance: January 13, 2023

Closing Date for Submission of Proposal: January 23, 2023, 10:00 (Chisinau local time)

Project: Comunitatea Mea Program

IREX: International Research and Exchanges Board

The Comunitatea Mea (CM) Program, administered by the International Research and Exchanges Board (IREX) and funded by United States Agency for International Development (USAID), invites applicants to submit a proposal for the Comunitatea Mea Program Food Services for providing catering and food delivery services for Program activities and events.

PURPOSE OF THE CATERING/FOOD DELIVERY SERVICES

Purpose: For a better implementation of the Comunitatea Mea Program activities, AO IREX Moldova intends to subcontract a company that will provide food services. The company will provide catering/food delivery services within the Comunitatea Mea Program events.

PROPOSAL CONTENT

The proposal package will comprise the following documents in Romanian or English:

 1. Technical Proposal
  • Company Portfolio with examples of relevant clients
  • Copy of the Registration Certificate or Decision of the Registration of the company (Certificat de Înregistrare eliberat de Agenția Servicii Publice sau Decizia de Înregistrare)
 2. Proposal Submission Form (Annex II)
 3. Financial Proposal Form (Annex III)
 4. Experience and Past Performance Form (Annex IV)

PROPOSAL EVALUATION METHODOLOGY AND CRITERIA

Area

Percentage weighting

Description

Experience 

50

Proven experience in providing similar services to other NGOs.

Cost

50

Reasonableness and appropriateness of cost.

Total

100

 

Instructions:

 1. Attached are the documents required for proposal submission:
  • Technical Specifications (TS) (Annex I)
  • Proposal Submission Form (Annex II)
  • Financial Proposal Form (Annex III)
  • Experience and Past Performance Form (Annex IV)
 2. Proposals must be comprised of a proposal submission form, a technical proposal, a financial proposal form, experience and past performance form and all other required documents as stated in the clause 4 PROPOSAL CONTENT from the Instructions for Applicants, Annex I Technical Specifications (TS).
 3. Submittal requirements:
 • Please scan, sign, and submit your proposal via e-mail to: tender.cm.md@irex.org.
 • The Subject line of the email should read: “RFP No.: FY23-CM-FS (01), Company Name.”
 1. Only officially registered companies in the Republic of Moldova are eligible to submit the proposals.
 2. Proposals must be written in English or Romanian.
 3. All proposal prices indicated in the financial proposal form should be appropriate, reasonable, quoted in Moldovan lei (MDL), and should indicate VAT excluded.
 4. Partial and or incomplete proposals shall be rejected as non-responsive.

If the Applicants have questions or clarifications, please send them to tender.cm.md@irex.org. The subject line should have: “Questions for RFP No. FY23-CM-FS (01)” in the subject title.

Questions/clarifications must be submitted in writing. Phone calls will not be accepted. IREX will respond in writing to any request for clarifications.

The RfP is issued in the English language.

IREX Moldova does not discriminate against any Applicant or potential Applicant, such as, but not limited to, by withholding, adversely impacting, or denying equitable access to benefits or services on the basis of any non-merit factor. A non-merit factor includes race, colour, religion, gender, national origin, disability, age, sexual orientation, genetic information, marital status, parental status, political affiliation, or veteran’s status.

Documents available for download:

Request for Proposal FY23-CM-FS (01)

It

Traducere Automata

RfP per Comunitatea Mea Program - Catering/Food delivery

RfP for Comunitatea Mea Program - Catering/Food delivery

Oggetto: RfP for Comunitatea Mea Program Catering/Food delivery

RFP nr.: FY23-CM-FS (01) 

Data di emissione: 13 gennaio 2023

Termine ultimo per la presentazione della proposta: 23 gennaio 2023, 10:00 (ora locale di Chisinau)

Progetto: Programma Comunitatea Mea

IREX: International Research and Exchanges Board

Il programma Comunitatea Mea (CM), amministrato dall'International Research and Exchanges Board (IREX) e finanziato dall'Agenzia degli Stati Uniti per lo Sviluppo Internazionale (USAID), invita i candidati a presentare una proposta per i servizi alimentari del programma Comunitatea Mea per fornire servizi di catering e consegna di cibo per le attività e gli eventi del programma.

