Primăria Mea este în căutarea unui/ei ofițer/ă de proiectRo

Articol Original

Primăria Mea este în căutarea unui/ei ofițer/ă de proiect

ASISTENTĂÎn perioada 1 septembrie 2022 - 29 februarie 2024, Primăria Mea, cu suportul National Endowment for Democracy, implementează un proiect de monitorizare a autorităților publice locale din municipiul Chișinău și cercetare a problemelor urbane. Acest proiect își propune să faciliteze comunicarea dintre aleșii locali, funcționarii publici și cetățenii din Chișinău pentru abordarea în comun a problemelor prioritare ale municipiului.  

În cadrul proiectului, Primăria Mea va: 

- monitoriza activitatea Primăriei și a Consiliului Municipal și va informa locuitorii prin sinteze, articole informative și rapoarte alternative de activitate; 

- realiza cercetări aprofundate asupra problemelor prioritare ale Chișinăului și le va prezenta în diverse formate: cercetare, vizualizare de date, materiale video și vizuale;

- consulta opinia publică pe marginea problemelor cercetate, prin discuții cu aleșii locali, funcționari publici, experți, activiști și locuitorii municipiului. 

Căutăm o colegă sau un coleg care își dorește un municipiu mai bun și mai prietenos, care ne va ajuta la implementarea și comunicarea activităților proiectului.

 Responsabilități în cadrul proiectului:

 • Implementarea proiectului, în cooperare cu coordonatoarea și echipa de proiect, conform planului de activitate, în conformitate cu reglementările donatorului stipulate în contractul de grant;
 • Asistarea echipei de proiect în procesul de cercetare prin analiza documentației și surselor disponibile, elaborarea și expedierea solicitărilor de informații, întocmirea rapoartelor sau prezentărilor pe subiecte de interes etc.;
 • Ducerea evidenței indicatorilor de proiect (impact rețele sociale, evenimente organizate, interacțiuni online vs offline etc.);
 • Întocmirea contractelor și actelor de recepție pentru personalul de proiect și alte documente necesare, în colaborare cu jurista organizației și coordonatoarea de proiect. Asigurarea semnării actelor de execuție (lunar);
 • Gestionarea sistemului de evidență a documentației proiectului (inclusiv a chitanțelor) pe parcursul implementării acestuia, sub supravegherea coordonatoarei de proiect;
 • Asigurarea logisticii activităților și proceselor din cadrul proiectului;
 • Asistarea coordonatoarei de proiect în pregătirea rapoartelor finale și narative și financiare;
 • Alte sarcini necesare bunei implementări a proiectului.

 Așteptări de la candidați:

 • Studii superioare finalizate. Studii în domeniul științelor politice, comunicare și alte domenii conexe reprezintă un avantaj.
 • Experiență în managementul proiectelor. 
 • Spirit de inițiativă și capacitatea de a lucra individual.
 • Disponibilitatea de implicare în alte proiecte și inițiative ale organizației va constitui un avantaj.

Deși experiența anterioară va fi luată în considerare la examinarea candidaturilor, suntem deschiși să colaborăm cu tineri profesioniști și absolvenți interesați de domeniul organizării comunitare și disponibili de a colabora cu Primăria Mea pe o perioadă îndelungată.

Perioada contractului:

1 februarie 2023 - 29 februarie 2024 (12 luni).

Tipul contractului:

Contract prestări servicii, part - time, 5 ore pe zi (60 %).  

Modalitatea de aplicare:

Pentru a aplica, vă rugăm să completați formularul de aplicare până pe 23 ianuarie 2023, ora 23:00. Aplicările vor fi examinate în ordinea în care vor fi recepționate. 

Aplicarea trebuie să conțină:

- Răspuns la întrebările adresate în formular;

 - Curriculum Vitae (încărcat în formularul atașat).

! La interviu vor fi invitați candidații și candidatele care au trecut selecția inițială.

Pentru mai multe detalii despre proiect și responsabilități, ne puteți contacta pentru precizări și alte detalii pe primariamea@gmail.com.

