Al doilea eveniment în format de dialog regional: recomandările participanților privind îmbunătățirea coeziunii sociale și a relațiilor interetniceDSC 0286Institutul pentru Politici Europene de la Berlin (IEP), în parteneriat cu Institutul pentru Politici şi Reforme Europene (IPRE) şi Institutul pentru Inițiative Strategice (IPIS), au organizat, în perioada 24-25 mai curent, al doilea eveniment în format de dialog regional din cadrul proiectului „Promovarea societății civile și dialogului interetnic în Republica Moldova în contextul procesului de asociere cu UE (CIVID)”.

La eveniment au participat 40 de participanți din diferite regiuni ale Republicii Moldova, precum și reprezentanți ai diferitor etnii. De asemenea, la eveniment au participat tineri, experți ai societății civile, mediului academic și de afaceri, precum și reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale. Scopul evenimentului a fost de a genera o discuție referitoare la consolidarea dialogului între grupurile etnice și identificare a soluțiilor practice în diverse domenii precum: educația; dezvoltarea socială și economică; mass-media; Acordul de Asociere cu RM-UE.

În deschiderea evenimentului, cu un cuvânt de salut a venit Vlad Kulminski, Director executiv, Institutul pentru Inițiative Strategice (IPIS), care a vorbit despre importanța coeziunii sociale și problemele cu care se confruntă etniile din Republica Moldova. Totodată, Viktoria Palm, Manager proiecte IEP, a menționat aportul pe care îl pot aduce etniile în consolidarea unui stat puternic, dar a făcut și o trecere în revistă a activităților proiectului din ultimul an.

Tatiana Levandovscaia, consultant în cadrul Direcției consolidarea relațiilor interetnice, Agenția Relații Interetnice, a vorbit despre rolul autorităților în îmbunătățire relațiilor interetnice din Moldova, iar Ruslan Stânga, Director Executiv, Institutul pentru Inițiative Rurale, a prezentat rezultatele unui studiu, care demonstrează intoleranța față de unele grupuri etnice. Totodată, Sergiu Conovalu, Coordonator de program, Înaltul Comisar pentru Minoritățile Naționale OSCE, a vorbit despre eforturile pe care le depune OSCE în domeniul coeziunii interetnice din R. Moldova.

În cea de a doua zi a evenimentului participanții au fost divizați în patru grupuri. La fiecare masă a fost desemnat un moderator, care timp de o oră au căutat soluții și recomandări pentru una din cele patru tematici: educația (moderat de Iulia Belanciuc, Consultant principal, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării); dezvoltarea economică și drepturile sociale (moderat de Vadim Pistrinciuc, expert în cadrul proiectului, IPIS); Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană (moderat de Vitalie Ponomariov, istoric, Cahul) și mass-media (moderată de Maria Levcenco, expert, IPIS).

Scopul acestui exercițiu a fost identificarea problemelor și măsurilor ce trebuie implementate privind consolidare a relațiilor interetnice. Iată unele din cele mai importante concluzii ale dezbaterilor:

  • Pentru a schimba situația în domeniul educației ar fi de implementat următoarele idei: asigurarea unei diversități lingvistice; introducerea în curricula școlară a istoriei etniilor care locuiesc pe teritoriul R. Moldova; introducerea sistemului de educație multilingvă; îmbunătățirea formării cadrelor didactice; crearea unui fond de promovare a limbii de stat; inițierea unui laborator de testare a manualelor de predare a limbii române în școlile alolingve;
  • La nivel socio-economic participanții au ajuns la concluzia este necesar de implementat următoarele recomandări: creșterea responsabilităților și a conduitei profesionale; introducerea modului privind drepturile omului; există necesitatea creării campaniilor de informare și sensibilizare; crearea mecanismelor de sesizare; dezvoltarea unor programe targetate pentru etnii;
  • În domeniul mass-media sunt necesare elaborarea unor mecanisme pentru reducerea fenomenului hate speech, dezvoltarea mass-media alternative (ex. Vlogging), dezvoltarea contentului de calitate și a mecanismelor de reducere a știrilor false, precum și elaborarea unui ghid deontologic pentru mass-media.
  • Pentru schimbarea percepției privind rolul Acordului de Asociere UE-RM sunt necesare următoarele mecanisme de intervenție: îmbunătățirea procesului de implementare a Acordului; creșterea gradului de conștientizare în rândul cetățenilor privind beneficiile colaborării cu UE; organizarea sesiunilor privind avantajele Acordului de Asociere; deschiderea centrelor de informare în toate raioanele din țară; facilitarea legăturilor între diferite etnii pe modelul „People to people”; abilitarea actorilor locali.

Evenimentul face parte din proiectul CIVID și a fost realizat cu susținerea Oficiului Federal pentru Afaceri Externe al Germaniei.

