RfP for Comunitatea Mea Program - Photo ServicesRo

Traducere Automata

Programul RfP pentru Comunitatea Mea - Servicii foto

RfP for Comunitatea Mea Program - Photo Services

Subiect: RfP pentru Comunitatea Mea Program Servicii foto

Nr. RFP: FY23-CM-PS (01) 

Data emiterii: 13 ianuarie 2023

Data limită de depunere a propunerii: 23 ianuarie 2023, ora 10:00 (ora locală Chișinău)

Proiect: Programul Comunitatea Mea

IREX: Consiliul internațional de cercetare și schimburi

Programul Comunitatea Mea (CM), administrat de International Research and Exchanges Board (IREX) și finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID), invită solicitanții să prezinte o propunere pentru Serviciile foto ale Programului Comunitatea Mea pentru a asigura vizibilitatea activităților Programului.

SCOPUL SERVICIILOR FOTO

Scop: Pentru o mai bună implementare a Programului Comunitatea Mea, AO IREX Moldova intenționează să subcontracteze o companie/persoană fizică care să asigure vizibilitatea activităților sale. Compania/persoana fizică va oferi servicii foto în cadrul evenimentelor programului Comunitatea Mea, precum și alte activități legate de implementarea Programului. Activitățile programului se vor desfășura în diferite părți ale Moldovei.

CONȚINUTUL PROPUNERII

Pachetul de propuneri va cuprinde următoarele documente în limbile română sau engleză:

 1. Propunere tehnică
  • Portofoliu companie/individ cu mostre de lucrări relevante, inclusiv CV-uri de fotograf.
  • Copie după certificatul de înregistrare sau decizia de înregistrare a societății. (Certificat de Înregistrare eliberat de Agenția Servicii Publice sau Decizia de Înregistrare) / sau CV în cazul persoanelor fizice.
 2. Formular de depunere a propunerilor (anexa II)
 3. Formular de propunere financiară (anexa III)
 4. Formular de experiență și performanță anterioară (anexa IV)

METODOLOGIA ȘI CRITERIILE DE EVALUARE A PROPUNERILOR

Zonă

Ponderare procentuală

Descriere:__________

Experiență 

30

Experiență dovedită în efectuarea unor sarcini similare, inclusiv în producție.

Personal-cheie

20

Informații detaliate privind personalul, experiența lor profesională și experiența în desfășurarea unor sarcini similare.

Cost

50

Rezonabilitatea și adecvarea costurilor.

Aliniere clară între nivelul de efort, abordarea tehnică și rezultatele obținute.

Total

100

 

 

INSTRUCŢIUNI:

 1. Sunt anexate documentele necesare pentru depunerea propunerii:
  • Specificații tehnice (ST) (anexa I)
  • Formular de depunere a propunerilor (anexa II)
  • Formular de propunere financiară (anexa III)
  • Formular de experiență și performanță anterioară (anexa IV)
 2. Propunerile trebuie să fie compuse dintr-un formular de depunere a propunerilor, o propunere tehnică, un formular de propunere financiară, o experiență și un formular de performanță anterioară și toate celelalte documente necesare, astfel cum se menționează în clauza 4 CONȚINUTUL PROPUNERII din Instrucțiunile pentru solicitanți, anexa I Specificații tehnice (TS).
 3. Cerințe de trimitere:
 • Vă rugăm să scanați, să semnați și să trimiteți propunerea dumneavoastră prin e-mail la: tender.cm.md@irex.org
 • Linia de subiect a e-mail ar trebui să citească: "RFP Nr.: FY23-CM-PS (01), Compania / Nume individual."
 1. Propunerile trebuie să fie scrise în limba engleză sau română.
 2. Toate prețurile de propunere indicate în formularul de propunere financiară ar trebui să fie adecvate, rezonabile, cotate în lei moldovenești (mdl) și să indice fără TVA.
 3. Propunerile parțiale și sau incomplete sunt respinse ca nerepunzând.

