CICO anunță selectarea unei companii prestatoare de servicii de audit financiarCentrul de Instruire și Consultanță Organizațională (CICO) anunță concursul de oferte pentru selectarea unei companii de audit în vederea auditării financiare a 14 proiecte implementate de beneficiarii de granturi din partea Ambasadei SUA în Republica Moldova. 

Obiectul concursului public:

Compania selectată va efectua audituri financiare ale celor 14 proiecte implementate de beneficiarii de granturi din partea Ambasadei SUA în Republica Moldova, identificând orice discrepanțe sau neregularități și furnizând recomandări pentru acțiuni corective. 

Perioada de prestare a serviciului de auditare financiară: 

Compania de audit selectată va efectua auditurile financiare în perioada decembrie 2023 - februarie 2024. În cazul în care nicio companie nu va avea capacitatea de a livra aceste servicii în perioada indicată, CICO își rezervă dreptul de a contracta 2 entități. 

Dimensiunile proiectelor:

 • 1 proiect cu bugetul de până la 50.000 USD; 
 • 4 proiecte cu bugete între 50.000 USD și 75.000 USD; 
 • 5 proiecte cu bugete între 75.000 USD și 100.000 USD; 
 • 4 proiecte cu bugete peste 100.000 USD. 

Livrabilele anticipate în urma prestării serviciului:

Finalitatea serviciului de audit financiar prestat va fi constituit din:

 1. Rapoartele de audit, în limba engleză, pentru fiecare din cele 14 organizații beneficiare;
 2. Scrisorile către management, pentru fiecare din cele 14 organizații beneficiare. 

La efectuarea auditului proiectelor o atenție deosebită se va acorda următoarelor aspecte:

 1. Analizarea cheltuielilor mijloacelor de grant și a documentelor corespunzătoare prezentate donatorului, cu scopul de a determina dacă acestea sunt raționale după caracterul lor general. Auditorul va determina dacă cheltuielile sunt recunoscute și înregistrate conform legislației în vigoare și cerințele contractului de grant;
 2. Evaluarea sistemului de evidență contabilă al organizațiilor, cu scopul de a determina dacă administrarea grantului se efectuează adecvat, iar cheltuielile pot fi ușor identificate. Documentele contabile trebuie să reflecte separat operațiunile de primire și cheltuire a mijloacelor grantului;
 3. Verificarea respectării contractului de grant de către beneficiarul grantului;
 4. Verificarea rapoartelor prezentate donatorului, verificarea procedurilor de achiziții, care trebuie să fie în conformitate cu cerințele contractului de grant și/sau politicile organizațiilor, respectarea bugetului aprobat și verificarea respectării altor condiții importante stipulate în contract.

CICO va asigura sprijinul necesar pentru a facilita procesul de audit și comunicarea cu beneficiarii, precum și accesul la orice informații necesare.

Oferta de participare la concurs:

Dosarul aplicantului, redactat în limba engleză, va conține obligatoriu:

 • Datele de contact ale companiei ofertante;
 • Descrierea companiei ofertante, a experienței în domeniu și argumentarea oportunității selectării acesteia;
 • CV-ul persoanelor care vor fi implicate nemijlocit în auditarea organizațiilor;
 • Copia licenței pentru activitatea de audit;
 • Oferta financiară, care va indica prețul serviciilor de audit, inclusiv TVA;
 • Perioada exactă de prestare a serviciilor de auditare financiară și de prezentare finală a documentelor rezultative, cu respectarea termenelor indicate mai sus.

Prin depunerea dosarului, compania ofertantă acceptă faptul că IP CICO își rezervă dreptul să verifice implicit informația furnizată.

Termen limită de aplicare: 28 noiembrie  2023, ora 17:00.

Dosarul va fi expediat electronic la următoarea adresă: info@management.md,  cu indicarea în subiectul e-mailului: Oferta (compania participantă) pentru prestarea serviciilor de audit financiar.

Decizia cu privire la concurs va fi luată până la 30 noiembrie 2023, toți participanții ofertanți fiind informați despre rezultate prin intermediul poștei electronice.

Ofertele care nu respectă condițiile enunțate în prezentul anunț nu vor fi luate în considerare. Nicio ofertă nu poate fi modificată după termenul-limită de recepționare a ofertelor.

Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon: +373 68 464 359 – Nicolai Loghin, Consultant în managementul nonprofit în cadrul CICO.

În procesul de selecție, CICO nu discriminează direct sau indirect candidații pe criterii de sex, vârstă, apartenență națională, rasă, etnie, religie, viziuni politice, orientare sexuală, origine/statut social, etc. Se va ține cont doar de competențele profesionale ale candidaților. CICO oferă șanse egale tuturor, dosarele fiind analizate obiectiv și cu asigurarea deplinei confidențialități.