***

Primaria MEA este o organizație grassroots axată pe monitorizarea administrației publice locale din municipiul Chișinău, cercetarea problemelor urbane și implicarea cetățenilor în organizarea comunității. Suntem o organizație non-profit și non-politică care promovează participarea democratică a cetățenilor și politicienilor la procesul local de luare a deciziilor. Proiectul a fost lansat în martie 2016, iar în iulie 2017 ne-am înregistrat ca organizație non-guvernamentală. Din 2018 ne-am extins activitatea în suburbiile Codru și Durlești, unde urmărim activitatea autorităților locale și susținem locuitorii în rezolvarea problemelor comunitare.

En

Traducere Automata

"Primaria Mea" is looking for a project officer

ASISTENTĂBetween September 1, 2022 and February 29, 2024, Primaria Mea, with the support of the National Endowment for Democracy, is implementing a project to monitor the local public authorities in Chisinau and research on urban issues. This project aims to facilitate the communication between local elected officials, civil servants and citizens of Chisinau in order to jointly address the priority issues of the municipality.  

Within the project, Primaria Mea will: 

- monitor the activity of the City Hall and the Municipal Council and will inform the inhabitants through summaries, informative articles and alternative activity reports; 

- conduct in-depth research on the priority issues of Chisinau and will present them in various formats: research, data visualization, video and visual materials;

- consult the public opinion on the investigated issues, through discussions with local elected officials, civil servants, experts, activists and residents of the municipality. 

We are looking for a colleague or colleague who wants a better and friendlier municipality, who will help us implement and communicate the project activities.

 Responsibilities within the project:

 • Implementation of the project, in cooperation with the coordinator and the project team, according to the activity plan, in accordance with the donor regulations stipulated in the grant contract;
 • Assisting the project team in the research process by analyzing the available documentation and sources, developing and sending requests for information, drawing up reports or presentations on topics of interest, etc.;
 • Keeping track of project indicators (impact of social networks, organized events, online vs offline interactions, etc.);
 • Preparation of contracts and reception documents for the project staff and other necessary documents, in collaboration with the lawyer of the organization and the project coordinator. Ensuring the signing of the enforcement acts (monthly);
 • Management of the project documentation record system (including receipts) during its implementation, under the supervision of the project coordinator;
 • Ensuring the logistics of the activities and processes within the project;
 • Assisting the project coordinator in preparing the final reports and narrative and financial;
 • Other tasks necessary for the proper implementation of the project.

 Expectations from candidates:

 • Completed higher education. Studies in political science, communication and other related fields are an advantage.
 • Experience in project management. 
 • Initiative and the ability to work individually.
 • The availability of involvement in other projects and initiatives of the organization will be an advantage.

Although previous experience will be taken into account when examining applications, we are open to collaborate with young professionals and graduates interested in the field of community organization and willing to collaborate with Primaria Mea for a long time.

Period of the contract:

February 1, 2023 - February 29, 2024 (12 months).

Type of contract:

Service contract, part - time, 5 hours a day (60%).  

Method of application:

To apply, please fill in the application form by January 23, 2023, at 23:00. Applications will be reviewed in the order in which they will be received. 

The application must contain:

- Answer to the questions asked in the form;

 - Curriculum Vitae (uploaded in the attached form).

! The candidates and candidates who have passed the initial selection will be invited to the interview.

For more details about the project and responsibilities, you can contact us for clarifications and other details on primariamea@gmail.com.

***

Primaria Mea is a grassroots organization focused on monitoring the local public administration in Chisinau, researching urban issues and involving citizens in community organization. We are a non-profit and non-political organization that promotes the democratic participation of citizens and politicians in the local decision-making process. The project was launched in March 2016, and in July 2017 we registered as a non-governmental organization. Since 2018 we have expanded our activity in the suburbs of Codru and Durlesti, where we follow the activity of local authorities and support residents in solving community problems.

It

Traducere Automata

Primaria Mea è alla ricerca di un responsabile di progetto

ASISTENTĂTra il 1° settembre 2022 e il 29 febbraio 2024, Primaria Mea, con il sostegno del National Endowment for Democracy, sta implementando un progetto per monitorare le autorità pubbliche locali a Chisinau e la ricerca sulle questioni urbane. Questo progetto mira a facilitare la comunicazione tra funzionari eletti locali, funzionari pubblici e cittadini di Chisinau al fine di affrontare congiuntamente le questioni prioritarie del comune.  