În cazul în care solicitanții au întrebări sau clarificări, vă rugăm să le trimiteți la tender.cm.md@irex.org. Subiectul ar trebui să aibă: "Întrebări pentru RFP nr. FY23-CM-PS (01)" în titlul subiectului. 

Întrebările/clarificările trebuie transmise în scris. Apelurile telefonice nu vor fi acceptate. IREX va răspunde în scris oricărei solicitări de clarificări.  

RfP este emis în limba engleză.

IREX Moldova nu discriminează niciun Solicitant sau potențial Solicitant, cum ar fi, dar fără a se limita la, prin reținerea, impactul negativ sau refuzul accesului echitabil la beneficii sau servicii pe baza oricărui factor non-merit. Un factor non-merit include rasa, culoarea, religia, sexul, originea națională, dizabilitatea, vârsta, orientarea sexuală, informațiile genetice, starea civilă, statutul parental, afilierea politică sau statutul de veteran.

Documente disponibile pentru descărcare:

Cerere de propunere Foto Servicies FY23-CM-PS (01) 

 

En

Articol Original

RfP for Comunitatea Mea Program - Photo Services

RfP for Comunitatea Mea Program - Photo Services

Subject: RfP for Comunitatea Mea Program Photo Services

RFP No.: FY23-CM-PS (01) 

Date of Issuance: January 13, 2023

Closing Date for Submission of Proposal: January 23, 2023, 10:00 (Chisinau local time)

Project: Comunitatea Mea Program

IREX: International Research and Exchanges Board

The Comunitatea Mea (CM) Program, administered by the International Research and Exchanges Board (IREX) and funded by United States Agency for International Development (USAID), invites applicants to submit a proposal for the Comunitatea Mea Program Photo Services to ensure the visibility of the Program activities.

PURPOSE OF THE PHOTO SERVICES

Purpose: For a better implementation of the Comunitatea Mea Program AO IREX Moldova intends to subcontract a company/ individual that will ensure the visibility of its activities. The company/ individual will provide photo services within the Comunitatea Mea Program events, as well as other activities related to the implementation of the Program. Program activities will take place in different parts of Moldova.

PROPOSAL CONTENT

The proposal package will comprise the following documents in Romanian or English:

 1. Technical Proposal
  • Company/ individual Portfolio with samples of relevant works, including CVs of photographer.
  • Copy of the Registration Certificate or Decision of the Registration of the company. (Certificat de Înregistrare eliberat de Agenția Servicii Publice sau Decizia de Înregistrare) / or CV in case of individuals.
 2. Proposal Submission Form (Annex II)
 3. Financial Proposal Form (Annex III)
 4. Experience and Past Performance Form (Annex IV)

PROPOSAL EVALUATION METHODOLOGY AND CRITERIA

Area

Percentage weighting

Description

Experience 

30

Proven experience in conducting similar assignments, including production.

Key Staff

20

Detailed information on staff, their professional background and experience in conducting similar assignments.

Cost

50

Reasonableness and appropriateness of cost.

Clear alignment between level of effort, technical approach, and deliverables.

Total

100

 

 

INSTRUCTIONS:

 1. Attached are the documents required for proposal submission:
  • Technical Specifications (TS) (Annex I)
  • Proposal Submission Form (Annex II)
  • Financial Proposal Form (Annex III)
  • Experience and Past Performance Form (Annex IV)
 2. Proposals must be comprised of a proposal submission form, a technical proposal, a financial proposal form, experience and past performance form and all other required documents as stated in the clause 4 PROPOSAL CONTENT from the Instructions for Applicants, Annex I Technical Specifications (TS).
 3. Submittal requirements:
 • Please scan, sign, and submit your proposal via e-mail to: tender.cm.md@irex.org
 • The Subject line of the email should read: “RFP No.: FY23-CM-PS (01), Company/Individual Name.”
 1. Proposals must be written in English or Romanian.
 2. All proposal prices indicated in the financial proposal form should be appropriate, reasonable, quoted in Moldovan lei (MDL), and should indicate VAT excluded.
 3. Partial and or incomplete proposals shall be rejected as non-responsive.

