Cerere de exprimare a interesului pentru achiziționarea serviciilor de „Elaborarea programului de formare a mentorilor de practică pedagogică și instruirea cadrelor didactice”CERERE DE EXPRIMARE A INTERESULUI

 

Republica Moldova

Denumirea subproiectului „Asigurarea calității și relevanței formării profesionale a viitorilor pedagogi prin programe de studii inovative și conexe la piața muncii” (ACRVP)

 

Nr. Acord de subfinanțare: MD-MOED-6542-ASF-U-02 din 24 octombrie 2022

 

Nr. Referință:  MD-PEDAGOGUNI-353977-CS-INDV

 

Titlul sarcinii: Elaborarea programului de formare a mentorilor de practică pedagogică și instruirea cadrelor didactice

 

Proiectul învățământului superior din Moldova (PÎSM) este un proiect finanțat de Banca Mondială, care urmează să fie implementat în perioada mai 2020 - decembrie 2025.

În cadrul realizării Proiectului învățământului superior din Moldova, finanțat de către Banca Mondială, UNIVERSITATEA PEDAGOGICĂ DE STAT „ION CREANGĂ” DIN CHIȘINĂU a obținut finanțare pentru subproiectul „Asigurarea calității și relevanței formării profesionale a viitorilor pedagogi prin programe de studii inovative și conexe la piața muncii”, a semnat contractul de finanțare cu Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova și intenționează să aplice o parte din surse pentru servicii de consultanță.

Subproiectul se înscrie în obiectivele Guvernului Republicii Moldova, Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova, de intervenții menite să asigure o mai bună aliniere a sistemului de învățământ superior la cerințele pieței muncii, precum și să creeze mecanisme funcționale, care să sporească șansele de angajare ale absolvenților universității pe piața muncii națională și internațională.

Domeniul Științe ale Educației este unul dintre domeniile de prioritate națională a Republicii Moldova, stabilită în documentele strategice și de politici naționale. Subproiectul va contribui la creșterea impactului pozitiv asupra formării inițiale a cadrelor didactice în sistemul de învățământ universitar prin intervenții strategice, ancorate în cadrul de priorități naționale și instituționale pe sectorul educațional.

Obiectivul general al subproiectului constă în reconceptualizarea programelor de studii pedagogice din perspectiva integralizării, abordării praxiologice și digitalizării procesului de formare profesională, în acord cu cerințele pieței muncii. 

Subproiectul propus este orientat spre atingerea a următoarelor obiective specifice după cum urmează:

 1. Îmbunătățirea calității programelor de studii pedagogice în vederea adaptării lor la necesitățile pieței muncii.
 2. Digitalizarea procesului de formare profesională a studenților-pedagogi.
 3. Facilitarea tranziției absolvenților din mediul academic universitar pe piața muncii.
 4. Creșterea gradului de atractivitate a profesiei de pedagog în rândul potențialilor studenți, absolvenți din învățământul general.
 5. Consolidarea resurselor și a capacităților instituționale ale UPSC.

Serviciile de consultanță includ elaborarea programului de formare a mentorilor de practică pedagogică și instruirea cadrelor didactice universitare și din învățământul general ca mentori de practică. Perioada estimativă de realizare a sarcinii – 2 luni, începutul activității – iulie 2023.

Termenii de referință (TOR) sunt anexați la prezenta cerere de exprimare a interesului sau pot fi găsiți pe următorul site web: www.upsc.md https://upsc.md/2023/06/02/cerere-de-exprimare-a-interesului/

            Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău invită consultanții eligibili  ("Consultanți") să își exprime interesul pentru prestarea serviciilor de elaborare a programului de formare a mentorilor de practică pedagogică și formare a cadrelor didactice universitare și din învățământul general ca mentori de practică.  

            Scopul programului Mentorat de practică pedagogică și a sesiunilor de instruire va consta în dezvoltarea competențelor profesionale ale cadrelor didactice din învățământul general în domeniul mentoratului de practică pedagogică atât din perspectiva formării inițiale a personalului didactic, cât și a facilitării integrării și adaptării profesorilor debutanți la specificul organizării și funcționării sistemului educațional.