Nell'ambito del progetto, Primaria Mea: 

- monitorare l'attività del Municipio e del Consiglio Comunale e informare gli abitanti attraverso sintesi, articoli informativi e rapporti di attività alternativi; 

- condurre ricerche approfondite sulle questioni prioritarie di Chisinau e presentarle in vari formati: ricerca, visualizzazione dei dati, materiali video e visivi;

- consultare l'opinione pubblica sulle questioni indagate, attraverso discussioni con funzionari eletti locali, funzionari pubblici, esperti, attivisti e residenti del comune. 

Stiamo cercando un collega o un collega che desideri un comune migliore e più amichevole, che ci aiuti a implementare e comunicare le attività del progetto.

 Responsabilità all'interno del progetto:

 • Attuazione del progetto, in collaborazione con il coordinatore e il team di progetto, secondo il piano di attività, in conformità con i regolamenti dei donatori stipulati nel contratto di sovvenzione;
 • Assistere il team di progetto nel processo di ricerca analizzando la documentazione e le fonti disponibili, sviluppando e inviando richieste di informazioni, redigendo relazioni o presentazioni su argomenti di interesse, ecc.;
 • Tenere traccia degli indicatori di progetto (impatto dei social network, eventi organizzati, interazioni online vs offline, ecc.);
 • Preparazione di contratti e documenti di accoglienza per lo staff del progetto e altri documenti necessari, in collaborazione con l'avvocato dell'organizzazione e il coordinatore del progetto. Garantire la firma degli atti esecutivi (mensile);
 • Gestione del sistema di registrazione della documentazione di progetto (comprese le ricevute) durante la sua attuazione, sotto la supervisione del coordinatore del progetto;
 • Garantire la logistica delle attività e dei processi all'interno del progetto;
 • Assistere il coordinatore del progetto nella preparazione delle relazioni finali e narrative e finanziarie;
 • Altri compiti necessari per la corretta attuazione del progetto.

 Aspettative da parte dei candidati:

 • Completato l'istruzione superiore. Gli studi in scienze politiche, comunicazione e altri campi correlati sono un vantaggio.
 • Esperienza nella gestione di progetti. 
 • Iniziativa e capacità di lavorare individualmente.
 • La disponibilità di coinvolgimento in altri progetti e iniziative dell'organizzazione sarà un vantaggio.

Sebbene l'esperienza precedente sarà presa in considerazione durante l'esame delle domande, siamo aperti a collaborare con giovani professionisti e laureati interessati nel campo dell'organizzazione della comunità e disposti a collaborare con Primaria Mea per lungo tempo.

Periodo del contratto:

1 febbraio 2023 - 29 febbraio 2024 (12 mesi).

Tipo di contratto:

Contratto di servizio, part-time, 5 ore al giorno (60%).  

Metodo di applicazione:

Per candidarsi, si prega di compilare il modulo di domanda entro il 23 gennaio 2023, alle ore 23:00. Le domande saranno esaminate nell'ordine in cui saranno ricevute. 

La domanda deve contenere:

- Rispondere alle domande poste nel modulo;

 - Curriculum Vitae (caricato nel form allegato).

! I candidati e i candidati che hanno superato la selezione iniziale saranno invitati al colloquio.

Per maggiori dettagli sul progetto e sulle responsabilità, puoi contattarci per chiarimenti e altri dettagli su primariamea@gmail.com.

***

Primaria Mea è un'organizzazione di base focalizzata sul monitoraggio dell'amministrazione pubblica locale a Chisinau, sulla ricerca di questioni urbane e sul coinvolgimento dei cittadini nell'organizzazione della comunità. Siamo un'organizzazione senza scopo di lucro e apolitica che promuove la partecipazione democratica dei cittadini e dei politici al processo decisionale locale. Il progetto è stato lanciato nel marzo 2016 e nel luglio 2017 ci siamo registrati come organizzazione non governativa. Dal 2018 abbiamo ampliato la nostra attività nelle periferie di Codru e Durlesti, dove seguiamo l'attività delle autorità locali e supportiamo i residenti nella risoluzione dei problemi della comunità.