If the Applicants have questions or clarifications, please send them to tender.cm.md@irex.org. The subject line should have: “Questions for RFP No. FY23-CM-PS (01)” in the subject title. 

Questions/clarifications must be submitted in writing. Phone calls will not be accepted. IREX will respond in writing to any request for clarifications.  

The RfP is issued in the English language.

IREX Moldova does not discriminate against any Applicant or potential Applicant, such as, but not limited to, by withholding, adversely impacting, or denying equitable access to benefits or services on the basis of any non-merit factor. A non-merit factor includes race, colour, religion, gender, national origin, disability, age, sexual orientation, genetic information, marital status, parental status, political affiliation, or veteran’s status.

Documents available for download:

Request for Proposal Photo Servicies FY23-CM-PS (01) 

 

It

Traducere Automata

RfP per il programma Comunitatea Mea - Servizi fotografici

RfP for Comunitatea Mea Program - Photo Services

Oggetto: RfP for Comunitatea Mea Program Photo Services

RFP nr.: FY23-CM-PS (01) 

Data di emissione: 13 gennaio 2023

Termine ultimo per la presentazione della proposta: 23 gennaio 2023, 10:00 (ora locale di Chisinau)

Progetto: Programma Comunitatea Mea

IREX: International Research and Exchanges Board

Il programma Comunitatea Mea (CM), amministrato dall'International Research and Exchanges Board (IREX) e finanziato dall'Agenzia degli Stati Uniti per lo Sviluppo Internazionale (USAID), invita i candidati a presentare una proposta per i servizi fotografici del programma Comunitatea Mea per garantire la visibilità delle attività del programma.

SCOPO DEI SERVIZI FOTOGRAFICI

Scopo: Per una migliore attuazione del programma Comunitatea Mea AO IREX Moldova intende subappaltare una società / individuo che garantirà la visibilità delle sue attività. L'azienda/individuo fornirà servizi fotografici nell'ambito degli eventi del Programma Comunitatea Mea, nonché altre attività relative all'attuazione del Programma. Le attività del programma si svolgeranno in diverse parti della Moldavia.

CONTENUTO DELLA PROPOSTA

Il pacchetto di proposte comprenderà i seguenti documenti in rumeno o in inglese:

 1. Proposta tecnica
  • Portfolio aziendale/individuale con campioni di lavori rilevanti, inclusi CV di fotografi.
  • Copia del certificato di registrazione o decisione di registrazione della società. (Certificat de Înregistrare eliberat de Agenția Servicii Publice sau Decizia de Înregistrare) / o CV in caso di individui.
 2. Modulo di presentazione delle proposte (allegato II)
 3. Modulo di proposta finanziaria (allegato III)
 4. Modulo dell'esperienza e delle prestazioni passate (allegato IV)

METODOLOGIA E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE

Area

Ponderazione percentuale

Descrizione

Esperienza 

30

Comprovata esperienza nella conduzione di incarichi simili, compresa la produzione.

Personale chiave

20

Informazioni dettagliate sul personale, il loro background professionale e l'esperienza nello svolgimento di incarichi simili.

Costo

50

Ragionevolezza e adeguatezza dei costi.

Chiaro allineamento tra livello di impegno, approccio tecnico e risultati finali.

Totale

100

 

 

DISPOSIZIONI:

