Anunț de participare privind achiziționarea prin licitație - pulverizatorAnunț de participare privind achiziționarea prin licitație - pulverizator

Nr.de ieșire 8 din 18.11.2023

 

 

 

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea prin licitație a bunurilor/serviciilor din cadrul Proiectului ”Consolidarea capacităților Secției Învățământ Dual din cadrul CCI a RM și a filialelor regionale în îmbunătățirea cooperării dintre operatorii economici și instituțiile de învățământ profesional tehnic și promovarea învățământului dual”,

 1. Denumirea întreprinderii contractante: SRL “ELITON-CIM”;
 2. Obiectul achiziției îl constituie pulverizator ce corespunde următoarelor specificații tehnice: lățime de lucru- 24 m; volumul rezervorului- 3000 l; arbore elice cu unghi larg –Wasler; productivitatea pompei-250 l/min; ecartament-1400-2100 mm; clearance-ul- 650 mm;. înălțime de lucru a tijei-600-1750 mm; sistem hidraulic cu cabină; atomizor tip turelă triplă; mixer pentru prepararea soluției.
 3. Data publicării anunțului: 18 noiembrie 2023.
 4. Sursa alocației: proiectului „Întreprinderi și Comune Puternice pentru Moldova”, finanțat de Ministerul German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ) și Guvernul Elveției prin intermediul Agenției de Implementare: CCI RM.
 5. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: livrarea bunurilor după semnarea contractului, în termen de 10 zile din momentul solicitării.
 6. Livrarea și descărcarea la destinație a bunurilor va fi efectuată cu transportul și personalul
 7. Oferta urmează a fi depusă pe fiecare lot întreg.
 8. Se asigura gratuit: transportul și instalarea. .
 9. Locul livrării: r-nul Cimișlia, s.Mihailovca.
 10. Modalități de plată: prin transfer în baza facturii fiscale (posibilitate cu avans 50/50%).
 11. Termenul de garanție: 1 (un) an.
 12. Criteriul de evaluare: preț/calitate
 13. Oferta va conține specificației tehnice deplină solicitate conform caietului de sarcini (se anexează).
 14. Ofertantul va indica, disponibilitatea achiziționării cu aplicarea TVA la cota zero.
 15. Compania SRL “ELITON-CIM” invită agenții economici specializați interesați, să participe la procedura de achiziție privind livrarea bunurilor/serviciilor specificate in caietul de sarcini.
 16. Pentru a participa la concursul de achiziție agenții economici trebuie să depună dosarele de participare care vor conține următoarele documente:
 • Oferta de preț confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului, cu indicarea caracteristicilor produselor propuse, cantitatea, prețul unitar și suma totală per ofertă  conform formularelor  (F1.1),  (F2.1) și  (F2.2);

Notă: Suma ofertei în mod obligatoriu va include prețul utilajului, transportul și descărcarea la destinație.

 • Copia certificatului/deciziei de înregistrare a întreprinderii și Extras din registrul de stat al persoanelor juridice, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului;
 • Rechizitele bancare cu ștampila băncii deserventă;
 • Certificat de conformitate;
 • Instrucțiuni de utilizare;
 • Informații generale despre participant și lista principalelor livrări, confirmate prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.
 1. Agenții economici interesați pot obține informații suplimentare la următoarele date de contact:
  1. Telefonul: 069526179
  2. E-mail: andrei@yahoo.com
  3. Numele și prenumele persoanei responsabile:  Vacarciuc Tamara
 2. Depunerea ofertelor:
 • Termenul de depunere a ofertelor: până la ora 17:00, data 28 noiembrie 2023.
 • Ofertele trebuie să fie depuse după cum urmează:
 1. Personal în plic sigilat la:  adresa: r.Cimișlia, s.Mihailovca, va fi marcat „Proiectului Instruirea elevilor din învățământul dual de profesie tractorist-mașinist” din cadrul Schemei de suport financiar a Proiectului ”Consolidarea capacităților Secției Învățământ Dual din cadrul CCI a RM și a filialelor regionale în îmbunătățirea cooperării dintre operatorii economici și instituțiile de învățământ profesional tehnic și promovarea învățământului dual””,, Lot.1  ,,__________” [denumirea ofertantului]”;
 2. Electronic la adresa: vacarciuc.andrei@yahoo.com, indicându-se în subiectul mesajului Proiectului_ Instruirea elevilor din învățământul dual de profesie tractorist-mașinist””din cadrul Schemei de suport financiar a Proiectului ”Consolidarea capacităților Secției Învățământ Dual din cadrul CCI a RM și a filialelor regionale în îmbunătățirea cooperării dintre operatorii economici și instituțiile de învățământ profesional tehnic și promovarea învățământului dual”,, Lot.1  ,,__________” [denumirea ofertantului]”;
 • Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări cu număr și data de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile.
 • Ofertele întârziate vor fi respinse.
 • Termenul de valabilitate a ofertei:10 zile.