Ua

Traducere Automata

Primaria Mea шукає проектного офіцера

ASISTENTĂУ період з 1 вересня 2022 року по 29 лютого 2024 року «Моя мерія/Primaria Mea» за підтримки Національного фонду на підтримку демократії реалізує проєкт моніторингу місцевих органів державної влади в Кишиневі та дослідження міських проблем. Цей проект спрямований на полегшення комунікації між місцевими виборними посадовими особами, державними службовцями та громадянами Кишинева з метою спільного вирішення пріоритетних питань муніципалітету.  

В рамках проекту Моя мерія: 

- контролювати діяльність мерії та міської ради та інформувати мешканців за допомогою зведень, інформативних статей та звітів про альтернативну діяльність; 

- проведе поглиблені дослідження з пріоритетних питань Кишинева і представить їх в різних форматах: дослідження, візуалізація даних, відео- та візуальні матеріали;

- консультуватися з громадською думкою з досліджуваних питань, шляхом дискусій з місцевими виборними посадовими особами, державними службовцями, експертами, активістами та жителями муніципалітету. 

Ми шукаємо колегу чи колегу, який хоче кращої та дружнішої громади, який допоможе нам реалізувати та комунікувати проектну діяльність.

 Обов'язки в рамках проекту:

 • Реалізація проекту у співпраці з координатором та командою проекту, згідно з планом діяльності, відповідно до положення донора, передбаченого грантовим контрактом;
 • Допомога проектній команді в процесі дослідження шляхом аналізу наявної документації та джерел, розробки та відправки запитів на інформацію, складання звітів або презентацій на цікаві теми і т.д.;
 • Відстеження показників проекту (вплив соціальних мереж, організованих заходів, онлайн та офлайн взаємодій тощо);
 • Підготовка договорів і прийом документів для співробітників проекту та інших необхідних документів, у співпраці з юристом організації і координатором проекту. Забезпечення підписання виконавчих актів (щомісячно);
 • Управління системою обліку проектної документації (включаючи надходження) під час її реалізації, під наглядом координатора проекту;
 • Забезпечення логістики діяльності та процесів в рамках проекту;
 • Допомога координатору проекту у підготовці підсумкових звітів, а також описових та фінансових;
 • Інші завдання, необхідні для правильної реалізації проекту.

 Очікування від кандидатів:

 • Закінчена вища освіта. Дослідження в політології, комунікації та інших суміжних областях є перевагою.
 • Досвід управління проектами. 
 • Ініціативність і вміння працювати індивідуально.
 • Наявність залучення в інші проекти та ініціативи організації буде перевагою.

Хоча попередній досвід буде врахований при розгляді заявок, ми відкриті до співпраці з молодими фахівцями та випускниками, зацікавленими у сфері організації громад та готовими співпрацювати з Моєю мерією протягом тривалого часу.

Термін дії договору:

1 лютого 2023 року - 29 лютого 2024 року (12 місяців).

Вид договору:

Договір на обслуговування, неповний робочий день, 5 годин на добу (60%).  

Спосіб застосування:

Щоб подати заявку, будь ласка, заповніть аплікаційну форму до 23 січня 2023 року о 23:00. Заявки будуть розглянуті в тому порядку, в якому вони будуть отримані. 

Заява повинна містити:

- Відповіді на поставлені питання в формі;

 - Автобіографія (завантажується в доданому вигляді).

! Кандидати та кандидати, які пройшли первинний відбір, будуть запрошені на співбесіду.

Для отримання більш детальної інформації про проект та обов'язки ви можете зв'язатися з нами для отримання роз'яснень та інших деталей щодо primariamea@gmail.com.

***

Primaria Mea - це низова організація, орієнтована на моніторинг місцевого державного управління в Кишиневі, дослідження міських проблем та залучення громадян до організації громади. Ми є неприбутковою та неполітичною організацією, яка сприяє демократичній участі громадян та політиків у процесі прийняття рішень на місцевому рівні. Проект стартував у березні 2016 року, а в липні 2017 року ми зареєструвалися як громадська організація. З 2018 року ми розширили свою діяльність в передмістях Кодру і Дурлесті, де стежимо за діяльністю місцевої влади і підтримуємо жителів у вирішенні проблем громади.