 1. In allegato i documenti richiesti per la presentazione della proposta:
  • Specifiche tecniche (TS) (allegato I)
  • Modulo di presentazione delle proposte (allegato II)
  • Modulo di proposta finanziaria (allegato III)
  • Modulo dell'esperienza e delle prestazioni passate (allegato IV)
 2. Le proposte devono essere composte da un modulo di presentazione delle proposte, una proposta tecnica, un modulo di proposta finanziaria, un modulo di esperienza e prestazioni passate e tutti gli altri documenti richiesti come indicato nella clausola 4 CONTENUTO DELLA PROPOSTA dalle Istruzioni per i richiedenti, Allegato I Specifiche tecniche (TS).
 3. Requisiti per la presentazione:
 • Si prega di scansionare, firmare e inviare la proposta via e-mail a: tender.cm.md@irex.org
 • La riga dell'oggetto dell'e-mail dovrebbe essere: "RFP No.: FY23-CM-PS (01), Nome azienda/individuo".
 1. Le proposte devono essere scritte in inglese o rumeno.
 2. Tutti i prezzi delle proposte indicati nel modulo di proposta finanziaria devono essere appropriati, ragionevoli, espressi in lei moldavi (MDL) e devono indicare l'IVA esclusa.
 3. Le proposte parziali e/o incomplete sono respinte in quanto non rispondenti.

Se i candidati hanno domande o chiarimenti, si prega di inviarli a tender.cm.md@irex.org. La riga dell'oggetto dovrebbe avere: "Domande per RFP No. FY23-CM-PS (01)" nel titolo dell'oggetto. 

Domande/chiarimenti devono essere presentati per iscritto. Non si accettano telefonate. IREX risponderà per iscritto a qualsiasi richiesta di chiarimenti.  

La RfP è pubblicata in lingua inglese.

IREX Moldova non discrimina alcun richiedente o potenziale richiedente, ad esempio, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, trattenendo, influenzando negativamente o negando un accesso equo a benefici o servizi sulla base di qualsiasi fattore non meritocratico. Un fattore non di merito include razza, colore, religione, sesso, origine nazionale, disabilità, età, orientamento sessuale, informazioni genetiche, stato civile, stato parentale, affiliazione politica o stato di veterano.

Documenti disponibili per il download:

Richiesta di proposta Servizi fotografici FY23-CM-PS (01) 

 

Ua

Traducere Automata

RfP для програми Comunitatea Mea - Фотопослуги

RfP for Comunitatea Mea Program - Photo Services

Тема: RfP для фотосервісів програми Comunitatea Mea

Номер ЗНП: FY23-CM-PS (01) 

Дата видачі: 13 січня 2023 року

Кінцевий термін подання пропозицій: 23 січня 2023 року, 10:00 (м. Кишинів за місцевим часом)

Проект: Програма Comunitatea Mea

IREX: Рада міжнародних досліджень та обмінів

Програма Comunitatea Mea (CM), що адмініструється Радою з міжнародних досліджень та обмінів (IREX) та фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID), пропонує заявникам подати пропозицію щодо фотосервісів програми Comunitatea Mea для забезпечення видимості діяльності Програми.

ПРИЗНАЧЕННЯ ФОТОПОСЛУГ

Мета: Для кращої реалізації програми Comunitatea Mea АТ IREX Moldova має намір укласти субпідрядні договори з компанією/ фізичною особою, що забезпечить видимість її діяльності. Компанія/фізична особа надаватиме фотопослуги в рамках заходів Програми Comunitatea Mea, а також інші заходи, пов'язані з реалізацією Програми. Заходи програми відбуватимуться в різних куточках Молдови.

ЗМІСТ ПРОПОЗИЦІЇ

Пакет пропозицій складатиметься з наступних документів румунською або англійською мовами:

 1. Технічна пропозиція
  • Компанія/ індивідуальне Портфоліо зі зразками відповідних робіт, включаючи резюме фотографа.
  • Копія реєстраційного посвідчення або рішення про реєстрацію компанії. (Certificat de Înregistrare eliberat de Agenția Servicii Publice sau Decizia de Înregistrare) / або CV у випадку фізичних осіб.
 2. Форма подання пропозицій (Додаток II)
 3. Форма фінансової пропозиції (Додаток III)
 4. Досвід та форма минулого виконання (Додаток IV)

МЕТОДОЛОГІЯ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ПРОПОЗИЦІЙ

Площа

Зважування у відсотках

Опис: __________

Досвід 

30

Підтверджений досвід виконання аналогічних завдань, в тому числі і виробничих.

