Masa rotundă privind necesitățile tinerilor și tinerelor cu oportunități reduse desfășurată la Ialoveni225În contextul implementării proiectului: ,,Centrul de (re)integrare socială – abordare integrată a nevoilor tinerilor cu oportunități reduse”, la 06 septembrie 2022, în sala mare de ședințe a Consiliului Raional Ialoveni, s-a desfășurat masa rotundă, cu genericul: ,,Necesitățile tinerilor și tinerelor cu oportunități reduse și metodele de acoperire a acestora”.

În cadrul evenimentului organizat de Asociația Obștească ,,Eco-Răzeni” și administrația raionului Ialoveni, au participat actorii sociali ce reprezintă administrația raionului, direcția generală educație, direcția generală asistență socială și protecția familiei, inspectoratul de poliție, centrul medicilor de familie, centrul de sănătate prietenos tinerilor, direcția pentru ocuparea forței de muncă și asociațiile obștești. Împreună cu partenerii pentru dezvoltare: Fundația Soros Moldova și Keystone Moldova, participanții la masa rotundă au discutat despre rezultatele Studiului privind situația și analiza situației tinerilor NEET din localitățile raionului Ialoveni.

Moderatorul mesei rotunde, domnul Sergiu Gurău, director executiv A. O. ,,Eco-Răzeni”, a subliniat faptul că, atât Studiul privind situația și analiza situației tinerilor NEET, cât și experiența și activitatea echipei Întreprinderii sociale de inserție ,,Floare de cireș” SRL, atestă creșterea numărului tinerilor și a tinerelor cu oportunități reduse, precum și a provocărilor cu care se confruntă, de aceea, este de datoria noastră ca să antrenăm actorii sociali în crearea unui nou serviciu social care să acopere necesitățile tinerilor și a tinerelor cu oportunități reduse.

În mesajele dumnealor de salut, domnul Mihail Silistraru, președintele raionului Ialoveni și doamna Galina Tonu, vicepreședintele raionului Ialoveni, au enumerat rezultatele frumoase ale Programului raional ,,Fondul pentru Tineri Ialoveni”, precum și ale Programului ,,Fondul pentru tinerii antreprenori din raionul Ialoveni”, implementate în parteneriat cu A. O. ,,Eco-Răzeni”, și acum, mai nou, pilotarea unui serviciu social pentru tinerii din localitățile raionului Ialoveni.

Doamna Adelia Ghețiu, consilier raional în Consiliul Raional Ialoveni, a accentuat că tânăra generație trebuie promovată, motivată, susținută și integrată în societate, deoarece, contribuția tineretului la dezvoltarea societății este esențială.

Domnul comisar Alexandru Boubătrîn, șeful Inspectoratului de Poliție Ialoveni, a evidențiat necesitatea rampei de acces în instituțiile publice, precum și sensibilizarea tuturor actorilor sociali privind fenomenul abandonului școlar și al delincvenței juvenile.

Doamna Margarita Tonu, șef, Direcția generală asistență socială și protecția familiei Ialoveni a vorbit despre necesitatea acestui centru ce ar cuprinde tinerii care nu sunt susținuți de familie, și care nu accesează oportunități și resurse, pentru ca tinerii să depășească situațiile de dificultate în care se află.

Doamna Diana Teacă, reprezentantă a Fundației Soros Moldova, a subliniat că A. O. ,,Eco-Răzeni” este una din cele 40 de organizații ale societății civile care acționează pentru servicii sociale mai bune în Moldova, dar pentru crearea unui serviciu nou este necesară implicarea tuturor actorilor sociali în dezvoltarea cadrului normativ și metodologic al acestui serviciu.

Doamna Oxana Costandachi, reprezentantă a Organizației Keystone Moldova, a menționat că, Consiliul Raional Ialoveni desfășoară un parteneriat frumos cu Organizația Keystone Moldova, în scopul dezvoltării serviciilor sociale calitative, durabile și reziliente pentru tinerii cu nevoi din categoriile vulnerabile.

Domnul Victor Pletosu, specialist principal în domeniul politicilor de tineret a conchis că, în parteneriat cu A. O. ,,Eco-Răzeni”, pe parcursul anului 2021, a fost elaborat Programul de dezvoltare a politicilor de tineret ale raionului Ialoveni pentru anii 2022 – 2026, care a fost aprobat de Consiliul Raional Ialoveni, iar obiectivul general al programului este ca tinerii (fete și băieți), inclusiv din categoriile defavorizate, cu vârste cuprinse între 14 şi 35 de ani, din orașul și localitățile rurale ale raionului Ialoveni, accesează oportunități de dezvoltare personală și se implică activ în viața comunității.