Bg

Traducere Automata

Primaria Mea търси служител по проекта

ASISTENTĂМежду 1 септември 2022 г. и 29 февруари 2024 г. "Primaria Mea", с подкрепата на Националния фонд за демокрация, изпълнява проект за наблюдение на местните публични власти в Кишинев и изследвания по градски въпроси. Този проект има за цел да улесни комуникацията между местните изборни длъжностни лица, държавните служители и гражданите на Кишинев, за да се разгледат съвместно приоритетните въпроси на общината.  

В рамките на проекта Primaria Mea ще: 

- следи дейността на кметството и общинския съвет и ще информира жителите чрез резюмета, информационни статии и алтернативни отчети за дейността; 

- провежда задълбочени изследвания по приоритетните въпроси на Кишинев и ще ги представя в различни формати: изследвания, визуализация на данни, видео и визуални материали;

- консултира общественото мнение по разследваните въпроси, чрез дискусии с местни изборни служители, държавни служители, експерти, активисти и жители на общината. 

Търсим колега или колега, който иска по-добра и приветлива община, която да ни помогне да реализираме и комуникираме дейностите по проекта.

 Отговорности в рамките на проекта:

 • Изпълнение на проекта, в сътрудничество с координатора и екипа на проекта, съгласно плана за дейност, в съответствие с разпоредбите за донорите, предвидени в договора за безвъзмездна финансова помощ;
 • Подпомагане на екипа на проекта в изследователския процес чрез анализ на наличната документация и източници, разработване и изпращане на заявки за информация, изготвяне на доклади или презентации по интересуващи ги теми и др.;
 • Следене на показателите на проекта (въздействие на социалните мрежи, организирани събития, онлайн срещу офлайн взаимодействия и др.);
 • Изготвяне на договори и приемни документи за персонала на проекта и други необходими документи, в сътрудничество с юриста на организацията и координатора на проекта. Осигуряване на подписването на изпълнителните актове (месечно);
 • Управление на системата за записване на проектната документация (включително постъпленията) по време на нейното изпълнение, под надзора на координатора на проекта;
 • Осигуряване на логистиката на дейностите и процесите в рамките на проекта;
 • Подпомагане на координатора на проекта при изготвянето на окончателните доклади и наративната и финансовата;
 • Други задачи, необходими за правилното изпълнение на проекта.

 Очаквания от кандидатите:

 • Завършено висше образование. Изследванията в областта на политическите науки, комуникацията и други свързани с тях области са предимство.
 • Опит в управлението на проекти. 
 • Инициативност и способност за индивидуална работа.
 • Наличието на участие в други проекти и инициативи на организацията ще бъде предимство.

Въпреки че предишният опит ще бъде взет предвид при разглеждането на заявленията, ние сме отворени за сътрудничество с млади професионалисти и завършили, които се интересуват от областта на организацията на общността и желаят да си сътрудничат с My City Hall за дълго време.

Срок на договора:

февруари 1, 2023 - февруари 29, 2024 (12 месеца).

Вид на договора:

Договор за услуги, непълно работно време, 5 часа на ден (60%).  

Начин на приложение:

За да кандидатствате, моля попълнете формуляра за кандидатстване до 23 януари 2023 г. в 23:00 часа. Заявленията ще бъдат разгледани по реда, по който ще бъдат получени. 

Заявлението трябва да съдържа:

- Отговор на въпросите, зададени във формата;

 - Автобиография (качена в приложената форма).

! Кандидатите и кандидатите, които са преминали първоначалния подбор, ще бъдат поканени на интервюто.

За повече подробности относно проекта и отговорностите, можете да се свържете с нас за разяснения и други подробности относно primariamea@gmail.com.

***

Primaria Mea е организация, фокусирана върху мониторинга на местната публична администрация в Кишинев, изследване на градските проблеми и включване на гражданите в организацията на общността. Ние сме организация с нестопанска цел и неполитическа организация, която насърчава демократичното участие на гражданите и политиците в местния процес на вземане на решения. Проектът стартира през март 2016 г., а през юли 2017 г. се регистрирахме като неправителствена организация. От 2018 г. разширихме дейността си в предградията Кодру и Дурлести, където следим дейността на местните власти и подпомагаме жителите при решаването на проблемите на общността.