Ключові співробітники

20

Детальна інформація про персонал, їх професійну підготовку та досвід виконання подібних завдань.

Вартість

50

Обґрунтованість і доцільність вартості.

Чітке узгодження між рівнем зусиль, технічним підходом та результатами.

Підсумок

100

 

 

ІНСТРУКЦІЇ:

 1. Додаються документи, необхідні для подання пропозицій:
  • Технічні умови (ТУ) (Додаток I)
  • Форма подання пропозицій (Додаток II)
  • Форма фінансової пропозиції (Додаток III)
  • Досвід та форма минулого виконання (Додаток IV)
 2. Пропозиції повинні складатися з форми подання пропозицій, технічної пропозиції, форми фінансової пропозиції, досвіду та форми минулих результатів діяльності, а також усіх інших необхідних документів, як зазначено в пункті 4 ЗМІСТ ПРОПОЗИЦІЇ з Інструкції для заявників, Додатку I Технічних специфікацій (TS).
 3. Вимоги до подання:
 • Будь ласка, відскануйте, підпишіть та надішліть свою пропозицію електронною поштою на адресу: tender.cm.md@irex.org
 • У темі листа має бути написано: "Номер ЗНП: FY23-CM-PS (01), назва компанії/фізичної особи".
 1. Пропозиції повинні бути написані англійською або румунською мовами.
 2. Всі ціни пропозицій, зазначені у формі фінансової пропозиції, повинні бути відповідними, обґрунтованими, зазначеними в молдавських леях (MDL), і повинні вказувати без ПДВ.
 3. Часткові та або неповні пропозиції відхиляються як такі, що не відповідають вимогам.

Якщо у Заявників є питання або роз'яснення, будь ласка, надішліть їх на tender.cm.md@irex.org. Тема листа повинна мати: «Питання до ЗНП No. FY23-CM-PS (01)" у назві теми. 

Питання/роз'яснення подаються у письмовій формі. Телефонні дзвінки не приймаються. IREX відповість в письмовій формі на будь-який запит про надання роз'яснень.  

Радіо Свобода видається англійською мовою.

IREX Moldova не дискримінує жодного Заявника або потенційного Заявника, наприклад, але не обмежуючись цим, утримуючи, негативно впливаючи або відмовляючи в рівному доступі до пільг або послуг на підставі будь-якого фактора, що не заслуговує на заслуги. Фактор, що не має заслуг, включає расу, колір шкіри, релігію, стать, національне походження, інвалідність, вік, сексуальну орієнтацію, генетичну інформацію, сімейний стан, батьківський статус, політичну приналежність або статус ветерана.

Документи, доступні для скачування:

Запит на пропозицію фотосервісів FY23-CM-PS (01) 

 

Bg

Traducere Automata

RfP for Comunitatea Mea Program - Фото услуги

RfP for Comunitatea Mea Program - Photo Services

Относно: RfP за Comunitatea Mea Program Photo Services

RFP No: FY23-CM-PS (01) 

Дата на издаване: 13 януари 2023 г.

Краен срок за подаване на предложение: 23 януари 2023 г., 10:00 ч. (местно време в Кишинев)

Проект: Програма Comunitatea Mea

IREX: Международен съвет за изследвания и обмен

Програмата Comunitatea Mea (CM), администрирана от Международния съвет за изследвания и обмен (IREX) и финансирана от Американската агенция за международно развитие (USAID), кани кандидатите да представят предложение за фотоуслугите на програмата Comunitatea Mea, за да се гарантира видимостта на дейностите по програмата.