*Dacă printr-o singură procedură se licitează mai multe loturi aceste se vor enumera corespunzător, iar ofertele se depun pentru fiecare lot separat.

 

 

Caiet de sarcini privind achiziționarea bunurilor/serviciilor prin licitație  în cadrul proiectului ,, Consolidarea capacităților Secției Învățământ Dual din cadrul CCI a RM și a filialelor regionale în îmbunătățirea cooperării dintre operatorii economici și instituțiile de învățământ profesional tehnic și promovarea învățământului dual””,, Lot.1

 

Nr. d/o

Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate

Unitatea de măsură

Cantitatea

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință

 

1

Pulverizator

buc

1

Lățime de lucru- 24 m;

Volumul rezervorului- 3000 l;

Arbore elice cu unghi larg –Wasler;

Productivitatea pompei-250 l/min;

Ecartament-1400-2100 mm;

Clearance-ul- 650 mm;.

Înălțime de lucru a tijei-600-1750 mm;

Sistem hidraulic cu cabină;

Atomizor tip turelă triplă;

Mixer pentru prepararea soluției;

 

Formularul ofertei (F1.1)

[Ofertantul va completa acest formular în conformitate cu instrucţiunile de mai jos. Nu se vor permite modificări în formatul formularului, precum şi nu se vor accepta înlocuiri în textul acestuia.]

Data depunerii ofertei:   “___” _____________________ 20__

Către:  ____________________________________________

[numele deplin al întreprinderii contractante]

________________________________________________________ declară că:

[denumirea ofertantului]

a)    ____________________________________________________________ se angajează să

[denumirea ofertantului]

furnizeze în conformitate cu documentele de atribuire şi condiţiile stipulate în specificaţiile tehnice şi preț, următoarele bunuri _______________________ ________________________________________________________________________.

[introduceţi o descriere succintă a bunurilor]

b)    Suma totală a ofertei  fără TVA constituie:

________________________________________________________________________.

[introduceţi preţul pe loturi (unde e cazul) şi totalul ofertei în cuvinte şi cifre, indicînd toate sumele şi valutele respective]

c)    Prezenta ofertă va rămîne valabilă pentru perioada de timp specificată, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, va rămîne obligatorie şi va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;

d)    În cazul acceptării prezentei oferte, ____________________________________________

[denumirea ofertantului]

se angajează să obţină o Garanţie de bună execuţie, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziţie publică.

e)    Nu sîntem în nici un conflict de interese.

f)     Compania semnatară, afiliaţii sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislaţiei în vigoare sau a regulamentelor cu incidenţă în domeniul achiziţiilor publice.

Semnat:________________________________________________                  

[semnătura persoanei autorizate pentru semnarea ofertei]

Nume:_________________________________________________       

În calitate de: ___________________________________________

[funcţia oficială a persoanei ce semnează formularul ofertei]

Ofertantul: _____________________________________________

Adresa: ________________________________________________

Data: “___” _____________________ 20__

 


 

Specificaţii tehnice (F2.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, iar de către compania contractantă – în coloanele 1, 5, ]

 

Se indică denumirea bunului(lor)/serviciului(lor) obiect(e) al procedurii de achiziții

 

Denumirea bunurilor

Modelul articolului

Ţara de origine

Producătorul

Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă

Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant

1

2

3

4

5

6

Pulverizator

     

Conform specificatiilor caietului de sarcini

 
       

Conform specificatiilor caietului de sarcini

 
       

Conform specificatiilor caietului de sarcini

 
       

Conform specificatiilor caietului de sarcini

 

TOTAL

         

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: _____________________________

 


 

Specificaţii tehnice (F2.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4, 5, iar de către compania contractantă – în coloanele 1, 2, 3. 6, ]

 

Denumirea bunurilor

Unitatea de măsură

Cantitatea

Preţ unitar

(fără TVA)

(a se indica moneda)

Suma

fără TVA

(a se indica moneda)

Termenul de

Livrare

 

1

2

3

4

5

6

Pulverizator

buc

1

     
           
           
           

TOTAL

         

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: _____________________________

 

 

 

 

 

 

Articol adaugat de: Elena