Inspecția Socială anunță concurs pentru suplinirea funcțiilor publice vacante.

Distribuie prietenilor:Inspecția Socială; (mun.Chișinău, șos. Hâncești, nr. 53, Bloc ”B”) anunță concurs pentru suplinirea funcțiilor publice vacante.

 

Lista documentelor necesare pentru participarea la concurs:

CV-ul, formularul de participare (Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009, anexa nr.1), buletinul de identitate (originalul și copia), diploma de studii superioare (originalul, copia) și certificatele de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare, cazierul judiciar, certificatul medical, documentele ce confirmă experiența în muncă (copia carnetului de muncă sau o adeverință ce atestă vechimea în muncă).

 

Notă   Certificatul medical și cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declarații pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

 

Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs:

 • Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs este de până la 10 februarie 2021, inclusiv. Dosarele se vor depune personal sau prin e-mail la Inspecția Socială,str. Hâncești 53, bloc B, et. 6, bir. 617. Telefon de contact: 022- 999-239, e-mail: [email protected]

Cerinţe generale faţă de candidaţi:

 1. Deține cetăţenia Republicii Moldova;
 2. Cunoaşterea limbii de stat;
 3. Cunoaşterea unei limbi de circulație internațională (nivel B1, B2);
 4. Posedarea calculatorului (Word, Excel, Power Point, Internet);
 5. Fără antecedente penale;
 6. Are capacitate deplină de exercițiu;
 7. Abilități: De elaborare a documentelor, de analiză și sinteză a documentelor, abilități de lucru în echipă, spirit organizatoric, aplanare de conflicte, comunicare eficientă, soluționare de probleme;
 8. Atitudini/Comportamente: Respect faţă de oameni, punctualitate, profesionalism, responsabilitate, corectitudine, imparţialitate, disciplină, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.
 1. Direcția inspecția serviciilor sociale – 1 funcție

 

   Inspector – 1 funcție.

Scopul funcției publice vacante conform fișelor postului: Inspectarea modului de aplicare corectă și unitară a legilor și altor acte normative, care reglementează acordarea serviciilor sociale.

Sarcini de bază:

 • Îndeplinește sarcini asupra implementării prevederilor actelor normative referitoare la serviciile sociale, acordate de către prestatorii de servicii sociale,
 • • Formulează, în baza rezultatelor activităților de monitorizare, de control și de evaluare, propuneri pentru îmbunătățirea stării de lucruri în domeniu și, în caz de necesitate, a cadrului normativ și metodologic existent;
 • • Întocmește și prezintă șefului de direcție rapoartele scrise, în care se consemnează constatările misiunii de control efectuate, recomandările de îmbunătățire a activității, precum și propunerile de aplicare a măsurilor legale;
 • Consiliază prestatorii de servicii sociale supuși controlului în ceea ce privește îmbunătățirea activității acestora;
 • • Efectuează audiența cetățenilor, examinează petițiile, adresările/sesizările/demersurile/ interpelările ce țin de competența Direcției, parvenite în adresa Inspecției Sociale, pregătește răspunsurile la ele în termenii stabiliți de legislație.

 Cerințe specifice pentru participare la concurs:

 • • studii superioare de licență sau echivalente în domeniul social, economic, juridic, sau alte domenii relevante;
 • • experiența profesională este un avantaj;
 • • cunoașterea legislației în vigoare în domeniul serviciilor sociale.

 Bibliografia concursului:

 • • Legea nr.158 din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 • • Legea privind Codul de Conduită a funcționarului public nr. 25-XVI din 22.02.2008;
 • • Legea nr.547 din 25.12.2003 asistenței sociale;
 • Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
 • • Legea nr. 123 din 18.06.2010 cu privire la serviciile sociale;
 • • Codul Administrativ al Republicii Moldova;
 • • Hotărârea cu privire la instituirea Inspecției Sociale nr.802 din 28.10.2011;
 • Hotărârea Guvernului nr. 760 din 17.09.2014 pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la organizarea şi funcţionarea Serviciului de asistenţă parentală profesionistă şi a standardelor minime de calitate;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1034 din 31.12.2014 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru al Serviciului de îngrijire socială la domiciliu şi a Standardelor minime de calitate;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 314 din 23.05.2012 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social „Asistenţă personală” şi a Standardelor minime de calitate.
Alte articole:

Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet

Logati-va cu una din retelele sociale pentru a crea un cont nou. Puteti modifica datele de acces si alege o parola dupa crearea contului.