Proiectul s-a început în iulie 2018 și va dura 12 luni şi are drept obiectiv îmbunătățirea armoniei sociale la nivel regional prin încurajarea discursului public și elaborarea propunerilor de politici publice referitor la integrarea grupurilor etnice, precum și sprijinirea implementării Strategiei de consolidare a relațiilor interetnice în Republica Moldova. Printre acțiunile planificate se numără dezbateri publice, ateliere de lucru şi dezbateri TV în regiuni precum Soroca și Taraclia. Pe final experții vor veni cu o serie de recomandări de politici privind îmbunătățirea cadrului legal referitor la integrarea minorităților.

———–

Второй региональный диалог: каковы рекомендации участников по улучшению социальной сплоченности и межэтнических отношений

Берлинский Институт европейских политик (IEP), совместно с Институтом европейских политик и реформ (IPRE) и Институтом стратегических инициатив (IPIS), провели, 24-25 мая 2019, второе мероприятие в формате регионального диалога в рамках проекта «Продвижение гражданского общества и межэтнического диалога в Республике Молдова в контексте процесса ассоциации с ЕС (CIVID)».

В мероприятии принимали участие 40 участников из разных регионов Республики Молдова, различных этнических групп, среди которых молодые люди, эксперты из гражданского общества, академической и деловой среды, а также представители центральных и местных органов государственной власти. Цель этого мероприятия состояло в организованнее дискуссий об укреплении диалога между этническими группами и определении практических решений в различных областях, таких как образование; социально-экономическое развитие; СМИ; Соглашение об ассоциации РМ-ЕС.

На открытии мероприятия выступил с приветственным словом Владислав Кульминский, исполнительный директор IPIS, который говорил о важности социальной сплоченности и проблемах, с которыми сталкиваются этнические группы в Молдове.

Также, Виктория Палм, руководитель проекта IEP, рассказала о вкладе, который этнические группы могут внести в укрепление сильного государства, а также представила главные результаты деятельности проекта.

Татьяна Левандовская, консультант Агентства межэтнических отношений, рассказала о роли властей в улучшении межэтнических отношений в Молдове, а Руслан Стынга, исполнительный директор Института сельских инициатив, представил результаты исследования, демонстрирующего нетерпимость к некоторым этническим групп. Также, Сергей Коновалу, Серджиу Коновалу, Координатор программ, Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств, рассказал об усилиях ОБСЕ в укрепление межэтнического диалога в Молдове.

Во второй день мероприятия участники были разделены на четыре группы. За каждым столом был назначен модератор, который в течение часа искал решения и рекомендации по одной из четырех тем: образование (модератор Юлия Беланчук, главный консультант Министерства образования, культуры и исследований); экономическое развитие и социальные права (модератор Вадим Пистринчук, эксперт, IPIS); Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом (модератор Виталий Пономарев, историк, Кагул) и СМИ (модератор Мария Левченко, эксперт, IPIS).

Целью этого упражнения было выявление проблем и мер, которые необходимо реализовать для укрепления межэтнических отношений. Вот некоторые из наиболее важных выводов дискусий:

  • Чтобы изменить ситуацию в сфере образования, необходимо реализовать следующие идеи: обеспечение языкового разнообразия; включение в школьную программу истории этнических групп, проживающих на территории Республики Молдова; внедрение многоязычной системы образования; улучшение подготовки учителей; создание фонда для продвижения государственного языка; создание лаборатории для тестирования учебников по преподаванию румынского языка в школах с преподаванием на других языках;
  • На социально-экономическом уровне участники пришли к выводу, что необходимо выполнить следующие рекомендации: повышение ответственности и профессионального поведения; введение прав человека; необходимо создавать информационные кампании; создание реферальных механизмов; разработка целевых этнических программ;
  • В средствах массовой информации необходимо разработать механизмы снижения явления риторик ненависти, развитие альтернативных средств массовой информации (например, влогинг), разработку качественного контента и механизмов сокращения количества ложных новостей, а также разработку деонтологического руководства для средств массовой информации;
  • Для изменения восприятия роли Соглашения об ассоциации между ЕС и Молдовой необходимы следующие механизмы вмешательства: улучшение реализации Соглашения; повышение осведомленности граждан о преимуществах работы с ЕС; организация сессий по информирование о выгодах Соглашения об ассоциации; открытие информационных центров во всех районах страны; облегчение связей между разными этническими группами по модели «People to people»; расширение возможностей местных актеров.

Мероприятие было организовано в рамках проекта CIVID и было проведено при поддержке Федерального министерства иностранных дел Германии.

Проект начался в июле 2018 года и будет реализовываться на протяжении 12 месяцев. Его задача улучшить социальную гармонию на региональном уровне через способствование публичному дискурсу и выработку предложений публичных политик по вопросам интеграции этнических групп. Кроме того, проект призван оказать поддержку процессу реализации Стратегии консолидации межэтнических отношений в Молдове. Планируется проведение публичных дебатов, семинаров и теледебатов в таких регионах, как Сорока и Тараклия. В итоге, эксперты предложат ряд политических рекомендаций по улучшению нормативно-правовых норм интеграции меньшинств.