ЦЕЛ НА ФОТО УСЛУГИТЕ

Цел: За по-добро изпълнение на програмата Comunitatea Mea AO IREX Молдова възнамерява да възложи на подизпълнител компания/физическо лице, което ще осигури видимостта на нейните дейности. Компанията/физическото лице ще предоставя фотоуслуги в рамките на събитията по програма Comunitatea Mea, както и други дейности, свързани с изпълнението на Програмата. Дейностите по програмата ще се проведат в различни части на Молдова.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

Пакетът от предложения ще включва следните документи на румънски или английски език:

 1. Техническо предложение
  • Фирмено/индивидуално портфолио с образци на съответните произведения, включително автобиографии на фотографи.
  • Копие от удостоверението за регистрация или решението за регистрация на дружеството. (Certificat de Înregistrare eliberat de Agenția Servicii Publice sau Decizia de Înregistrare) / или CV в случай на физически лица.
 2. Формуляр за подаване на предложения (приложение II)
 3. Формуляр за финансово предложение (приложение III)
 4. Формуляр за опит и минало изпълнение (приложение IV)

МЕТОДОЛОГИЯ И КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

Област

Процентно тегло

Описание: __________

Опит 

30

Доказан опит в провеждането на подобни задачи, включително производство.

Ключов персонал

20

Подробна информация за персонала, неговия професионален опит и опит в изпълнението на подобни задачи.

Струвам

50

Разумност и целесъобразност на разходите.

Ясно съответствие между нивото на усилията, техническия подход и резултатите.

Възлизам

100

 

 

ИНСТРУКЦИИ:

 1. Приложени са документите, необходими за подаване на предложението:
  • Технически спецификации (TS) (приложение I)
  • Формуляр за подаване на предложения (приложение II)
  • Формуляр за финансово предложение (приложение III)
  • Формуляр за опит и минало изпълнение (приложение IV)
 2. Предложенията трябва да се състоят от формуляр за подаване на предложения, техническо предложение, формуляр за финансово предложение, формуляр за опит и минали резултати и всички други необходими документи, както е посочено в клауза 4 СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО от инструкциите за кандидатите, Приложение I Технически спецификации (TS).
 3. Изисквания за подаване:
 • Моля, сканирайте, подпишете и изпратете Вашето предложение по електронна поща на: tender.cm.md@irex.org
 • Темата на имейла трябва да гласи: "RFP No.: FY23-CM-PS (01), Име на фирмата/Индивидуалното име".
 1. Предложенията трябва да бъдат написани на английски или румънски език.
 2. Всички цени на предложенията, посочени във формуляра за финансово предложение, следва да бъдат подходящи, разумни, цитирани в молдовски lei (MDL), и следва да посочват без ДДС.
 3. Частични и/или непълни предложения се отхвърлят като несъответстващи.

Ако кандидатите имат въпроси или разяснения, моля, изпратете ги на tender.cm.md@irex.org. Темата трябва да има: "Въпроси за RFP No. FY23-CM-PS (01)" в заглавието на темата. 

Въпросите/разясненията трябва да бъдат представени в писмена форма. Телефонни обаждания няма да се приемат. IREX ще отговори писмено на всяко искане за разяснения.  

RfP се издава на английски език.

IREX Молдова не дискриминира който и да е кандидат или потенциален кандидат, като например, но не само, като задържа, оказва неблагоприятно въздействие или отказва справедлив достъп до ползи или услуги въз основа на фактор, който не е основателен. Факторът, който не заслужава заслуги, включва раса, цвят, религия, пол, национален произход, увреждане, възраст, сексуална ориентация, генетична информация, семейно положение, родителско положение, политическа принадлежност или статут на ветеран.

Документи, достъпни за изтегляне:

Искане за предложение Фото Сервисии FY23-CM-PS (01) 

 

Ru

Traducere Automata

RfP для программы Comunitatea Mea - Фотоуслуги

RfP for Comunitatea Mea Program - Photo Services

Тема: RfP для фотосервисов программы Comunitatea Mea

Номер rfp: FY23-CM-PS (01) 

Дата выпуска: 13 января 2023 г.

Последний день подачи предложения: 23 января 2023 года, 10:00 (по местному времени Кишинева)

Проект: Программа Comunitatea Mea

IREX: Совет по международным исследованиям и обменам

Программа Comunitatea Mea (CM), администрируемая Международным советом по исследованиям и обменам (IREX) и финансируемая Агентством США по международному развитию (USAID), предлагает заявителям представить предложение о фотоуслугах Программы Comunitatea Mea для обеспечения видимости деятельности Программы.