SCOPO DEI SERVIZI DI CATERING/FOOD DELIVERY

Scopo: Per una migliore attuazione delle attività del programma Comunitatea Mea, AO IREX Moldova intende subappaltare una società che fornirà servizi di ristorazione. L'azienda fornirà servizi di catering / food delivery nell'ambito degli eventi del programma Comunitatea Mea.

CONTENUTO DELLA PROPOSTA

Il pacchetto di proposte comprenderà i seguenti documenti in rumeno o in inglese:

 1. Proposta tecnica
  • Portafoglio aziendale con esempi di clienti rilevanti
  • Copia del certificato di registrazione o decisione di registrazione della società (Certificat de Înregistrare eliberat de Agenția Servicii Publice sau Decizia de Înregistrare)
 2. Modulo di presentazione delle proposte (allegato II)
 3. Modulo di proposta finanziaria (allegato III)
 4. Modulo dell'esperienza e delle prestazioni passate (allegato IV)

METODOLOGIA E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE

Area

Ponderazione percentuale

Descrizione

Esperienza 

50

Comprovata esperienza nella fornitura di servizi simili ad altre ONG.

Costo

50

Ragionevolezza e adeguatezza dei costi.

Totale

100

 

Disposizioni:

 1. In allegato i documenti richiesti per la presentazione della proposta:
  • Specifiche tecniche (TS) (allegato I)
  • Modulo di presentazione delle proposte (allegato II)
  • Modulo di proposta finanziaria (allegato III)
  • Modulo dell'esperienza e delle prestazioni passate (allegato IV)
 2. Le proposte devono essere composte da un modulo di presentazione delle proposte, una proposta tecnica, un modulo di proposta finanziaria, un modulo di esperienza e prestazioni passate e tutti gli altri documenti richiesti come indicato nella clausola 4 CONTENUTO DELLA PROPOSTA dalle Istruzioni per i richiedenti, Allegato I Specifiche tecniche (TS).
 3. Requisiti per la presentazione:
 • Si prega di scansionare, firmare e inviare la proposta via e-mail a: tender.cm.md@irex.org.
 • La riga dell'oggetto dell'e-mail dovrebbe essere: "RFP No.: FY23-CM-FS (01), Nome dell'azienda".
 1. Solo le società ufficialmente registrate nella Repubblica di Moldova possono presentare le proposte.
 2. Le proposte devono essere scritte in inglese o rumeno.
 3. Tutti i prezzi delle proposte indicati nel modulo di proposta finanziaria devono essere appropriati, ragionevoli, espressi in lei moldavi (MDL) e devono indicare l'IVA esclusa.
 4. Le proposte parziali e/o incomplete sono respinte in quanto non rispondenti.

Se i candidati hanno domande o chiarimenti, si prega di inviarli a tender.cm.md@irex.org. La riga dell'oggetto dovrebbe avere: "Domande per RFP No. FY23-CM-FS (01)" nel titolo dell'oggetto.

Domande/chiarimenti devono essere presentati per iscritto. Non si accettano telefonate. IREX risponderà per iscritto a qualsiasi richiesta di chiarimenti.

La RfP è pubblicata in lingua inglese.

IREX Moldova non discrimina alcun richiedente o potenziale richiedente, ad esempio, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, trattenendo, influenzando negativamente o negando un accesso equo a benefici o servizi sulla base di qualsiasi fattore non meritocratico. Un fattore non di merito include razza, colore, religione, sesso, origine nazionale, disabilità, età, orientamento sessuale, informazioni genetiche, stato civile, stato parentale, affiliazione politica o stato di veterano.

Documenti disponibili per il download:

Richiesta di proposta FY23-CM-FS (01)

Ua

Traducere Automata

RfP для програми Comunitatea Mea - Кейтеринг/Доставка їжі

RfP for Comunitatea Mea Program - Catering/Food delivery

Тема: RfP для програми Comunitatea Mea Кейтеринг/Доставка їжі

Номер ЗНП: FY23-CM-FS (01) 

Дата видачі: 13 січня 2023 року

Кінцевий термін подання пропозицій: 23 січня 2023 року, 10:00 (м. Кишинів за місцевим часом)

Проект: Програма Comunitatea Mea

IREX: Рада міжнародних досліджень та обмінів

Програма Comunitatea Mea (CM), що адмініструється Радою з міжнародних досліджень та обмінів (IREX) та фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID), пропонує заявникам подати пропозицію щодо продовольчих послуг програми Comunitatea Mea для надання послуг громадського харчування та доставки їжі для заходів та заходів Програми.