Ru

Traducere Automata

Primaria Mea ищет сотрудника по проектам

ASISTENTĂВ период с 1 сентября 2022 года по 29 февраля 2024 года Primaria Mea при поддержке Национального фонда за демократию реализует проект по мониторингу местных органов государственной власти в Кишиневе и исследованиям по городским вопросам. Этот проект направлен на облегчение общения между местными выборными должностными лицами, государственными служащими и гражданами Кишинева для совместного решения приоритетных вопросов муниципалитета.  

В рамках проекта My City Hall будет: 

- контролировать деятельность мэрии и муниципального совета и информировать жителей посредством резюме, информационных статей и отчетов об альтернативной деятельности; 

- проводить углубленные исследования по приоритетным вопросам Кишинева и представлять их в различных форматах: исследования, визуализация данных, видео и визуальные материалы;

- консультироваться с общественным мнением по исследуемым вопросам путем обсуждения с местными выборными должностными лицами, государственными служащими, экспертами, активистами и жителями муниципалитета. 

Мы ищем коллегу или коллегу, который хочет лучшего и более дружелюбного муниципалитета, который поможет нам реализовать и сообщить о проектной деятельности.

 Обязанности в рамках проекта:

 • Реализация проекта, в сотрудничестве с координатором и проектной группой, согласно плану деятельности, в соответствии с правилами донора, предусмотренными грантовым контрактом;
 • Оказание помощи проектной команде в исследовательском процессе путем анализа имеющейся документации и источников, разработки и отправки запросов на информацию, составления отчетов или презентаций по интересующим темам и т.д.;
 • Отслеживание показателей проекта (влияние социальных сетей, организованные мероприятия, онлайн и оффлайн взаимодействия и т.д.);
 • Подготовка договоров и прием документов для сотрудников проекта и других необходимых документов, в сотрудничестве с юристом организации и координатором проекта. Обеспечение подписания исполнительных актов (ежемесячно);
 • Управление системой учета проектной документации (включая поступления) во время ее реализации, под контролем координатора проекта;
 • Обеспечение логистики деятельности и процессов в рамках проекта;
 • Оказание помощи координатору проекта в подготовке окончательных отчетов и описательных и финансовых отчетов;
 • Другие задачи, необходимые для правильной реализации проекта.

 Ожидания от кандидатов:

 • Получил высшее образование. Исследования в области политологии, коммуникации и других смежных областей являются преимуществом.
 • Опыт управления проектами. 
 • Инициативность и умение работать индивидуально.
 • Наличие участия в других проектах и инициативах организации будет преимуществом.

Хотя предыдущий опыт будет учитываться при рассмотрении заявок, мы открыты для сотрудничества с молодыми специалистами и выпускниками, заинтересованными в области общественной организации и готовыми сотрудничать с Primaria Mea в течение длительного времени.

Срок действия договора:

1 февраля 2023 - 29 февраля 2024 (12 месяцев).

Тип договора:

Контракт на обслуживание, неполный рабочий день, 5 часов в день (60%).  

Способ применения:

Чтобы подать заявку, пожалуйста, заполните форму заявки до 23 января 2023 года в 23:00. Заявки будут рассматриваться в том порядке, в котором они будут получены. 

Заявка должна содержать:

- Ответ на заданные вопросы в форме;

 - Биография (загружается в прилагаемой форме).

! Кандидаты и кандидаты, прошедшие первоначальный отбор, будут приглашены на собеседование.

Для получения более подробной информации о проекте и обязанностях вы можете связаться с нами для уточнения и других подробностей о primariamea@gmail.com.

***

Primaria Mea является низовой организацией, ориентированной на мониторинг местного публичного управления в Кишиневе, исследование городских проблем и вовлечение граждан в общественную организацию. Мы являемся некоммерческой и неполитической организацией, которая способствует демократическому участию граждан и политиков в процессе принятия решений на местном уровне. Проект был запущен в марте 2016 года, а в июле 2017 года мы зарегистрировались как неправительственная организация. С 2018 года мы расширили нашу деятельность в пригородах Кодру и Дурлешть, где следим за деятельностью местных властей и поддерживаем жителей в решении проблем сообщества.