Cerere de ofertă: audit de proiectAsociația Obștească „Centrul Analitic Independent EXPERT-GRUP” solicită ofertă de preț pentru auditarea raportului financiar ce acoperă perioada ianuarie – decembrie 2022 pentru implementarea proiectului „Înțelegerea Acordului de Asociere și a ZLSAC dintre UE și Ucraina, Georgia și Republica Moldova”. 

 Termenii de referință detaliați se anexează. Raportul de audit va fi produs în corespundere cu standardul internațional ISA 800/805.

Compania de audit va produce următoarele documente:

1 raport de audit care va corespunde următoarelor detalii:

 • Raportul de audit verificat şi semnat de auditorul responsabil (trebuie sa fie inclus numele, prenumele și poziția auditorului calificat şi licenţiat, nu doar numele companiei) vor fi prezentate Expert-Grup conform termenelor indicate;
 • Raportul de audit trebuie să indice clar opinia de audit, detaliile privind metodologia de audit și scopul auditului;
 •  Raportul de audit va fi prezentat în două exemplare în limba engleză şi versiunea electronică a acestuia (în format pdf).

1 scrisoare către management care va include concluzia de audit privind:

 • Recomandările auditorului pentru a înlătura deficiențele identificate (recomandările vor fi prezentate în ordinea priorităților).
 • Propuneri şi recomandări pentru îmbunătăţirea politicilor interne ale Asociației.
 • Raportul de audit sau extrase din acesta pot fi făcute publice de către Expert-Grup fără vreo limitare, cu condiția că nu este denaturat sensul constatărilor.

Conţinutul și procedura de depunere a ofertei

Pentru participare la concurs, ofertantul trebuie să trimită la adresa  procurari@expert-grup.org până la data de 24 decembrie 2022, ora 11.00 următoarele documente:

 • Denumirea ofertantului, numărul telefonul de contact, adresa electronică şi prezentarea persoanelor care vor fi implicate nemijlocit în auditarea proiectului;
 • CV-ul organizației din care să reiasă activitățile de audit relevante precum şi valoarea proiectelor auditate;
 • Descrierea companiei ofertante, a experienţei în domeniu şi argumentarea oportunităţii selectării acesteia;
 • Licenţa pentru activitatea de audit (copia);
 • Oferta financiară, care să indice preţul serviciilor de audit, inclusiv TVA şi perioada exactă de efectuare a auditului, cu respectarea termenelor indicate mai sus.

Criteriile de evaluare a ofertelor

Examinarea ofertelor va fi efectuată de către echipe de evaluare a ofertelor în baza următoarelor criterii:

 • Experienţa în domeniu - companiile de audit interesate trebuie să aibă experienţă în 
 • auditarea organizaţiilor necomerciale din Republica Moldova;
 • Calificarea echipei care va efectua auditul;
 • Preţul serviciilor de audit;
 • Imaginea şi reputaţia companiei.

Cerințe minime înaintate companiilor participante:

 • 5 ani de activitate;
 • Experiență cu auditarea proiectelor finanțate de SIDA precum și alți donatori internaționali.

Prioritate se va acorda companiilor cu experiență de minim 5 ani în auditarea proiectelor cu valoarea minima de 250.000 EURO. 

Perioada de desfășurare a auditului (colectarea datelor): orice perioadă cuprinsă între 13 – 28 februarie 2023.

Termenul limită de prezentare a raportului de audit: 3 martie 2023.

Pentru orice informații suplimentare ne puteți contacta la iulia@expert-grup.org, tel. 79 033 684. Persoană de contact Iulia Sîrghi-Zolotco

Termenii de referinta si detalii aici: https://www.expert-grup.org/ro/procurari-si-angajari/item/2440-cerere-de-ofert%C4%83-audit-de-proiect