Domnul director executiv Sergiu Gurău, a relatat că misiunea A. O. ,,Eco-Răzeni” este sporirea participării tinerilor și tinerelor, în special din categorii defavorizate la dezvoltarea comunității prin incluziunea socială și profesională, prin participare la viața publică, și prin implementarea proiectelor. Prin activitatea Întreprinderii sociale de inserție ,,Floare de cireș” SRL, A. O. ,,Eco-Răzeni” implementează conceptul de antreprenoriat social în Moldova, prin Serviciul ,,Cantina de ajutor social” și prin Serviciul de instruire la locul de muncă, care dezvoltă competențe profesionale tinerilor și tinerelor în domeniul alimentației publice.

De asemenea, domnul Sergiu Gurău a realizat o prezentare a proiectului: ,,Centrul de (re)integrare socială – abordare integrată a nevoilor tinerilor cu oportunități reduse”. Scopul proiectului este facilitarea accesului tinerilor la servicii de informare, consiliere și educație non-formală, prestarea serviciilor de orientare vocațională și profesională, precum și facilitarea accesului tinerilor pe piața muncii. Un obiectiv important este dezvoltarea cadrului normativ, deoarece beneficiarii sunt copii rămași fără îngrijire părintească, tinerii și tinerele din categoria NEET, cu 30 – 50 de beneficiari pe an, precum și servicii în format outreach.

Doamna Dorina Gurău, manager de program în cadrul A. O. ,,Eco-Răzeni” a realizat o prezentare a bunelor practici și experiențe privind integrarea socio-profesională a tinerilor, pe care le-a observat participând la vizite de studiu și schimburi de bune practici la Școala de meserii ,,Concordia” din România, care promovează conceptul de ,,economie socială” desfășurând programe de formare profesională pentru meseriile: brutar, bucătar, chelner și horticultor. Este valoros faptul că angajații acestei școli de meserii au roluri multiple pentru beneficiarii acestor servicii de instruire: rolul de profesor, de maistru, de părinte și de  prieten. Este demnă a fi replicată procedura de evaluare inițială și de identificare a nevoilor beneficiarilor programelor sociale ale Fundației ,,Emmaus” din Iași și Satu-Mare, România.

Doamna Tatiana Lupu și doamna Iraida Cazac au prezentat Serviciul ,,Apartament social – Spre independență” al Misiunii sociale ,,Diaconia”, înființat în anul 2007, iar beneficiare sunt tinerele cu vârste cuprinse între 15 – 19 ani, care se confruntă cu multe provocări. Un punct forte al acestui program este oportunitatea oferită de A. O. ,,Insula Speranțelor” care asigură instruirea fetelor.

Cei 30 de participanți și participante au fost antrenați în 3 focus-grupuri, cu tematicile: harta nevoilor beneficiarilor serviciului; intervenții și actori implicați; motivarea și încurajarea beneficiarilor. Iar la prezentarea rezultatelor activității atelierelor de lucru, participanții au concluzionat că, este necesar de inițiat un acord de parteneriat între A. O. ,,Eco-Răzeni” și Consiliul Raional Ialoveni, cu implicarea Direcției Generale Asistență Socială și Protecția Familiei, privind înființarea acestui centru care să ofere servicii sociale concordate nevoilor tinerilor. Totodată, să fie identificate mecanismele posibile de acoperire a necesităților tinerilor și tinerelor din categorii vulnerabile din localitățile raionului Ialoveni.

Evenimentul a continuat cu vizita de studiu la Întreprinderea socială de inserție ,,Floare de cireș” SRL din comuna Răzeni.

Evenimentul face parte din planul de acțiuni al proiectului: ,,Centrul de (re)integrare socială – abordare integrată a nevoilor tinerilor cu oportunități reduse”, implementat de A. O. ,,Eco-Răzeni”, din resursele Uniunii Europene, în cadrul proiectului: ,,Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune”, cofinanțat și implementat de Fundația Soros Moldova în parteneriat cu Keystone Moldova și A. O. ,,Institutum Virtutes Civilis”.