Asociația Obștească "EcoContact" lansează concurs pentru compania de audit.

Ajută-ne să distribuim acest articol:

Asociația Obștească "EcoContact" lansează concurs pentru compania de audit.

 Asociația Obștească "EcoContact" este o organizație non-profit, înregistrată în anul 2010.

Misiunea A.O. EcoContact este de a susține îmbunătățirea calității mediului și a parteneriatelor pentru dezvoltarea durabilă a comunităților din Republica Moldova, contribuind astfel la formarea unei societăți responsabile, în vederea respectării drepturilor omului şi asigurării unui mediu favorabil pentru actuala generație și pentru generațiile ce vor urma.

A.O. EcoContact intenționează să efectueze o evaluare a situației financiare generale a activităților realizate în anii 2017. În acest sens, A.O.EcoContact lansează concursul de oferte pentru selectarea unei Companii de Audit, fiind în căutarea un auditor extern, independent și calificat.

 1. Obiectivele și scopurile auditului

Obiectivul este:

 • să efectueze auditul organizațional al A.O. EcoContact pentru perioada 01.01.2017-31.12.2017 și să transmită, ulterior, raportul de audit către A.O. EcoContact şi Ambasada Suediei în Republica Moldova;
 1. Cerințe suplimentare în conformitate cu Standardele Internaționale emise de către Federația Internațională a Contabililor sau cu Standardele Naționale echivalente.

Termeni de Referinţă

În cadrul procesului de audit, un accent sporit va fi pus pe următoarele aspecte:

 • corectitudinea organizării evidenței contabile şi a sistemului de raportare financiară;
 • respectarea legislației naționale cu privire la calcularea şi plata contribuțiilor obligatorii, impozitelor și taxelor ce țin de securitatea socială;
 • utilizarea mijloacelor financiare, inclusiv a costurilor salariale debitate, conform destinației acestora, înregistrarea lor precum şi a câștigurilor și pierderilor de schimb valutar extern, pe toată durata anului, dar și în mod sistematic, precum și existența documentelor financiar-contabile justificative;
 • respectarea condițiilor și a obligațiilor asumate, indicate în contractele de finanțare/de grant;
 • respectarea politicilor şi procedurilor interne în procesul de achiziții de bunuri şi servicii;
 • examinarea raportului financiar prin compararea fiecărui articol de buget (costurile reale și costurile bugetate) şi a documentelor justificative aferente costurilor suportate, precum şi a soldului de ieșire pentru perioada anterioară şi a soldului de intrare pentru perioada curentă;
 • actualizarea recomandărilor rezultate după auditul anterior;
 • actualizarea recomandărilor rezultate după Auditul Sistematic;
 • alte aspecte relevante unui audit.

