(video) Cum pot fi rezolvate problemele de salubrizare în municipiul ChișinăuInstitutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE) a realizat cel de al nouălea film informativ #pentruChisinau, în care vine cu recomandări privind problema gestionării serviciilor de salubrizare din mun. Chișinău, precum și despre situația privind cadrul actual instituțional și de intervenție legat de asigurarea salubrității.

Vezi aici video.

Filmul a fost realizat în baza analizei de politici publice, prezentată în cadrul audierii publice din 30 mai 2019 și care se expune asupra modului în care au loc lucrările de salubrizare în municipiul Chișinău pe perimetrul carosabilului, al trotuarelor tehnice sau pentru pietoni adiacente, a spatiilor verzi din municipiu, inclusiv a fâșiilor amplasate la marginea drumurilor, a stațiilor de așteptare, precum și a blocurilor din curțile blocurilor. Propunerea de politică publică nu vine cu recomandări privind procesul de evacuare și gestionare a gunoiului menajer.

Potrivit analizei IPRE, serviciile municipale din oraș dispun de competențe dispersate de asigurare a salubrizării orașului. Astfel, EXDRUPO se ocupă de salubrizarea drumurilor, întreprinderile municipale de servicii locative asigură salubrizarea pe perimetrul adiacent drumurilor, Asociația de Gospodărire a Spațiilor verzi răspunde de salubrizarea fâșiilor verzi de pe marginea drumurilor și a spațiilor verzi comune precum parcuri și grădini publice, iar asociațiile de locatari și întreprinderile private – de spațiile aflate în responsabilitatea lor nemijlocită.

„Pentru a putea asigura prestarea eficientă a serviciilor de salubrizare propunem redistribuirea funcțiilor de salubrizare dintre actorii implicați, inclusiv reducerea numărului de întreprinderi implicate, competențe suplimentare pentru autoritățile municipale legate de constatarea contravențiilor precum circulația fără prelată a camioanelor, parcarea neregulamentară, stabilirea orelor de lucru pe semnele de circulație când sunt planificate lucrări de salubrizare, pregătirea și lansarea unor ample campanii de informare din partea municipiului cu implicarea tuturor cetățenilor și asociațiilor interesate, precum și continuarea dotării cu echipament și utilaj mecanizat. La nivel central, cadrul de politici cu privire la salubrizare necesită o revizuire și completare esențială prin adoptarea unei legi cadru a salubrizării și revizuirea competențelor de promovare și asigurare a salubrizării, precum și de sancționare pentru nerespectarea obligațiilor de asigurare a curățeniei”, este de părere Iulian Rusu, moderator de politici IPRE.

În contextul analizei efectuate, expertul IPRE a propus următoarele măsuri de intervenție.

La nivel local:

  • Încheierea contractelor de prestări servicii de salubrizare cu întreprinderile care gestionează spații publice adiacente blocurilor aflate în administrare;
  • Stabilirea unui grafic de efectuare a lucrărilor (curățarea copaci, salubrizare, lucrări de reparare a carosabilului) pe străzile din municipiu cu stabilirea indicatorilor de parcare interzisă (temporare sau permanente) cu indicarea timpului când staționarea este interzisă;
  • Implementarea instrumentelor de identificare și documentare rapidă a cazurilor de încălcare a obligației de păstrare a salubrității spațiilor publice, inclusiv echipament foto/video pentru agenții constatatori, posibilitatea de achitare prin Mpay a amenzii, mecanism de raportare din partea cetățenilor pe cazuri de încălcare a obligației de păstrare a curățeniei publice atât de persoane fizice cât și de persoane juridice;
  • Coordonarea lucrului cu poliția rutieră privind aplicarea sancțiunilor pentru parcare neregulamentară în scop de salubrizare sau efectuarea altor lucrări de întreținere (spații verzi, carosabil), precum și pentru transportarea încărcăturilor neacoperite cu prelată (articolul 224 Cod Contravențional);
  • Clarificarea în actele municipale care sunt condițiile insalubre în baza cărora se aplică sancțiuni administrative în baza articolului 181 din Codul Contravențional.

La nivel central:

  • Promulgarea Legii nr. 276/2018 cu privire la condominiu;
  • Modificarea Codului Contravențional (articolele 224 și 238) pentru a permite constatarea comiterii contravenției și pentru agenții constatatori din cadrul municipiului Chișinău
  • Aprobarea unei legi cadrul la nivel național cu privire la salubrizare

Reamintim că filmele sunt realizate în cadrul Proiectului „Audieri publice pentru Chișinău 2.0”, implementat de IPRE cu susținerea Fundației pentru o Societate Deschisă (FOSI). Până la sfârșitul anului 2019, IPRE propunem să contribuie la formularea a 12 propuneri de politici publice în domeniul serviciilor publice, transportului public și reformei administrației publice din mun. Chișinău. Activitățile sunt realizate în parteneriat cu Primăria Municipiului Chișinău, PRIMĂRIAMEA și Privesc.eu, precum și un grup de experți independenți din cadrul societății civile.