ПРИЗНАЧЕННЯ ПОСЛУГ КЕЙТЕРИНГУ/ДОСТАВКИ ЇЖІ

Мета: Для кращої реалізації заходів програми Comunitatea Mea АТ IREX Moldova має намір укласти субпідрядний договір з компанією, яка надаватиме послуги харчування. Компанія надаватиме послуги кейтерингу/доставки їжі в рамках заходів програми Comunitatea Mea.

ЗМІСТ ПРОПОЗИЦІЇ

Пакет пропозицій складатиметься з наступних документів румунською або англійською мовами:

 1. Технічна пропозиція
  • Портфоліо компанії з прикладами релевантних клієнтів
  • Копія реєстраційного посвідчення або рішення про реєстрацію компанії (Certificat de Înregistrare eliberat de Agenția Servicii Publice sau Decizia de Înregistrare)
 2. Форма подання пропозицій (Додаток II)
 3. Форма фінансової пропозиції (Додаток III)
 4. Досвід та форма минулого виконання (Додаток IV)

МЕТОДОЛОГІЯ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ПРОПОЗИЦІЙ

Площа

Зважування у відсотках

Опис: __________

Досвід 

50

Підтверджений досвід надання аналогічних послуг іншим громадським організаціям.

Вартість

50

Обґрунтованість і доцільність вартості.

Підсумок

100

 

Інструкції:

 1. Додаються документи, необхідні для подання пропозицій:
  • Технічні умови (ТУ) (Додаток I)
  • Форма подання пропозицій (Додаток II)
  • Форма фінансової пропозиції (Додаток III)
  • Досвід та форма минулого виконання (Додаток IV)
 2. Пропозиції повинні складатися з форми подання пропозицій, технічної пропозиції, форми фінансової пропозиції, досвіду та форми минулих результатів діяльності, а також усіх інших необхідних документів, як зазначено в пункті 4 ЗМІСТ ПРОПОЗИЦІЇ з Інструкції для заявників, Додатку I Технічних специфікацій (TS).
 3. Вимоги до подання:
 • Будь ласка, відскануйте, підпишіть та надішліть свою пропозицію електронною поштою на адресу: tender.cm.md@irex.org.
 • У темі листа має бути написано: "Номер ЗНП: FY23-CM-FS (01), назва компанії".
 1. Тільки офіційно зареєстровані компанії в Республіці Молдова мають право подавати пропозиції.
 2. Пропозиції повинні бути написані англійською або румунською мовами.
 3. Всі ціни пропозицій, зазначені у формі фінансової пропозиції, повинні бути відповідними, обґрунтованими, зазначеними в молдавських леях (MDL), і повинні вказувати без ПДВ.
 4. Часткові та або неповні пропозиції відхиляються як такі, що не відповідають вимогам.

Якщо у Заявників є питання або роз'яснення, будь ласка, надішліть їх на tender.cm.md@irex.org. Тема листа повинна мати: «Питання до ЗНП No. FY23-CM-FS (01)" у назві теми.

Питання/роз'яснення подаються у письмовій формі. Телефонні дзвінки не приймаються. IREX відповість в письмовій формі на будь-який запит про надання роз'яснень.

Радіо Свобода видається англійською мовою.

IREX Moldova не дискримінує жодного Заявника або потенційного Заявника, наприклад, але не обмежуючись цим, утримуючи, негативно впливаючи або відмовляючи в рівному доступі до пільг або послуг на підставі будь-якого фактора, що не заслуговує на заслуги. Фактор, що не має заслуг, включає расу, колір шкіри, релігію, стать, національне походження, інвалідність, вік, сексуальну орієнтацію, генетичну інформацію, сімейний стан, батьківський статус, політичну приналежність або статус ветерана.

Документи, доступні для скачування:

Запит на пропозицію FY23-CM-FS (01)

Bg

Traducere Automata

RfP за Comunitatea Mea Program - Кетъринг/Доставка на храна

RfP for Comunitatea Mea Program - Catering/Food delivery

Относно: RfP за Comunitatea Mea Program Кетъринг/доставка на храна

RFP No: FY23-CM-FS (01) 

Дата на издаване: 13 януари 2023 г.