Consultanții interesați vor expedia informații/documente care să demonstreze că au calificările necesare și experiența relevantă pentru a presta Servicii de:

 1. Elaborare a programului de formare a mentorilor de practică pedagogică.
 2. Formare/instruire a cadrelor didactice ca mentori de practică pedagogică: organizarea a 3 sesiuni de instruire pentru formarea cadrelor didactice universitare și din învățământul general. 3 grupe (1 - 20 cadre didactice universitare, 2 – 25 profesori, 2 – 25 profesori din învățământul general), fiecare grupă participă la un program de formare de 30 ore – 10 ore (teorie), 20 ore studiu practic), pentru fiecare grup expertului i se proiectează 8 ore de pregătire și 2 ore pentru evaluare. Nr. total de ore lucrate – 40 (30 ore curs, 8 ore timp de pregătire, 2 ore evaluare).
 3. Evaluare a competențelor formate ale participanților la formare, în domeniul mentoratului de practică pedagogică.

Consultantul care urmează să fie selectat trebuie să dețină următoarele calificări:

 1. Studii superioare în domeniul Științe ale educației sau în domenii conexe.
 2. Titlul științifico-didactic (doctor/ doctor habilitat și conferențiar universitar/ profesor universitar).
 3. Formator în domeniul Științe ale educației în învățământul superior sau general;
 4. Experiență profesională de minim 10 ani în domeniul învățământului superior.
 5. Participarea ca manager (director) sau membru în implementarea unor proiecte strategice în domeniul educațional, de cercetare, de formare, de dezvoltare instituțională.
 6. Experiență în elaborarea suporturilor curriculare (programe de studii, planuri de învățământ, standarde de calificare, programe de formare continuă, curricula disciplinelor, fișe ale disciplinelor etc.).
 7. Experiență în instruirea adulților.
 8. Experiență în coordonarea stagiilor de practică pedagogică, de mentorat sau în activități similare.

Abilități:

 1. capacitate de lucru în echipă;
 1. capacitate de analiză și sinteză;
 2. capacitate de planificare și organizare a activităților;
 3. responsabilitate și time management;
 4. capacitate de comunicare scrisă excelentă.

Constituie avantaje (specificate explicit în CV):

 1. Experiență în elaborarea de documente și instrumente curriculare în vederea asigurării calității formării profesionale în învățământul superior (standarde, proceduri, metodologii, regulamente, programe, curricula, ghiduri, chestionare etc.).
 2. Participare la elaborarea de acte normative în domeniul învățământului superior.
 3. Experiență de activitate în cadrul proiectelor instituționale, naționale/ internaționale din domeniul educației și cercetării.
 4. Publicații științifice în domeniul Științe ale educației.

Se atrage atenția consultanților interesați asupra secțiunii III, punctele 3.14, 3.16 și 3.17 din "Regulamentul privind achizițiile pentru debitorii IPF" iulie 2016, revizuite în noiembrie 2017 și august 2018 ("Regulamentul privind achizițiile publice"), care stabilește politica Băncii Mondiale privind conflictul de interese.

Consultantul va fi selectat în conformitate cu metoda "Selecția competitivă deschisă a consultanților individuali" prevăzută în Regulamentul privind achizițiile.

Informații suplimentare pot fi obținute la adresa de mai jos în timpul orelor de lucru 08:00-17:00, achizitii.bm@upsc.md, str. Ion Creangă 1, MD-2069, orașul Chișinău, Republica Moldova.

Cererile ar trebui să includă: Scrisoarea de exprimare a interesului; Curriculum vitae în format Europass, semnat și datat pe fiecare pagină,  (CV-ul trebuie să conțină obligatoriu informații despre corespunderea candidatului cu cerințele stabilite, cât și date de contact valide – adresa de e-mail și număr de telefon); două Scrisori de referință.

La solicitare, candidatul va prezenta documente doveditoare ale studiilor și experienței/ expertizei declarate în CV (copii ale diplomelor de studii, certificate, alte documente de confirmare).

Propunerile trebuie să fie expediate la adresa de mai jos (personal, sau prin poștă, sau prin fax, sau prin e-mail) până la data de: 15.06.2023, ora 11.00, (ora locală a Moldovei), indicând titlul sarcinii pentru care se aplică.

Adresa:

MD-2069, orașul Chișinău, Republica Moldova

Str. Ion Creangă 1, Blocul nr.2, biroul nr.30

Manager în achiziții Guțu Mihaela

Tel. +373 (22) 24-07-91

Email: achizitii.bm@upsc.md

https://upsc.md/proiect-invatamantul-superior-din-moldova/