Carențele legislative și complexitatea procedurii împiedică valorificarea acordului-cadru din achiziții publiceLacunele din legislația primară și secundară, complexitatea procedurii, dar și lipsa experienței și înțelegerii acestei metode de către autorități împiedică valorificarea acordului cadrul în achizițiile publice, potrivit constatărilor ”Recomandărilor de politici în domeniul achizițiilor publice din Republica Moldova” prezentate la IDIS “Viitorul”.

În ultimii 5 ani, evoluția acordurilor cadru și valorii achizițiilor publice desfășurate prin acorduri-cadru a avut un trend pozitiv în perioada anilor  2013-2015 și un trend negativ în perioada anilor următori 2015-2016. În anul  2018 este înregistrată la fel o creștere, atât a numărului acordurilor-cadru și contractelor subsecvente, cât și a valorii achizițiilor publice. Aceasta în condițiile în care pentru anul 2018 sunt disponibile datele doar pentru primul semestru.

Urmare a analizei datelor privind acordurile –cadru încheiate de către autoritățile contractante din țară, se constată că acordul-cadru, se utilizează, preponderent pentru procurarea serviciilor de transport aerian. În ultimii 3 ani, autoritățile contractante au încheiat acorduri-cadru și pentru procurarea diverselor servicii comerciale și servicii conexe: diverselor echipamente de transport și piese de schimb; servicii de inginerie; servicii tipografice și servicii conexe, precum și mașini, echipament și accesorii de birou, cu excepția computerelor, a imprimantelor și mobilierului. În 2018 se observă o diversificare a bunurilor și serviciilor achiziționate prin inițierea și încheierea acordurilor-cadru, ceea ce denotă o utilizare mai largă a acestei proceduri speciale de achiziție de către autorități.

Experta în achizițiile publice, Ecaterina Meaun susține că acordul cadru are o serie de beneficii: ”Lipsa obligativității deținerii surselor financiare la momentul încheierii acordului cadru, diminuarea cheltuielilor administrative pentru desfășurarea procedurilor de achiziție, posibilitatea schimbării contractorului în anumite situații de risc, asigurarea unui grad mai mare de transparență și concurenței, datorită inclusiv competiției din cadrul acordului-cadru.”. Experta a menționat și câteva riscuri ale autorităților în utilizarea acordului-cadru, inclusiv: aplicarea unor criterii de calificare și selecție discriminatorii/incomplete; modificarea substanțială a prețurilor la bunurile, serviciile sau lucrările pe durata unui acord-cadru de 4 ani, precum și utilizarea criteriilor de atribuire ”cel mai bun raport calitate-cost” sau ”cel mai bun raport calitate-preț”, cu includerea unor factori de evaluare irelevanți și/sau necuantificabili sau

În concluzie, printre recomandările formulate pentru autoritățile de reglementare se pot enumera: elaborarea și aprobarea unui nou Regulament cu privire la acordul-cadru ca modalitate specială de atribuire a contractului de achiziție publică, activități de instruire și consolidare a capacităților autorităților, dar și elaborarea unui ghid privind aplicarea acordului-cadru. Pentru autoritățile contractante recomandările se referă nemodificarea la etapa de atribuire a contractului în baza unui acord-cadru  și aplicarea sancțiunilor prevăzute în acordul-cadru și transpuse în contractele subsecvente, care este obligatorie, daca nu sunt îndeplinite obligațiile contractuale.

De asemenea la masa rotundă din 17 ianuarie 2019 expertul IDIS „Viitorul”, Viorel Pîrvan, a prezentat propuneri de politici - Regulamentul cu privire la aprobarea listei entităților contractante și a cerințelor de transparență obligatorii minime la realizarea achizițiilor.

Expertul a menționat despre lista entităților contractante și a cerințelor de transparență obligatorii minime la realizarea achizițiilor,  necesitatea ca întreprinderile de stat, întreprinderile municipale, persoanele juridice (SRL, SA) unde statul și unitățile administrativ teritoriale dețin acțiuni/părți sociale să utilizeze sistemul de achiziții publice electronice  SIA RSAP (MTender). Totodată, se recomandă ca acestea să publice și pe paginile lor web (alternativ și pe paginile web ale fondatorilor) informațiile referitor la procedurile de achiziții publice publicate și realizate.

Pentru alte detalii, vă rugăm să contactaţi responsabilul pe presă, Victor URSU la următoarea adresă: ursu.victoor@gmail.com sau la numărul de telefon 069017396.