Краен срок за подаване на предложение: 23 януари 2023 г., 10:00 ч. (местно време в Кишинев)

Проект: Програма Comunitatea Mea

IREX: Международен съвет за изследвания и обмен

Програмата Comunitatea Mea (CM), администрирана от Международния съвет за изследвания и обмен (IREX) и финансирана от Американската агенция за международно развитие (USAID), кани кандидатите да представят предложение за Comunitatea Mea Program Food Services за предоставяне на кетъринг и услуги за доставка на храна за дейности и събития по програмата.

ЦЕЛ НА УСЛУГИТЕ ПО КЕТЪРИНГ/ДОСТАВКА НА ХРАНА

Цел: За по-добро изпълнение на дейностите по програмата Comunitatea Mea, AO IREX Молдова възнамерява да възложи на подизпълнител компания, която ще предоставя хранителни услуги. Компанията ще предоставя услуги за кетъринг / доставка на храна в рамките на събитията на програмата Comunitatea Mea.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

Пакетът от предложения ще включва следните документи на румънски или английски език:

 1. Техническо предложение
  • Фирмено портфолио с примери за подходящи клиенти
  • Копие от удостоверението за регистрация или решението за регистрация на дружеството (Certificat de Înregistrare eliberat de Agenția Servicii Publice sau Decizia de Înregistrare)
 2. Формуляр за подаване на предложения (приложение II)
 3. Формуляр за финансово предложение (приложение III)
 4. Формуляр за опит и минало изпълнение (приложение IV)

МЕТОДОЛОГИЯ И КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

Област

Процентно тегло

Описание: __________

Опит 

50

Доказан опит в предоставянето на подобни услуги и на други неправителствени организации.

Струвам

50

Разумност и целесъобразност на разходите.

Възлизам

100

 

Инструкции:

 1. Приложени са документите, необходими за подаване на предложението:
  • Технически спецификации (TS) (приложение I)
  • Формуляр за подаване на предложения (приложение II)
  • Формуляр за финансово предложение (приложение III)
  • Формуляр за опит и минало изпълнение (приложение IV)
 2. Предложенията трябва да се състоят от формуляр за подаване на предложения, техническо предложение, формуляр за финансово предложение, формуляр за опит и минали резултати и всички други необходими документи, както е посочено в клауза 4 СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО от инструкциите за кандидатите, Приложение I Технически спецификации (TS).
 3. Изисквания за подаване:
 • Моля, сканирайте, подпишете и изпратете предложението си по електронна поща на: tender.cm.md@irex.org.
 • Темата на имейла трябва да гласи: "RFP No.: FY23-CM-FS (01), Име на фирмата."
 1. Само официално регистрирани дружества в Република Молдова имат право да представят предложенията.
 2. Предложенията трябва да бъдат написани на английски или румънски език.
 3. Всички цени на предложенията, посочени във формуляра за финансово предложение, следва да бъдат подходящи, разумни, цитирани в молдовски lei (MDL), и следва да посочват без ДДС.
 4. Частични и/или непълни предложения се отхвърлят като несъответстващи.

Ако кандидатите имат въпроси или разяснения, моля, изпратете ги на tender.cm.md@irex.org. Темата трябва да има: "Въпроси за RFP No. FY23-CM-FS (01)" в заглавието на темата.

Въпросите/разясненията трябва да бъдат представени в писмена форма. Телефонни обаждания няма да се приемат. IREX ще отговори писмено на всяко искане за разяснения.

RfP се издава на английски език.

IREX Молдова не дискриминира който и да е кандидат или потенциален кандидат, като например, но не само, като задържа, оказва неблагоприятно въздействие или отказва справедлив достъп до ползи или услуги въз основа на фактор, който не е основателен. Факторът, който не заслужава заслуги, включва раса, цвят, религия, пол, национален произход, увреждане, възраст, сексуална ориентация, генетична информация, семейно положение, родителско положение, политическа принадлежност или статут на ветеран.