ЦЕЛЬ ФОТОУСЛУГ

Цель: Для лучшей реализации Программы Comunitatea Mea АО IREX Moldova намерена заключить субподряд с компанией / частным лицом, которое обеспечит видимость ее деятельности. Компания/частное лицо будет предоставлять фотоуслуги в рамках мероприятий Программы Comunitatea Mea, а также других мероприятий, связанных с реализацией Программы. Мероприятия программы будут проходить в разных частях Молдовы.

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Пакет предложений будет включать следующие документы на румынском или английском языках:

 1. Техническое предложение
  • Корпоративное/индивидуальное портфолио с образцами соответствующих работ, включая резюме фотографа.
  • Копия свидетельства о регистрации или решения о регистрации компании. (Certificat de Înregistrare eliberat de Agenția Servicii Publice sau Decizia de Înregistrare) / или CV для физических лиц.
 2. Форма представления заявки (Приложение II)
 3. Форма финансового предложения (Приложение III)
 4. Форма "Опыт и прошлые результаты работы " (Приложение IV)

МЕТОДОЛОГИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Площадь

Процентное взвешивание

Приметы:__________

Опыт 

30

Подтвержденный опыт проведения подобных заданий, в том числе производственных.

Ключевые сотрудники

20

Подробная информация о сотрудниках, их профессиональной подготовке и опыте выполнения аналогичных заданий.

Стоить

50

Разумность и целесообразность стоимости.

Четкое соответствие между уровнем усилий, техническим подходом и результатами.

Итог

100

 

 

РЕЗОЛЮЦИЯ:

 1. Прилагаются документы, необходимые для подачи предложения:
  • Технические спецификации (TS) (Приложение I)
  • Форма представления заявки (Приложение II)
  • Форма финансового предложения (Приложение III)
  • Форма "Опыт и прошлые результаты работы" (Приложение IV)
 2. Предложения должны состоять из формы подачи предложения, технического предложения, формы финансового предложения, формы опыта и прошлых результатов и всех других необходимых документов, как указано в пункте 4 СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ из Инструкции для заявителей, Приложение I Технические спецификации (TS).
 3. Требования к подаче заявки:
 • Пожалуйста, отсканируйте, подпишите и отправьте свое предложение по электронной почте по адресу: tender.cm.md@irex.org
 • Строка темы электронного письма должна гласить: «Номер RFP: FY23-CM-PS (01), название компании / физического лица».
 1. Предложения должны быть написаны на английском или румынском языке.
 2. Все цены предложений, указанные в форме финансового предложения, должны быть надлежащими, разумными, указаны в молдавских леях (MDL) и должны указывать без НДС.
 3. Частичные и/или неполные предложения отклоняются как не отвечающие формальным требованиям.

Если у Заявителей есть вопросы или разъяснения, пожалуйста, отправьте их в tender.cm.md@irex.org. В строке темы должно быть: «Вопросы для RFP No. FY23-CM-PS (01)" в названии темы. 

Вопросы/разъяснения должны быть представлены в письменном виде. Телефонные звонки не принимаются. IREX ответит в письменном виде на любой запрос о разъяснениях.  

RfP выдается на английском языке.

IREX Moldova не дискриминирует какого-либо Заявителя или потенциального Заявителя, например, но не ограничиваясь этим, путем удержания, неблагоприятного воздействия или отказа в справедливом доступе к льготам или услугам на основе любого фактора отсутствия заслуг. Фактор отсутствия заслуг включает расу, цвет кожи, религию, пол, национальное происхождение, инвалидность, возраст, сексуальную ориентацию, генетическую информацию, семейное положение, родительский статус, политическую принадлежность или статус ветерана.

Документы, доступные для скачивания:

Фотообслуживание по запросу предложений FY23-CM-PS (01)