III. Procedura şi Raportarea

 1. Auditul se va desfășura în perioada lunii August 2018.
 2. Raportul de Audit trebuie să conțină scopul auditului și metodologia auditului.
 3. Raportarea trebuie să includă Raportul unui auditor independent (1) în conformitate cu formatul standard ISA 800/805 şi Scrisoarea de recomandare către Administrația Organizației (2). Această Scrisoare de recomandare va include atât constatările rezultate în urma auditului, cât și punctele slabe identificate. Documentele trebuie să fie elaborate în limbile Engleză și Română.
 4. Raportul de audit și Scrisoarea de recomandare către Administrația Organizației trebuie să conțină comentarii cu privire la următoarele aspecte:
 • Dacă au fost admise situații de conflict de interese, raportate și soluționate în conformitate cu politica și principiile interne ale A.O. EcoContact;
 • Dacă procesul de procurări al A.O. EcoContact este în conformitate cu regulamentul de procurări al A.O. EcoContact;
 • Observații formulate pe parcursul procesului de audit și acțiuni recomandate;
 1. Auditorul trebuie să cuantifice suma costurilor pentru care lipsesc documente justificative.
 2. Auditorul va propune recomandări în vederea remedierii neajunsurilor identificate, acestea fiind prezentate în ordinea priorității de soluționare.
 3. Măsurile luate de A.O. EcoContact pentru a remedia deficiențele identificate în auditurile anterioare trebuie să fie indicate în Raport.
 4. Raportul se semnează de către auditorul care a efectuat auditul (titlul) și compania de audit.
 5. Opinia și recomandările auditorului trebuie să fie prezentate în mod clar în Raport şi Scrisoarea de recomandare către Administrația Organizației. Raportul şi Scrisoarea de recomandare către Administrația Organizației vor fi redactate în limbile română şi engleză şi vor fi prezentate, atât pe suport de hârtie cât şi în versiune electronică (în format pdf şi word), în cel mult 2 săptămâni de la data finalizării auditului.
 6. Confidențialitatea
 7. Auditorul care va efectua auditul (titlul) și compania de audit vor depune o Declarație de Confidențialitate, asumându-și responsabilitatea pentru păstrarea confidențialității datelor şi a informației de care vor lua cunoștință pe parcursul activității de audit.
 8. Auditul se efectuează în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit, emise de Federația Internațională a Contabililor IFAC, sau cu Standardele naționale echivalente şi cu recomandările Ambasadei Suediei în Republica Moldova către A.O. EcoContact, rezultate din raportul de evaluare efectuat în octombrie 2016.
 1. Responsabilitățile Beneficiarului
 2. A.O. EcoContact va asigura accesul la toate documentele solicitate de către auditor şi va asigura cu spațiul necesar pentru desfășurarea activității de audit.
 3. A.O. EcoContact va oferi sprijinul necesar auditorului pentru facilitarea activității de audit.
 4. A.O. EcoContact va oferi un Răspuns din partea Administrației Organizației cu privire la concluziile auditului, în limbile română și engleză.
 1. Cerințe privind calificarea

Cerințe obligatorii

 • Experiență în domeniu de minim 5 ani;
 • Experiență în prestarea serviciilor de audit pentru ONG-uri, finanțate de organizații naționale și internaționale;
 • Cunoașterea limbilor română și engleză, la un nivel adecvat de analiză și prezentare, întrucât prezentarea ulterioară a Raportului de audit și a Scrisorii recomandare către Administrația Organizației trebuie să fie în limbile română şi engleză.

Structura ofertei:

 • Descrierea companiei şi argumentarea oportunității selectării acesteia;
 • Denumirea companiei, adresa, persoana şi telefoanele de contact;
 • Lista organizațiilor pentru care compania de audit a efectuat audit în ultimii 5 ani;
 • Copia licenței pentru desfășurarea activității de audit;
 • Descrierea calificărilor membrilor echipei de audit;
 • CV-ul(urile) auditorului sau auditorilor care vor efectua auditul cu lista organizaților pentru care aceștia au efectuat auditul şi o listă a 3 persoane/companii referință;
 • Oferta financiară.
 • Oferta se va depune în limba engleză.

Criteriile de evaluare:

 • Prezentarea setului complet indicat în structura ofertei de mai sus;
 • Experiența relevantă în auditul solicitat, specifică organizațiilor neguvernamentale, în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit, emise de către Federația Internațională a Contabililor, IFAC sau cu Standardele naționale echivalente;
 • Calificarea echipei/auditorului care va efectua auditul;
 • Oferta cea mai avantajoasă respectând raportul preț/calitate.

Prezentarea ofertelor:

Data limită de prezentare a ofertei: 17 Iulie, 2018

Ofertele vor fi expediate la adresa: MD 2009, Chişinău, str. Alexei Mateevici 71, oficiul 8A, sau prin e-mail, la adresa hr@vox.md, cu mențiunea “Concurs- Companie de Audit”.

Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon: 022 99 61 62.

Alte articole de acest autor:
Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.