Документи, достъпни за изтегляне:

Искане за предложение FY23-CM-FS (01)

Ru

Traducere Automata

RfP для программы Comunitatea Mea - Кейтеринг/Доставка еды

RfP for Comunitatea Mea Program - Catering/Food delivery

Тема: RfP для Comunitatea Mea Программа Кейтеринг/Доставка еды

Номер rfp: FY23-CM-FS (01) 

Дата выпуска: 13 января 2023 г.

Последний день подачи предложения: 23 января 2023 года, 10:00 (по местному времени Кишинева)

Проект: Программа Comunitatea Mea

IREX: Совет по международным исследованиям и обменам

Программа Comunitatea Mea (CM), администрируемая Международным советом по исследованиям и обменам (IREX) и финансируемая Агентством США по международному развитию (USAID), приглашает заявителей представить предложение для Программы Comunitatea Mea Food Services для предоставления услуг общественного питания и доставки еды для мероприятий и мероприятий Программы.

ЦЕЛЬ УСЛУГ КЕЙТЕРИНГА/ДОСТАВКИ ЕДЫ

Цель: Для лучшей реализации мероприятий Программы Comunitatea Mea АО IREX Moldova намерено заключить субподряд с компанией, которая будет предоставлять услуги питания. Компания будет предоставлять услуги кейтеринга/доставки еды в рамках мероприятий программы Comunitatea Mea.

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Пакет предложений будет включать следующие документы на румынском или английском языках:

 1. Техническое предложение
  • Портфель компании с примерами релевантных клиентов
  • Копия свидетельства о регистрации или решения о регистрации компании (Certificat de Înregistrare eliberat de Agenția Servicii Publice sau Decizia de Înregistrare)
 2. Форма представления заявки (Приложение II)
 3. Форма финансового предложения (Приложение III)
 4. Форма "Опыт и прошлые результаты работы " (Приложение IV)

МЕТОДОЛОГИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Площадь

Процентное взвешивание

Приметы:__________

Опыт 

50

Подтвержденный опыт предоставления аналогичных услуг другим НПО.

Стоить

50

Разумность и целесообразность стоимости.

Итог

100

 

Резолюция:

 1. Прилагаются документы, необходимые для подачи предложения:
  • Технические спецификации (TS) (Приложение I)
  • Форма представления заявки (Приложение II)
  • Форма финансового предложения (Приложение III)
  • Форма "Опыт и прошлые результаты работы" (Приложение IV)
 2. Предложения должны состоять из формы подачи предложения, технического предложения, формы финансового предложения, формы опыта и прошлых результатов и всех других необходимых документов, как указано в пункте 4 СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ из Инструкции для заявителей, Приложение I Технические спецификации (TS).
 3. Требования к подаче заявки:
 • Пожалуйста, отсканируйте, подпишите и отправьте свое предложение по электронной почте по адресу: tender.cm.md@irex.org.
 • Строка темы электронного письма должна гласить: «Номер RFP: FY23-CM-FS (01), название компании».
 1. Только официально зарегистрированные компании в Республике Молдова имеют право подавать заявки.
 2. Предложения должны быть написаны на английском или румынском языке.
 3. Все цены предложений, указанные в форме финансового предложения, должны быть надлежащими, разумными, указаны в молдавских леях (MDL) и должны указывать без НДС.
 4. Частичные и/или неполные предложения отклоняются как не отвечающие формальным требованиям.

Если у Заявителей есть вопросы или разъяснения, пожалуйста, отправьте их в tender.cm.md@irex.org. В строке темы должно быть: «Вопросы для RFP No. FY23-CM-FS (01)" в названии темы.

Вопросы/разъяснения должны быть представлены в письменном виде. Телефонные звонки не принимаются. IREX ответит в письменном виде на любой запрос о разъяснениях.

RfP выдается на английском языке.

IREX Moldova не дискриминирует какого-либо Заявителя или потенциального Заявителя, например, но не ограничиваясь этим, путем удержания, неблагоприятного воздействия или отказа в справедливом доступе к льготам или услугам на основе любого фактора отсутствия заслуг. Фактор отсутствия заслуг включает расу, цвет кожи, религию, пол, национальное происхождение, инвалидность, возраст, сексуальную ориентацию, генетическую информацию, семейное положение, родительский статус, политическую принадлежность или статус ветерана.

Документы, доступные для скачивания:

Запрос предложений FY23-CM-FS (01)